Ορθή και ιδιαιτέρως χρήσιμη απόφαση σχετικά με την υποχρέωση διορισμού προσωρινού διαχειριστή προ της ασκήσεως του ενδίκου βοηθήματος, όταν ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας στρέφεται κατά του νομικού προσώπου αυτής, λόγω σύγκρουσης συμφερόντων Το δικαστήριο απέρριψε ως απαράδεκτη την αίτηση του συνδιαχειριστή ομόρρυθμης εταιρείας στρεφόμενη κατά των υπολοίπων εταίρων αλλά και του νομικού προσώπου της εταιρείας, με την οποία ζητούσε την διε...

Αοριστία δικογράφου αγωγής με την οποία αιτείται από τον εκμισθωτή η αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη εξαιτίας φθορών στο μίσθιο – Εκδίκαση με διαφορετική διαδικασία από αυτήν που εισάγεται η υπόθεση «Περί αγωγής που ο εκμισθωτής ασκεί κατά του μισθωτή, προς καταβολή αποζημίωσης συνεπεία φθορών ή μεταβολών στο μίσθιο, απαιτείται για το ορισμένο του δικογράφου να εκτίθενται σε αυτό λεπτομερώς οι υφιστάμενες κατ’ είδος και έκταση φθορές ή με...

Αποζημίωση κατ’ άρθρο 931 ΑΚ επί μόνιμης αναπηρίας- βαρηκοΐα- συνεπεία τροχαίου ατυχήματος «Κατά τη διάταξη του ΑΚ 931, η αναπηρία ή παραμόρφωση που προξενείται στον παθόντα από αδικοπρακτική συμπεριφορά είναι δυνατό να θεμελιώσει και αυτοτελή αξίωση αποζημίωσης, αν επιδρά στα οικονομικό μέλλον αυτού δυσμενώς και προκαλεί ζημία, η οποία δεν εμπίπτει στις διατάξεις των άρθρων 929 και 932 ΑΚ. Η ζημία αυτή, ως εκ της φύσεώς της και του μελλοντι...