Δικηγορικό Γραφείο

 

ΚΠολΔ 295 – Νόμιμη παραίτηση από δικόγραφο αγωγής. ΚΠολΔ 295 παρ 2, 263 – Διακωλυτική ένταση μη καταβολής εξόδων προηγούμενης δίκης. ΚΠολΔ 284, 192 – Παρεμπίπτουσα απόφαση επί εξόδων σε περίπτωση παραίτησης από δικόγραφο ή κατάργησης δίκης. Άρθρο 63 ΚωδΔικηγ (Ν. 4194/2013) – Πότε είναι ορισμένος ο προσδιορισμός εξόδων δίκης.

 

Περίληψη : Υπό τον προϊσχύσαντα ΚΠολΔ, ως έναρξη της προφορικής συζήτησης κατά την οποία ο ενάγων παραδεκτά παραιτείται από το δικόγραφο της αγωγής του και χωρίς τη συναίνεση του εναγόμενου είναι η στιγμή που ο προεδρεύων Δικαστής δίνει το λόγο στους διάδικους να αναπτύξουν προφορικά τους ισχυρισμούς τους κατ’ άρθρο 270 ΚΠολΔ. – Δικαίωμα του εναγόμενου να αρνηθεί να απαντήσει στη νέα αγωγή μέχρι να καταβληθούν τα έξοδα της προηγούμενης δίκης – Προϋποθέτει ότι ο εναγόμενος υποβλήθηκε σε έξοδα για την πρώτη αγωγή και έγινε εκκαθάριση των εξόδων αυτών ή ότι ο ενάγων δεν αμφισβητεί τα έξοδα που τον βαρύνουν από την προηγούμενη δίκη, τα οποία ο εναγόμενος πρέπει ακριβώς να προσδιορίσει ή να αναφέρει το είδος των διαδικαστικών πράξεων που επιχειρήθηκαν, διαφορετικά απορρίπτεται η ένστασή του ως αόριστη ή πάντως ότι ο ενάγων δεν αμφισβητεί τις διαδικαστικές πράξεις της πρώτης δίκης και ο εναγόμενος αξιώνει για αυτές τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα Δικηγόρων όρια αμοιβών και εξόδων. Το δικαστήριο της δεύτερης δίκης, μπορεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 284 ΚΠολΔ, να προβεί σε παρεμπίπτουσα, μη δεσμευτική με ισχύ δεδικασμένου (331 ΚΠολΔ) κρίση για την εκκαθάριση των εξόδων της πρώτης δίκης, καθότι η εκκαθάριση αυτή αποτελεί παρεμπίπτον ζήτημα της ανωτέρω διακωλυτικής ένστασης. Έκδοση μη οριστικής απόφασης, η οποία αναβάλει τη συζήτηση της δεύτερης δικης, μέχρι να καταβάλει ο ενάγων στον εναγόμενο, τα προσδιορισμένα βάσει του Κώδικα Δικηγόρων έξοδα, στα οποία ο τελευταίος υποβλήθηκε, στα πλαίσια της πρώτης ήδη περατωμένης, δια παραίτησης, δίκης.

 

Αριθμός απόφασης 17/2018

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΞΟΥ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

Αποτελούμενο από τους Δικαστές Νικόλαο Χατζηαγγελίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Ουρανία Ταπεινοπούλου, Πρωτοδίκη, Αντωνία- Μαρία Σκόκου, Πρωτοδίκη-Εισηγήτρια και από τη Γραμματέα Δέσποινα Καρελέμογλου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 22 Σεπτεμβρίου 2016, για να δικάσει τις υποθέσεις της με αριθμό εκθ. κατάθ. δικογρ. αγωγής .../03-12-2014 και της με αριθμό εκθ. κατάθ. δικογρ. αγωγής: .../16-12-2015, μεταξύ:

Των εναγόντων: 1) ……… ……… του ………, κατοίκου Παλαιού Φαλήρου οδός ………, αριθ. ……… , ο οποίος παραστάθηκε μετά των πληρεξουσίων του δικηγόρων ……… ……… και ……… ………, οι οποίοι κατέθεσαν προτάσεις.

2) της εταιρείας με την επωνυμία «……… Α.Ε. », που εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο οδός ……… αριθ. … , η οποία εκπροσωπείται νόμιμα και η οποία παραστάθηκε διά των πληρεξουσίων της δικηγόρων ……… ……… και ……… ………, οι οποίοι κατέθεσαν προτάσεις.

Της εναγομένης: ……… ……… του ……… και της ……… , συζ. ……… ………, κατοίκου Έξω Γωνιάς Θήρας, η οποία παραστάθηκε διά του πληρεξουσίου της δικηγόρου Ελευθέριου Κιούκη, ο οποίος κατέθεσε προτάσεις.

Οι ενάγοντες αρχικά άσκησαν την με αριθμό εκθ.κατάθ. δικογρ. αγωγή .../03-12-2014, δικάσιμος της οποίας είχε οριστεί αρχικά η 21-5-2015 και κατόπιν αναβολής η 17-12-2015, έπειτα η 16-6-2016 οπότε και η συζήτησή της αναβλήθηκε εκ νέου για την δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, γράφηκε δε, στο πινάκιο. Από την εν λόγω αγωγή οι ενάγοντες παραιτήθηκαν με το δικόγραφο της με αρ. εκθ. κατ. δικογρ. .../16-12-2015 αγωγής, ζητούν δε, να γίνει δεκτή η τελευταία, από 16-12-2015 αγωγή τους, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με αριθμό εκθ. κατ. δικογρ. .../16-12-2015, η οποία προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 17-03-2016 και γράφηκε στο πινάκιο. Κατά τη δικάσιμο εκείνη η συζήτηση της υπόθεσης αναβλήθηκε για τη σημερινή δικάσιμο (της 22-09-2016) και γράφηκε εκ νέου στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στις προτάσεις τους.

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Κατά το άρθρο 294 του ΚΠολΔ, ο ενάγων μπορεί να παραιτηθεί από το δικόγραφο της αγωγής χωρίς συναίνεση του εναγομένου πριν αυτός προχωρήσει στην προφορική συζήτηση της ουσίας της υπόθεσης. Η παραίτηση που γίνεται αργότερα είναι απαράδεκτη, εφόσον ο εναγόμενος προβάλλει αντίρρηση και πιθανολογεί ότι έχει έννομο συμφέρον να περατωθεί η δίκη με έκδοση οριστικής αποφάσεως. Η παραίτηση αυτή, σύμφωνα με το επόμενο άρθρο 295, έχει ως αποτέλεσμα ότι η αγωγή θεωρείται ότι δεν ασκήθηκε. Ως παραίτηση "αργότερα", που συνεπάγεται το απαράδεκτο αυτής, εφόσον αντιλέγει ο εναγόμενος και πιθανολογεί έννομο συμφέρον του προς περάτωση της δίκης με την έκδοση οριστικής αποφάσεως, νοείται η γενόμενη μετά: την ολοκλήρωση της επ' ακροατηρίου συζητήσεως, στην οποία περιλαμβάνεται η εκφώνηση της υπόθεσης και, προ της αναπτύξεως από τα διάδικα μέρη της ουσίας της διαφοράς, η έρευνα του παραδεκτού της συζητήσεως. Εφόσον το δικαστήριο διαπιστώσει ότι για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να προχωρήσει στην κατ' ουσίαν έρευνα της υποθέσεως, όπως όταν η συζήτηση είναι απαράδεκτη ή συντρέχει νόμιμος λόγος ματαιώσεως ή αναβολής αυτής, η πρώτη επ' ακροατηρίου συζήτηση δεν ολοκληρώνεται, σύμφωνα και με την ερμηνευτική διάταξη του άρθρου 281 του ΚΠολΔ, κατά την οποία πρώτη συζήτηση θεωρείται εκείνη κατά την οποία εκφωνήθηκε η υπόθεση και άρχισε η εκδίκασή της, ανεξάρτητα από το αν το δικαστήριο άρχισε ή όχι να εξετάζει την ουσία της. Ειδικότερα στην περίπτωση που το δικαστήριο διέταξε τη συνεκδίκαση αγωγών, εφ' όσον επακολούθησε κήρυξη του απαραδέκτου της συζητήσεως ή αναβολή κλπ. αυτής δεν πρόκειται περί πρώτης συζητήσεως κατά την έννοια του άρθρου 281 ΚΠολΔ, διότι η συνεκδίκαση δεν προϋποθέτει προηγούμενη συζήτηση ή έρευνα των συνεκδικαστέων αγωγών. Τα ανωτέρω δεν αναιρούνται από τη διάταξη του άρθρου 242 παρ. 2 του ΚΠολΔ, το οποίο, σε αντίθεση με το άρθρο 281, ορίζει ότι, όταν η προφορική συζήτηση δεν είναι υποχρεωτική, η συζήτηση περατώνεται μόνο με τη εκφώνηση της υποθέσεως. Διότι η διάταξη αυτή θεσπίσθηκε αποκλειστικά για την ειδική περίπτωση στην οποία αναφέρεται και δεν περιορίζει την έννοια της συζητήσεως, όπως αυτή προκύπτει από το άρθρο 281. Εξ όλων των προαναφερθέντων παρέπεται, ότι ο ενάγων μπορεί και χωρίς τη συναίνεση του εναγομένου, να παραιτηθεί από το δικόγραφο της αγωγής του, όταν αυτή, με κλήση του ενδιαφερομένου, επανέρχεται προς συζήτηση μετά την, με προηγούμενη απόφαση, ματαίωση της συζητήσεως ή την κήρυξη του απαραδέκτου της ή την αναβολή της, αφού η επακολουθούσα συζήτηση είναι η πρώτη. Εφόσον συμβεί τούτο, το δικαστήριο δεν μπορεί να ερευνήσει το σύννομο ή μη της με την προηγηθείσα απόφαση ματαιώσεως ή αναβολής της συζητήσεως, διότι με την νομότυπη παραίτηση του ενάγοντος από το δικόγραφο της αγωγής του αυτή θεωρείται ότι ουδέποτε ασκήθηκε με αποτέλεσμα την κατάργηση της δίκης και την αποξένωση του δικαστηρίου από πάσης επ' αυτής εξουσίας (ΑΠ 1611/1999  ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Επομένως, ως έναρξη της προφορικής συζήτησης της υπόθεσης, μέχρι την οποία ο ενάγων παραδεκτά παραιτείται από τα δικόγραφο της αγωγής και χωρίς τη συναίνεση ταυ εναγόμενου, είναι η στιγμή που ο δικαστής δίνει το λόγο στους διαδίκους να αναπτύξουν προφορικά τους ισχυρισμούς τους κατ άρθ. 270 ΚΠολΔ (Κων. Τσόλας – Αρεοπαγίτης, Πρακτικά Ζητήματα Πολιτικής Δικονομίας και Λόγοι Αναίρεσης, ΕΣΔι 20η Σειρά, 2015). Κατά δε το άρθρο 297 του ΚΠολΔ, η παραίτηση από το δικόγραφο γίνεται ή με δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά ή με δικόγραφο που επιδίδεται στον αντίδικα του παραιτουμένου. Περαιτέρω, κατά μεν την παρ. 1 εδ. α΄ του άρθρου 295 του ΚΠολΔ, η παραίτηση από τα δικόγραφο της αγωγής έχει ως αποτέλεσμα ότι η αγωγή θεωρείται πως δεν ασκήθηκε, ενώ κατά την παρ. 2 του ιδίου ως άνω άρθρου, εάν ασκηθεί πάλι η ίδια αγωγή, ο εναγόμενος μπορεί να αρνηθεί να απαντήσει, εμποδίζοντας έτσι την πρόοδο της δίκης, μέχρι να καταβληθούν τα έξοδα της πρώτης δίκης, εκτός αν για την πρώτη δίκη είχε χορηγηθεί στον ενάγοντα το ευεργέτημα της πενίας. Σύμφωνα δε, με το άρθρο 263 του  ΚΠολΔ, κατά την πρώτη συζήτηση πρέπει να προτείνεται με ποινή απαραδέκτου (...) δ) η μη καταβολή των εξόδων της προηγούμενης δίκης. Εξάλλου, κατά το άρθρο 192 του ΚΠολΔ,  σε περίπτωση ανάκλησης διαδικαστικής πράξης ή παραίτησης από αυτήν ή από ολόκληρη τη δίκη, εφόσον εκδίδεται οριστική απόφαση, εφαρμόζονται όσα ορίζονται στα άρθρο 191, δηλαδή το δικαστήριο αποφαίνεται για τα έξοδα, άλλως αυτά εκκαθαρίζονται κατά τη διαδικασία των άρθρων 679 επ. από το Μονομελές Πρωτοδικείο ή το Ειρηνοδικείο, αν η δίκη διεξάγεται ενώπιόν του. Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται, ότι το δικαίωμα του εναγόμενου να αρνηθεί να απαντήσει στη νέα αγωγή, μέχρι να καταβληθούν τα έξοδα της προηγούμενης δίκης, προϋποθέτει ότι ο εναγόμενος υποβλήθηκε σε έξοδα για την πρώτη αγωγή και ότι έγινε εκκαθάριση των εξόδων αυτών ή ότι ο ενάγων δεν αμφισβητεί τα έξοδα που τον βαρύνουν από την προηγούμενη δίκη, τα οποία ο εναγόμενος πρέπει ακριβώς να προσδιορίζει ή να αναφέρει τα είδος των διαδικαστικών πράξεων που επιχειρήθηκαν, διότι διαφορετικά η ένστασή του είναι αόριστη και δεν επιδέχεται δικαστική εκτίμηση (αρθρ. 262 παρ. 1 ΚΠολΔ, βλ. ΑΠ 654/1989 ΕλλΔνη 1990, 1442, ΕφΑθ 3323/1996 ΕλλΔνη 1996, 1405), ή πάντως ότι ο ενάγων δεν αμφισβητεί τις διαδικαστικές πράξεις της πρώτης δίκης και ο εναγόμενος αξιώνει γι' αυτές τα προβλεπόμενα από τον κώδικα δικηγόρων όρια αμοιβών και εξόδων (βλ. ΕφΑθ 13160/1987 Δ. 20, 580, ΕφΘεσ 3368/1990 Αρμ. ΜΕ 590) (ΠΠρΘεσ 8103/2013 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

Εν προκειμένω, εισάγονται για συζήτηση: η από 16-12-2015 και με αριθμό κατάθεσης .../16-12-2015 αγωγή, και η από 02-12-2014 και με αριθμό κατάθεσης .../03-12-2014 αγωγή, από την οποία έγινε παραίτηση από το δικόγραφο της με την ως άνω .../2015 αγωγή. Οι αγωγές αυτές, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την απαίτηση διαφυγόντος κέρδους, πρέπει να συνεκδικαστούν και κριθούν μαζί, καθώς υπάγονται στην ίδια (τακτική) διαδικασία, είναι μεταξύ τους συναφείς και επιπλέον επιταχύνεται η διεξαγωγή της δίκης με ταυτόχρονη μείωση των εξόδων (άρθρα 31 παρ. 1 και 2, 246, 283 και 285 ΚΠολΔ). Όπως προελέχθη, με το δικόγραφο της .../2015 αγωγής, οι ενάγοντες παραιτήθηκαν από την .../2014 αγωγή τους κατ' άρθρο 297 in fine ΚΠολΔ. Επιπλέον, και πριν από την έναρξη της προφορικής συζήτησης στο ακροατήριο, οι ενάγοντες της αγωγής με προφορική δήλωσή τους, που καταχωρήθηκε στα πρακτικά δημόσιας συνεδριάσεως του Δικαστηρίου τούτου, παραιτήθηκαν παραδεκτά κατ' άρθ. 294, 297 ΚΠολΔ, από το δικόγραφο της από 02-12-2014 και με αυξ.αριθ.κατ.6312014 αγωγής τους, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην προπαρατιθέμενη μείζονα σκέψη. Κατά συνέπεια, η 6312014 αγωγή θεωρείται ότι δεν ασκήθηκε και ως προς αυτήν καταργείται η δίκη. Ως εκ τούτου, δεν υφίσταται εκκρεμούσα δίκη ανοιγείσα με την .../2014 αγωγή πλέον, και άρα ούτε εκκρεμοδικία (άρθρα 221 περ. α', 222 ΚΠολΔ) μεταξύ αυτής της αγωγής και της .../2015 παρά τον περί του αντιθέτου αρνητικό ισχυρισμό της εναγόμενης. Περαιτέρω, στην προκειμένη περίπτωση, η παριστάμενη εναγόμενη, με τις νομίμως κατατεθείσες προτάσεις της, ισχυρίζεται ότι οι ενάγοντες, με την κρινόμενη αγωγή τους με ημερομηνία 16-12-2015 με αρ. εκθ. καταθ. .../16-12-2015, παραιτήθηκαν από την από 2-12-2014 με αριθμ. εκθ. καταθέσεως .../03-12-2014 προγενέστερη (όμοια) αγωγή τους, η οποία στηριζόταν στην ίδια ιστορική και νομική βάση, στην οποία στηρίζεται και η .../2015 ένδικη αγωγή, δικάσιμος της οποίας (.../2014) είχε οριστεί αρχικά η 21-5-2015 και κατόπιν αναβολής η 17-12-2015, έπειτα η 16-6-2016 οπότε και η συζήτησή της αναβλήθηκε εκ νέου για την δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, και ότι είκοσι ημέρες πριν από την ως άνω αρχική δικάσιμο της πρότερης .../2014 αγωγής στις 21-5-2015, ο πληρεξούσιος δικηγόρος της κατέθεσε στα Δικαστήριο τις από 24-4-2015 με ημερ. κατάθεσης 29-4-2015 έγγραφες προτάσεις του, καθώς και την από 30-4-2015 προσθήκη – αντίκρουση με ημερ. καταθ. 04-5-2015, σύμφωνα με τη δικονομική υποχρέωση που είχε, προσκομίζοντας ταυτοχρόνως, αφενός μεν το υπ' αριθμ Π0219152124-04-2015 Γραμμάτιο Προκαταβολής του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών μια το ποσά των 305,80 ευρώ, το οποίο κατέβαλε, αφετέρου δε πλήρη φάκελο με όλα τα έγγραφα που επικαλούνταν προς απόδειξη των ισχυρισμών της εντολέα του και αντίκρουση των ισχυρισμών των αντιδίκων της. Ότι οι αντίδικοί της, προκειμένου να διορθώσουν τα σφάλματα και να συμπληρώσουν τις ελλείψεις της αρχικής .../2014 (όμοιας) αγωγής τους άσκησαν την υπό .../2015 ένδικη αγωγή, η οποία έχει την ίδια νομική και ιστορική βάση με την προηγούμενη δυνάμει της οποίας παραιτήθηκαν από την πρότερη .../2014 αγωγή τους. Ότι οι ενάγοντες, στην περίπτωση που κριθεί από το παρόν Δικαστήριο παραδεκτή η παραίτηση αυτών από το δικόγραφο της .../2014 αρχικής αγωγής τους, οφείλουν να της καταβάλουν τα έξοδα της προηγουμένης αυτής δίκης που ανοίχθηκε με την πρότερη χρονικά .../2014 αγωγή και τα οποία δικαιούται, κατά τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων, ενόψει των προαναφερθεισών διαδικαστικών πράξεων, και τα οποία ανέρχονται συγκεκριμένα στο ελάχιστο ποσό των 8.650 ευρώ, κατά τα αναλυτικώς εκτιθέμενα στις προτάσεις της. Ο ισχυρισμός αυτός του εναγομένου συνιστά διακωλυτική για την πρόοδο της παρούσης δίκης ένσταση (ένσταση το βήμα κάμπτουσα), ήτοι την ένσταση μη καταβολής εξόδων προηγούμενης δίκης, η οποία παραδεκτά προβάλλεται στην παρούσα δίκη (άρθρο 263 εδ. δ' του ΚΠολΔ), είναι δε πλήρως ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις προεκτεθεiσες διατάξεις. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν, καθόσον το παρόν Δικαστήριο δύναται, σύμφωνα με το άρθρο 284 ΚΠολΔ, να προβεί εν προκειμένω παρεμπιπτόντως σε μη δεσμευτική με δεδικασμένο εκκαθάριση των εξόδων (άρθρο 331 ΚΠολΔ), καθόσον η εκκαθάριση αυτή αποτελεί παρεμπίπτον ζήτημα της ως άνω, κατά το άρθρα 295 § 2 του ΚΠολΔ αναβλητικής ένστασης.

Από όλα τα περιλαμβανόμενα στη δικογραφία έγγραφα καθώς και τις συναγόμενες από τις προτάσεις των διαδίκων ομολογίες τους, αποδεικνύονται τα ακόλουθα:

Οι ενάγοντες δηλώνουν με την .../2015 κρινόμενη αγωγή κατ την προσθήκη -αντίκρουση των προτάσεών τους επ' αυτής, ότι παραιτούνται του δικογράφου της από 2-12-2014 με αριθμ. εκθ. καταθέσεως .../03-12-2014 προγενέστερης αγωγής τους, όμοιας κατά περιεχόμενο (ιστορική βάση), αιτήματα και επί της ιδίας νομικής βάσης στηριζόμενης με την .../2015 κρινόμενη αγωγή τους, εναντίον της ίδιας εναγόμενης. Όπως προκύπτει από τα σχετικά της εναγόμενης, ο πληρεξούσιος δικηγόρος της τελευταίας είχε ήδη καταθέσει έγγραφες προτάσεις είκοσι ημέρες πριν από την πρώτη προσδιορισμένη δικάσιμο της πρότερης .../2014 αγωγής στις 21-5-2015. Δηλαδή η εναγόμενη κατέθεσε προτάσεις στις 29-4-2015, καθώς και την από 30-4-2015 προσθήκη–αντίκρουση με ημερ. καταθ. 04-5-2015, σύμφωνα με τη δικονομική υποχρέωση που είχε, προσκομίζοντας ταυτοχρόνως, αφενός μεν το υπ' αριθμ Π0219152/24-04-2015 Γραμμάτιο Προκαταβολής του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για το ποσό των 305,80 ευρώ, το οποίο κατέβαλε, αφετέρου δε πλήρη φάκελο με όλα τα έγγραφα που επικαλούνταν προς απόδειξη των ισχυρισμών της εντολέα του και αντίκρουση των ισχυρισμών των αντιδίκων της, προτού λάβει χώρα η αναβολή της υπόθεσης για τη δικάσιμο -της 16-6-2016, έπειτα για τις 17-12-2015, οπότε αναβλήθηκε για τις 22-9-2016, ήτοι στην παρούσα δικάσιμο. Σύμφωνα με αυτά είναι πρόδηλο, ότι οι ενάγοντες δεν αμφισβητούν τις ως άνω διαδικαστικές πράξεις (κατάθεση προτάσεων και εγγράφων για την ως άνω δικάσιμο) της ενισταμένης - εναγόμενης, αι οποίες αποδεικνύονται και από την προσκομιδή από την εναγόμενη: α) αντιγράφου των προτάσεων .../2014 αρχικής αγωγής, με σχετική βεβαίωση επ' αυτής της γραμματείας του Δικαστηρίου αυτού, β) των οικείων προτάσεων της με ημερ.καταθ. 29-4-2015, καθώς και την από 30-4-2015 προσθήκη–αντίκρουση με ημερ. καταθ. 04-5-2015, γ) τον φάκελο των οικείων σχετικών εγγράφων που κατέθεσε ο πληρεξούσιος δικηγόρος της, καθώς και δ) το υπ' αριθμ Π0219152/24-04-2015 Γραμμάτιο Προκαταβολής του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για το ποσό των 305,80 ευρώ, το οποίο κατέβαλε. Το επιχείρημα των εναγόντων ότι τα δικαστικά έξοδα της δεύτερης χρονικά .../2015 αγωγής ταυτίζονται με τις δαπάνες της πρώτης δίκης ανοιγείσας με την πρότερη .../2014 αγωγή δεν συνιστά άρνηση του γεγονότος ότι έλαβαν χώρα οι ως άνω διαδικαστικές πράξεις και του είδους αυτών, ούτε αμφισβήτηση του ποσού αποτίμησής τους, που εξάλλου ταυτίζεται με τα οριζόμενα από τον Κώδικα Δικηγόρων, αλλά αντίθετα άποψη ότι η εναγόμενη δεν υποβλήθηκε με αφορμή την .../2015 αγωγή σε επανάληψη των εξόδων και δαπανών, στα οποία υποβλήθηκε με αφορμή την άσκηση της .../2014 αρχικής αγωγής. Οι ενάγοντες με την .../2014 αγωγή τους ζητούσαν 150.000 ευρώ για έκαστο εξ αυτών ως ικανοποίηση της ηθικής τους βλάβης από την αδικοπραξία της εναγόμενης εις βάρος τους, για τον δε, πρώτο ενάγοντα 144.000 ευρώ ως αποζημίωσή ταυ για διαφυγόντα κέρδη, για την δεύτερη ενάγουσα 576.000 ευρώ ως αποζημίωσή της για διαφυγόντα κέρδη. Περαιτέρω, πιθανολογήθηκε από το Δικαστήριο (αρθρ. 190 παρ. 3 ΚΠολΔ), βάσει των ως άνω προσκομιζόμενων αποδεικτικών μέσων, ότι α πληρεξούσιος δικηγόρος της εναγόμενης προέβη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα περί Δικηγόρων, στα εξής έξοδα:

τη σύνταξη και κατάθεση των ως άνω προτάσεων συνολικώς 8.650 ευρώ, ειδικότερα ως προς τον πρώτο ενάγοντα 2.705 ευρώ (ήτοι αξία του αντικειμένου της πρώτης χρονικά .../2014 αγωγής, για το ποσό έως 200.000 ευρώ, 200.000 Χ ποσοστά 2% (άρθ. 63 παρ. 1 Κωδ. Δικηγ.) = 4.000 Χ ½ (άρθ. 68) = 2.000 ως ελάχιστο όριο αμοιβής, και για το ποσό από 200.001 έως 294.000 ευρώ, 93.999,00 Χ 1,5 % (άρθρο 63 παρ.1) = 1.409,96 χ ½ (άρθρο 68)= 705,00 ευρώ. Ως προς την β' ενάγουσα συνολικά 5,945 ευρώ, ειδικότερα για το ποσό έως 200.000 ευρώ, 200.000 Χ ποσοστό 2% (άρθ.63 παρ.1) = 4.000 Χ ½ (άρθ.68) = 2.000 ως ελάχιστο όριο αμοιβής, και για το ποσό από 200.001 έως 726.000 ευρώ, 525.990,09 Χ 1,5 % (άρθρο 63 παρ.1) = 7.889,99 Χ ½ (άρθρο 68)= 3.945,00 ευρώ (βλ. αρθρ. 107 § 1 σε συνδυασμό με αρθρ. 10ο του Ν.Δ. 3026/1954 Κώδικα περί Δικηγόρων).

Εφόσον, λοιπόν, ζητούνται με ακριβή προσδιορισμό τους τα άνωθι κατώτερα προβλεπόμενα από τις διατάξεις των ως άνω άρθρων του Κώδικα περί Δικηγόρων έξοδα (ήτοι 8.650 ευρώ εν συνόλω, δηλ. 2.705 ευρώ για τον πρώτο ενάγοντα και 5.945 ευρώ για την δεύτερη ενάγουσα) δεν απαιτείται άλλη εκκαθάρισή τους. Επομένως, κατ' ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει η εξεταζόμενη ένσταση να γίνει δεκτή και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα και, αφού το Δικαστήριο καταργήσει τη δίκη ως προς την αρχική με αρ. εκθ. κατ. δικογρ. .../2014 αγωγή, να αναβάλει την εκδίκαση της .../2015 αγωγής, εωσότου οι ενάγοντες καταβάλουν στην εναγόμενη τα προαναφερθέντα έξοδα της προηγουμένης δίκης της .../2014 αγωγής, κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό. Δικαστικά έξοδα (άρθ.176 ΚΠολΔ) δεν επιδικάζονται λόγω του μη οριστικού χαρακτήρα της παρούσας απόφασης.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

  • ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΟΝΤΑΣ αντιμωλία των διαδίκων την με αριθμό εκθ. κατάθ. δικογρ. .../03-12-2014 αγωγή με τη με αριθμό εκθ. κατάθ. δικογρ. .../16-12-2015 αγωγή.
  • ΚΑΤΑΡΓΕΙ τη δίκη ως προς την πρώτη με αριθμό εκθ. κατάθ. δικογρ. .../03-12-2014 αγωγή.
  • ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ την εκδίκαση της δεύτερης με αρ. εκθ. καταθ. Δικογρ. 8111612-2015 αγωγής, εωσότου οι ενάγοντες καταβάλουν στην εναγόμενη τα έξοδα της προηγουμένης δίκης, ανοιγείσας με την με αριθμ. εκθ. καταθέσεως δικογρ. 63103-12¬2014 αγωγή τους, τα οποία καθορίζονται στα συνολικό ποσό των οκτώ χιλιάδων εξακοσίων – πενήντα (8.650) ευρώ και συγκεκριμένα δύο χιλιάδων επτακοσίων – πέντε (2.705) ευρώ ως προς τον α' ενάγοντα και πέντε χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα - πέντε (5.945) ευρώ ως προς την β' ενάγουσα.

ΚΡΙΘΗΚΕ και αποφασίστηκε στη Νάξο, την 17/02/2018  και δημοσιεύθηκε  στο ακροατήριό του σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση αυτού την 20/02/2018 με άλλη σύνθεση, αποτελούμενη από την Πρόεδρο Πρωτοδικών Νάξου Αναστασία Ξηρογιάννη και τις Πρωτοδίκες Νάξου Ελένη Τσιμέρογλου και Μαγδαληνή Βαρβαρέσου, λόγω μετάθεσης του Προέδρου Πρωτοδικών Νικόλαου Χατζηαγγελίδη και των Πρωτοδικών Ουρανίας Ταπεινοπούλου και Αντωνίας - Μαρίας Σκόκου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Παραστάθηκαν