Δικηγορικό Γραφείο

Ορθή και ιδιαιτέρως χρήσιμη απόφαση σχετικά με την υποχρέωση διορισμού προσωρινού διαχειριστή προ της ασκήσεως του ενδίκου βοηθήματος, όταν ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας στρέφεται κατά του νομικού προσώπου αυτής, λόγω σύγκρουσης συμφερόντων

Το δικαστήριο απέρριψε ως απαράδεκτη την αίτηση του συνδιαχειριστή ομόρρυθμης εταιρείας στρεφόμενη κατά των υπολοίπων εταίρων αλλά και του νομικού προσώπου της εταιρείας, με την οποία ζητούσε την διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου από Ορκωτό Λογιστή,  διότι ο αιτών τυγχάνων νόμιμος εκπρόσωπος και συνδιαχειριστής της καθ ης έχασε αυτοδικαίως την αντιπροσωπευτική του εξουσία αφού τα συμφέροντα του συγκρούονται με αυτά της εταιρείας κατά της οποίας στρέφει την αίτησή του και κατά συνέπεια συντρέχει περίπτωση διορισμού προσωρινού διαχειριστή κατ’ άρθρο 69 ΑΚ. Σημειωτέον, ότι η υποχρέωση διορισμού προσωρινού διαχειριστή πρέπει να λάβει χώρα πριν την άσκηση της αιτήσεως προκειμένου να ασκηθεί αυτή νομίμως με την επίδοση της στο ανωτέρω πρόσωπο.