ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: Κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 και 2 του ΝΔ 5368/1932, χρηματική κατάθεση σε Τράπεζα σε ανοικτό λογαριασμό επ’ ονόματι δυο ή περισσοτέρων από κοινού, είναι η κατάθεση, η οποία περιέχει τον όρο ότι από τον λογαριασμό αυτό μπορεί να κάνει χρήση εν όλω ή εν μέρει, χωρίς τη σύμπραξη των λοιπών, είτε ένας είτε μερικοί είτε όλοι κατ’ ιδίαν δικαιούχοι, η δε χρηματική κατάθεση, για την οποία η προηγούμενη παράγραφος, επιτρέπετ...

Συνεπιμέλεια πατέρα ως προς τον προσδιορισμό του τόπου διαμονής του ανηλίκου τέκνου. ...

  Πιθανολογήθηκε η ευδοκίμηση του πρώτου και δεύτερου λόγου της ανακοπής, σύμφωνα με τους οποίους, η προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής πρέπει να ακυρωθεί ολοσχερώς λόγω αυτοδίκαιης ακύρωσης της συμφωνίας υπόσχεσης δανείου και της εν γνώσει του καθ΄ου αντισυμβατικής συμπλήρωσης των επιδίκων, ατελών κατά την παράδοσή τους, συναλλαγματικών. Κατόπιν αυτών, η απαίτηση του καθ΄ου στερείται νόμιμης βάσης και η αξίωση από τις επίδικες συναλλαγματικές...

     Διατροφή συζύγων μετά την διάσταση και κατά τη διάρκεια του γάμου. Η συνυπαιτιότητα για την διακοπή της έγγαμης συμβίωσης δεν ασκεί επιρροή στο δικαίωμα καταβολής διατροφής του οικονομικά ασθενέστερου συζύγου, αφού η διακοπή της συμβίωσης οφείλεται και εδώ σε εύλογη αιτία και δεν έχει προβληθεί ένσταση ελαττωμένης διατροφής από τον καθ’ ου. – Συζυγική στέγη – Ακίνητο αγορασμένο με δάνειο, το οποίο δεν έχει εξοφληθεί – Διατάσ...

Δια της υπ’ αριθ. 17/2018 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Νίκαιας (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) ανεστάλη η εκτέλεση διαταγής πληρωμής εις βάρος εντολέων μας για ποσό 10.000 ευρώ, πλέον τόκων και εξόδων, εκ συναλλαγματικών, μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της ασκηθείσης ανακοπής, αφού πιθανολογήθηκε η ευδοκίμηση του πρώτου και δεύτερου λόγου της ανακοπής μας, σύμφωνα με τους οποίους, η προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής πρέπει να ακυρωθεί ολο...

Περίληψη: Κατά τη διάταξη του άρθρου 632 παρ 3 ΚΠολΔ μπορεί να ζητηθεί η αναστολή της εκτέλεσης της διαταγής πληρωμής, εφόσον έχει ασκηθεί καταρχήν νομότυπα και εμπρόθεσμα η άσκηση της ανακοπής του άρθρου 632 ΚΠολΔ. Για να γίνει δεκτή η αίτηση αναστολής απαιτείται η ευδοκίμηση ενός τουλάχιστον λόγου της ανακοπής, ενώ δεν απαιτείται, κατά την γραμματική ερμηνεία της διάταξης, η έρευνα και συνδρομή της ανεπανόρθωτης βλάβης του αιτούντος. Έγκυρη κατ...

Με την υπ’ αριθ. 5/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Νίκαιας (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) ανεστάλη η εκτέλεση διαταγής πληρωμής εις βάρος εντολέως μας για ποσό 10.000 ευρώ, πλέον τόκων και εξόδων, εκ συναλλαγματικών, μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της ασκηθείσης ανακοπής. Δια της ως άνω απόφασης πιθανολογήθηκε η ευδοκίμηση του πέμπτου λόγου της, ενσωματωθείσας στο δικόγραφο της αίτησης αναστολής, ανακοπής, σύμφωνα με τον οποίον η προ...

Ιδιαίτερο νομικό αλλά και ουσιαστικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το σκεπτικό της υπ’ αριθμ. 5217/2017 απόφασης του ΜΠΑ (Τμήμα Ασφαλιστικών μέτρων) σε υπόθεση αιτήσεως μεταρρύθμισης της ορισθείσας διατροφής από τον πατέρα, με την οποία  πιθανολογήθηκε η ύπαρξη αφανών εισοδημάτων του αιτούντος- πατέρα παρά την επικαλούμενη εκ μέρους του ζημία της επιχείρησής του, ως αυτή αποδεικνυόταν από τις οικείες φορολογικές δηλώσεις λόγω του γεγονότος ότι...

  Ιδιαιτέρως εύστοχη, διορατική και προσηλωμένη στο συμφέρον του ανηλίκου τέκνου απόφαση επί αιτήσεως προσωρινής διαταγής του πατέρα, με την οποία ζητούσε να αφαιρεθεί η επιμέλεια από την μητέρα και να ανατεθεί σε εκείνον και επικουρικά να ρυθμιστεί το δικαίωμα επικοινωνίας του με την ανήλικη θυγατέρα του. Με την εν λόγω απόφαση ρυθμίστηκε προσωρινά το δικαίωμα επικοινωνίας του πατέρα, απορριπτομένου του αιτήματός του περί ανάθεσης σε αυτόν...

Απαγόρευση έκδοσης δεύτερης Διαταγής Πληρωμής για την ίδια αιτία, άνευ παραιτήσεως από την προγενεστέρως εκδοθείσα. Ασφαλιστικά μέτρα ενώπιον του Εφετείου κατ’ άρ. 937 παρ. 1 β’ εδάφ. ε’ Κ.Πολ.Δ, ως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο όγδοο του άρθρον 1 Ν. 4335/2015 “…..Οι αιτούντες, επικαλούμενοι κίνδυνο επέλευσης ανεπανόρθωτης βλάβης στα νόμιμα οικονομικά τους συμφέροντα, ζητούν να διαταχθεί, χωρίς την καταβολή εγγύησης, η α...