Δικηγορικό Γραφείο
Η υποχρέωση χορήγησης αναπληρωματικής ημέρας ανάπαυσης εφόσον παρέχεται εργασία καθ' ημέρα Κυριακή ή άλλη εξαιρετέα μέρα

Από τις διατάξεις της Α.Υ. Οικονομικών και Εργασίας 8900/1946, όπως ερμηνεύτηκε με την 25825/1951 απόφαση των ίδιων Υπουργών, του άρθρου 2 παρ. Ι του ν.δ 3755/1957 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του ν. 435/1976, σε συνδυασμό προς τη διάταξη του άρθρου 10 παρ. 1 του β.δ. 748/1966, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 202 του π.δ. 80/2022 (Κώδικας Ατομικού Εργατικού Δικαίου) προκύπτει ότι, με την εξαίρεση της τελευταίας Κυριακής του έτους εφόσον αυτή συμπίπτει με την 31η Δεκεμβρίου, αν ο εργαζόμενος απασχοληθεί, νόμιμα ή παράνομα, κατά την Κυριακή, δικαιούται να λάβει, εφόσον η απασχόλησή του υπερβαίνει τις 5 ώρες, αναπληρωματική ανάπαυση διάρκειας 24 συνεχόμενων ωρών σε άλλη ημέρα της εβδομάδας που ακολουθεί. Επίσης, οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό, αν μεν τύχουν αναπληρωματικής ανάπαυσης κατά τα ανωτέρω, δεν δικαιούνται, εκτός από την ανωτέρω προσαύξηση, άλλης αμοιβής για την απασχόλησή τους την Κυριακή. Αν όμως ο εργοδότης δεν παράσχει στον εργαζόμενο συνεχή 24ωρη ανάπαυση σε άλλη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας και τον απασχολήσει όλες τις εργάσιμες ημέρες που ακολουθούν την Κυριακή, τότε η απασχόληση κατά μία ημέρα των εργάσιμων αυτών ημερών (πέντε η έξι ανάλογα) είναι παράνομη ως αντικείμενη σε δημόσιας τάξης διάταξη, και ο εργοδότης έχει υποχρέωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού, να αποδώσει στον εργαζόμενο την ωφέλεια που αποκόμισε από την παράνομη αυτή απασχόληση, ανερχόμενη στο 1/25 του νόμιμου μισθού του (ΑΠ 332/2008, ΑΠ 1221/2005, ΑΠ 393/2005), δίχως να απαιτείται σχετική αίτηση εκ μέρους του εργαζομένου ( ΑΠ 5/2012). Για τον υπολογισμό, πάντως, του ημερομισθίου που οφείλεται κατά τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού, λαμβάνεται υπόψη ο κατώτατος νόμιμος βασικός μισθός (ΟλΑΠ 1180/1985, ΑΠ 904/2004, ΑΠ 1317/2015, ΝΟΜΟΣ), χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες περιστάσεις του τελευταίου και δη λόγω γάμου, τέκνων, πολυετούς υπηρεσίας και προϋπηρεσίας, εφόσον αυτές δεν θα συνέτρεχαν αναγκαίως στο πρόσωπο του, δυνάμενου να προσληφθεί εγκύρως (ΑΠ 192/2011, ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1519/2008,ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 2161/2007, ΑΠ 45/2006 ΝΟΜΟΣ, ΕφΠειρ 3550/2013 ΝΟΜΟΣ).

Η νομολογία του Ανώτατου Ακυρωτικού ( ΑΠ 1004/2017, ΑΠ 64/2020) αναφέρει ότι και ο μισθωτός που απασχολήθηκε νόμιμα ή παράνομα πλην Κυριακής και κατά άλλη κατά νόμο εξαιρέσιμη αργία και με την προϋπόθεση ότι η απασχόλησή του αυτή υπερέβη τις πέντε ( 5) ώρες, δικαιούται αναπληρωματικής εβδομαδιαίας ανάπαυσης ( ρεπό) σε άλλη ημέρα της εβδομάδας.

Επιπλέον, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 10 παρ 4 του β.δ. 748/1966 «Επί μισθωτών του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. ως και επιχειρήσεων ή εκμμεταλλεύσεων του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ήτοι ούτων κοινής ωφελείας, ως και επιχειρήσεων απασχολουσών ένα μόνον μισθωτόν ωρισμένης ειδικότητος δύναται αντί της αναπληρωματικής εβδομαδιαίας αναπαύσεως, μετ`άδειαν της αρμοδίας Επιθεωρήσεως Εργασίας, χορηγουμένην μετά προηγουμένην διαπίστωσιν της αδυναμίας χορηγήσεως αναπληρωματικής εβδομαδιαίας αναπαύσεως, να χορηγώνται, ανά περίοδον τεσσάρων μηνών, συνεχείς ή μη άδειες απουσίας (συμψηφιστικαί άδειαι) ίσαι προς τον αριθμόν των Κυριακών καθ` ας ο μισθωτός απησχολήθη». Ήδη δια του άρθρου 202 παρ 4. του π.δ. 80/2022, η έναρξη ισχύος του οποίου ορίστηκε, σύμφωνα με το άρθρο 357 αυτού, στις 04-12-2022 (ΦΕΚ A' 222/04.12.2022), ορίστηκε ότι « Σε εργαζομένους του Δημοσίου και των ν.π.δ.δ., καθώς και των επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων του Δημοσίου ή ν.π.δ.δ. ή κοινής ωφελείας, όπως και στις επιχειρήσεις που απασχολούν μόνο έναν εργαζόμενο ορισμένης ειδικότητας, δύναται αντί για την αναπληρωματική εβδομαδιαία ανάπαυση και μετά από άδεια της αρμόδιας Επιθεώρησης Εργασίας, η οποία χορηγείται μετά από προηγούμενη διαπίστωση της αδυναμίας χορήγησης αναπληρωματικής εβδομαδιαίας ανάπαυσης, να χορηγούνται ανά περίοδο τεσσάρων μηνών, συνεχείς ημέρες άδειας απουσίας (συμψηφιστικές άδειες) ίσες με τον αριθμό των Κυριακών κατά τις οποίες εργάσθηκε ο εργαζόμενος.

Τέλος, αντίθετα με την εργασία τις Κυριακής ή άλλης εξαιρέσιμης ημέρας, για την εργασία κατά την έκτη ημέρα της εβδομάδας (συνήθως τα Σάββατα), στις περιπτώσεις εφαρμογής του συστήματος της πενθήμερης εργασίας, ο μισθωτός δεν δικαιούται αναπληρωματικής ημέρας ανάπαυσης (ρεπό), διότι η έκτη ημέρα της εβδομάδας δεν έχει το χαρακτήρα υποχρεωτικής αργίας, όπως η εβδόμη ημέρα της εβδομάδας και, κατά συνέπεια, δεν μπορούν να εφαρμοσθούν, ούτε και αναλόγως, τα όσα ισχύουν για απασχόληση κατά τη διάρκεια των Κυριακών (ΑΠ 1004/2017, ΑΠ 925/2008, ΑΠ 64/2020, ΝΟΜΟΣ).

* Επισημαίνεται ότι το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες.


 Μη χάνετε την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας. Ακολουθήστε μας τώρα στα Google News