Δικηγορικό Γραφείο

Παραγραφή δικαιώματος εξ αναγωγής δικαιούχου κομιστή επιταγής

«…ο……, ως τελευταίος νόμιμος κομιστής της επιταγής, μετά τη νομότυπη εμφάνιση αυτής προς πληρωμή και τη μη πληρωμή της επεδίωξε την έκδοση της υπ’ αριθμ. ……..διαταγής πληρωμής, την οποία επέδωσε στον καθ’ ου ( ……..), προγενέστερο αυτού οπισθογράφο, στις 26-11-2009….στον δε αιτούντα στις 30-12-2009, όπως τούτο προκύπτει από την επισημείωση του δικαστικού επιμελητή …………στο περιθώριο της διαταγής αυτής, μετά δηλαδή την εκπνοή της προβλεπόμενης από το άρθρο 52 παρ 1 Ν 5960/33 προθεσμίας παραγραφής, με το οποίο ( άρθρο) προβλέπεται ότι οι εξαγωγής αγωγές του κομιστή κατά των οπισθογράφων, του εκδότη και των λοιπών υπόχρεων παραγράφονται έξι μήνες από τη λήξη της προθεσμίας προς εμφάνιση, που άρχεται από την επόμενη της λήξης ης προθεσμίας προς εμφάνιση, η οποία υπολογίζεται βάσει της αναγραφόμενης ημερομηνίας έκδοσης. Εν προκειμένω, η αναγραφόμενη ημερομηνία έκδοσης είναι η 31-5-2009, η προθεσμία προς εμφάνιση λήγει στις 8-6-2009 και η προθεσμία των έξι μηνών λήγει στις 8-12-2009. Περαιτέρω δεν πιθανολογήθηκε από τα προσκομιζόμενα αποδεικτικά μέσα ουδέν διακοπτικό της εν λόγω παραγραφής γεγονός. Συνεπώς, η εκ της επιταγής αξίωση του τελευταίου κομιστή ………..πιθανολογείται ότι έχει υποπέσει στην εξάμηνη παραγραφή του αρ. 52 παρ 1 Ν 5960/33 σε σχέση με τον αιτούντα, ως ένα εκ των πλειόνων εις ολόκληρον οφειλετών ( άρθρο 44 Ν 5960/33). Όταν, όμως, η εις ολόκληρον οφειλή αποσβεστεί ως προς έναν εκ των πλειόνων συνοφειλετών για οποιοδήποτε λόγο, δε δύναται να νοηθεί δικαίωμα αναγωγής κατ’ αυτού διότι ο αποσβεστικός λόγος λύνει το δεσμό της εις ολόκληρον ενοχής ( ΕφΑθ 126757, ΝοΒ 6.237, Ι.Π. Μάρκου, Το Δίκαιο της Επιταγής, Γ’ έκδοση, σελ 311, Δελούκας, Αξιόγραφα, 3η έκδοση, σελ 292, παρ 256). Συνακόλουθα, αποσβεσθείσας της οφειλής ως προς τον αιτούντα ως εις αναγωγή υπόχρεο της υποχρέωσης που απορρέει από την επιταγή αυτή, πιθανολογείται ότι ο καθ’ ου, ως εξ αναγωγής κομιστής μετά την πληρωμή της εν λόγω επιταγής, δεν έχει πλέον δικαίωμα αναγωγής έναντι του αυτού ( αιτούντος)».

Παραστάθηκαν


 Μη χάνετε την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας. Ακολουθήστε μας τώρα στα Google News