Ο ορθός νομικός χαρακτηρισμός μίας σχέσης ως έργου ή εξαρτημένης εργασίας εναπόκειται στην κρίση του Δικαστηρίου, το οποίο δε δεσμεύεται από τον χαρακτηρισμό που έχουν προσδώσει σε αυτή τα μέρη. Διάκριση σύμβασης εξαρτημένης εργασίας από σύμβαση έργου. Κριτήρια διάκρισης. Οι προϋποθέσεις λύσης της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη. Η κακή οικονομική κατάστασή του δεν αποτελεί σπουδαίο λόγο που να δικαιολογεί...

Η απόφαση αφορά ασκηθείσα προσφυγή, η οποία έγινε δεκτή και ακυρώθηκε η Πράξη Επιβολής Προστίμου της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης (Ε.ΥΠ.Ε.Α.) και ήδη Περιφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου Ασφάλισης Αττικής (Π.Ε.Κ.Α.)- Ε.Φ.Κ.Α. λόγω μη τήρησης πίνακα προσωπικού και μη αναγραφής μίας φερόμενης ως εργαζόμενης του προσφεύγοντος συνεταιρισμού, κατ’ άρθρο 20 παρ 2 Ν. 4255/2014, καθότι αποδείχθηκε ότι η εν λόγω εργαζόμενη δεν συνδεόταν με σχέση εξαρτη...

Άκρως εμπεριστατωμένη και πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του Δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία κρίθηκε ότι το εργατικό ατύχημα θα είχε αποφευχθεί με την παρουσία εκπροσώπου της εργοδότριας εταιρείας στο χώρο εργασιών ώστε να επιβλέπει τους εργαζόμενους κατά τη διάρκειά τους και να δίνει τις απαραίτητες οδηγίες ασφαλούς εκτέλεσης των εργασιών. Γι΄ αυτόν, δε, το λόγο επιδίκασε αποζημίωση ύψους 21.000 ευρώ, την οποία κήρυξε εξ ολοκλήρου προσωρινά εκτε...

  ΜΠΑ 1738/2018 Εργατικές Διαφορές - Νόμιμη η υποβολή του παρεπόμενου αιτήματος καταβολής τόκων επί του κεφαλαίου της αγωγής, που προβάλλεται το πρώτον με το δικόγραφο των προτάσεων κατ άρθρο 223 ΚΠολΔ. Ρητή μονομερής αναγνώριση εκ μέρους του εργοδότη του δικαιώματος του εργαζόμενου για τη λήψη της νόμιμης αποζημίωσης απόλυσης, η οποία λαμβάνει χώρα μετά την παρέλευση της εξάμηνης αποσβεστικής προθεσμίας του άρθρου 6 παρ 2 Ν 3198/1955. Νομ...

ΜΠρΑθ. 3727/2018: ΑΚ 26- η έννοια της « οικογένειας» για την εφαρμογή της ΑΚ 932 (αγωγής χρηματικής ικανοποίησης λόγω θανάτου συγγενούς) κρίνεται κατά το ελληνικό δίκαιο, εφόσον το αδίκημα διαπράχθηκε στην Ελλάδα. Αναβολή έκδοση οριστικής απόφασης κατ’ άρθρο 254 παρ 1 ΚΠολΔ για την προσκομιδή των αναγκαίων διαδικαστικών ή αποδεικτικών εγγράφων που οι διάδικοι επικαλέστηκαν, αλλά δεν προσκόμισαν. Ως μη προσκόμιση θεωρείται και η μη νόμιμη προ...

Οριστική διακοπή λειτουργίας επιχείρησης – Απόκρουση αιτήματος περί επιδίκασης μισθών υπερημερίας κατ’ άρθρο 281 ΑΚ « Ο εργαζόμενος εργάστηκε ως οδηγός βυτιοφόρου μέχρι τις ….2013, οπότε ο εναγόμενος κατήγγειλε τη σύμβαση εργασίας του εγγράφως, χωρίς όμως να του καταβάλει τη νόμιμη αποζημίωση απόλυσης. Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας οφειλόταν στη δυσμενή οικονομική πορεία της επιχείρησης του εναγόμενου…γεγονός που οδήγησε στην παύση της ...

Κριτήρια για τον χαρακτηρισμό ατυχήματος ως εργατικού «Κατά τη διάταξη του άρθρου 663 περ 1 ΚΠολΔ, με την ειδική διαδικασία των άρθρων 664 ως 676 δικάζονται οι διαφορές από την παροχή εξαρτημένης εργασίας ή και από οποιαδήποτε άλλη αιτία με αφορμή την παροχή της εργασίας αυτής μεταξύ των εργαζομένων ή των διαδόχων τους και εκείνων που κατά το νόμο έχουν δικαίωμα από την παροχή της εργασίας τους και εργοδοτών ή των διαδόχων τους. Από τις διατ...

Εργατικό δίκαιο - κριτήρια ελέγχου περί μεταβίβασης επιχείρησης Στο πλαίσιο του ελέγχου περί μεταβίβασης επιχείρησης κρίσιμα κριτήρια είναι: 1) η μεταβίβαση ή μη των υλικών στοιχείων, 2) η μεταβίβαση ή μη άυλων αγαθών και η αξία τους, 3) η απασχόληση ή μη σημαντικού μέρους του εργατικού δυναμικού της μεταβιβαζόμενης επιχείρησης από το νέο επιχειρηματία, 4) η μεταβίβαση ή μη της πελατείας, 5) ο βαθμός ομοιότητας των δραστηριοτήτων που ασκούντ...