Αγωγή αναγνώρισης ακυρότητας συμβολαίου - Αναρμοδιότητα Μονομελούς Πρωτοδικείου - Παραπομπή στο καθ’ ύλην αρμόδιο Πολυμελές ...

Ορθή και ιδιαιτέρως χρήσιμη απόφαση σχετικά με την υποχρέωση διορισμού προσωρινού διαχειριστή προ της ασκήσεως του ενδίκου βοηθήματος, όταν ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας στρέφεται κατά του νομικού προσώπου αυτής, λόγω σύγκρουσης συμφερόντων Το δικαστήριο απέρριψε ως απαράδεκτη την αίτηση του συνδιαχειριστή ομόρρυθμης εταιρείας στρεφόμενη κατά των υπολοίπων εταίρων αλλά και του νομικού προσώπου της εταιρείας, με την οποία ζητούσε την διε...

Περίληψη : Υπαγωγή στο νόμο διοικητικής υπαλλήλου. Μείωση εισοδημάτων της λόγω περικοπών αλλά και θέση αυτής σε διαθεσιμότητα για ένα χρονικό διάστημα. Αποδείχθηκε ότι η τριμελής οικογένεια της αιτούσας (σύζυγος συνταξιούχος ΙΚΑ και άνεργο ενήλικο τέκνο), για να ζει αξιοπρεπώς, πρέπει να δαπανά μηνιαίως 1200 €, ορίζοντας τη δόση του άρθρου 8 ν. 3869/2010 στο ύψος των 200 €. Κρίθηκε ότι με την επικαιροποίηση της αίτησής της, η αιτούσα παραδεκ...

Περίληψη: Αναίρεση επιτρέπεται αν το δικαστήριο παρά το νόμο έλαβε υπόψη αποδείξεις, που δεν προσκομίσθηκαν – Ως αποδείξεις που δεν προσκομίσθηκαν νοούνται και εκείνες, των οποίων δεν έγινε σαφής και ορισμένη επίκληση με τις προτάσεις του διαδίκου, που τις προσκόμισε – δεν είναι σαφής και ορισμένη, και συνεπώς, νόμιμη, η κατ' έφεση επίκληση εγγράφου όταν στις προτάσεις ενώπιον του εφετείου περιέχεται γενική μόνο αναφορά σε όλα τα έγγραφα, πο...

Περίληψη:  Πράξη επαναπροσδιορισμού συζήτησης και κοινοποίηση στους διαδίκους με κάθε πρόσφορο μέσο. – Η περιέλευση σε αδυναμία πληρωμών μπορεί να προκληθεί από την αύξηση κόστους διαβίωσης και όχι μόνον από τη μείωση εισοδημάτων. – Προστασία πρώτης κατοικίας. – Απόρριψη ένστασης αοριστίας, ένστασης δόλιας περιέλευσης σε αδυναμία πληρωμών και καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος. – Αποδέχεται αίτηση. Συνυπολογίζει καταβολές προσωρινής διαταγής....

Περίληψη:  Πράξη επαναπροσδιορισμού συζήτησης και κοινοποίηση στους διαδίκους με κάθε πρόσφορο μέσο. – Ο αιτών, οδηγός ταξί, κυριότητάς του σε ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου, στερείται της πτωχευτικής ικανότητας, αφού δεν έχει εμπορική ιδιότητα. – Συμπλήρωση ατομικού εισοδήματος από μίσθωμα ενός καταστήματος, συγκυριότητάς του σε ποσοστό 50%. –– Η περιέλευση σε αδυναμία πληρωμών μπορεί να προκληθεί από την αύξηση κόστους διαβίωσης και όχι μόνον α...

Περίληψη : Ο ενάγων και εν διαστάσει σύζυγος της 1ης εναγομένης, ισχυρίζεται ότι οι δύο πρώτες εναγόμενες και - κατ' εντολή και προτροπή τους - ο τρίτος εναγόμενος, χρησιμοποιώντας εν αγνοία του και χωρίς την έγκριση ή τη συναίνεσή του τους κωδικούς πρόσβασης στο πρόγραμμα περιήγησης Safari, προέβησαν σε παράνομη συλλογή, επεξεργασία και δημοσίευση αναζητήσεων του ενάγοντος στο διαδίκτυο, που σχετίζονταν με την ιδιωτική του ζωή.  Δεκτή η ένσ...

Διεγράφη το 85% του χρέους δανειολήπτριας, η οποία είχε συμβληθεί ως εγγυήτρια σε εμπορικό δάνειο ύψους 1.000.000 ευρώ, με ταυτόχρονη διάσωση του συνόλου του ενεργητικού της περιουσίας της. Ιδιαίτερο νομικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η ορθή αιτιολόγηση της μη ύπαρξης δόλου στο πρόσωπό της αλλά και η κρίση του Δικαστηρίου ότι η μεμονωμένη παροχή εγγυήσεως δεν επάγεται την εμπορική ιδιότητα.     ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ...

  ΚΠολΔ 295 – Νόμιμη παραίτηση από δικόγραφο αγωγής. ΚΠολΔ 295 παρ 2, 263 – Διακωλυτική ένταση μη καταβολής εξόδων προηγούμενης δίκης. ΚΠολΔ 284, 192 – Παρεμπίπτουσα απόφαση επί εξόδων σε περίπτωση παραίτησης από δικόγραφο ή κατάργησης δίκης. Άρθρο 63 ΚωδΔικηγ (Ν. 4194/2013) – Πότε είναι ορισμένος ο προσδιορισμός εξόδων δίκης.   Περίληψη : Υπό τον προϊσχύσαντα ΚΠολΔ, ως έναρξη της προφορικής συζήτησης κατά την οποία ο ενάγων παραδεκτ...

    Το Δικαστήριο έκρινε ότι η σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ της ενάγουσας – πεθεράς και της εναγομένης – νύφης [ η οποία πλέον τελεί σε διάσταση με τον σύζυγό της ], κατά την οποία η ενάγουσα, έχοντας μεγάλη οικονομική επιφάνεια, και λόγω της ιδιαίτερης χαράς από τη γέννηση της μοναδικής της εγγονής, δώρισε – κατά τη διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης του ζεύγους – στην εναγομένη, όχημα ασφαλές για τη μετακίνηση του βρέφους, καταβάλλοντα...