Ακύρωση διαταγής πληρωμής εκδοθείσας εις βάρος εντολέων μας από συναλλαγματικές συνολικού ποσού 10.000,00 ευρώ. Το Δικαστήριο έκρινε ότι οι επίδικες συναλλαγματικές εκδόθηκαν από τον καθ΄ου για αιτία η οποία δεν επακολούθησε, καθώς το δάνειο που εκείνος είχε υποσχεθεί να χορηγήσει στους ανακόπτοντες ουδέποτε χορηγήθηκε, ενώ ούτε η σχετική σύμβαση δανείου καταρτίσθηκε μεταξύ των μερών. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι οι επίδικες συναλλαγματικές είχ...

Ως προς το εύρος του ελέγχου του Δικαστηρίου του κύρους της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής  και τη νομιμοποίηση του εξ αναγωγής δικαιούχου της απαίτησης εκ της επιταγής. Δεν αρκεί μόνη η κατοχή του σώματος της επιταγής, αλλά απαιτείται οικεία εξοφλητική απόδειξη « Το Δικαστήριο που δικάζει την ανακοπή, εάν από τα έγγραφα που προσκομίστηκαν, για την έκδοση της Διαταγής Πληρωμής, δεν αποδεικνύεται η απαίτηση, δεν μπορεί να στηριχθεί σε ...

Παραγραφή δικαιώματος εξ αναγωγής δικαιούχου κομιστή επιταγής «…ο……, ως τελευταίος νόμιμος κομιστής της επιταγής, μετά τη νομότυπη εμφάνιση αυτής προς πληρωμή και τη μη πληρωμή της επεδίωξε την έκδοση της υπ’ αριθμ. ……..διαταγής πληρωμής, την οποία επέδωσε στον καθ’ ου ( ……..), προγενέστερο αυτού οπισθογράφο, στις 26-11-2009….στον δε αιτούντα στις 30-12-2009, όπως τούτο προκύπτει από την επισημείωση του δικαστικού επιμελητή …………στο περιθώριο...