Δικηγορικό Γραφείο

Περίληψη : Υπαγωγή στο νόμο διοικητικής υπαλλήλου. Μείωση εισοδημάτων της λόγω περικοπών αλλά και θέση αυτής σε διαθεσιμότητα για ένα χρονικό διάστημα. Αποδείχθηκε ότι η τριμελής οικογένεια της αιτούσας (σύζυγος συνταξιούχος ΙΚΑ και άνεργο ενήλικο τέκνο), για να ζει αξιοπρεπώς, πρέπει να δαπανά μηνιαίως 1200 €, ορίζοντας τη δόση του άρθρου 8 ν. 3869/2010 στο ύψος των 200 €. Κρίθηκε ότι με την επικαιροποίηση της αίτησής της, η αιτούσα παραδεκτά συμπλήρωσε παράλειψη ακινήτου (η οποία ούτως ή άλλως δεν είχε γίνει από δόλο ή βαριά αμέλεια), απορριπτόμενου του ισχυρισμού πιστώτριας περί παράβασης του καθήκοντος αληθείας ως ουσιαστικά αβάσιμου. Η εμπορική αξία του αυτοκινήτου της αιτούσας, αλλά και των ακινήτων της (πλην αυτού που χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία) εκτιμάται ότι είναι πολύ μικρή και ως εκ τούτου, κρίθηκε απρόσφορη η εκποίησή τους. Η ικανοποίηση των πιστωτριών δια καταβολών προς διάσωση της κύριας κατοικίας της αιτούσας πρέπει να ανέλθει σε ποσό μικρότερο του 80% της αντικειμενικής αξίας της.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης:

 

 

 

– – – – / / – – – –

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

 

 

 

Αριθμός Απόφασης 4881/2018

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη Αικατερίνη Παπακωνσταντίνου, που όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης τον Ειρηνοδικείου Αθηνών και από τη Γραμματέα Πασχαλίνα Γκουδίνα.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις 10 Ιανουαρίου 2018 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: ……… ……… , κατοίκου Ηλιούπολης Αττικής, η οποία παραστάθηκε μετά της Πληρεξούσιας Δικηγόρου Κωνσταντίνας – Πηνελόπης Γιαννοπούλου

ΤΩΝ ΚΑΘ’ ΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ πιστωτών προς τους οποίους κοινοποιήθηκε αυτή κατ’ εφαρμογή του άρθρου 5 του ν. 3869/10 και καθίστανται υποκείμενα της παρούσης δίκης κατ' άρθρ. 748 παρ.2 ΚΠολΔ :

1. Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «……… ΑΕ», όπως μετονομάσθηκε η "……… ΑΕ", που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια της Πληρεξούσιας Δικηγόρου ……… ………,

2. Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «……… ΑΕ» , που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε,

3. Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «……… ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του Πληρεξούσιου Δικηγόρου ……… ………,

4. Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «………», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, το οποίο παραστάθηκε δια της Πληρεξούσιας Δικηγόρου ……… και

5. ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «………», στη θέση του οποίου υπεισήλθε η πρώτη των καθ'ων, που παραστάθηκε όπως ανωτέρω αναφέρεται.

ΤΟΥ ΕΓΓΥΗΤΟΥ: ………  ………, κατοίκου Ηλιούπολης Αττικής, ο οποίος δεν παραστάθηκε.

Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 16.4.14 και με αριθμ. εκθ. καταθ. ……… /2014 αίτησή της, που απευθύνεται προς το Δικαστήριο αυτό, προσδιορίσθηκε για να συζητηθεί στις 25.5.2020 και με την υπ' αρ. 146/2017 πράξη της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Δικαστηρίου επαναπροσδιορίσθηκε για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο (άρθρ. 1 παρ. 4 ν. 3869/10, όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 3 και 4 της υποπαραγράφου Α4 του άρθρου 2 τον ν. 4336/2015), για όσους λόγους επικαλείται σ αυτή.

Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από το σχετικό πινάκιο στη σειρά της και κατά τη συζήτησή της στο ακροατήριο, οι πληρεξούσιοι των παριστάμενων διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις που κατέθεσαν.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από τις με αριθμούς 8564Β/724.4.2014 και 8567Β'/28.4.14 εκθέσεις επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθήνας Δήμητρας Ελευθεριάδου, που προσκομίζει νόμιμα με επίκληση η αιτούσα, προκύπτει ότι ακριβές αντίγραφο της κρινόμενης αίτησης με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την αρχικά ορισθείσα δικάσιμο επιδόθηκε εμπρόθεσμα και νομότυπα στη δεύτερη των καθ' ων και στον εγγυητή κατ' άρθρ. 5 ν. 3869/10. Ενώ στον ανωτέρω πιστωτή γνωστοποιήθηκε ο πίνακας επαναπροσδιορισμών τον Ειρηνοδικείου Αθηνών από τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, με το από 11.8.17 ηλεκτρονικό μήνυμα του παρόντος δικαστηρίου που εστάλη και στον ανωτέρω πιστωτή, όπως βεβαιώνει η γραμματέας του δικαστηρίου τούτου Δήμητρα Τσούνη και ενώ επιδόθηκε η έκθεση επαναπροσδιορισμού της υπόθεσης στον εγγυητή νόμιμα, όπως προκύπτει από την από 17.10.17 έκθεση επίδοσης της Επιμελήτριας Δικαστηρίων του Ειρηνοδικείου Αθηνών Νικολέτας Μαραγκουδάκη, οι ανωτέρω δεν παραστάθηκαν κατά την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε από το οικείο πινάκιο και επομένως θα δικαστούν ερήμην, η δε συζήτηση Θα προχωρήσει σα να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (άρθρο 754 εδ. β' ΚΠολΔ, διασταλτικά ερμηνευόμενο).

Η αιτούσα με την κρινόμενη αίτηση, που τη συμπλήρωσε παραδεκτώς, ισχυριζόμενη ότι έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της προς τους πιστωτές – καθ `ων ζητεί τη διευθέτησή τους από το δικαστήριο κατά το προτεινόμενο από αυτήν σχέδιο, ώστε να επέλθει η απαλλαγή της από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο των χρεών της έναντι των πιστωτών, που, περιλαμβάνονται στην υποβληθείσα από αυτήν κατάσταση και την εξαίρεση της κύριας κατοικίας της από την εκποίηση.

Η αίτηση εισάγεται αρμοδίως και παραδεκτώς ενώπιον αυτού τον δικαστηρίου της περιφέρειας της κατοικίας της αιτούσας για να δικαστεί κατά την εκούσια δικαιοδοσία (άρθρο 3 ν.3869/2010) μετά από επαναπροσδιορισμό της δυνάμει της υπ' αρ. 146/2017 πράξης της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Δικαστηρίου που κοινοποιήθηκε σε όλους τους διαδίκους (άρθρ. Ι παρ. 4 ν. 3869/2010, όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 3 και 4 της υποπαραγράφου Α4 του άρθρου 2 τον ν. 4336/2015). Τηρήθηκε δε το υποχρεωτικό κατά τα άρθρα 4 παρ.3 και 5 παρ 1 του ν.3869/10 (όπως τροποποιήθηκε από το ν. 4161/13), προστάδιο της διαδικασίας, ήτοι η απόπειρα προδικαστικού συμβιβασμού. Συγκεκριμένα, με την κατάθεση της κρινόμενης αίτησης προσδιορίσθηκε δικάσιμος η 4.2.15 για τη συζήτηση της ενδεχόμενης επικύρωσης συμβιβασμού των μερών. Κατά την ανωτέρω δικάσιμο έγινε δεκτό το αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής, ορίστηκαν καταβολές ποσού 200 ευρώ μηνιαίως, από 1.3.15 προς το τέταρτο των καθ’ ων, εφόσον υποβάλλεται αίτημα εξαίρεσης της κύριας κατοικίας από την εκποίηση (άρθρ. 5 παρ. 2 περ. 2 ν. 3869/2010, όπως είχε τροποποιηθεί με το άρθρ.13 ν. 4161/13 και ίσχυε κατά το χρόνο κατάθεσης της κρινόμενης αίτησης) και διετάχθη η άρση της μηνιαίας παρακράτησης από το μισθό της αιτούσας από τον ανωτέρω πιστωτή.

Περαιτέρω, από την αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία, προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση της αιτούσας, ούτε έχει εκδοθεί προγενέστερη απόφαση για τη διευθέτηση των οφειλών της με απαλλαγή της από υπόλοιπα χρεών της (αρθρ.13 παρ.2 ν. 3869/2010).

Η κρινόμενη αίτηση, που συνοδεύτηκε από την από 24.4.14 υπεύθυνη δήλωση προς διευκόλυνση του προδικαστικού συμβιβασμού, στην οποία περιλαμβάνονται και τα στοιχεία τον άρθρον 4 παρ.1 ν. 3869/2010, είναι ορισμένη, αφού πέραν της αναφοράς της μόνιμης αδυναμίας πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών από την αιτούσα, περιέχει τα αναγκαία για το ορισμένο αυτής στοιχεία, ήτοι α) κατάσταση της περιουσίας της και των εισοδημάτων της ιδίας και του συζύγου της, β) κατάσταση των πιστωτών της και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και σχέδιο διευθέτησης οφειλών, απορριπτομένου του περί αοριστίας ισχυρισμού των πιστωτών.

Περαιτέρω, η αίτηση είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 8, 9 και 11 τον ιδίου νόμου. Εφόσον δε δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός πρέπει η αίτηση να ερευνηθεί και κατ' ουσίαν.

Οι παριστάμενοι πιστωτές αρνήθηκαν την αίτηση, ισχυριζόμενες ότι η αιτούσα δεν πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις υπαγωγής της στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του νόμου 3869/10,  εφόσον δεν έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών της. Προέβαλαν την ένσταση της καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος της αιτούσας, επειδή επιχειρεί να απαλλαγεί με το προτεινόμενο σχέδιο από το μεγαλύτερο μέρος των χρεών της, καταβάλλοντας ελάχιστο μέρος αυτών και επιφέροντας βλάβη των συμφερόντων των πιστωτριών της. Ο ανωτέρω ισχυρισμός είναι μη νόμιμος και πρέπει να απορριφθεί αφού η άσκηση της κρινόμενης αίτησης δεν συνιστά αντίθεση στην καλή πίστη και τα χρηστά ήθη, αντίθετα στηρίζεται στις διατάξεις του ν. 3869/10. Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, το σχέδιο αποπληρωμής του οφειλέτη δεν είναι δεσμευτικό για το δικαστή, ο οποίος μπορεί να ορίσει μικρότερες ή μεγαλύτερες μηνιαίες καταβολές σε σύγκριση με αυτές που ζητά ο οφειλέτης και να διαμορφώσει το τελικό πλάνο πληρωμών προς τους πιστωτές, αποκλίνοντας από όσα ζητά ο οφειλέτης. Το σχέδιο αποπληρωμής του οφειλέτη, που αποτελεί την πρόταση αυτού προς τους δανειστές του, δεν ελέγχεται από το δικαστή ως προς τη σκοπιμότητα ή την ορθότητά του περιεχομένου του (ΕιρΚρωπ 584/2011 και 781/2411 ΤΝΠ ΔΣΑ).

Τέλος, η πρώτη και η τρίτη των καθ' ων ισχυρίσθηκαν ότι η αιτούσα περιήλθε δολίως σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμών, αφού συνέχισε να αναλαμβάνει οφειλές, αυξάνοντας το παθητικό της περιουσίας της, ενώ δεν υπήρχε προοπτική αύξησης τον εισοδήματός της, πιθανολογώντας κατά την ανάληψή τους ότι Θα περιέλθει σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμής τους. Ο εν λόγω ισχυρισμός είναι νόμιμος (άρθρ. 1 ν. 3869/10) και θα εξετασθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική του βασιμότητα.

Τέλος, η πρώτη των καθ' ων προέβαλε την ένσταση της παράβασης του καθήκοντος ειλικρινούς δηλώσεως της αιτούσας, η οποία παρέλειψε να αναφέρει στην αίτησή της περιουσιακά της στοιχεία και εισοδήματα του συζύγου της από καταθέσεις, προς βλάβη των δανειστών της. Ο εν λόγω ισχυρισμός είναι νόμιμος (άρθρ. 10 ν. 3869/10) και θα εξετασθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική του βασιμότητα.

Από την εκτίμηση της ανωμοτί εξέτασης της αιτούσας στο ακροατήριο του δικαστηρίου, η οποία περιέχεται στα ταυτάριθμα πρακτικά και από όλα τα έγγραφα που προσκομίζουν με επίκληση οι διάδικοι, και, παρά την ενδεχόμενη μνημόνευση ορισμένων μόνον εξ αυτών κατωτέρω, συνεκτιμώνται στο σύνολό τους χωρίς να παραλειφθεί κανένα, καθώς και από εκείνα που απλώς προσκομίζονται στο δικαστήριο χωρίς να γίνεται επίκλησή τους (άρθρ. 744 και 759 παρ.3 ΚΠολΔ) και από τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής που λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο, σε συνδυασμό και με την αυτεπάγγελτη έρευνα των γεγονότων (άρθρ. 744 ΚΠολΔ), αποδείχθηκαν τα ακόλουθα:

Η αιτούσα ………  ……… , που είναι 54 ετών, είναι έγγαμη με το ……… ………, με τον οποίο έχουν αποκτήσει δύο τέκνα ενήλικα, γεννηθέντα τα έτη 1990 και 1994. Ο σύζυγός της έχει ένα μεγαλύτερο τέκνο από προηγούμενο γάμο του και η αιτούσα ένα μεγαλύτερο τέκνο που είχε αποκτήσει προ τον γάμου της. Κατοικεί με το σύζυγό της και το μικρότερο τέκνο τους, που είναι τεχνικός αρτοποιΐας και ζαχαροπλαστικής και κατά το χρόνο συζήτησης της αίτησης είναι άνεργος (εγγεγραμμένος στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ από 27.12.17) σε διαμέρισμα ιδιοκτησίας της που βρίσκεται στην Ηλιούπολη Αττικής, στην οδό ………  . Η αιτούσα εργάζεται ως διοικητική υπάλληλος στο Γενικό Νοσοκομείο ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ με αποδοχές που ανέρχονταν κατά το χρόνο άσκησης της κρινόμενης αίτησης σε 895,88 ευρώ μηνιαίως. Από το ανωτέρω ποσό κατά το χρόνο άσκησης της κρινόμενης αίτησης γίνονταν μηνιαίως παρακρατήσεις υπέρ του ……… (τέταρτου των καθ' ων) και υπέρ του ……… (πέμπτης των καθ' ων) ποσών 167,20 ευρώ και 123,21 ευρώ αντίστοιχα, με αποτέλεσμα να εισπράττει καθαρές αποδοχές ποσού 605,39 ευρώ μηνιαίως. Το εισόδημά της από το μισθό της κατά το χρόνο συζήτησης της αίτησης, που έχουν αρθεί οι παρακρατήσεις, ανέρχεται σε 930,82 ευρώ. Ο σύζυγός της είναι συνταξιούχος του ΙΚΑ με σύνταξη που ανερχόταν κατά το χρόνο άσκησης της αίτησης σε 699,81 ευρώ και κατά το χρόνο συζήτησής της σε 677,07 ευρώ.

Η αιτούσα έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τούς πιστωτές που έχουν αναληφθεί σε χρόνο προγενέστερο του έτους πριν την κατάθεση της παρούσης αιτήσεως. Οφείλει κατά κεφάλαιο, έξοδα και τόκους, κατά το χρόνο επίδοσης της κρινόμενης αίτησης, σύμφωνα με τις καταστάσεις οφειλών των πιστωτών 1. στην ……… 14.842 ευρώ από στεγαστικό δάνειο και 807,95 ευρώ από πιστωτική κάρτα, καθώς και 78,72 ευρώ και 6.271,61 ευρώ από προεγκεκριμένα δάνεια που είχε λάβει από το ………, 2. στην ……… 8.342,80 ευρώ από καταναλωτικό δάνειο, 3. στην ………  29.516,79 ευρώ από καταναλωτικά δάνεια ως εγγυήτρια και 4. στο ……… 16.494,32 από στεγαστικό δάνειο. Το συνολικό χρέος προς τις πιστώτριες κατά τον ανωτέρω χρόνο ανερχόταν σε 76.354,19 ευρώ. Η απαίτηση του ……… είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένη με υποθήκη που έχει εγγραφεί στις 16.10.1995 σε βάρος της αιτούσας επί του ακινήτου της που χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία. Επί του ίδιου ακινήτου έχει εγγράψει προσημείωση υποθήκης στις 8.9.2009 η Τράπεζα ……… προς εξασφάλιση της πρώτης απαίτησής της που απορρέει από σύμβαση στεγαστικού δανείου. Οι εν λόγω εμπραγμάτως εξασφαλισμένες απαιτήσεις των ανωτέρω πιστωτών συνεχίζουν να εκτοκίζονται μέχρι την έκδοση της παρούσης με επιτόκιο ενήμερης οφειλής. Οι λοιπές απαιτήσεις παύουν με την κοινοποίηση της αίτησης να παράγουν τόκους.

Ενώ το ετήσιο δηλωθέν εισόδημα του συζύγου της αιτούσας και της ίδιας  της αιτούσας το 2009 ανήλθε σε 14.837,45 ευρώ και 17.678,52 ευρώ αντίστοιχα, το 2010 μειώθηκε σε 10.589,11 ευρώ και 16.327,61 ευρώ αντίστοιχα, το 2011 σε 10.354,26 ευρώ και 16.041,26 ευρώ αντίστοιχα, το 2012 σε 9.996,59 ευρώ και 11.363,33 ευρώ αντίστοιχα, το 2013 σε 8.508,31 ευρώ και 10.051,68 ευρώ, το 2014  σε 8.458,40 ευρώ και 13.726,33 ευρώ, το 2015 σε 8.261,47 ευρώ και 13.518,26 ευρώ και το 2016 σε 8.128,59 ευρώ και 14.060 ευρώ.

Τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν  από τις προσκομισθείσες φορολογικές τους δηλώσεις και τα εκκαθαριστικά εισοδήματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. που αφορούν στα εν λόγω έτη. Περαιτέρω, όπως  προκύπτει από την υπ' αρ. 14782/2.9.13 διαπιστωτική πράξη του διοικητή τον Γ.Ν. Ν. Ιωνίας Κωνσταντινοπούλειο – Πατησίων, η αιτούσα που εργαζόταν μέχρι τότε στο ανωτέρω νοσοκομείο, τέθηκε από την ως άνω ημερομηνία σε διαθεσιμότητα στα πλαίσια των μέτρων που λήφθηκαν στη χώρα για την αντιμετώπιση της οικονομικής  κρίσης (άρθρ. 90 ν. 4172/2013 και κοινή υπουργική απόφαση Υ4α/ οικ.80672/28.08.13)

Έκτοτε, λόγω της συρρίκνωσης του οικογενειακού της εισοδήματος που προκύπτει από τα ανωτέρω, σε συνδυασμό με την αύξηση των αναγκαίων δαπανών διαβίωσης και τα ψηλά επιτόκια με τα οποία επιβαρύνονταν οι οφειλές της προς τις πιστώτριες, καταστάσεις εκτός της σφαίρας επιρροής της, που άλλαξαν τις συνθήκες, η αιτούσα περιήλθε σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της προς τις πιστώτριες χωρίς δόλο, απορριπτομένου του περί του αντιθέτου ισχυρισμού των πιστωτριών ως ουσιαστικά αβάσιμου. Στην εν λόγω κατάσταση αδυναμίας έχει περιέλθει από το 2013 και συνεχίζει να υφίσταται η κατάσταση αυτή και κατά το χρόνο συζήτησης της αιτήσεως.

Η ανωτέρω είναι αποκλειστική κυρία οριζόντιας ιδιοκτησίας επιφάνειας 88,40 τ.μ. του πρώτου ορόφου πάνω από το ισόγειο μετά τον δικαιώματος υψούν επί του δώματος αυτού, οικοδομής (έτους κατασκευής 1974) που είναι κτισμένη εντός οικοπέδου 195,70 τ.μ. συνιδιοκτησίας της κατά ποσοστό 44,44 % εξ αδιαιρέτου, που βρίσκεται στην Ηλιούπολη Αττικής, στην οδό ……… 51 (βλ. το με αριθμό 1962/1996 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών ……… ). Το ακίνητο αυτό χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία της οικογένειας της αιτούσας και η αντικειμενική του αξία υπολογίζεται σε 103.285,66 (66.830,40 + 36.455,26) ευρώ.

Περαιτέρω είναι κυρία του δικαιώματος, ανέγερσης οριζόντιας ιδιοκτησίας 81,60 τ.μ. στον τέταρτο όροφο οικοδομής που είναι κτισμένη σε οικόπεδο επιφάνειας 268 τ.μ., συνιδιοκτησίας της κατά 25% εξ αδιαιρέτου, που βρίσκεται στο Βύρωνα Αττικής, επί της οδού ……… . Η αντικειμενική αξία του δικαιώματος αυτού υπολογίζεται σε 28.959,08 ευρώ. Η εμπορική του αξία κρίνεται πολύ μικρότερη της αντικειμενικής και ως εκ τούτου η εκ παραδρομής και όχι με δόλο ή βαριά αμέλεια παράλειψη αναφοράς του στην περιεχόμενη στην κρινόμενη αίτηση κατάσταση των περιουσιακών στοιχείων της αιτούσας δεν είναι πρόσφορη να μειώσει την ικανοποίηση των πιστωτών. Εξάλλου με την επικαιροποίηση στοιχείων (δηλώσεις ΕΝΦΙΑ της ιδίας και του συζύγου της και δηλώσεις ακινήτων - έντυπα Ε9) η αιτούσα συμπλήρωσε την ως άνω παράλειψη.  Ως εκ τούτου ο ισχυρισμός της πρώτης πιστώτριας περί παράβασης του καθήκοντος αληθείας εκ μέρους της αιτούσας πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμος.

Η αιτούσα είναι αποκλειστική κυρία τριών αγροτεμαχίων που βρίσκονται στο Βίταλο του Δήμου Κύμης Ευβοίας, στη θέση «Φτεράδα, εκτάσεως 4,000 τ.μ., 6.000 τ.μ. και 7.000 τ.μ. που δεν καλλιεργούνται, τα οποία απέκτησε με το υπ' αρ. ……… /2.3.10 συμβόλαιο γονικής παροχής του Συμβολαιογράφου Κύμης ……… ……… .

Η εμπορική αξία των ακινήτων της αιτούσας πλην αυτού που χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία εκτιμάται ότι είναι πολύ μικρότερη της αντικειμενικής τούς αξίας και ως εκ τούτου, αλλά και λόγω της εκτιμώμενης έλλειψης ενδιαφέροντος για την αγορά τούς από υποψήφιους αγοραστές, κρίνεται απρόσφορη η εκποίησή τους σύμφωνα με το άρθρο 9 ν. 3869/10, λαμβανομένων υπόψη και των εξόδων εκποίησής τούς.

Τέλος, η αιτούσα είναι κυρία του με αριθμό κυκλοφορίας ……… αυτοκινήτου μάρκας OPEL VECTRA, που πρωτοκυκλοφόρησε το 2008. Το εν λόγω όχημα, που αποτελεί το μοναδικό μεταφορικό μέσο της οικογένειάς της, λόγω της παλαιότητάς του κρίνεται απρόσφορο προς εκποίηση και δεν πρέπει να διαταχθεί η κατ' άρθρ. 9 του ανωτέρω νόμου εκποίησή του.

Το ποσό που είναι αναγκαίο να δαπανάται μηνιαίως για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών της οικογένειας της αιτούσας, προκειμένου τα μέλη της να ζουν αξιοπρεπώς, σύμφωνα με όσα αποδείχθηκαν, ανέρχεται μηνιαίως σε 1200 ευρώ.

Λαμβανομένης υπόψη της συνεισφοράς του συζύγου της στην κάλυψη των ανωτέρω βιοτικών αναγκών κατ εφόσον το περίσσευμα από το εισόδημα της αιτούσας θα διατεθεί προς ικανοποίηση των πιστωτριών, μπορεί να καταβάλλει στις τελευταίες το ποσό των 200 ευρώ μηνιαίως. Το ποσό αυτό θα καταβάλλει συμμέτρως διανεμόμενο προς τις πιστώτριες για χρονικό διάστημα τριών ετών (36 μηνών) προς μερική εξόφληση των οφειλών της, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 8 του ν. 3869/10. Συγκεκριμένα θα καταβάλλει 1. στην ……………………… 57,63 ευρώ, 2. στην ……… 21,85 ευρώ, 3. στην ……… 77,32 ευρώ και 4. στο ……… 43,20 ευρώ. Μετά τη λήξη της τριετίας η αιτούσα θα έχει καταβάλει στα πλαίσια της ρύθμισης αυτής συνολικά το ποσό των 7.200 ευρώ.

Η παραπάνω ρύθμιση θα συνδυαστεί με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρ. 9 παρ. 2 εφόσον με τις καταβολές επί πενταετία της πρώτης ρύθμισης δεν επέρχεται πλήρης εξόφληση των απαιτήσεων των πιστωτριών και προβάλλεται αίτημα εξαίρεσης του ακινήτου της αιτούσας που χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία από την εκποίηση η οποία είναι υποχρεωτική για το δικαστήριο (βλ. Κρητικό σελ 148, αρ. 16). Το ακίνητο αυτό πρέπει να προστατευθεί από τη ρευστοποίηση και να εφαρμοστούν γι’ αυτό οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Ν.3869/10. Η αντικειμενική αξία του όπως προαναφέρθηκε, ανέρχεται στο ποσό των 103.285,66 ευρώ. Το εν λόγω ακίνητο δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξημένο κατά 50% και αυτό πρέπει να εξαιρεθεί από την εκποίηση. Η ικανοποίηση των πιστωτριών δια καταβολών προς διάσωση της κύριας κατοικίας της αιτούσας πρέπει να ανέλθει σε 69.154,19 ευρώ ποσό μικρότερο του 80% της ως άνω αντικειμενικής αξίας.

Από το ανωτέρω ποσό θα αφαιρεθεί το συνολικό ποσό που κατεβλήθη στην ανωτέρω πιστώτρια δυνάμει της προσωρινής διαταγής από 1.3.15 μέχρι και την έκδοση της παρούσης, εφόσον πρόκειται για καταβολές του άρθρου 9 ν. 3869/10. Θα συνυπολογισθεί δηλαδή το ποσό των 8.000 ευρώ (40 μήνες Χ 200 ευρώ) εφόσον πράγματι κατεβλήθη και επομένως η αιτούσα πρέπει να καταβάλει στα πλαίσια της ρύθμισης αυτής το ποσό των 61.154,19 ευρώ και η περίοδος τοκοχρεολυτικής εξόφλησης αυτού του ποσού πρέπει να ορισθεί σε δεκαπέντε έτη (180 μήνες). Το ποσό που θα καταβάλλει η αιτούσα στα πλαίσια αυτού του σκέλους της ρύθμισης θα ανέρχεται σε 339,74 ευρώ μηνιαίως, οι δε μηνιαίες δόσεις θα αρχίσουν να καταβάλλονται μετά την παρέλευση περιόδου χάριτος (άρθρ. 9 παρ. 2 εδ.3 Ν. 3869/10) και συγκεκριμένα μετά την πάροδο τριών ετών από την έκδοση της παρούσης. Από τις καταβολές αυτές θα ικανοποιηθούν προνομιακά κατά σειρά οι πιστωτές που έχουν εγγράψει εμπράγματο βάρος επί τον ακινήτου της κύριας κατοικίας της αιτούσας, δηλαδή το ……… (τέταρτο των καθ' ων η αίτηση) και μετά την εξόφλησή του η Τράπεζα ……………… (πρώτη των καθ'ων). Μετά την εξόφληση των εμπραyμάτως εξασφαλισμένων απαιτήσεων από τις καταβολές της ρύθμισης αυτής, θα ικανοποιηθούν σύμμετρα οι λοιπές απαιτήσεις των πιστωτριών.

Σύμφωνα με όλα αυτά, η αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή ως εν μέρει βάσιμη και κατ' ουσίαν και να ρυθμιστούν οι οφειλές της αιτούσας κατά το διατακτικό. Με την καταβολή των ως άνω δόσεων της πρώτης ρύθμισης θα επέλθει η μερική εξόφληση των χρεών της αιτούσας και η απαλλαγή της από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλών έναντι των πιστωτών σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 11 ν. 3869/10, υπό τον όρο της κανονικής εκτέλεσης των  υποχρεώσεών της που απορρέουν από την ανωτέρω ρύθμιση και με την επιφύλαξη της τυχόν τροποποίησης της ρύθμισης αυτής. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται κατ' άρθρο 8 παρ. 6 του ν. 3869/10.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΔΙΚΑΖΕΙ την αίτηση ερήμην της δεύτερης των καθ 'ων και του εγγυητού και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση.

ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ τις μηνιαίες καταβολές της αιτούσας επί τριετία προς τις πιστώτριες σύμμετρα σε 200 ευρώ που θα καταβάλλονται μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μηνός, αρχής γενομένης από τον πρώτο μετά τη δημοσίευση της απόφασης μήνα.

ΕΞΑΙΡΕΙ από την εκποίηση την κύρια κατοικία της αιτούσας, ήτοι το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου μετά του δικαιώματος υψούν πάνω από αυτό και των ποσοστών συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου όπου είναι κτισμένο, το οποίο βρίσκεται στην Ηλιούπολη Αττικής, στην οδό ………………, όπως περιγράφεται στο σκεπτικό της παρούσης.

ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ το καταβλητέο από την αιτούσα για τη διάσωση της κύριας κατοικίας συνολικό ποσό σε 61.154,19  ευρώ, που θα πληρωθεί με μηνιαίες καταβολές ύψους 339,74 ευρώ, οι οποίες θα αρχίσουν τον πρώτο μήνα μετά τη συμπλήρωση τριετίας από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, θα γίνονται μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μηνός, Θα γίνουν χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος και θα διαρκέσουν δεκαπέντε (15) έτη και μ' αυτές θα ικανοποιηθούν προνομιακά οι εμπραγμάτως εξασφαλισμένοι πιστωτές κατά τη σειρά που αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσης.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, στις σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους.

 

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ