Δικηγορικό Γραφείο

Εργατικό δίκαιο - κριτήρια ελέγχου περί μεταβίβασης επιχείρησης

Στο πλαίσιο του ελέγχου περί μεταβίβασης επιχείρησης κρίσιμα κριτήρια είναι: 1) η μεταβίβαση ή μη των υλικών στοιχείων, 2) η μεταβίβαση ή μη άυλων αγαθών και η αξία τους, 3) η απασχόληση ή μη σημαντικού μέρους του εργατικού δυναμικού της μεταβιβαζόμενης επιχείρησης από το νέο επιχειρηματία, 4) η μεταβίβαση ή μη της πελατείας, 5) ο βαθμός ομοιότητας των δραστηριοτήτων που ασκούνται πριν και μετά τη μεταβίβαση και 6) η διάρκεια της ενδεχόμενης διακοπής των δραστηριοτήτων αυτών.

Κρίση ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υφίσταται μεταβίβαση επιχείρησης διότι: α) η εναγόμενη εταιρεία είχε κύκλο εργασιών και δική της πελατεία ανεξάρτητη από την πελατεία της αρχικής εργοδότριας των εναγόντων…..οι δύο εταιρείες αν και είναι αμφότερες συμφερόντων της οικογένειας…. είναι δύο διαφορετικές εταιρείες, με ξεχωριστά περιουσιακά στοιχεία, δικό της προσωπικό η καθεμία κι δικούς τους πελάτες, που δραστηριοποιούνταν παράλληλα, αλλά και ανεξάρτητα η μία από την άλλη, παρόλο που είχαν συναφή αντικείμενα και στεγάζονταν στον ίδιο χώρο…ορισμένα μόνο μηχανήματα που μεταβιβάστηκαν από τη μία στην άλλη μεταβιβάστηκαν λόγω πώλησης….ορισμένοι μόνο υπάλληλοι προσλήφθηκαν και μάλιστα μετά από αρκετό χρονικό διάστημα από την απόλυσή τους από την αρχική εργοδότρια εταιρεία…».