Δικηγορικό Γραφείο

Δεκτή η προσφυγή του διοικούμενου για την ακύρωση φύλλου ελέγχου ωφέλειας λόγω του ότι η Φορολογική Αρχή δεν απέδειξε, ως φέρουσα το βάρος της απόδειξης, ότι έλαβε χώρα μεταβίβαση της επιχείρησης

Το δικάσαν δικαστήριο δέχθηκε την κρινόμενη προσφυγή και ακύρωσε το ένδικο φύλλο ελέγχου ωφέλειας από μεταβίβαση επιχείρησης αφού απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβολή του προβλεπόμενου φόρου εκ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αποτελεί η προγενέστερη διαπίστωση ότι εχώρησε μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου ή ολόκληρης επιχείρησης από τον αρχικό δικαιούχο προς τρίτο πρόσωπο, το οποίο κατά την καταβολή ή την πίστωση ανταλλάγματος, υποχρεούται να παρακρατήσει και να αποδώσει τον φόρο που αναλογεί στο μέρος αυτού, που αποτελεί κέρδος ή ωφέλεια για τον μεταβιβάζοντα, χωρίς να αρκεί απλώς και μόνο η διαπίστωση της έναρξης λειτουργίας μιας νέας επιχείρησης σε επαγγελματικό χώρο, όπου προγενέστερα στεγαζόταν άλλη επιχείρηση έστω και αν οι δύο επιχειρήσεις έχουν το ίδιο αντικείμενο εργασιών και συνακόλουθα υφίσταται εκ των πραγμάτων κτήση εκ μέρους της νέας επιχείρησης μέρους τουλάχιστον από τον κύκλο πελατών της παλαιάς, Το σχετικό δε βάρος αποδείξεως για το ότι εχώρησε όντως μεταβίβαση της ίδιας επιχειρήσεως  από τον ένα επιχειρηματικό φορέα στον άλλο φέρεται από την Οικονομική Αρχή, που οφείλει σε κάθε περίπτωση να διαπιστώνει τη συνδρομή των πραγματικών περιστατικών, που συγκροτούν τη βάση της φορολογικής υποχρεώσεως του διοικούμενου και της σε βάρος του αντίστοιχης φορολογικής εγγραφής.


 Μη χάνετε την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας. Ακολουθήστε μας τώρα στα Google News