Δικηγορικό Γραφείο

Αοριστία δικογράφου αγωγής με την οποία αιτείται από τον εκμισθωτή η αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη εξαιτίας φθορών στο μίσθιο – Εκδίκαση με διαφορετική διαδικασία από αυτήν που εισάγεται η υπόθεση

«Περί αγωγής που ο εκμισθωτής ασκεί κατά του μισθωτή, προς καταβολή αποζημίωσης συνεπεία φθορών ή μεταβολών στο μίσθιο, απαιτείται για το ορισμένο του δικογράφου να εκτίθενται σε αυτό λεπτομερώς οι υφιστάμενες κατ’ είδος και έκταση φθορές ή μεταβολές και το ποσό της ζημίας που υφίσταται από αυτές, προσδιορίζοντας συγκεκριμένα: α) πόσα μέρη του μισθίου υπέστησαν ολική ή μερική φθορά, β) πόση η απαιτούμενη προς αποκατάσταση κάθε μίας από τις εν λόγω φθορές δαπάνη και μάλιστα χωριστά τη δαπάνη για την αγορά των αναγκαίων υλικών ( ποσότητα, ποιότητα αυτών) και χωριστά τη δαπάνη για την αμοιβή εργατοτεχνικού προσωπικού ( αριθμός, ειδικότητα και ημέρες απασχόλησης.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 591 παρ 2 ΚΠολΔ, αν η υπόθεση δεν υπάγεται στη διαδικασία κατά την οποία έχει εισαχθεί, το Δικαστήριο αποφαίνεται για αυτό αυτεπαγγέλτως και διατάζει την εκδίκασή της με την διαδικασία κατά την οποία δικάζεται. Η διάταξη έχει εφαρμογή όχι μόνο όταν η υπόθεση εισήχθη εσφαλμένα σε διάφορη ειδική διαδικασία, αλλά και όταν εισήχθη στην τακτική διαδικασία, ενώ υπάγεται σε κάποια ειδική ή αντιστρόφως. Και αν μεν, πέραν της ακαταλληλότητας της διαδικασίας, το δικαστήριο που δικάζει είναι καθ’ ύλην αναρμόδιο, παραπέμπει υποχρεωτικά την υπόθεση ενώπιον του αρμοδίου( ΚΠολΔ 46), το οποίο και θα εφαρμόσει την προσήκουσα διαδικασία. Αν όμως είναι καθ’ ύλην αρμόδιο, έχει διακριτική ευχέρεια, είτε να παραπέμψει την υπόθεση σε άλλη συνεδρίασή του, προκειμένου να εφαρμοστεί η προσήκουσα διαδικασία, είτε να εφαρμόσει αμέσως τις διατάξεις της προσήκουσας διαδικασίας και να εκδώσει μία ενιαία απόφαση, που θα περιλαμβάνει τόσο την πιο πάνω διάταξη όσο και την επί της ουσίας κρίση, με γνώμονα την αρχή της οικονομίας της δίκης, εφόσον βεβαίως δεν επιβάλλεται από άλλη δικονομική αρχή της καλόπιστης διεξαγωγή της η παραπομπή σε ιδιαίτερη συζήτηση για προπαρασκευή των διαδίκων.»