Δικηγορικό Γραφείο

Περίληψη:  Πράξη επαναπροσδιορισμού συζήτησης και κοινοποίηση στους διαδίκους με κάθε πρόσφορο μέσο. – Ο αιτών, οδηγός ταξί, κυριότητάς του σε ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου, στερείται της πτωχευτικής ικανότητας, αφού δεν έχει εμπορική ιδιότητα. – Συμπλήρωση ατομικού εισοδήματος από μίσθωμα ενός καταστήματος, συγκυριότητάς του σε ποσοστό 50%. –– Η περιέλευση σε αδυναμία πληρωμών μπορεί να προκληθεί από την αύξηση κόστους διαβίωσης και όχι μόνον από τη μείωση εισοδημάτων. – Η ύπαρξη ρευστοποιήσιμης περιουσίας δεν σηματοδοτεί αυτομάτως και την υποχρέωση του δικαστηρίου να διατάξει την ρευστοποίησή της. Απαιτείται η εκποίηση «να κρίνεται απαραίτητη για την ικανοποίηση των πιστωτών». – Προστασία του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων του αιτούντος, αφού κατά την κρίση του δικαστηρίου, δεν είναι επιδεκτικά ρευστοποίησης, κατά τρόπο που να παρέχουν την προσδοκία απολήψεως αναλόγου ανταλλάγματος αφενός, και αφετέρου συμπληρώνουν το εισόδημά του. – Απόρριψη ένστασης αοριστίας, ένστασης δόλιας περιέλευσης σε αδυναμία πληρωμών και καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος. – Αποδέχεται αίτηση. Συνυπολογίζει καταβολές προσωρινής διαταγής.

Διατάξεις:  άρ. 1, 3, 4, 8, 11, 13 του ν. 3869/2010 όπως τροπ.  με το ν. 4161/2013 σε συνδυασμό με τα άρθρα 739 επ. ΚΠολΔ , άρ. 2 παρ. Α υποπαρ. Α.4, άρθρο 2 παρ. 4 εδαφ. β' του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α’ 94/14-8-2015)

σ.σ.: το γραφείο μας χειρίστηκε και την αίτηση της συζύγου του αιτούντος, επί της οποίας εκδόθηκε η ΕιρΑθ 3414/2018 απόφαση, την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ

Ακολουθεί το κείμενο της απόφασης.

 

*******

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ        

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 3415/2018

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Αικατερίνη Λούκου, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και την Γραμματέα Μαργαρίτα Αυγερινοπούλου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 6 Νοεμβρίου 2017 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:  ……… ……… του ………, κατοίκου Αθηνών, οδός ………, ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου του Σπυρίδωνος ΑΔΑΜ.

ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΡΙΩΝ του αιτούντος ανώνυμών τραπεζικών εταιρειών, οι οποίες, μετά την κατ' άρθρο 748 § 3 ΚΠολΔ (σε συνδυασμό με το άρθρο 5 του Ν. 3869/2010) διάταξη του αρμοδίου Δικαστού περί κλητεύσεως αυτών, κατέστησαν διάδικοι και μετέχουν στη δίκη παρισταμένων ως εξής:

1)         Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αμερικής 4, νομίμως εκπροσωπούμενης, η οποία δεν παραστάθηκε.

2)         Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΤΑΪΝΕΡΣ ΚΛΑΜΠ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «DΙNERS CLUB», που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Συγγρού 80-88, νομίμως εκπροσωπούμενης, η οποία δεν παραστάθηκε.

3)         Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ. Ε.», στην θέση της οποίας υπεισήλθε ως καθολική διάδοχος η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΕURΟΒΑΝΚ ERGASIAS Α.Ε.», νομίμως εκπροσωπούμενης, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της ……… ……… .

4) Της ανώνυμης εταιρείας παροχής πιστώσεων με την «HELLENIC POST CREDIT», που εδρεύει στην Παιανία, επί της Αττικής (480 χλμ ΣΕΑ Μεσογείων), νομίμως εκπροσωπούμενης, η οποία δεν παραστάθηκε.

*******

Ο αιτών ζητά να γίνει δεκτή στο σύνολό της η από 21-3-2014 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ………/24-3-2014 αίτησή του, δικάσιμος της οποίας είχε ορισθεί η 11-2-2020 και η οποία επαναπροσδιορίστηκε αυτεπαγγέλτως δυνάμει της υπ`αριθμ. 85/2017 Πράξης της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο (άρθρο 2 παρ. Α υποπαρ. Α.4 άρθρο 2 παρ. 4 εδαφ. β' του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α’ 94/14-8-2015).

Αφού εκφωνήθηκε η υπόθεση από τη σειρά του οικείου πινακίου, ακολούθησε συζήτηση όπως αυτή αναφέρεται στα πρακτικά της παρούσης.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος του αιτούντος, αφού πήρε το λόγο από την Ειρηνοδίκη, ανέπτυξε και προφορικά τους ισχυρισμούς του και ζήτησε να γίνει δεκτή η υπό κρίση αίτηση ως νόμιμη, βάσιμη και αληθινή, ενώ ο πληρεξούσιος δικηγόρος της γ των καθ’ ων – πιστωτριών αιτήθηκε την απόρριψή της.

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Σύμφωνα με το άρθρα 2 παρ. Α υπυπαρ. Α.4 άρθρα 2 παρ. 4 εδαφ. α' και β' του Ν. 4336/2015 ΦΕΚ Α 94/14-8-2015):  «... Εντός τεσσάρων (4) μηνών από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος νόμου, κάθε διάδικος δύναται να ζητήσει με κλήση, ατελώς, να επαναπροσδιοριστεί υπόθεση που είχε προσδιοριστεί πέραν της τριετίας από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος νόμου, σε συντομότερη δικάσιμο. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, επαναπροσδιορίζεται αυτεπαγγέλτως εντός τριετίας από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος νόμου το σύνολο των υποθέσεων, οι οποίες έχουν ήδη προσδιοριστεί πέραν της τριετίας, αρχίζοντας από αυτές που έχουν προσδιοριστεί συντομότερα με προτίμηση στις σημαντικότερες, σύμφωνα με παρ. 6 υποθέσεις. Η πράξη προσδιορισμού δικασίμου κοινοποιείται είτε με επίδοση από δικαστικό επιμελητή, είτε με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, ιδίως τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονική αλληλογραφία στον πληρεξούσιο δικηγόρο ή στον διάδικο. Η γραμματεία ταυ δικαστηρίου υποχρεούται να αναρτά κάθε μήνα σε πίνακα ανακοινώσεων έγγραφο, από το οποίο προκύπτουν σι επαναπροσδιοριζόμενες υποθέσεις, καθώς και η αρχική και η νεότερη δικάσιμος... ». Εν προκειμένω, επειδή η συζήτηση της από 21-3-2014 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ………/24-3-2014 αίτησης (κρινόμενης) είχε ορισθεί πέραν της τριετίας από της ενάρξεως της ισχύος του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α'94 /14-8-2015), κατά επιταγή του προαναφερόμενου νόμου επαναπροσδιορίσθηκε αυτεπαγγέλτως δυνάμει της υπ’ αριθμ. 85/2017 Πράξης της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο, κατά την οποία δεν παραστάθηκαν οι α', β' και δ` των καθ' ων – πιστωτριών, στις οποίες όμως γνωστοποιήθηκε, στις 9-6-2017 με ηλεκτρονική αλληλογραφία, ο Πίνακας Επαναπροσδιορισμών Ειρηνοδικείου Αθηνών από τη Δικάσιμο 11-2-2020 στην 6-11-2017, όπως προκύπτει από σχετικό έγγραφο του Δικαστηρίου τούτου που υφίσταται στο φάκελο της δικογραφίας.

Επίσης, όπως προκύπτει από την υπ'αριθμ. 8457 Β’/31-3-2014 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών Δήμητρας Κ. Ελευθεριάδου, καθώς και από τις υπ’ αριθμ. 6770 Β '/1-4-2014 και 6776Β'/13-4-2014 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Χρήστου Σ. Πολύζου, αντίστοιχα, ακριβές αντίγραφο της με αριθμό κατάθεσης ………/24-3-2014 αίτησης (κρινόμενης) με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση για την αρχικά ορισθείσα συζήτηση της 11-2-2020, είχε επιδοθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα στις α', β' και δ' των καθ' ων – πιστωτριών. Συμφώνως λοιπόν των ανωτέρω, οι τελευταίες, εφόσον δεν εμφανίστηκαν κατά την εκφώνηση της υποθέσεως στο ακροατήριο από τη σειρά του οικείου πινακίου θα δικαστούν σαν είναι παρούσες (σύμφωνα με το άρθρο 754 ΚΠολΔ αναλογικώς εφαρμοζομένου).

Περαιτέρω, με την κρινόμενη αίτηση---όπως αυτή παραδεκτά διορθώθηκε με προφορική δήλωση του πληρεξούσιου δικηγόρου του αιτούντος ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, η οποία περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά---ο αιτών εκθέτει ότι δεν έχει την εμπορική ιδιότητα και ως εκ τούτου στερείται πτωχευτικής ικανότητας, ζητεί δε λόγω μόνιμης αδυναμίας εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, να ενταχθεί στις ευνοϊκές ρυθμίσεις τον Ν. 3869/2010 για ρύθμιση και απαλλαγή από απαιτήσεις που διατηρούν σε βάρος του οι ανωτέρω πιστώτριες, κατά το προτεινόμενο απ’ αυτόν σχέδιο διευθέτησης. Τέλος, ζητά την καταδίκη των πιστωτριών στην δικαστική του δαπάνη.

Η υπό κρίση αίτηση με το παραπάνω περιεχόμενο και αιτήματα, αρμοδίως και παραδεκτώς φέρεται για συζήτηση στο Δικαστήριο αυτό, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 3 του Ν 3869/2010 σε συνδυασμό με τα άρθρα 739 επ. ΚΠολΔ). Περαιτέρω, από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία (άρθρο 13 παρ. 2 Ν. 3869/2010) προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη όμοια αίτηση ταυ αιτούντος, ούτε έχει εκδοθεί απόφαση για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές του (βλ. την υπ'αριθμ. 687/8-12-2017 Βεβαίωση της Γραμματέας του τμήματος Ρύθμισης Οφειλών του Ειρηνοδικείου Αθηνών).

 

Ακολούθως, η ένδικη αίτηση, στην οποία περιλαμβάνονται και τα στοιχεία του άρθρου 4 παρ. 1 Ν. 3869/2010, είναι ορισμένη----απορριπτομένης ως ουσιαστικά αβάσιμης της ένστασης περί αοριστίας αυτής----και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 8 και 11 του Ν. 3869/2010, όπως αυτά ισχύουν μετά την τροποποίηση του από τον Ν. 4161/2013 και συνεπώς, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, δεδομένου ότι έχουν κατατεθεί τα γραμμάτια προκαταβολής του Δ.Σ.Α. και δεν έχει επιτευχθεί δικαστικός συμβιβασμός.

Από την συνεκτίμηση και την συγκριτική αξιολόγηση των στοιχείων της δικογραφίας και δη από την ανωμοτί εξέταση του αιτούντος ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, η οποία περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του παρόντος Δικαστηρίου, από τα έγγραφα που οι διάδικοι προσκομίζουν μετ’ επικλήσεως, τα οποία λαμβάνονται υπ' όψιν είτε προς άμεση απόδειξη, είτε προς συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, από τα διδάγματα της κοινής πείρας, τα οποία σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 336 παρ. 4 του ΚΠολΔ τα Δικαστήριο λαμβάνει αυτεπαγγέλτως υπόψη του και χωρίς απόδειξη, και τα οποία χρησιμοποιούνται από το Δικαστή για την συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, ήτοι συμπερασμάτων συναγόμενα από του Δικαστή κατά τους κανόνες της λογικής και της ανθρώπινης εμπειρίας και σε συνδυασμό με την διάταξη του άρθρου 261 του ΚΠολΔ, αλλά και σε συνάρτηση προς τα περιεχόμενο της κρινόμενης αίτησης αποδεικνύονται τα ακόλουθα:

Ο αιτών, γεννηθείς την 25.8.1970, είναι έγγαμος με την ……… ……… και πατέρας δύο ανήλικων τέκνων (γεννηθέντων στις 27-6-2001 και 2-1-2005). Στερείται της πτωχευτικής ικανότητας, αφού δεν έχει εμπορική ιδιότητα και συγκεκριμένα εργάζεται ως οδηγός ταξί, κυριότητάς του σε ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου, αποκερδαίνοντας μηνιαίως το ποσό των 500,00 ευρώ, ενώ το ατομικό του αυτό εισόδημα συμπληρώνεται και με το ποσό των 407,20 ευρώ, που λαμβάνει ως μίσθωμα από την εκμίσθωση ενός καταστήματος, κυριότητάς του σε ποσοστό 50%.

Η σύζυγός του εργάζεται ως νοσηλεύτρια στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΚΑΤ» Κηφισιά, με μηνιαίες καθαρές αποδοχές ανερχόμενες στο ποσό των 1.141,43 ευρώ.

[σ.σ.: το γραφείο μας χειρίστηκε και την αίτηση της συζύγου του αιτούντος, επί της οποίας εκδόθηκε η ΕιρΑθ 3414/2018 απόφαση, την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ.]

Ήτοι, το συνολικό οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος ανέρχεται στο ποσό των 2.048,63 ευρώ, ενώ διαμένει με την οικογένειά του σε διαμέρισμα κυριότητας της συζύγου του, που κείται στην Αθήνα και επί της οδού ……… ……… και το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία του.

Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι ο αιτών, από το έτος 2011, πάσχει από στεφανιαία νόσο ενός αγγείου, εξαιτίας της οποίας ασθένειάς του δεν δύναται να εργάζεται ένα πλήρες ωράριο.

Ακολούθως, αποδείχθηκε ότι τα μοναδικά περιουσιακά στοιχεία του αιτούντος είναι τα κάτωθι περιγραφόμενα: 1) ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου κυριότητας επί ενός ισογείου καταστήματος, που κείται επί της διασταυρώσεως της λεωφόρου Ηρακλείου και Δρυάδων 2, στο Νέο Ηράκλειο, επιφανείας 65,24 τ. μ., έτους κατασκευής 1995 και αντικειμενικής αξίας ανερχομένης στο ποσό των 72.544,79 ευρώ, 2) ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου κυριότητας επί ενός υπόγειου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων, που κείται επί της διασταυρώσεως της λεωφόρου Ηρακλείου και Δρυάδων 2, στο Νέο Ηράκλειο, επιφανείας 56,25 τ. μ., έτους κατασκευής 1995 και αντικειμενικής αξίας ανερχομένης στο ποσό των 6.682,50 ευρώ, 3) δικαίωμα υψούν με ποσοστό συνιδιοκτησίας 3,02500% επί όλου του οικοπέδου εκτάσεως 1.474,82 τ.μ., που κείται επί της διασταυρώσεως της λεωφόρου ……… και ………, στο Νέο Ηράκλειο και αντικειμενικής αξίας ανερχομένης στο ποσό των 24.468,94 ευρώ, 4) δικαίωμα υψούν με ποσοστό συνιδιοκτησίας 0,65000% επί όλου του οικοπέδου εκτάσεως 1.474,82 τ.μ., που κείται επί της διασταυρώσεως της λεωφόρου Ηρακλείου και Δρυάδων 2, στο Νέο Ηράκλειο και αντικειμενικής αξίας ανερχομένης στο ποσό των 5.257,79 ευρώ, 5) ποσοστό συνιδιοκτησίας 50% εξ αδιαιρέτου επί του υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας ……… -……… Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου μάρκας DAIMLER CHRYSLER, κυλινδρισμού 1799, έτους πρώτης κυκλοφορίας 12-8-2003 και εκτιμώμενης αξίας ανερχομένης στο ποσό των 1.900,00 ευρώ (βλ. Ε1 του φορολογικού έτους 2016) και 6) ποσοστό συνιδιοκτησίας 50% εξ αδιαιρέτου επί του υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας ………-……… Δ.Χ.Ε. αυτοκινήτου, μάρκας MERCEDES, έτους πρώτης κυκλοφορίας 2002 και εκτιμώμενης αξίας ανερχομένης στο ποσό των 1.000 ευρώ.

Επειδή, περαιτέρω, πρέπει να υπογραμμιστεί με έμφαση, ότι η ύπαρξη ρευστοποιήσιμης περιουσίας δεν σηματοδοτεί αυτομάτως και την υποχρέωση του δικαστηρίου να διατάξει την ρευστοποίησή της, καθόσον η διάταξη είναι σαφής, αφού ορίζει, ότι πρέπει η εκποίηση της περιουσίας «να κρίνεται απαραίτητη για την ικανοποίηση των πιστωτών».

Εν προκειμένω, τα προπεριγραφόμενα περιουσιακά στοιχεία του αιτούντος, κατά την κρίση του δικαστηρίου, δεν είναι επιδεκτικά ρευστοποίησης, κατά τρόπο που να παρέχουν την προσδοκία απολήψεως αναλόγου ανταλλάγματος, εξαιτίας του γεγονότος ότι ο αιτών έχει μόνο ποσοστά συνιδιοκτησίας επ’ αυτών και όχι την πλήρη κυριότητα, το οποίο δρα αποτρεπτικά για έναν αγοραστή, όσον αφορά δε τα ανωτέρω οχήματα, και εξαιτίας της παλαιότητάς τους και της μηδαμινής τους αξίας, του γεγονότος, επίσης, ότι εκ τού υπ'αριθμ. κυκλοφορίας ………-……… Δ.Χ.Ε. αυτοκινήτου – ΤΑΧΙ προέρχεται το μηνιαίο ατομικό εισόδημα του αιτούντος, το οποίο (εισόδημα) ενισχύεται και με το μίσθωμα που λαμβάνει από την εκμίσθωση του προπεριγραφόμενου με αριθμό 1 περιουσιακού στοιχείου, σε συνδυασμό με το μειωμένο αγοραστικό ενδιαφέρον εξαιτίας της σοβαρής οικονομικής κρίσης που διέρχεται η χώρα μας, που έχει ως αποτέλεσμα την δραματική συρρίκνωση τω εισοδημάτων των πολιτών της, ήτοι κατά την κρίση του Δικαστηρίου δεν αξίζει να εκποιηθούν για τον παραπάνω σκοπό, καθόσον, λαμβανομένων υπόψη των διδαγμάτων της κοινής πείρας, δεν υπολογίζεται πως θα μπορέσει να επιτευχθεί τίμημα, που θα επιφέρει κάποια έστω και στοιχειωδώς σοβαρή βελτίωση της θέσης των καθ' ων – πιστωτριών του, σε συνδυασμό δε με τα ανωτέρω εκτιθέμενα, καθώς και με τα έξοδα της όλης διαδικασίας εκποίησης (αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεων κλπ), καθίσταται μη απαραίτητη η ρευστοποίηση τους [ (βλ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γ. ΚΡΗΤΙΚΟΥ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΗ 2012, ΣΕΠ. 2017 (παρ.1 και 2), αλλά και την ΕΙΡ ΠΕΙΡ 86/2011(αδημ.) και την ΕΙΡ ΠΕΙΡ 84/2011(αδημ.) ].

Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του αιτούντος προς τις πιστώτριες του, ανέρχονται, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 του Ν. 3869/2010, στα εξής, ήτοι: Α} Στην α’ πιστώτρια, στο ποσό των 5.258,44 ευρώ, εκ της υπ'αριθμ. ………  συμβάσεως καταναλωτικού δανείου, Β} Στην β πιστωτρια, στο ποσό των 4.676,13 ευρώ, από πιστωτική κάρτα, Γ} Στην γ’ πιστώτρια: 1) στο ποσό των 60.474,75 ευρώ, εκ της υπ'αριθμ. ……… συμβάσεως στεγαστικού δανείου, στο οποίο ενέχεται ως εγγυητής και 2) στο ποσό των 24.898,05 ευρώ, εκ της υπ'αριθμ. ……… συμβάσεως στεγαστικού δανείου, στο οποίο ενέχεται ως εγγυητής ΚΑΙ Δ} Στην δ’ πιστώτρια, στο ποσό των 5.017,56 ευρώ, εκ της υπ’ αριθμ. ……… συμβάσεως πιστωτικής κάρτας.

Ο αιτών λοιπόν λόγω της δυσμενούς οικονομικής του κατάστασης, προκληθείσας εκ της δραματικής συρρίκνωσης του οικογενειακού του εισοδήματος από το έτος 2011 και έπειτα (σύμφωνα δε με το εκκαθαριστικό σημείωμα του φορολογικού έτους 2014, κατά το οποίο κατατέθηκε η ένδικη αίτηση, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά του ανερχόταν στο ποσό των 20.813,61 ευρώ και μηνιαίως στο ποσό των 1.734,47 ευρώ), των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει και σε συνδυασμό με την σοβαρή οικονομική κρίση που διέρχεται η χώρα μας και το υψηλό κόστος ζωής που επιβαρύνει τις ανάγκες διαβίωσής του, οικονομικά προβλήματα που ανατρέπουν οικονομικούς και οικογενειακούς προγραμματισμούς, οδηγήθηκε στο σημείο να αδυνατεί να ανταποκριθεί στις ως άνω συμβατικές του υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα να περιέλθει χωρίς δική του υπαιτιότητα σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές του [ η αδυναμία πληρωμών καθορίζεται με βάση τη σχέση οφειλών και παροντικής ρευστότητας, αφού ληφθεί υπόψη και η προβλεπόμενη για το εγγύς μέλλον εξέλιξη της ρευστότητας του οφειλέτη. Εφόσον η σχέση αυτή είναι αρνητική με την έννοια ότι η ρευστότητά του δεν του επιτρέπει να ανταποκριθεί στον όγκο των οφειλών του, υπάρχει μόνιμη αδυναμία πληρωμών ], οι οποίες δεν έχουν αναληφθεί το τελευταίο έτος πριν την υποβολή της υπό κρίση αίτησης, θεωρούνται δε με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμες, απορριπτομένης, επομένως, ως ουσιαστικά αβάσιμης της προβαλλόμενης με προφορική δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου της γ’ καθ’ ης – πιστώτριας, η οποία περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά, ένστασης περί δόλιας περιέλευσης του αιτούντος σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμών.

Περαιτέρω, στην περίπτωση του Ν. 3869/2010, ο νομοθέτης εκκινεί, από την αφετηριακή βάση της προστασίας του οφειλέτη από τον κίνδυνο της κοινωνικής περιθωριοποιήσεώς του. Σε μακροοικονομικό επίπεδο, η περιθωριοποίηση ενός μεγάλου αριθμού υπερχρεωμένων οφειλετών επάγεται μείωση ή και εκμηδένιση της καταναλωτικής τούς δυνάμεως με σημαντικές επιπτώσεις στην εύρυθμη λειτουργία μίας οικονομίας που (πλέον) στηρίζεται σε σημαντικό βαθμό στην κατανάλωση αγαθών. Επομένως, η μέριμνα για τη διευθέτηση του φαινομένου της υπερχρεώσεως επιτάσσεται τόσο για λόγους δημοσίου συμφέροντος όσο και από την υποχρέωση σεβασμού της αξίας του οφειλέτη ως ανθρώπου. Η τελευταία επιτάσσει τη χορήγηση στον υπερχρεωμένο οφειλέτη μίας δεύτερης ευκαιρίας για την επάνοδο του στην οικονομική και κοινωνική ζωή, ήτοι, στα πλαίσια του γενικότερού πνεύματος του Ν. 3869/2010 η, ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα της ρύθμισης για το φυσικό πρόσωπο των χρεών του με απαλλαγή από αυτά, η οποία (ρύθμιση) βρίσκει νομιμοποίηση ευθέως στο ίδιο κράτος δικαίου που επιτάσσει να μην εγκαταλειφθεί ο πολίτης σε μία χωρίς διέξοδο και προοπτική κατάσταση, από την οποία, άλλωστε και οι πιστωτές δεν μπορούν να αντλήσουν κανένα κέρδος, απορριπτομένης, επομένως, ως ουσιαστικά αβάσιμης, της προβαλλόμενης με προφορική δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου της γ' καθ’ ης – πιστώτριας ενώπιον του παρόντος δικαστηρίου, η οποία περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά, ένστασης περί καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος του αιτούντος.

Λαμβανομένων περαιτέρω υπ’ όψιν των όσων ανωτέρω εκτέθηκαν, το μηνιαίο καταβλητέο (δυνάμενο να καταβληθεί, λαμβανομένου υπ’ όψιν τις εύλογες μηνιαίες δαπάνες διαβίωσης για δύο ενήλικες και δύο τέκνα, καθώς και των ρυθμίσεων στις οποίες έχει υπαχθεί α αιτών για χρέη ταυ προς Δ.Ο.Υ.) από τον αιτούντα, χρηματικό ποσό, ανέρχεται σε 200,00 ευρώ Χ 60 μήνες και όχι στο ποσό των 80,00 ευρώ, που προτείνει ο αιτών.

Το ποσό αυτό θα καταβάλλεται μηνιαίως στις ανωτέρω πιστώτριες, αναλόγως με το μέγεθος των απαιτήσεων τους κατά του αιτούντος, με έναρξη από τον πρώτα μήνα μετά τη δημοσίευση της παρούσας αποφάσεως, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας. Τέλος, οι πραγματοποιηθείσες καταβολές προς τις καθ' ων, δυνάμει της από 17-11-2015 Προσωρινής Διαταγής, θα συνυπολογιστούν στο ανωτέρω χρονικό διάστημα και θα αφαιρεθούν κατά τους τελευταίους μήνες της πενταετίας πριν τη λήξη του.

Κατόπιν λοιπόν των ανωτέρω εκτιθέμενων, η ένδικη αίτηση πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη και κατ' ουσίαν και να ρυθμιστούν οι οφειλές του αιτούντος- με σκοπό την ατ αλλαγή του, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό, η οποία(απαλλαγή) θα επέλθει, σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 3869/2010), μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων που του επιβάλλονται με τήν παρούσα απόφαση. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται, σύμφωνα με τη διάταξη της παράγραφο 6 του άρθρου 8 του Ν. 3869/2010.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην των α’, β’ και δ’ των καθ' ων – πιστωτριών και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον αιτούντα να καταβάλλει μηνιαίως στις καθ' ων η αίτηση – πιστώτριες αυτού, για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών και εντός του πρώτου τριημέρου κάθε μηνός, με έναρξη από τον πρώτο μήνα, μετά τη δημοσίευση της παρούσας αποφάσεως, τα εξής: Α} Στην α’ πιστώτρια, για την εκ της υπ’ αριθμ. ……… συμβάσεως καταναλωτικού δανείου, απαίτηση, τα ποσό των δέκα ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (10,48 ευρώ), Β} Στην β’ πιστώτρια, για την εκ της πιστωτικής κάρτας, απαίτηση της, το ποσό των εννέα ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (9,32 ευρώ), Γ} Στην γ’ πιστώτρια: 1) για την εκ της υπ’ αριθμ. ……… συμβάσεως στεγαστικού δανείου, απαίτηση, το ποσό των εκατόν είκοσι ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (120,56 ευρώ) και 2) για την εκ της υπ’ αριθμ. ……… συμβάσεως στεγαστικού δανείου, απαίτηση, το ποσό των σαράντα εννέα ευρώ και εξήντα τριών λεπτών (49,63 ευρώ) ΚΑΙ Δ} Στην δ' πιστώτρια, για την εκ της υπ' αριθμ. ……… συμβάσεως πιστωτικής κάρτας, απαίτηση, τα ποσό των δέκα (10,00) ευρώ. Τέλος, οι πραγματοποιηθείσες καταβολές προς τις καθ' ων, δυνάμει της από 17-11-2015 Προσωρινής Διαταγής, θα συνυπολογιστούν στο ανωτέρω χρονικά διάστημα και θα αφαιρεθούν κατά τους τελευταίους μήνες της πενταετίας πριν τη λήξη του.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα στις 4-5-2018 σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του Δικαστηρίου αυτού, απόντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

 

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ