Ακύρωση Πράξης Επιβολής Εισφορών (ΠΕΕ) ποσού 8.624,88 ευρώ και Πράξης Επιβολής Πρόσθετης Επιβάρυνσης Εισφορών (ΠΕΠΕΕ) ποσού 2.587,38 ευρώ, εκδοθεισών από Τοπικό Κατάστημα ΙΚΑ - ΕΤΑΜ εις βάρος ετερόρρυθμης εταιρείας για την ασφαλιστική τακτοποίηση εργαζομένου (πωλητή) Ακολουθεί το κείμενο της απόφασης: Αριθμός απόφασης: 10770/2019ΓΑΚ: ……../2015 ΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝΤμήμα 2ο - Μονομελές Σ υ ν ε δ ρ ί α σ ε δημόσια στο ακροατήριό τ...

Δε συνιστά δήλωση αποχώρησης από ασφαλιστικό οργανισμό, η απλή και προσωρινή διακοπή ασφαλιστέας απασχόλησης εκπαιδευτικού Η φύση της ασφαλιστέας στο Ι.Κ.Α. απασχόλησης του προσφεύγοντος ως εκπαιδευτικού φυσικής αγωγής σε σχολεία δυνάμει συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου δεν εξασφαλίζει συνεχή απασχόληση και συνεπώς αδιάλειπτη ασφάλιση στο Ίδρυμα αυτό, δεδομένου ότι, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας, τα μαθήματα διακόπτονται...

Συμμόρφωση διοικητικού δικαστηρίου με βάση τη νομολογία του ΕΔΔΑ και τα κριτήρια Engel. Αρχή ne bis in idem. Ακύρωση πράξης επιβολής πολλαπλών τελών λόγω λαθρεμπορίας εκ μέρους του τελωνείου. Προηγηθείσα αμετάκλητη αθώωση στην ποινική δίκη. Δέσμευση διοικητικού δικαστηρίου από την προηγηθείσα ποινική κρίση.  • Ως νομολογία «ανωτάτου δικαστηρίου», κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 53 παρ. 3 του π.δ. 18/1989, αποτελεί και απόφαση του Ευ...

Με την υπ’ αριθ. 7369/2017 απόφαση του 2ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά ακυρώθηκε έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας εντολέως μας, νομίμου εκπροσώπου ανώνυμης εταιρείας, η οποία είχε επιβληθεί εις βάρος του για την είσπραξη χρέους συνολικού ποσού 206.738,98 ευρώ, πλέον προσαυξήσεων, προς το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (νυν ΕΦΚΑ). Δια της ως άνω απόφασης, το Διοικητικό Δικαστήριο έκανε δεκτή την ασκηθείσα ανακοπή και ακύρωσε την...

Δια της υπ’ αριθ. 6512/2017 αποφάσεως του 3ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά ακυρώθηκε έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας εντολέως μας, μέλους ομόρρυθμης εταιρείας, η οποία είχε επιβληθεί εις βάρος της για την είσπραξη χρέους συνολικού ποσού 13.329,99 ευρώ, προς τη ΔΟΥ Σαλαμίνας (νυν ΔΟΥ Ε΄ Πειραιά), προερχομένων από εισόδημα περαίωσης, χρεωστικές δηλώσεις ΦΠΑ, πρόστιμα ΚΒΣ και ΦΠΑ) Δια της ως άνω απόφασης, το Διοικη...

Δεκτή η προσφυγή του διοικούμενου για την ακύρωση φύλλου ελέγχου ωφέλειας λόγω του ότι η Φορολογική Αρχή δεν απέδειξε, ως φέρουσα το βάρος της απόδειξης, ότι έλαβε χώρα μεταβίβαση της επιχείρησης Το δικάσαν δικαστήριο δέχθηκε την κρινόμενη προσφυγή και ακύρωσε το ένδικο φύλλο ελέγχου ωφέλειας από μεταβίβαση επιχείρησης αφού απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβολή του προβλεπόμενου φόρου εκ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αποτελεί η προγενέστ...