Ελευθέρια λόγου και ρατσισμός. Δυο έννοιες αυτοαποκλειόμενες
Εν έτει 2020, γινόμαστε μάρτυρες άκρως προσβλητικών και μειωτικών αναφορών ή συμπεριφορών, οι οποίες λαμβάνουν μάλιστα χώρο, όχι σε κάποια ιδιωτική συζήτηση, αλλά σε δημόσιο διάλογο ενώπιον όλων! Αναφερόμαστε σε ρητορικές μίσους ή ρατσιστικά παραληρήματα, τα οποία πλέον αφειδώλευτα κατακλύζουν τα ηλεκτρονικά παράθυρά μας, τα newsfeed μας και γενικώς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή κοινωνικής δικτύωσης και για τα οποία επειδή δεν μαθαίνουμε εάν κινήθ...

Η δικαστική διεκδίκηση της είσπραξης του αναλογούντος ΦΠΑ,  όταν δεν έχει εκδοθεί κατά την παροχή της υπηρεσίας ή την εκτέλεση του έργου το αντίστοιχο φορολογικό παραστατικό (ΜονΕφΑθ 4742/2020)
Από τη διάταξη του άρθρου 425 ΑΚ, κατά το οποίο, τα έξοδα της εξοφλητικής απόδειξης φέρει ο οφειλέτης, αν δεν προκύπτει κάτι άλλο από τη σχέση, προκύπτει ότι τα έξοδα που βεβαιώνουν την εξόφληση, ολική ή μερική, της απαίτησης με την έκδοση εξοφλητικής απόδειξης ή τιμολογίου από το δανειστή που ικανοποιείται από την εξόφληση (τέτοια είναι και τα τέλη χαρτοσήμου ή ο φόρος προστιθέμενης αξίας) εμπίπτουν στην έννοια των εξόδων του άρθρου 425 ΑΚ και β...

Παλαιές και νέες Εμπορικές Μισθώσεις διάρκεια, καταγγελία, οροί και προϋποθέσεις
Οι εμπορικές μισθώσεις, ήτοι οι μισθώσεις εκείνες που αφορούν συγκεκριμένες επαγγελματικές, μη οικιακές χρήσεις και υπάγονταν στον προστατευτικό καθεστώς του Π.Δ. 34/1995, διέπονται σήμερα από το άρθρο 13 του Νόμου 4242/2014 (ΦΕΚ 50 A'/28.02.2014). ...

Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής (632κπολδ) και προγενεστέρως ασκηθείσα αγωγή επί των ιδίων πραγματικών περιστατικών και της αυτής απαίτησης – η ύπαρξη ή μη εκκρεμοδικίας και τα νομικά ζητήματα που ανακύπτουν
Αρκετά συχνά, τα ελληνικά Δικαστήρια καλούνται να εκφέρουν δικαιοδοτική κρίση επί ανακοπών κατά διαταγών πληρωμής (κατ’άρθρ. 632επ. ΚΠολΔ), για υποθέσεις στις οποίες ωστόσο εκκρεμεί ήδη η εκδίκαση αγωγής ως προς την ύπαρξη ή μη της απαίτησης (ή έστω μέρους αυτής). Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, ανακύπτουν ενδιαφέροντα νομικά ζητήματα και προβληματισμοί, επί των οποίων υπάρχει πλούσια και λεπτομερής ανάλυση, τόσο στην ελληνική νομολογία, όσο και ...

Υιοθεσία Ανηλίκου Τέκνου – Το νομικό πλαίσιο και οι προϋποθέσεις που έχουν τεθεί
Η υιοθεσία ανηλίκου τέκνου είναι μια ευαίσθητη κοινωνικά πράξη, η οποία απασχολεί εντόνως όλους τους εν δυνάμει γονείς που σκέπτονται να προβούν σε μια τέτοια κίνηση και να προσθέσουν ένα νέο μέλος στην οικογένειά τους. Αφού λάβουν μια τόσο σημαντική απόφαση, που απαιτεί τεράστια τόλμη και αντοχή για να παρθεί, έχουν να αντιμετωπίσουν μια πολύπλοκη κρατική διαδικασία που απαιτεί υπομονή και επιμονή λόγω του χρονοβόρου της γραφειοκρατίας που θα βρ...

Διαφορές κοινοχρήστων & παραγραφή αυτών – τι ισχύει για την ποινική ρήτρα σε κανονισμό πολυκατοικίας
Ως γνωστόν οι περισσότερες πολυκατοικίες διέπονται από την σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών η οποία συνοδεύεται από τον κανονισμό της πολυκατοικίας, ο οποίος αναφέρει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων της κάθε πολυκατοικίας. Μία από τις υποχρεώσεις αυτές είναι και η καταβολή των κοινόχρηστων δαπανών σύμφωνα με τις αναλογίες που αναφέρονται στην πράξη σύστασης οριζοντίων ιδιοκτησιών σε συνδυασμό με τον κανονισμό της ...

Το συναινετικό διαζύγιο – διαδικασίες και προϋποθέσεις
Μετά τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις, το συναινετικό διαζύγιο δεν απαγγέλλεται πλέον με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, αλλά η συναινετική λύση του χωρεί μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο. ...

Στη σημερινή εποχή, η αλματώδης εξέλιξη της τεχνολογίας έχει επαναπροσδιορίσει τη πηγή άντλησης πληροφοριών, με το διαδίκτυο να καταλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο. Πρόκειται για μια νέα κουλτούρα που δημιούργησε έναν άλλο τύπο ανθρώπου, τον άνθρωπο «του κυβερνοχώρου και της τεχνολογικής επικράτειας». Τα νέα αυτά δεδομένα δεν αφήνουν ανεπηρέαστους τους κανόνες της πνευματικής ιδιοκτησίας, συμβάλλοντας στην αναδιαμόρφωση των νόμιμων ορίων περιορισμού...

 Συγκυριότητα ακίνητου μεταξύ συζύγων – ο αποκλεισμός του ενός από τη χρήση του και δικαίωμα αποζημίωσης
Είναι αρκετά συχνό στην εποχή μας, δυο σύζυγοι να κατέχουν από κοινού ένα ακίνητο, το οποίο, σε περίπτωση διάστασης του ζευγαριού ή λύσεως του γάμου τους, να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον έναν εκ των δύο. Ο άλλος σύζυγος αποκλείεται από τη χρήση του, παρόλο που τυγχάνει συνιδιοκτήτης αυτού και συνεχίζει να βαρύνεται με έξοδα συντήρησης και όλες τις φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις που απορρέουν από το ακίνητο. Ακόμη μεγαλύτερη συνέπεια ω...

Το Εμπορικό Σήμα κατά τον νέο Ν. 4679/2020
Με αφορμή τον προσφάτως δημοσιευθέντα Νόμο 4679/2020 περί εμπορικού σήματος, με τον οποίο εισάγεται στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία τους Ε.Ε. 2015/2436 (για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών-μελών περί σημάτων), καθώς και η Οδηγία 2004/48/ΕΚ (σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων περί διανοητικής ιδιοκτησίας), σκόπιμη προβάλλει η αναφορά τόσο στις γενόμενες αλλαγές, όσο και εν γένει στο δικαίωμα στο εμπορικό σήμα. ...