Δικηγορικό Γραφείο
1459/2022 Ειρ. Αχαρνών (Εκουσία) –Υπερχρεωμένα νοικοκυριά

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Αριθμός Απόφασης

1459/2022

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

Συγκροτούμενο από τη Δικαστή, Ειρηνοδίκη Γ’ Τάξης Μαρία Στάμου, την οποία όρισε η Διευθύνουσα το παρόν Δικαστήριο και Προϊσταμένη των υπηρεσιών του και το γραμματέα Γεώργιο Μανιουδάκη.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 1 Ιουνίου 2022, για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ:

Της αιτούσας : … … του …, κατοίκου …, επί της οδού …, αριθμ. …, με ΑΦΜ …, που δεν παραστάθηκε κατά την προφορική συζήτηση της υπόθεσης και κατέθεσε προτάσεις δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Ασημίνας Καούνη (Αριθμ. Γραμμ. Προείσπραξης Π …..).

Των καθ' ων η αίτηση : 1) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «...», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός …, αριθμ. …, όπως νομίμως εκπροσωπείται, που δεν παραστάθηκε κατά την προφορική συζήτηση της υπόθεσης και κατέθεσε προτάσεις διά του πληρεξουσίου δικηγόρου της … …(Αριθμ. γραμμ. Προείσπραξης Π …), 2) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «…», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου, αριθμ. …, όπως νομίμως εκπροσωπείται, που δεν παραστάθηκε κατά την προφορική συζήτηση της υπόθεσης ούτε κατέθεσε έγγραφες προτάσεις.

Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από ../../…. με αριθμό κατάθεσης δικογράφου … αίτησή της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την αρχικώς ορισθείσα δικάσιμο της 15/1/2018. Εν συνεχεία η αιτούσα υπέβαλε την υπ' αριθμ. … ηλεκτρονική αίτηση επαναπροσδιορισμού της μέσω της πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 4Α, 4Β, 4Δ και 4Ε του ν.3869/2010 που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ΓΑΚ ΕΑΚ …./…./…. και μετά την παρέλευση των προβλεπόμενων στις διατάξεις των άρθρων 4Η, 4Θ, 41 και 4ΙΑ του ν.3869/2010 προθεσμιών, ορίστηκε νέα δικάσιμος η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας και γράφτηκε στο πινάκιο, οπότε η υπόθεση εκφωνήθηκε κατά τη σειρά του οικείου πινακίου χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους δικηγόρων.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Όπως προκύπτει από την υπ'αριθμ. …/8-1-2013 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών … …, που μετ' επικλήσεως προσκομίζει η αιτούσα, ακριβές αντίγραφο της υπό κρίση από 2/1/2013 με αριθμό κατάθεσης δικογράφου … … αίτησής της με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την αρχικώς ορισθείσα δικάσιμο της 15/1/2018 επιδόθηκε νομίμως και εμπροθέσμως στην δεύτερη απολιπόμενη καθής πιστώτρια. Περαιτέρω, όπως προκύπτει από το από ..-9-2021 ηλεκτρονικό πιστοποιητικό της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους το οποίο έχει αναρτηθεί στην πλατφόρμα και επέχει θέση έκθεσης επίδοσης, το οποία μετ' επικλήσεως προσκομίζει η αιτούσα, ακριβές αντίγραφο της υπ' αριθμ. …/…-1-2021 ηλεκτρονικής αίτησης που υπέβαλε η τελευταία μέσω της πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ΓΑΚ ΕΑΚ …./…./…. για τον επαναπροσδιορισμό της υπό κρίση αίτησής της, με πράξη ορισμού προθεσμίας κατάθεσης προτάσεων και κλήση για κατάθεση προτάσεων εντός εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση της εν λόγω ηλεκτρονικής αίτησης, επιδόθηκε νομίμως και εμπροθέσμως στην καθής (άρθρο 4ΣΤ παρ. 5 ν. 3869/2010), η τελευταία όμως δεν κατέθεσε προτάσεις μέσα στη νόμιμη προθεσμία (άρθρο 4Η ν. 3869/2010). Επομένως, η μη παραστάσα καθής που δεν εμφανίστηκε, ούτε εκπροσωπήθηκε στη δικάσιμο αυτή, κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του οικείου πινακίου, από πληρεξούσιο δικηγόρο, παρόλο που έχει νομίμως κλητευθεί, καθόσον η αναγραφή της υπόθεσης στο πινάκιο επέχει θέση κλήτευσης προς όλους τους διαδίκους (άρθρο 4ΙΒ παρ. 2 ν.3869/2010), πρέπει να δικασθεί ερήμην. Το Δικαστήριο ωστόσο πρέπει να προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (άρθρο 754 παρ. 2 ΚΠολΔ).

Με την από 2/1/2013 με αριθμό κατάθεσης δικογράφου …/4-1-2013 αίτησή της, η οποία νόμιμα φέρεται προς συζήτηση μετά την εμπρόθεσμη υποβολή, μέσω της πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους της υπ' αριθμ. …../26-1-2021 ηλεκτρονικής αίτησης επαναπροσδιορισμού που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ΓΑΚ ΕΑΚ …./…./..-..-2021, όπως αυτή συμπληρώθηκε παραδεκτά κατ' άρθρα 224 και 741 ΚΠολΔ με τις νομίμως και εμπροθέσμως κατατεθείσες προτάσεις της, η αιτούσα, ζητά τη ρύθμιση των χρεών της με σκοπό την απαλλαγή της από τις οφειλές της και την εξαίρεση από την εκποίηση της κύριας κατοικίας της. Η εν λόγω αίτηση παραδεκτώς εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου όπου έχει την κατοικία της η αιτούσα, το οποίο κατά τούτο είναι καθ' ύλην και κατά τόπον αρμόδιο, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, είναι δε ορισμένη παρά τα αντιθέτως υποστηριζόμενα από την καθ' ης, καθώς η ένδικη αίτηση περιέχει τα αξιούμενα από τα άρθρα 118 και 216 ΚΠολΔ στοιχεία για τη δικαστική εκτίμηση αυτής, ήτοι: 1) ότι η αιτούσα έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των οφειλών της, 2) την κατάσταση των εισοδημάτων και της περιουσίας της και αυτήν του συζύγου της 3) την κατάσταση των πιστωτών της και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, 4) σχέδιο διευθέτησης των οφειλών της και 6) αίτημα ρύθμισης αυτών με σκοπό την προβλεπόμενη από το νόμο απαλλαγή του, κανένα άλλο δε στοιχείο δεν απαιτείται για την πληρότητα του ορισμένου της εν λόγω αίτησης. Εξάλλου για το παραδεκτό της διαπιστώθηκε μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο κατ' άρθρο 13 παρ. 2 ν. 3869/2010 ότι δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση της αιτούσας για ρύθμιση των χρεών της στο Δικαστήριο αυτό ή σε άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας (Βλ. υπ' αριθμ. …/15-11-2022 βεβαίωση του Ειρηνοδικείου Αχαρνών), ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτηση για ουσιαστικούς λόγους, ενώ από το περιεχόμενο της από 8-11-2012 βεβαίωσης αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού της βεβαιούσας Δικηγόρου … …., προκύπτει ότι κατά το τελευταίο εξάμηνο πριν την υποβολή της κρινόμενης αίτησης καταβλήθηκε προσπάθεια επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού με τους πιστωτές, η οποία απέτυχε (άρθρ. 2 παρ. 1 και 2 ν. 3869/2010, όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή του από τον ν. 4161/2013 σε συνδ. με μεταβατική διάταξη άρθρ. 19 ν. 4161/2013). Εξάλλου, η υπό κρίση αίτηση είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 8 και 9 ν. 3869/2010 όπως τροποποιήθηκαν με τον ν. 4161/2013. Τέλος, δεδομένου ότι δεν επετεύχθη συμβιβασμός πρέπει να εξεταστεί περεταίρω και η ουσιαστική βασιμότητα της ένδικης αίτησης.

Η παραστάσα καθής προέβαλε ένσταση περί δόλιας αδυναμίας πληρωμής, επικαλούμενη ότι η αιτούσα αν και ήταν πάντοτε άνεργη συνεβλήθη σε πλήθος δανειακών οφειλών, συνολικού ύψους 396.000 €, αποδεχόμενη έτσι την επερχόμενη αδυναμία της. Ο ισχυρισμός αυτός όπως προβλήθηκε, τυγχάνει παραδεκτός και νόμιμος και θα εξεταστεί περεταίρω στην ουσία του.

Από το σύνολο των εγγράφων των οποίων η γνησιότητα δεν αμφισβητήθηκε (άρθρα 444 παρ 1 εδ. γ', 448 παρ. 2, 457 παρ. 4 του Κ.Πολ.Δ) και των δικαστικών τεκμηρίων, που προσκόμισαν και επικαλέστηκαν οι διάδικοι για κάποια εκ των οποίων γίνεται ειδική μνεία κατωτέρω, χωρίς όμως να έχει παραλειφθεί κάποιο για την ουσιαστική διάγνωση της διαφοράς, από τις ομολογίες των διαδίκων, και γενικώς από το σύνολο των αποδεικτικών μέσων και από όσα συνάγονται από τις νόμιμα κατατεθειμένες προτάσεις τους, αποδείχθηκαν κατά την κρίση του Δικαστηρίου, τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η αιτούσα διανύει, κατά τον χρόνο παροχής έννομης προστασίας, το ..° έτος της ηλικίας της και η τελευταία της απασχόληση ήταν ως υπάλληλος βοηθός Νοσηλευτικής στο … όπου και εργάστηκε με καθεστώς απασχόλησης ορισμένου χρόνου κατά το διάστημα από …-4-2021 έως …-4-2022 με μικτές μηνιαίες αποδοχές ύψους 928 €, πλην όμως δεν προέκυψε αν η εν λόγω σύμβαση έχει ανανεωθεί κατά τον χρόνο παροχής έννομης προστασίας. Είναι σε μακροχρόνια διάσταση από το έτος 2010 με τον σύζυγό της … …, με τον οποίο έχει αποκτήσει δύο ενήλικα τέκνα, ηλικίας 30 και 24 ετών, διαμένει δε μαζί με την μικρότερη κόρη της …, σε ιδιόκτητη οικία στις … ... Κατά ταύτα, οι μηνιαίες δαπάνες διαβίωσης των δύο ως άνω ατόμων, αποτιμώνται από το παρόν Δικαστήριο στο ποσό των 1.100 € κατ' ελάχιστον και με άκρως μετριοπαθείς υπολογισμούς, και καλύπτονται εν μέρει από την απασχόληση της κόρης της η οποία αποκερδαίνει μηνιαίως καθαρά το ποσό των 313,14 € και εν μέρει από τα εισοδήματα της ίδιας της αιτούσας από την περιστασιακή της απασχόληση, τα οποία όμως όπως προαναφέρθηκε δεν είναι σταθερά, δεδομένης της μακροχρόνιας ανεργίας της. Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της υπό κρίση αίτησης, η αιτούσα είχε καταρτίσει 1) με την πρώτη καθής «…» την υπ' αριθμ. ….. σύμβαση επαγγελματικού δανείου στην οποία η αιτούσα ενέχεται ως εγγυήτρια και για την οποία υφίσταντο την 4/2/2016 ανεξόφλητο υπόλοιπο οφειλής ύψους 190.808,10 €, η ως άνω δε οφειλή είναι εξοπλισμένη με εμπράγματη ασφάλεια επί της κύριας κατοικίας της αιτούσας και κατά ταύτα δεν έχει πάψει από την κοινοποίηση της αίτησης να παράγει νόμιμους ή συμβατικούς τόκους, 2) με την δεύτερη καθής «…» α) την υπ' αριθμ. ….. σύμβαση επιχειρηματικού δανείου στην οποία η αιτούσα ενέχεται ως εγγυήτρια και για την οποία υφίσταντο την 11/3/2011 ανεξόφλητο υπόλοιπο οφειλής ύψους 19.965 €, β) την υπ' αριθμ. ….. σύμβαση στεγαστικού δανείου στην οποία η αιτούσα ενέχεται ως εγγυήτρια και για την οποία υφίσταντο την 25/3/2012 ανεξόφλητο υπόλοιπο οφειλής ύψους 154.942,50 €, γ) την υπ' αριθμ. ….. σύμβαση στεγαστικού δανείου στην οποία η αιτούσα ενέχεται ως εγγυήτρια και για την οποία υφίσταντο την 25/3/2012 ανεξόφλητο υπόλοιπο οφειλής ύψους 69.690,96 €, δ) την υπ' αριθμ. λογαριασμού …… σύμβαση πιστωτικής κάρτας στην οποία η αιτούσα ενέχεται ως εγγυήτρια και για την οποία υφίσταντο την 29/2/2012 ανεξόφλητο υπόλοιπο οφειλής ύψους 3.665,54 €, ε) την υπ' αριθμ. ….. σύμβαση εξόδων δανείων σε καθυστέρηση στην οποία η αιτούσα ενέχεται ως εγγυήτρια και για την οποία υφίσταντο την 17/8/2011 ανεξόφλητο υπόλοιπο οφειλής ύψους 197,45 €, ήτοι η αιτούσα ενέχεται για συνολικές οφειλές ύψους 439.269,55 €. Η μηνιαία επιβάρυνση της αιτούσας για την ομαλή αποπληρωμή των οφειλών της εκτιμάται ότι ξεπερνούσε το ποσό των 2.000 € και αποπληρωνόταν με συνέπεια από τον σύζυγο της αιτούσας, που ήταν και πρωτοφειλέτης των ένδικων οφειλών, κατά τα πρώτα έτη του δανεισμού. Πλην όμως λαμβανομένων υπόψη των σημερινών οικονομικών δεδομένων της αιτούσας, όπως αυτά εκτέθηκαν αναλυτικά πιο πάνω σε συνδυασμό με τις δαπάνες διαβίωσής της και το μηνιαίο δοσολόγιό της όπως είχε διαμορφωθεί κατά τον χρόνο κατάθεσης της υπό κρίση αίτησης, συμπεραίνεται ότι αυτή αντιμετωπίζει πλέον εμφανή έλλειψη ρευστότητας. Προέκυψε ότι η αιτούσα ουδέποτε ήταν σε θέση να εξυπηρετεί τις οφειλές της με ίδια εισοδήματα, καθώς δεν εργαζόταν αλλά είχε αναλάβει την ανατροφή των τέκνων που είχε αποκτήσει με τον εν διαστάσει σύζυγό της. Διαπιστώνεται ότι η αιτούσα, κατά την ανάληψη των οφειλών της στηρίχθηκε στα εισοδήματα του συζύγου της, από τον οποίο και ανέμενε να προβεί στην εξόφληση των σχετικών οφειλών, καθώς άλλωστε εγγυήθηκε σε οφειλές τις οποίες ο ίδιος είχε αναλάβει αφενός μεν για την ενίσχυση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας και αφετέρου για την απόκτηση ακίνητης περιουσίας. Ο τελευταίος διατηρούσε επιχείρηση εμπορίας αυτοκινήτων, πραγματοποιώντας μεγάλους κύκλους εργασιών κάθε χρόνο, ενδεικτικά αναφέρεται ότι το οικονομικό έτος 2004 (χρήση 2003) τα ακαθάριστα έσοδα της ατομικής επιχείρησης του συζύγου ανήλθαν σε 550.809,85 €, περεταίρω το οικονομικό έτος 2005 (χρήση 2004) τα ακαθάριστα έσοδα της ατομικής επιχείρησης του συζύγου ανήλθαν σε 450.295,93 €, εν συνεχεία το οικονομικό έτος 2007 (χρήση 2006) τα ακαθάριστα έσοδα της ατομικής επιχείρησης του συζύγου ανήλθαν σε 242.420,83 €, το οικονομικό έτος 2008 (χρήση 2007) τα ακαθάριστα έσοδα της ατομικής επιχείρησης του συζύγου ανήλθαν σε 360.682,60 € και το οικονομικό έτος 2009 (χρήση 2008) τα ακαθάριστα έσοδα της ατομικής επιχείρησης του συζύγου ανήλθαν σε 501.911,77€. Πλην όμως από το επόμενο κιόλας έτος, η επιχείρηση του εν διαστάσει συζύγου της αιτούσας εμφάνισε πτώση του κύκλου των εργασιών της, με συνέπεια να ξεκινήσουν για το ζεύγος οικονομικές δυσκολίες που επέφεραν προβλήματα ρευστότητας, επιπλέον δε του ως άνω γεγονότος το ζεύγος ήλθε σε διάσταση από τη χρήση 2010 και εντεύθεν, γεγονός που πιστοποιείται και από το ότι έκτοτε ξεκίνησαν να υποβάλλουν χωριστές φορολογικές δηλώσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά τους υψηλούς τζίρους που πραγματοποιούσε η ως άνω επιχείρηση, το εμφανές ποσοστό κέρδους, όπως αυτό δηλωνόταν στις φορολογικές δηλώσεις, ήταν από πολύ χαμηλό έως ανύπαρκτο, ωστόσο αυτό εκτιμάται ότι δεν αποτυπώνει την πραγματική κερδοφορία της δραστηριότητας αλλά ότι σχετιζόταν πιο πολύ με τον τρόπο τήρησης των φορολογικών βιβλίων. Αποδείχθηκε ότι εκ της παροχής εγγυήσεως στις ως άνω δανειακές συμβάσεις του συζύγου η αιτούσα δεν απέκτησε την εμπορική ιδιότητα, καθόσον οι δύο εξ αυτών αφορούσαν την απόκτηση ακίνητης περιουσίας, ενώ οι άλλες δύο αφορούσαν βεβαίως την επιχειρηματική του δραστηριότητα, πλην όμως η αιτούσα δεν φαίνεται ότι είχε κάποια εμπλοκή στην ως άνω επιχειρηματική δραστηριότητα ή ότι αποσκοπούσε με κάποιο τρόπο στον προσπορισμό κάποιο κέρδους, ώστε να στοιχειοθετείται η κατ' επάγγελμα χορήγηση αυτών, αλλά φαίνεται ότι συμβλήθηκε καθαρά και μόνο για λόγους ηθικού καθήκοντος. Από τα ως άνω εκτιθέμενα, προκύπτει ότι η αιτούσα περιήλθε σταδιακά σε αδυναμία πληρωμών, σαν συνέπεια της πτώσης του κύκλου εργασιών της επιχείρησης του εν διαστάσει συζύγου της, και περεταίρω σαν συνέπεια του γεγονότος της διάστασης με αυτόν από το έτος 2010 και στου οποίου τις οφειλές ενέχεται ως εγγυήτρια, η αδυναμία δε αυτή δεν αναμένεται να βελτιωθεί στο μέλλον, δεδομένης της ηλικίας της αιτούσας, της πηγής των εισοδημάτων της καθώς και της γενικότερης οικονομικής κρίσης που μαστίζει τη χώρα.

Η προπεριγραφείσα αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της αιτούσας δεν οφείλεται σε δόλο, και η υποβληθείσα ένσταση περί δόλιας περιέλευσής της σε αυτήν, όπως το περιεχόμενο αυτής αναλύθηκε πιο πάνω μολονότι τυγχάνει παραδεκτή και νόμιμη, πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμη. Όπως προεκτέθηκε τα οικογενειακά εισοδήματα της αιτούσας τα οποία προέρχονταν από τη δραστηριότητα του συζύγου της, επαρκούσαν κατά τα πρώτα έτη του δανεισμού για την εξυπηρέτηση των οφειλών στις οποίες είχε αυτή συμβληθεί ως εγγυήτρια, πλην όμως το γεγονός της πτώσης του τζίρου της ως άνω επιχείρησης, την οποία στη συνέχεια ακολούθησε και η διάσταση του ζεύγους, προκάλεσε προβλήματα ρευστότητας, τα οποία την περιέφεραν σε αδυναμία πληρωμών, που ήταν υπαρκτή και κατά τον χρόνο κατάθεσης αλλά και συζήτησης της κρινόμενης αίτησης.

Η αιτούσα τυγχάνει αποκλειστική κυρία, νομέας και κάτοχος της υπό στοιχεία Α' οριζόντιας ιδιοκτησίας διαμερίσματος του πρώτου ορόφου, επιφάνειας 109,60 τ.μ. αποτελούμενης από σαλόνι, κουζίνα, λουτρό, χωλ, τρία υπνοδωμάτια, και βεράντες, κτισμένης σε οικοδομή κείμενη στο Δήμο …, στη θέση «…» στο Ο.Τ. …, επί της οδού … με βάση τον τίτλο ιδιοκτησίας της, που περιήλθε σε αυτήν δυνάμει του υπ' αριθμ. …./5-7-2001 συμβολαίου γονικής παροχής της συμβολαιογράφου …., νόμιμα μεταγραφέντος. Την ιδιοκτησία αυτή, η αντικειμενική αξία της οποίας, ανέρχεται στο ποσό των 65.669,60 € (με βάση τη δήλωση ΕΝΦΙΑ 2021) και δεν υπερβαίνει το όριο αφορολόγητου ποσού για έγγαμη με δύο τέκνα, ζητά η αιτούσα να εξαιρεθεί από την εκποίηση καθότι χρησιμεύει ως κύρια κατοικία της. Επιπλέον, τυγχάνει συγκυρία ποσοστού 3% εξ αδιαιρέτου επί ενός οικοπέδου επιφάνειας 271,26 τ.μ. κείμενο στις …, το οποίο θα πρέπει να εξαιρεθεί της εκποίησης καθότι εκτιμάται ότι δεν θα προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον, λόγω του ότι η αιτούσα διαθέτει μικρό ποσοστό συγκυριότητας. Πλην των ως άνω η αιτούσα δεν διαθέτει άλλη ακίνητη περιουσία.

Με βάση τα ανωτέρω, συντρέχουν στο πρόσωπο της αιτούσας οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010 και ειδικότερα, στη ρύθμιση του άρθρου 8 παρ. 5 του άνω νόμου, λόγω των εξαιρετικών περιστάσεων στο πρόσωπό της, και δη της ανεπάρκειας του εισοδήματος της για την κάλυψη των βασικών βιοτικών αναγκών της. Ως εκ τούτου, θα πρέπει, κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 8 παρ. 5 ν. 3869/10, να οριστούν μηδενικές μηνιαίες καταβολές για μία πενταετία, λόγω δε της ηλικίας της και των λοιπών συνθηκών που προαναφέρθηκαν δεν κρίνεται σκόπιμο να οριστεί νέα δικάσιμος, προκειμένου να ελεγχθεί η τυχόν μεταβολή της περιουσιακής κατάστασης και των εισοδημάτων της. Η έναρξη των καταβολών αυτών θα λάβει χώρα από τον επόμενο μήνα που ακολουθεί τη δημοσίευση της παρούσας.

Η ικανοποίηση του υπολοίπου των οφειλών προς τις καθ' ων, θα γίνει με περαιτέρω καταβολές προς διάσωση της πρώτης κατοικίας της αιτούσας που θα ανέλθει μέχρι το 80 % της αντικειμενικής αξίας της, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 52.535,68 € και το οποίο επαρκεί μόνο για την μερική κάλυψη αυτών. Από το ως άνω ποσό το οποίο θα διατεθεί μέσω μηνιαίων καταβολών, θα ικανοποιηθεί αρχικά η εμπραγμάτως εξασφαλισμένη απαίτηση της πρώτης καθής, όπως αυτή περιγράφεται πιο πάνω και μετά την τυχόν πλήρη και ολοσχερή εξόφληση αυτής θα ικανοποιηθούν οι λοιπές ανέγγυες οφειλές της αιτούσας. Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το νόμο εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά τον χρόνο αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, οι καταβολές δε αυτές θα εκκινήσουν από τον επόμενο μήνα που ακολουθεί τη δημοσίευση της παρούσας, διότι πλέον σύμφωνα με τον τρόπο κατανομής των καταβολών δεν προβλέπεται περίοδος χάριτος κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2β του άρθρου 9 ν. 3869/2010, η οποία προστέθηκε με τη διάταξη του άρθρου 62 παρ. 3 ν. 4549/2018 και ισχύει και για τις εκκρεμείς υποθέσεις, ο χρόνος δε τοκοχρεωλυτικής εξόφλησης του ποσού αυτού πρέπει να οριστεί σε 20 χρόνια, ήτοι σε 240 δόσεις και η μηνιαία δόση που θα καταβάλει η αιτούσα στα πλαίσια αυτής της ρύθμισης ανέρχεται στο ποσό των 218,89 €.

Κατόπιν των παραπάνω η αιτούσα θα τύχει απαλλαγής των χρεών της κατόπιν αιτήσεως με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 11 παρ. 1 ν. 3869/2010. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται κατά το άρθρο 8 παρ. 6 ν. 3869/2010.

ΠΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει την υπό κρίση αίτηση ερήμην της καθής που δεν παραστάθηκε και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

Δέχεται την αίτηση.

Ρυθμίζει τα χρέη της αιτούσας με μηδενικές μηνιαίες καταβολές για χρονικό διάστημα 5 ετών, αρχής γενομένης από τον επόμενο μήνα που ακολουθεί τη δημοσίευση της παρούσας, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο σκεπτικό.

Εξαιρεί της εκποίησης την πρώτη κατοικία της αιτούσας, ήτοι την υπό στοιχεία Α' οριζόντια ιδιοκτησία διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, επιφάνειας 109,60 τ.μ. αποτελούμενης από σαλόνι, κουζίνα, λουτρό, χωλ, τρία υπνοδωμάτια, και βεράντες, κτισμένης σε οικοδομή κείμενη στο …, στη θέση «…» στο Ο.Τ. …, επί της οδού … με βάση τον τίτλο ιδιοκτησίας της, που περιήλθε σε αυτήν δυνάμει του υπ' αριθμ. …/5-7-2001 συμβολαίου γονικής παροχής της συμβολαιογράφου … … …, νόμιμα μεταγραφέντος.

Επιβάλλει σε αυτήν την υποχρέωση να καταβάλει για τη διάσωση αυτής το συνολικό ποσό των 52.535,68 €, καταβάλλοντας μηνιαίως το ποσό των 218,89 € για διάστημα είκοσι(20) ετών, ήτοι 240 δόσεις, κεφάλαιο από το οποίο θα ικανοποιηθεί αρχικά η εμπραγμάτως εξασφαλισμένη απαίτηση της πρώτης καθής, όπως αυτή περιγράφεται πιο πάνω και μετά την τυχόν πλήρη και ολοσχερή εξόφληση αυτής θα ικανοποιηθούν οι λοιπές ανέγγυες οφειλές της αιτούσας. Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το νόμο εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά τον χρόνο αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, οι καταβολές δε αυτές θα εκκινήσουν από τον επόμενο μήνα που ακολουθεί τη δημοσίευση της παρούσας, και θα πραγματοποιούνται εντός του πρώτου δεκαημέρου εκάστου μηνάς, διότι πλέον σύμφωνα με τον τρόπο κατανομής των καταβολών δεν προβλέπεται περίοδος χάριτος κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2β του άρθρου 9 ν. 3869/2010, η οποία προστέθηκε με τη διάταξη του άρθρου 62 παρ. 3 ν. 4549/2018 και ισχύει και για τις εκκρεμείς υποθέσεις.

Εξαιρεί της εκποίησης τη λοιπή περιουσία της αιτούσας.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις …/12- 2022, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                   Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


 Μη χάνετε την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας. Ακολουθήστε μας τώρα στα Google News