Δικηγορικό Γραφείο

Οριστική διακοπή λειτουργίας επιχείρησης – Απόκρουση αιτήματος περί επιδίκασης μισθών υπερημερίας κατ’ άρθρο 281 ΑΚ

« Ο εργαζόμενος εργάστηκε ως οδηγός βυτιοφόρου μέχρι τις ….2013, οπότε ο εναγόμενος κατήγγειλε τη σύμβαση εργασίας του εγγράφως, χωρίς όμως να του καταβάλει τη νόμιμη αποζημίωση απόλυσης. Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας οφειλόταν στη δυσμενή οικονομική πορεία της επιχείρησης του εναγόμενου…γεγονός που οδήγησε στην παύση της λειτουργίας της επιχείρησής του στις ….2013, οπότε και προέβη στην παράδοση του μίσθιου ακινήτου στους εκμισθωτές του. Ήδη μάλιστα  ο εναγόμενος είχε μεταβιβάσει προς τρίτους τα βυτιοφόρα οχήματα της επιχείρησής του, χωρίς πλέον να υφίσταται η δυνατότητα απασχόλησης του ενάγοντος ως οδηγού. Συνεπώς οι αξιώσεις του ενάγοντος περί αναγνώρισης της ακυρότητας της από……… 2013 καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του και επιδίκασης υπέρ αυτού αποδοχών υπερημερίας από την επόμενη αυτής μέχρι….. 2014 κρίνονται ότι ασκούνται κατά κατάχρηση δικαιώματος, σύμφωνα με το άρθρο 281 ΑΚ γιατί υπάρχει αντικειμενική αδυναμία απασχόλησής του από τον εναγόμενο προς άρση της υπερημερίας του, μετά την παύση της λειτουργίας της επιχείρησής του και την πώληση των βυτιοφόρων οχημάτων του».

Παραστάθηκαν