Δικηγορικό Γραφείο

 

ΜΠΑ 1738/2018 Εργατικές Διαφορές - Νόμιμη η υποβολή του παρεπόμενου αιτήματος καταβολής τόκων επί του κεφαλαίου της αγωγής, που προβάλλεται το πρώτον με το δικόγραφο των προτάσεων κατ άρθρο 223 ΚΠολΔ.

Ρητή μονομερής αναγνώριση εκ μέρους του εργοδότη του δικαιώματος του εργαζόμενου για τη λήψη της νόμιμης αποζημίωσης απόλυσης, η οποία λαμβάνει χώρα μετά την παρέλευση της εξάμηνης αποσβεστικής προθεσμίας του άρθρου 6 παρ 2 Ν 3198/1955. Νομίμως διώκεται η επίδικη αξίωση αποζημίωσης ως με εδραζόμενη πλέον στο Ν 2112/1990 αλλά σε σύμβαση αναγνώρισης χρέους κατ’ άρθρο 361 ΑΚ.

 

Ακολουθεί το κείμενο της απόφασης:

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

Αριθμός Απόφασης

1738/2018

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

(Τμήμα Εργατικών Διαφορών)

 

Συγκροτήθηκε από τη Δικαστή …………, Πρωτοδίκη, που ορίσθηκε από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών και τη Γραμματεά ………….

           Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις ...-…-2017 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΝΤΩΝ: 1) …………….. του …………..… με ΑΦΜ ……………, κατοίκου ………………… και 2) ………………. του ……………… με ΑΦΜ ………………, κατοίκου ……………., οι οποίοι παραστάθηκαν μετά του πληρεξουσίου τους δικηγόρου, Ελευθερίου Κιούκη.

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ: Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «……….. ΑΕΒΕ Φαρμακευτικών Προϊόντων», που εδρεύει στο ………….. Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε.

Οι ενάγοντες ζητούν να γίνει δεκτή η με αριθμό κατάθεσης ……………../2017 αγωγή τους, που προσδιορίσθηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και εγγράφηκε στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, ο πληρεξούσιος δικηγόρος των εναγόντων ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και τις έγγραφες προτάσεις του.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Όπως αποδεικνύεται από την επικαλούμενη και προσκομιζόμενη από τους ενάγοντες υπ’ αριθ. …………/…-…-2017 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Αθηνών ………………, ακριβές αντίγραφο της κρινόμενης αγωγής, με τις πράξεις κατάθεσης και ορισμού δικασίμου, καθώς και με κλήση προς συζήτηση για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο, επιδόθηκε, με επιμέλεια των εναγόντων, νομίμως και εμπροθέσμως στην εναγομένη εταιρεία (άρθρα 129 παρ. 1, 591 παρ. 1 ΚΠολΔ). Πλην όμως, η τελευταία δεν παραστάθηκε δια του νομίμου εκπροσώπου της στο ακροατήριο, ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του οικείου πινακίου κατά την ανωτέρω δικάσιμο (βλ. τα ταυτάριθμα με την απόφαση αυτή πρακτικά της δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου). Επομένως, πρέπει να δικασθεί ερήμην, η διαδικασία, όμως, πρέπει να προσχωρήσει σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι (άρθρο 621 παρ. 2 ΚΠολΔ, όπως ισχύει, μετά την τροποποίησή του με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4335/2015).

Με την κρινόμενη αγωγή τους, όπως αυτή διορθώθηκε παραδεκτώς (άρθρο 224 ΚΠολΔ), οι ενάγοντες ισχυρίζονται ότι προσελήφθησαν από την εναγομένη εταιρεία, με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, ο μεν πρώτος στις …-…-1988, η δε δεύτερη στις …-…-1997, προκειμένου να απασχοληθούν στην εταιρεία αυτή ως ταμίας εισπράξεων και υπάλληλος γραφείου, αντιστοίχως. Ότι, στις …-…-2015, η εναγομένη κατήγγειλε τις συμβάσεις εργασίας τους, δυνάμει, δε, εγγράφων συμβάσεων αιτιώδους αναγνώρισης χρέους, αναγνώρισε ότι οφείλει ως αποζημίωση απόλυσης, στον πρώτο ενάγοντα 56.345,48 ευρώ και στη δεύτερη ενάγουσα το ποσό των 23.616,46 ευρώ. Ότι, έναντι των αναγνωρισθέντων ως οφειλομένων αποζημιώσεων, η εναγομένη κατέβαλε σε έκαστο των εναγόντων το ποσό των 1.000 ευρώ, εξακολουθεί, δε, να τους οφείλει τα λοιπά ποσά των 55.345,48 ευρώ και 22.616,46 ευρώ, αντιστοίχως, καθώς και τα ποσά των 20.893,11 ευρώ στον πρώτο ενάγοντα και των 15.845,94 ευρώ στη δεύτερη ενάγουσα, που αντιστοιχούν σε μέρος των αναφερόμενων δεδουλευμένων αποδοχών τους του χρονικού διαστήματος από …-…-2014 έως …-…-2015, συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων εορτών και αδείας και της αποζημίωσης μη ληφθείσας αδείας για το έτος 2015. Ζητούν, δε, να υποχρεωθεί η εναγομένη, με απόφαση προσωρινώς εκτελεστή, να τους καταβάλει τα ανωτέρω χρηματικά ποσά, με το νόμιμο τόκο από την επομένη που έκαστο κατέστη ληξιπρόθεσμο και απαιτητό, άλλως από την επομένη της επίδοσης της αγωγής. Με το προεκτεθέν περιεχόμενο και αιτήματα, η αγωγή αρμοδίως, καθ’ ύλην και κατά τόπον (άρθρα 14 παρ. 2, 16 αρ. 2, 25 παρ. 2 ΚΠολΔ), εισάγεται προς εκδίκαση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών και ειδικότερα των εργατικών διαφορών (άρθρα 614 αρ. 3 και 621 ΚΠολΔ, όπως αυτά ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4335/2015), είναι, δε, νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 361, 648, 653, 346 ΑΚ, 1 παρ. 1-3 του ν. 1082/1980, 1 παρ. 1, 2 και 3, 3 παρ. 1, 6, 10 παρ. 1 της ΚΥΑ 19040/1981, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 1082/1980, 3 παρ. 16 του ν. 4504/1966, 907, 908 παρ. 1 περ. ε΄, 910 αρ. 4 ΚΠολΔ, πλην της αιτούμενης από τους ενάγοντες αποζημίωσης λόγω της μη λήψης από αυτούς της άδειας του έτους 2015, η οποία είναι απορριπτέα ως μη νόμιμη, διότι, εφόσον, σύμφωνα με τα εκτεθέντα στην αγωγή, κατά το έτος αυτό λύθηκαν οι συμβάσεις εργασίας τους πριν από τη λήψη της σχετικής άδειας, οι ενάγοντες δεν έχουν αξίωση αυτούσιας λήψης αυτής, δικαιούνται, όμως, τις αποδοχές και το επίδομα αδείας που θα ελάμβαναν, εάν τους είχε χορηγηθεί κανονικά η άδεια (άρθρο 5 παρ. 5 του α.ν. 539/1945, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 3 του ν. 1346/1983). Επίσης, το παρεπόμενο αίτημα καταβολής τόκων, το οποίο παραδεκτώς υποβλήθηκε το πρώτον με τις προτάσεις των εναγόντων (άρθρο 223 ΚΠολΔ), είναι νόμιμο μόνο για τον μετά την επίδοση της αγωγής χρόνο (άρθρο 346 ΑΚ), καθόσον, πλην της όχλησης της εναγομένης με την επίδοση της αγωγής, οι ενάγοντες δεν επικαλούνται την με άλλο τρόπο περιέλευσης αυτής σε υπερημερία δανειστή, δεδομένου ότι, ακόμη και όσον αφορά το αξιούμενο, βάσει των συμβάσεων εργασίας τους, μέρος των δεδουλευμένων αποδοχών τους, για την καταβολή των οποίων τάσσεται εκ του νόμου δήλη ημέρα, δεν αναλύουν αυτό σε επιμέρους ποσά. Σημειώνεται, τέλος, ότι, εν προκειμένω, δεν τυγχάνει εφαρμογής η προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 3198/1955 εξάμηνη αποσβεστική προθεσμία για την άσκηση της αξίωσης αποζημίωσης απόλυσης, καθόσον οι επίδικες αξιώσεις αποζημίωσης δεν εδράζονται στο ν. 2112/1920, αλλά σε συμβάσεις αναγνώρισης χρέους. Πρέπει επομένως, η αγωγή κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη, να ερευνηθεί περαιτέρω και κατ’ ουσίαν, δεδομένου ότι για το καταψηφιστικό αντικείμενό της, κατά το ποσό που υπερβαίνει το όριο της καθ’ ύλην αρμοδιότητας του Ειρηνοδικείου (άρθρο 14 παρ. 2 ΚΠολΔ) και δεν απαλλάσσεται από την καταβολή δικαστικού ενσήμου (άρθρα 71 ΕισΝΚΠολΔ, όπως αντικαταστάθηκε με τα άρθρα 6 παρ. 17 του ν. 2479/1997 και 34 του ν. 4446/2016), έχει καταβληθεί το αιτούμενο σχετικό τέλος (βλ. τα υπ’ αριθ. …………… και ……………. ηλεκτρονικά παράβολα).

Από την ένορκη κατάθεση της μάρτυρος των εναγόντων, που εξετάστηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού, η οποία κατάθεση περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά της δημόσιας συνεδρίασής του και από όλα τα έγγραφα, που επικαλούνται και προσκομίζουν οι ενάγοντες, αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι ενάγοντες προσελήφθησαν από την εναγομένη ανώνυμη εταιρεία, με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης, την …-…-1988 ο πρώτος και την …-…-1997 η δεύτερη, προκειμένου να εργαστούν σε αυτήν (εναγομένη) υπό την ειδικότητα του ταμία εισπράξεων και της υπαλλήλου γραφείου, αντιστοίχως. Οι ενάγοντες απασχολήθηκαν στην εναγομένη μέχρι και την …-…-2015, οπότε η εργοδότριά τους προέβη σε έγγραφη καταγγελία των συμβάσεων εργασίας τους, οι δε μεικτές μηνιαίες αποδοχές τους ανέρχονταν, κατά τα τελευταία έτη πριν από την απόλυσή τους, στο ποσό των 2.881,82 ευρώ όσον αφορά τον πρώτο ενάγοντα και στο ποσό των 1.686,89 ευρώ όσον αφορά τη δεύτερη ενάγουσα. Κατά το χρόνο λύσης των συμβάσεων εργασίας τους, η εναγομένη όφειλε στους ενάγοντες τις δεδουλευμένες αποδοχές τους του χρονικού διαστήματος από …-…-2014 έως …-…-2015, μεταξύ των οποίων και τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα του έτους 2014, αναλογία του επιδόματος εορτών Πάσχα του έτους 2014, αναλογία του επιδόματος εορτών Πάσχα του έτους 2015 και το επίδομα αδείας αμφότερων των ετών αυτών. Συγκεκριμένα, η εναγομένη όφειλε για τις ανωτέρω αιτίες, στον μεν πρώτο ενάγοντα το συνολικό ποσό των [(2.881,82 x 15 μήνες =) 43.227,30 + 2.881,82 + 1.440,91 + 1.440,91 + 1.080,68 + 1.440,91] 51.512,53 ευρώ, στη δε δεύτερη ενάγουσα το συνολικό ποσό των [(1.686,89 x 15 μήνες =) 25.303,35 + 1.686,89 + 843,44 + 843,44 + 632,58 + 843,44] 30.153,14 ευρώ. Όπως ομολογούν οι ενάγοντες, από τα ποσά αυτά έχουν ήδη λάβει από την εναγομένη 21.527,47 ευρώ ο πρώτος και 11.435,45 ευρώ η δεύτερη, με συνέπεια να δικαιούνται το λοιπό ποσό των (51.512,53 – 21.527,47) 29.985,06 ευρώ ο πρώτος και των (30.153,14 – 11.435,45) 18.717,69 ευρώ η δεύτερη, από τα οποία, όμως, θα τους επιδικαστούν τα μικρότερα ποσά των 20.893,11 ευρώ και 15.845,94 ευρώ που αντιστοίχως αιτούνται με την αγωγή τους. Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι, κατά την καταγγελία των ενδίκων εργασιακών συμβάσεων, η εναγομένη, με τα από …-…-2015 δύο ιδιωτικά συμφωνητικά, σύναψε με τους ενάγοντες έγγραφες συμβάσεις αιτιώδους αναγνώρισης χρέους, μία με έκαστο από αυτούς, δυνάμει των οποίων, μεταξύ άλλων, αναγνώρισε ότι οφείλει ως αποζημίωση απόλυσης στον πρώτο ενάγοντα το ποσό των 56.345,48 ευρώ και στη δεύτερη ενάγουσα το ποσό των 23.616,46 ευρώ, το οποίο αποδέχθηκαν οι ενάγοντες και συμφωνήθηκε η εξόφληση των ποσών αυτών να γίνει εντός εύλογου χρόνου, με βάση τις οικονομικές δυνατότητες της εναγομένης. Από τις ανωτέρω αναγνωρισθείσες οφειλές της, η εναγομένη κατέβαλε σε έκαστο των εναγόντων το ποσό των 1.000 ευρώ, μέχρι δε και τον χρόνο συζήτησης της αγωγής δεν τους έχει καταβάλει τα λοιπά ποσά των 55.345,48 ευρώ και 22.616,46 ευρώ. Επομένως, πρέπει η κρινόμενη αγωγή, κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη, να γίνει δεκτή ως βάσιμη κατ’ ουσίαν και να υποχρεωθεί η εναγομένη να καταβάλει: α) στον πρώτο ενάγοντα το συνολικό ποσό των (20.893,11 + 55.345,48) 76.238,59 ευρώ και β) στη δεύτερη ενάγουσα το συνολικό ποσό των (15.845,94 + 22.616,46) 38.462,40 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής. Το παρεπόμενο αίτημα κήρυξης της απόφασης αυτής προσωρινώς εκτελεστής πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτό ως ουσία βάσιμο για το ποσό των 40.000 ευρώ ως προς τον πρώτο ενάγοντα και το ποσό των 20.000 ευρώ ως προς τη δεύτερη ενάγουσα καθόσον κρίνεται ότι η επιβράδυνση στην εκτέλεσή της είναι δυνατό να προκαλέσει σημαντική ζημία στους ενάγοντες. Τα δικαστικά έξοδα των εναγόντων, για την επιδίκαση των οποίων έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα από τους τελευταίους, πρέπει να επιβληθούν στο σύνολό τους σε βάρος της εναγομένης, λόγω της ήττας της (άρθρα 176, 184, 191 παρ. 2 και 591 παρ. 1 ΚΠολΔ), όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό. Τέλος, πρέπει να ορισθεί το προκαταβλητέο παράβολο, για την περίπτωση άσκησης κατά της παρούσας ανακοπής ερημοδικίας εκ μέρους της ερήμην δικασθείσας εναγομένης (άρθρα 501, 502 παρ. 1, 505 παρ. 2 και 591 παρ. 1 ΚΠολΔ), επίσης κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της εναγομένης.

ΟΡΙΖΕΙ το παράβολο για την περίπτωση άσκησης κατά της παρούσας ανακοπής ερημοδικίας από την εναγομένη στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ.

ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ την εναγομένη να καταβάλει: α) στον πρώτο ενάγοντα το ποσό των εβδομήντα έξι χιλιάδων διακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών (76.238,59) και β) στη δεύτερη ενάγουσα το ποσό των τριάντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα δύο ευρώ και σαράντα λεπτών (38.462,40), με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής.

ΚΗΡΥΣΣΕΙ την απόφαση εν μέρει προσωρινώς εκτελεστή ως προς την ανωτέρω διάταξή της, για το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ ως προς τον πρώτο ενάγοντα και το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ ως προς τη δεύτερη ενάγουσα.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την εναγομένη στα δικαστικά έξοδα των εναγόντων, τα οποία ορίζει στο ποσό των δύο χιλιάδων τριακοσίων (2.300) ευρώ.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις …-…-2018.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                                            Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

Παραστάθηκαν