Δικηγορικό Γραφείο

 

Πλήρης προστασία της πρώτης κατοικίας του αιτούντος, αλλά και της λοιπής ακίνητης περιουσίας του, που αποτελείται από δύο διαμερίσματα στην Αθήνα, ένα οικόπεδο 200 τ.μ με κτίσμα στην Ηλεία, ένα αγροτεμάχιο 11 στρεμμάτων στην Ηλεία, καθώς και του μοναδικού αυτοκινήτου του οφειλέτη, αφού κρίθηκαν απρόσφορα για εκποίηση, με ταυτόχρονη ρύθμιση των χρεών του για δεκαπέντε έτη με μέση μηνιαία καταβολή ποσού 150,00 ευρώ.

 

Περίληψη: Νόμιμη η κοινοποίηση της Πράξης Επαναπροσδιορισμού συζήτησης της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου του Ειρηνοδικείου Αθηνών στην καθ' ης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) που έγινε με επιμέλεια της Γραμματείας του Ειρηνοδικείου Αθηνών (άρθρο 2 παρ. Α υποπαρ. 4 αρ. 4 εδ. δ` του Ν. 4336/2015) – Πρώην έμπορος υπάγεται στο νόμο όταν η παύση πληρωμών έγινε μετά την απώλεια της εμπορικής του ιδιότητας – Εφόσον το υπόλοιπο των χρεών του αιτούντος δεν υπερβαίνει το ποσό του 80% της αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας του, αυτός υποχρεούται σε αποπληρωμή μέχρι του ύψους των εναπομείναντων χρεών – το Δικαστήριο δεν δεσμεύεται από το σχέδιο αποπληρωμής του οφειλέτη, όντας αποκλειστικά αρμόδιο να κρίνει ποιο είναι το πραγματικό ύψος των καταβολών, ορίζοντας και καταβολές σε μικρότερο του αιτουμένου από τον οφειλέτη ύψους, καθότι το σχέδιο διευθέτησης δεν αποτελεί αίτημα, ώστε κατά το άρθρο 106 ΚΓΙολΔ να δεσμεύει το δικαστήριο – Πλήρης προστασία της πρώτης κατοικίας του αιτούντος – Η λοιπή ακίνητη περιουσία του αιτούντος (δύο διαμερίσματα στην Αθήνα, ένα οικόπεδο που περιέχει κτίσμα 200 τ.μ., και ένα αγροτεμάχιο 11 στρεμμάτων στην Ηλεία) προστατεύεται επίσης από την εκποίηση, αφού κατά την κρίση του Δικαστηρίου τα ως άνω ακίνητα δεν είναι εκμεταλλεύσιμα, έχοντας υποστεί πολλές φθορές και βλάβες στις σωληνώσεις τους, ενώ εν γένει όλα τα ανωτέρω ακίνητα δεν κρίνονται πρόσφορα προς εκποίηση κατά το άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 3869/2010, λόγω της παλαιότητάς τους, των φθορών και βλαβών, που έχουν υποστεί, της κρίσης στην αγορά ακινήτων και των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης – Για τον ίδιο λόγο προστατεύεται επίσης το μοναδικό ΙΧΕ όχημα που διαθέτει ο οφειλέτης – Ρύθμιση των χρεών του αιτούντος για δεκαπέντε έτη με μέση μηνιαία καταβολή εκ ποσού 150,00 ευρώ.

 


 

Αριθμός Απόφασης 1010/12018

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη Γλυκερία Μυταυτσή, που όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και το Γραμματέα Χρήστο Φιλίππου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του την 14 Νοεμβρίου 2017, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Του ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ………. ………. του ………., κατοίκου Αθηνών, οδός ………. , αρ. …, που παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου Κωνσταντίνας Γιαννοπούλου, που κατέθεσε προτάσεις.

Της ΚΑΘ' ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ: ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «………. Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός ………. , αρ. … και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε.

Ο αιτών κατέθεσε στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου την από 13-02-2014 αίτησή του, η οποία γράφθηκε στα σχετικά βιβλία του Ειρηνοδικείου Αθηνών με αριθμό κατάθεσης ………. /13-02-2014. Δικάσιμος για τη συζήτησή της προσδιορίσθηκε αρχικά η 11-10-2019 και επαναπροσδιορίσθηκε με την υπ' αρ. …/2017 Πράξη της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου για την 12-05-2017 και μετ' αναβολή για την αναφερομένη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο, οπότε και εκφωνήθηκε με την σειρά εγγραφής της από το οικείο πινάκιο.

Κατά τη δημόσια συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο οι διάδικοι παραστάθηκαν, ως άνω σημειώνεται, και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του παρόντος Δικαστηρίου και στις έγγραφες προτάσεις, που κατέθεσαν επί της έδρας.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Ι. Από την υπ' αρ. …/17-02-2014 έκθεση επίδοσης του διορισμένου στο Πρωτοδικείο Πειραιά δικαστικού επιμελητή Άγγελου Αντ. Αγγελίδη, που προσκομίζει μετ' επίκλησης ο αιτών, προκύπτει ότι αντίγραφο της υπό κρίση αίτησης με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την αρχικά ορισθείσα δικάσιμο της 11-10-2019 επιδόθηκε στην καθ' ης η αίτηση πιστώτρια νομότυπα και εντός της δεκαπενθήμερης προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 3869/2010, όπως ίσχυε κατά το χρόνο κατάθεσης της υπό κρίση αίτησης. Από την ως άνω επίδοση η ανωτέρω κατέστη διάδικος εκ του νόμου, διότι, όπως και στην περίπτωση της παρ. 3 του άρθρον 748 ΚΠολΔ, που ορίζει ότι ο τρίτος από της κλήτευσής του καθίσταται διάδικος (ΟλΑΠ 974/1984 ΝοΒ 29.294, ΕφΑθ 5847/1998 ΝΟΜΟΣ), καθίσταται διάδικος και ο υποχρεωτικά καλούμενος πιστωτής υπό τους όρους και δυνάμει της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 3869/2010. Περαιτέρω, σύμφωνα με την υπ' αρ. …/2017 Πράξη της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου του Ειρηνοδικείου Αθηνών επαναπροσδιορίσθηκε η συζήτηση της προκείμενης υπόθεσης για την 12-05-2017 και η ανωτέρω πράξη κοινοποιήθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. Α υποπαρ. 4 αρ. 4 εδ. δ` του Ν. 4336/2015 στην καθ' ης με ηλεκτρονική αλληλογραφία την 03-03-2017 με επιμέλεια της Γραμματείας του Ειρηνοδικείου Αθηνών. Κατά την ανωτέρω δικάσιμο της 12-05-2017 η συζήτηση της υπόθεσης αναβλήθηκε για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο, στην οποία η καθ' ης δεν εμφανίσθηκε στο Δικαστήριο, ούτε εκπροσωπήθηκε νόμιμα από πληρεξούσιο δικηγόρο, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά της από τα πινάκιο, όπως προκύπτει από τα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του παρόντος Δικαστηρίου. Δεδομένου, δε, ότι η καθ' ης έχει νόμιμα κλητευθεί, καθώς η εγγραφή της αναβληθείσας υπόθεσης στο πινάκιο της μετ' αναβολή συζήτησης επέχει θέση νόμιμης κλήτευσης (άρθρο 226 παρ. 4 εδ. γ΄ ΚΠολΔ, βλ. και ΑΠ 1399/2010, ΑΠ 344/2010 ΝΟΜΟΣ), πρέπει να δικασθεί αυτή ερήμην και το Δικαστήριο να προχωρήσει στην έρευνα της υπόθεσης σαν να είχε αυτή εμφανισθεί και να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (άρθρο 754 εδ. β΄ ΚΠολΔ, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με σελίδα 20 της αιτιολογικής έκθεσης του Ν. 4335/2015 και με άρθρο 2 παρ. 5 Ν. 3869/2010, όπως ισχύει).

ΙΙ. Με την υπό κρίση αίτηση, όπως αυτή παραδεκτά διορθώθηκε με προφορική δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου του αιτούντος, καταχωρηθείσα στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά της δημόσιας συνεδρίασης του παρόντος Δικαστηρίου και με τις έγγραφες προτάσεις, ο αιτών, επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς την νομίμως και εμπροθέσμως κλητευθείσα καθ' ης η αίτηση πιστώτριά του, ζητά να επικυρωθεί το περιλαμβανόμενο στην αίτηση σχέδιο διευθέτησης οφειλών, ώστε να αποκτήσει ισχύ δικαστικού συμβιβασμού, επικουρικά δε σε περίπτωση μη επίτευξης δικαστικού συμβιβασμού να διαταχθεί η ρύθμιση των χρεών του, να εξαιρεθεί από την εκποίηση της περιουσίας του η κύρια κατοικία του, όπως αυτή αναλυτικά περιγράφεται στην ένδικη αίτηση, και τα λοιπά περιουσιακά του στοιχεία και να καταδικασθεί η καθ' ης στη δικαστική του δαπάνη. Μ' αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα η αίτηση αρμοδίως καθ' ύλην και κατά τόπο φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, στην περιφέρεια του οποίου έχει την κατοικία του ν αιτών οφειλέτης, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3 Ν. 3869/2010).

Επειδή η κρινόμενη αίτηση κατατέθηκε στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου την 13-02-2014, δηλαδή μετά τη θέση σε ισχύ του Ν. 4161/2013 την 14-06-2013, αλλά και πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 4336/2015 την 19-08-2015, τόσο η τήρηση της προδικασίας, ως προϋπόθεσης του παραδεκτού αυτής, όσο και η ουσία αυτής θα κριθούν με βάση το Ν. 3869/2010, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4161/2013. Κατά τις εφαρμοστέες αυτές διατάξεις παραδεκτά έχει ασκηθεί αυτή καθόσον: α) μετά την τροποποίηση του άρθρου 2 του Ν. 3869/2010 με το Ν. 4161/2013 η προδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού με τη διαμεσολάβηση προσώπου από αυτά που έχουν σχετική εξουσία από το νόμο (άρθρο 2 του Ν. 3869/2010) είναι δυνητική και όχι υποχρεωτική και σε κάθε περίπτωση έχει αποτύχει ο δικαστικός συμβιβασμός, δοθέντος ότι δεν έχει γίνει δεκτό το σχέδιο διευθέτησης οφειλών από την καθ' ης η αίτηση (βλ. τις από 14-03-2014 έγγραφες παρατηρήσεις της), β) από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία κατ' άρθρο 13 παρ. 2 Ν. 3869/2010, προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση του αιτούντος για ρύθμιση των χρεών του στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει εκδοθεί σε προγενέστερο χρόνο απόφαση για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές του (βλ. την υπ αρ. πρωτ. …/12-12-2017 βεβαίωση της Γραμματέως του Τμήματος Ρύθμισης Οφειλών του Ειρηνοδικείου Αθηνών), γ) νομίμως και εμπροθέσμως κλητεύθηκε η καθ' ης η αίτηση από τον αιτούντα (άρθρο 5 παρ. 1 Ν. 3869/2010), δ) κατατέθηκαν στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κατάθεση της αίτησης τα έγγραφα του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν. 3869/2010. Ακολούθως, ο αιτών εμπρόθεσμα υπέβαλε στη Γραμματεία τον παρόντος Δικαστηρίου, όπου τηρείται ο φάκελος της αίτησής ταυ, επικαιροποιημένα τα στοιχεία, που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 ταυ άρθρου 4 του Ν. 3869/2010, σύμφωνα με το άρθρα 2 παρ. Α υποπ. Α4 άρθρου 2 παρ. 1 του Ν. 4336/2015, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο τρίτο Ν. 4366/2016 (ΦΕΚ Α' 18/15-02-2016) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 55 του Ν. 4384/2016 (ΦΕΚ Α' 78/26-04-2016) και την ΥΑ 8986/2015 (ΦΕΚ Β΄ 22208/14-10-2015). Περαιτέρω, η κρινόμενη αίτηση είναι επαρκώς ορισμένη, δεδομένου ότι σε αυτή περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρ. 4 παρ. 1 Ν. 3869/2010, ήτοι: 1) μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπροθέσμων οφειλών του αιτούντος - φυσικού προσώπου, 2) κατάσταση της περιουσίας του και των εισοδημάτων του ίδιου και της συζύγου του, 3) κατάσταση των πιστωτών του και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, 4) σχέδιο διευθέτησης των οφειλών του και 5) αίτημα ρύθμισης αυτών με σκοπό την προβλεπόμενη από τον νόμο απαλλαγή του (ΑΠ 64-66/2017 ΝΟΜΟΣ, βλ. και Κρητικό, ό.π., άρθρο 4, αρ. 203 επ., σελ. 181 επ., Κιουπτσίδου - Στρατουδάκη, Η απόφαση διευθέτησης οφειλών κατά το νόμο 3869/2010, Αρμ 2010 - Ανάτυπο, σελ. 1477),

Είναι δε και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 6 παρ. 3, 8 και 9 του Ν. 3869/2010, πλην των απορριπτέων ως μη νόμιμων αιτημάτων: 1) να επικυρωθεί το υποβαλλόμενο σχέδιο διευθέτησης οφειλών κατ' άρθρο 7 του Ν. 3869/2010, αφού η επικύρωση του σχεδίου διευθέτησης, ως υποβλήθηκε ή τροποποιήθηκε από τούς διαδίκους, δεν αποτελεί αντικείμενο της αίτησης του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 3869/2010, αλλά νόμιμη συνέπεια της ελεύθερης συμφωνίας των διαδίκων σε περίπτωση που κανένας πιστωτής δεν προβάλει αντιρρήσεις για το αρχικό ή το τροποποιημένο σχέδιο διευθέτησης οφειλών ή συγκατατίθενται όλοι σε αυτό, οπότε ο Ειρηνοδίκης, αφού διαπιστώσει την κατά τα ως άνω επίτευξη συμβιβασμού, με απόφασή του επικυρώνει το σχέδιο, το οποίο από την επικύρωσή του αποκτά ισχύ δικαστικού συμβιβασμού, 2) να εξαιρεθούν της εκποίησης τα αναλυτικά περιγραφόμενα στην ένδικη αίτηση λοιπά περιουσιακά στοιχεία του αιτούντος, καθώς σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3869/2010 μπορεί να ζητηθεί η εξαίρεση από την εκποίηση μόνο της κύριας κατοικίας του αιτούντος οφειλέτη υπό τους όρους του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 3869/2010, όπως ισχύει, και κανενός άλλου περιουσιακού του στοιχείου και 3) να καταδικασθεί η καθ' ης στη δικαστική ταυ δαπάνη, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 ταυ Ν. 386912010 δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται. Επομένως, πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω η υπό κρίση αίτηση ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα κατά το μέρος, που κρίθηκε νόμιμη, εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ του αιτούντος κατ της καθ' ης η αίτηση και αφού έχουν καταβληθεί τα νόμιμα τέλη και προσκομίζεται το γραμμάτιο προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής.

Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης της μάρτυρα απόδειξης του αιτούντος στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου, που περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσια συνεδρίασής του, η οποία εκτιμάται καθεαυτή, αλλά και σε συνδυασμό προς τις λοιπές αποδείξεις, προς απόδειξη των ισχυρισμών όλων των διαδίκων κατ' άρθρο 346 ΚΠολΔ, από τα έγγραφα, που παραδεκτά και νόμιμα επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι, καθώς και από εκείνα, που απλώς προσκομίζονται στο Δικαστήριο, χωρίς να γίνεται επίκλησή τους (ΑΠ 174/1987 ΤΝΠ ΔΣΑ, βλ. και Βαθρακοκοίλη, ΕρΝομΚΠολΔ, έκδοση 1996, άρθρο 759, αρ. 5, σελ. 453), είτε ως αυτοτελή αποδεικτικά μέσα, είτε προκειμένου να χρησιμεύσουν προς συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων (άρθρα 336 παρ. 3 και 395 ΚΠολΔ), μερικά εκ των οποίων μνημονεύονται ειδικότερα στη συνέχεια, χωρίς κανένα, ωστόσο, να παραλείπεται κατά την ουσιαστική εκτίμηση της υπόθεσης, από όσα οι διάδικοι ισχυρίσθηκαν στο ακροατήριο, από τις ομολογίες που προκύπτουν από τους ισχυρισμούς τους άρθρα 261, 339 και 352 ΚΠολΔ), τα διδάγματα της κοινής πείρας, τα οποία λαμβάνει αυτεπαγγέλτως το Δικαστήριο υπόψη και χωρίς απόδειξη, από τα πραγματικά γεγονότα τα οποία είναι πασίγνωστα, ώστε να μην υπάρχει αμφιβολία ότι είναι αληθινά, τα οποία λαμβάνονται και αυτά υπόψη αυτεπαγγέλτως (άρθρα 336 παρ. 1 και 4 ΚΠολΔ) και από την εν γένει διαδικασία, αποδείχθηκαν, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:

Ο αιτών, κάτοικος Αθηνών και γεννηθείς το έτος 1954, τέλεσε γάμο το έτος 1981 με τη ………. ………., γεννηθείσα το έτος 1960, και έχει αποκτήσει από τον γάμο αυτό δύο ενήλικα και οικονομικά ανεξάρτητα τέκνα, εκ των οποίων το ένα (θυγατέρα) κατοικεί με την οικογένειά του στην Κύπρο και το άλλο (υιός) κατοικεί φιλοξενούμενος στην κατωτέρω κύρια κατοικία του αιτούντος μαζί με την μητέρα του και την μνηστή του και μάρτυρα απόδειξης. Τόσο ο αιτών όσο και η σύζυγός του είναι κατά το χρόνο συζήτησης της ένδικης αίτησης άνεργοι και στηρίζονται στην πάγια μηνιαία οικονομική συνδρομή από τα ανωτέρω δύο τέκνα τους, που ανέρχεται στο ποσό των 600,00 ευρώ. Παλαιότερα και έως το έτος 2005 ο αιτών ήταν εμπορικός αντιπρόσωπος της ΕΒΓΑ, αποκτώντας έτσι την εμπορική ιδιότητα, με ετήσιο εισόδημα, που έφθανε το ποσό των 17.000 – 18.000 ευρώ και η σύζυγός του τον βοηθούσε σε αυτή τη δραστηριότητά του, ενώ μετά το έτος 2005 την εμπορική αντιπροσωπεία συνέχισε στο όνομά της η σύζυγος του αιτούντος με αντίστοιχο ετήσιο εισόδημα μέχρι το έτος 2008 – 2009, οπότε προέβη και εκείνη σε παύση εργασιών και μετακόμισαν αμφότεροι στο χωριό Μηλιές Ηλείας, όπου ξεκίνησαν την λειτουργία ενός καφενείου έως το έτος 2013, οπότε και διέκοψαν την λειτουργία του και επέστρεψαν στην κύρια κατοικία του αιτούντος στην Αθήνα. Έκτοτε παραμένουν και οι δύο άνεργοι και στηρίζονται στην οικονομική αρωγή των τέκνων τους, ενώ αναμένουν τη συνταξιοδότηση της συζύγου του αιτούντος μετά το 67° έτος της ηλικίας της. Το δε ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος ανερχόταν τα έτη 2016, 2015 και 2014 στο ποσό των 7.900,00 ευρώ ως ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα, το έτος 2013 στο ποσό των 642,05 ευρώ από γεωργικές επιχειρήσεις για τον ίδιο, των 52,52 ευρώ από γεωργικές επιχειρήσεις για τη σύζυγο και των 2.436,23 ευρώ ως ζημία επιχείρησης ιδίου έτους για την ίδια, το έτος 2012 στο ποσό των 555,33 ευρώ από γεωργικές επιχειρήσεις για τον ίδιο, των 653,17 ευρώ ως ζημία επιχείρησης ιδίου έτους για την ίδια και των 5.819,47 ευρώ ως ζημία επιχείρησης προηγούμενων ετών για την ίδια, το έτος 2011 στο ποσό των 685,21 ευρώ από γεωργικές επιχειρήσεις για τον ίδιο και των 5.819,47 ευρώ ως ζημία επιχείρησης ιδίου έτους για την ίδια και το έτος 2010 στο 1.446,49 ευρώ από εμπορική επιχείρηση της συζύγου (βλ. προσκ. εκκαθαριστικά σημειώματα και προσκομισθείσες δηλώσεις εισοδήματος αντίστοιχων ετών).

Όπως, δε, προκύπτει από την προσκομιζόμενη βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης, έντυπο Ε9, όπως έχει δηλωθεί την 01-01-2017, ο αιτών έχει στην πλήρη κυριότητά του κατά ποσοστό 100% εξ αδιαιρέτου 1) δυνάμει του υπ' αρ. ………. /…-10-1992 συμβολαίου πώλησης αστικού ακινήτου της Συμβολαιογράφου Λαυρίου Φωτεινής Περικλή Τριγάζη, νομίμως μεταγεγραμμένου, διαμέρισμα ισόγειου ορόφου οικοδομής, κείμενης στην Αθήνα, στη συνοικία Κολωνός, στη θέση «……….», επί της οδού ………. , αρ. … , επιφάνειας 73,00 τμ, έτους κατασκευής 1960, αντικειμενικής αξίας 37.449,00 ευρώ (βλ. σχετική προσκομισθείσα δήλωση ΕΝΦΙΑ – πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου Ν. 4223/2013 έτους 2017), 2) δυνάμει του ιδίου ως άνω συμβολαίου μη ηλεκτροδοτούμενο διαμέρισμα ισόγειου ορόφου της ανωτέρω οικοδομής, επιφάνειας 12,00 τμ, έτους κατασκευής 1960, αντικειμενικής αξίας 26.845,47 ευρώ (βλ. ανωτέρω δήλωση ΕΝΦΙΑ), 3) δυνάμει του ιδίου ως άνω συμβολαίου διαμέρισμα πρώτου ορόφου της ανωτέρω οικοδομής, επιφάνειας 73,00 τμ, έτους κατασκευής 1960, που αποτελεί την κύρια κατοικία του αιτούντος, αντικειμενικής αξίας 33.288,00 ευρώ (βλ. ανωτέρω δήλωση ΕΝΦΙΑ) που δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολόγητου ποσού για φορολογούμενο, όπως ο αιτών, προσαυξημένο κατά 50%, όπως απαιτεί ο νόμος για εξαίρεση από εκποίηση (άρθρο 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010), 4) κτίσμα επιφάνειας 100,00 τμ, έτους κατασκευής 1995, εντός οικοπέδου 200,00 τμ, κείμενου στη ………. ………. Ηλείας, αντικειμενικής αξίας 38.280,00 ευρώ (βλ. ανωτέρω δήλωση ΕΝΦΙΑ), 5) ακίνητο μονοετούς καλλιέργειας, έκτασης 8.000 τμ, κείμενα στη ………. ………. Ηλείας και 6) ακίνητο πολυετούς καλλιέργειας με ελιές, έκτασης 3.000 τμ, κείμενο στη ………. ………. Ηλείας.

Τα ανωτέρω ακίνητα πλην της κύριας κατοικίας του αιτούντος και ειδικότερα τα δύο διαμερίσματα στην Αθήνα δεν είναι εκμεταλλεύσιμα, διότι έχουν υποστεί πολλές φθορές και βλάβες στις σωληνώσεις τους, ενώ εν γένει όλα τα ανωτέρω ακίνητα δεν κρίνονται πρόσφορα προς εκποίηση κατά το άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 3869/2010, κατά την κρίση του παρόντος Δικαστηρίου, λόγω της παλαιότητάς τους, των φθορών και βλαβών, που έχουν υποστεί, της κρίσης στην αγορά ακινήτων και των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης (αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεως κλπ).

Ακόμα, ο αιτών είναι κύριος του υπ’ αρ. κυκλοφορίας ………. ΙΧΕ αυτοκινήτου, εργοστασίου HUYNDAI τύπου S CΟUΡΕ, 1595 κυβικών εκατοστών, με έτος πρώτης κυκλοφορίας 1999, το οποίο χρησιμοποιεί ο υιός του αιτούντος για τις καθημερινές του μετακινήσεις και το οποίο δεν κρίνεται πρόσφορο προς εκποίηση κατά το άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 3869/2010, κατά την κρίση του παρόντος Δικαστηρίου, λόγω της παλαιότητάς του, της κρίσης στην αγορά αυτοκινήτων, της αναγκαιότητάς του για την οικογένεια ταυ αιτούντος και των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης (αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεως κλπ).

Η σύζυγος του αιτούντος δεν διαθέτει κινητή ή ακίνητη περιουσία, όπως προκύπτει από την προσκομιζόμενη βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης, έντυπο Ε9, όπως έχει δηλωθεί την 01-01-2015.

Εξάλλου, αποδείχθηκε, ότι σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της υπό κρίση αίτησης, ο αιτών είχε αναλάβει το ακόλουθο αναλυτικώς αναφερόμενο χρέος, που θεωρείται με την κοινοποίηση της αίτησης κατά πλάσμα του νόμου ληξιπρόθεσμο και υπολογίζεται με την τρέχουσα αξία του κατά το χρόνο κοινοποίησης αυτής, ήτοι έχει προς την καθ' ης οφειλή για κεφάλαιο, τόκους και λοιπά έξοδα με την ιδιότητα του οφειλέτη δυνάμει της υπ' αρ. ………. /03-02-2004 σύμβασης ανοιχτής πίστωσης και πιστωτικής κάρτας, η οποία την 10-12-2013 ανερχόταν στο συνολικό ποσό των 27.233,98 ευρώ.

Συνεπώς, οι συνολικές οφειλές του αιτούντος προς την καθ' ης η αίτηση ανέρχονται στο ποσό των 27.233,98 ευρώ, προς κάλυψή τούς δε ο αιτών έπρεπε να πληρώνει το ποσό των 340,00 ευρώ μηνιαίως (συναγόμενο από το 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης). Ο αιτών κατέβαλε δόσεις για να εξυπηρετήσει το ανωτέρω τραπεζικό προϊόν έως τον Σεπτέμβριο του έτους 2012, όπως συνομολογεί και η καθ' ης με προσκομιζόμενη αίτησή της δικαστικού συμβιβασμού, επομένως ο αιτών κατά την παύση της εμπορικής του ιδιότητας το έτος 2005 δεν είχε παύσει και τις πληρωμές του προς την καθ' ης, οπότε μπορεί εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις να υπαχθεί στο Ν. 3869/2010.

Περαιτέρω, από την παράθεση των ως άνω δεδομένων προκύπτει, ότι τα ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος τα έτη 2015 και 2016 ήταν μηδενικό και γενικότερα έβαινε συνεχώς μειούμενο τα τελευταία έτη, με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις δανειακές του υποχρεώσεις προς την καθ' ης η αίτηση. Συνεπώς, ο αιτών έχει περιέλθει χωρίς υπαιτιότητά του σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του, καθώς αδυναμία πληρωμών σημαίνει ανικανότητα του οφειλέτη να εξοφλήσει τους πιστωτές του λόγω έλλειψης ρευστότητας, δηλαδή έλλειψης όσων χρημάτων απαιτούνται, για να μπορεί ο οφειλέτης να ανταποκρίνεται στα ληξιπρόθεσμα χρέη του – το δε γεγονός της μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών επέρχεται άσχετα με το αν αυτή υπήρχε κατά την ανάληψη των χρεών ή επήλθε μεταγενέστερα (ΑΠ 1228/2414 Ν0ΜΟΣ) - .

Ακολούθως, από το σύνολο των εισοδημάτων του αιτούντος, από τη συνεκτίμηση των αναγκαίων δαπανών, που απαιτούνται για την ικανοποίηση των βιοτικών αναγκών του ίδιου και της συζύγου του, το ύψος των οποίων, λαμβανομένων υπόψη και των διδαγμάτων της κοινής πείρας, ανέρχεται κατά την κρίση του παρόντος Δικαστηρίου στο ποσό των 450,00 ευρώ μηνιαίως για την αντιμετώπιση των πολύ βασικών βιοτικών αναγκών για διατροφή, θέρμανση και λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, φόρους, έξοδα μετακινήσεων κλπ (σημειωτέον ότι για τον υπολογισμό του ανωτέρω ποσού συνεκτιμάται ιδιαίτερα το γεγονός, ότι οι οφειλέτες, οι οποίοι ζητούν να υπαχθούν στις ευεργετικές διατάξεις του Ν. 3869/2010, πρέπει από την πλευρά τους να μειώσουν στο ελάχιστο τις δαπάνες τους μόνο στις απολύτως απαραίτητες και αναγκαίες για το προβλεπόμενο από το νόμο χρονικό διάστημα της ρύθμισης των οφειλών τους, βλ. Ειρχαν 574/2815 ΝΟΜΟΣ, ΕιρΧαν 259/2011 ΝΟΜΟΣ, όπως εκτίθεται σε Α. Γαλανοπούλου – Μητροπούλου, Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά, Νομική αντιμετώπιση, σελ. 145 επ.), αλλά και ενόψει της μη αναμενόμενης ουσιαστικής βελτίωσης της οικονομικής του κατάστασης, εξαιτίας των ιδιαίτερα δυσμενών οικονομικών συνθηκών, που επικρατούν στη χώρα και έχουν προκαλέσει μείωση των εισοδημάτων των εργαζομένων, και των εν γένει φορολογικών επιβαρύνσεων, που έχουν επιβληθεί από το Κράτος, προκύπτει, ότι αυτός βρίσκεται σε μόνιμη ανυπαίτια, ως προεκτέθη, αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του απέναντι στην καθ' ης, συντρεχουσών στο πρόσωπό του των προϋποθέσεων για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του Ν. 3869/2010, οπότε το παρόν Δικαστήριο πρέπει να προβεί καταρχάς στη ρύθμιση μηνιαίων καταβολών από τα εισοδήματά του για χρονικό διάστημα συνολικά πέντε (5) ετών προς μερική εξόφληση της οφειλής του (άρθρο 8 παρ. 2 Ν. 3869/2010), τηρουμένων των άρθρων 21 του Συντάγματος περί της υποχρέωσης ειδικής μέριμνας του Κράτους για τη προστασία της οικογένειας, του άρθρον 2 παρ. 1 του Συντάγματος που καθορίζει ως πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας τον σεβασμό και την προστασία της αξίας του ανθρώπου, του άρθρου 5 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος περί ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας, συμμετοχής στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας υπό συνθήκες απόλυτης προστασίας της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας και του άρθρου 25 του Συντάγματος που καθιερώνει την αρχή του κοινωνικού κράτους. Το προς διάθεση προς την καθ’ ης μηνιαίο ποσό υπολογίζεται στο ποσό των 150,00 ευρώ. Το εν λόγω ποσό πρέπει να καταβληθεί συνολικά σε 60 (5 έτη Χ 12 μήνες) άτοκες μηνιαίες δόσεις εντός του πρώτου τριήμερου κάθε μήνα, με έναρξη από τον πρώτο μήνα μετά τη δημοσίευση της παρούσας, κατά τα οριζόμενα στο διατακτικό.

Ακόμα, ο αιτών προέβη συμμορφούμενος τριάντα έξι (36) μήνες με την από 02.10.2014 προσωρινή διαταγή της Ειρηνοδίκη του παρόντος Δικαστηρίου, στην οποία περιλήφθηκε διάταξη, με την οποία υποχρεώθηκε σε μηνιαίες καταβολές χρηματικού ποσού 70,00 ευρώ από 01.11.2014 προς την καθ' ης στο πλαίσιο της προσωρινής ρύθμισης των οφειλών του. Οι προσωρινές αυτές 36 μηνιαίες καταβολές σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 2 και 9 παρ. 4 ταυ Ν. 3869/2010 πρέπει να συνυπολογισθούν τόσο ως προς το χρόνο, όσο και ως προς το ποσό τους σε αυτές της πιο πάνω οριστικής ρύθμισης του άρθρου 8 παρ. 2 του Ν. 3869/2010 για καταβολές επί πενταετία. Έτσι, μετά το συνυπολογισμό του χρόνου των τριάντα έξι (36) μηνών ο χρόνος της οριστικής ρύθμισης περιορίζεται σε δύο έτη. Όσον αφορά στο ποσά, επειδή αυτό των προσωρινών καταβολών υπολείπεται αυτού της οριστικής ρύθμισης, ο αιτών υποχρεούται να εξοφλήσει το ποσό της διαφοράς μέσα σε ένα έτος από την λήξη των καταβολών της ρύθμισης του άρθρου 8 παρ. 2 του Ν. 3869/2010. Το ποσό της διαφοράς συνολικά ανέρχεται σε [(150,00 - 70,00) Χ 36 μήνες] 2.880,00 ευρώ, θα καταβληθεί δε αμέσως μετά τη λήξη της οριστικής ρύθμισης, μετά δηλαδή τα δύο (2) έτη, μέσα σε ένα (1) χρόνο από το χρονικό αυτό σημείο και θα γίνει έντοκα από τα χρόνο της έναρξης του έτους, εντός του οποίου πρέπει να καταβληθεί (βλ. Κρητικό, Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, έκδ. 2016, άρθρα 9, αρ. 154, σελ. 443 ω 444, Βενιέρη - Κατσά, Εφαρμογή του Ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, έκδ. 2016, αρ. 1189, σελ. 519), με επιτόκιο αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, προσαυξανόμενο κατά 2,5 εκατοστιαίες μονάδες. Σημειωτέον ότι η απαλλαγή του αιτούντος κατά τη διάταξη του άρθρον 11 παρ. 1 του Ν. 3869/2010 θα επέλθει μετά την ολοκλήρωση και των πιο πάνω συμπληρωματικών καταβολών, αφού αποτελούν μέρος της ρύθμισης των καταβολών του άρθρου 8 παρ. 2 του Ν. 3869/2010. Μετά την ολοκλήρωση και των καταβολών αυτών ο αιτών θα έχει καταβάλει συνολικά στην καθ' ης η αίτηση το ποσό των 9.000,00 ευρώ, στο οποίο δέον να προστεθούν και οι αυθόρμητες εξ ιδίας πρωτοβουλίας του αιτούντος καταβολές ποσού 34,00 ευρώ, ήτοι όσο το 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης, εκ μέρους του αιτούντος από την κατάθεση της υπό κρίση αίτησης και επί συνολικά οκτώ (8) μήνες, και συνολικού ποσού 272,00 ευρώ. Κατ' επέκταση, οι συνολικές καταβολές του αιτούντος θα ανέρχονται στο ποσά των 9.272,00 ευρώ, καλύπτοντας μερικώς κατά το ποσό αυτό τη συνολική εξ ευρώ 27.233,98 οφειλή του, απομένοντος υπολοίπου ποσού 17.961,98 ευρώ.

Περαιτέρω, η ρύθμιση αυτή θα πρέπει να συνδυασθεί για τον αιτούντα με αυτή της διάταξης του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 3869/2014 για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του, για την οποία υποβάλλεται αντίστοιχο αίτημα. Προς το σκοπό αυτό πρέπει να ορισθούν πρόσθετες μηνιαίες καταβολές. Εφόσον το κατά τα άνω υπόλοιπο των χρεών του αιτούντος μετά τις καταβολές της ρύθμισης του άρθρου 8 παρ. 2 του Ν. 3869/2010 δεν υπερβαίνουν το ποσό του 80% της αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας του, που ανέρχεται στο ποσό των (33.288,00 ευρώ Χ 80%) 26.630,40 ευρώ, οι μηνιαίες καταβολές θα ανέρχονται συνολικά μέχρι του ποσού των 17.961,98 ευρώ, που είναι το ύψος των εναπομείναντων χρεών του προς την καθ' ης η αίτηση πιστώτρια, το οποίο καλείται να αποπληρώσει αυτός. Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα ξεκινήσει τρία (3) έτη μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, καθώς κρίνεται, ότι θα πρέπει να παρασχεθεί στον αιτούντα η ανωτέρω περίοδος χάριτος, ώστε να μην συμπέσουν οι ρυθμίσεις των άρθρων 8 παρ. 2 και 9 παρ. 2 του Ν. 3869/2010, με κίνδυνο να φανεί ασυνεπής στις υποχρεώσεις του και να εκπέσει των ρυθμίσεων. Το καταβλητέο ανωτέρω ποσό θα καλυφθεί με 120 μηνιαίες καταβολές ύψους 149,68 ευρώ (17.961,98 € Χ 124 μήνες) έντοκα, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τον τελευταίο μήνα για τον οποίο υφίσταται μέτρηση, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (άρθρο 9 παρ. 2 του Ν. 3869/2010), λαμβανομένων υπόψη για το χρόνο αποπληρωμής των δέκα (10) ετών της διάρκειας της σύμβασης, του ύψους του χρέους, που πρέπει να πληρώσει ο αιτών για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του, της οικονομικής του δυνατότητας και της ηλικίας του. Το Δικαστήριο δεν δεσμεύεται από το σχέδιο αποπληρωμής του οφειλέτη, καθώς αυτό είναι αποκλειστικά αρμόδιο να κρίνει ποιο είναι το πραγματικό ύψος των καταβολών, ορίζοντας και καταβολές σε μικρότερο του αιτουμένου από τον οφειλέτη ύψους (ΕιρΚαβ 388/2012 ΝΟΜΟΣ, ΕιρΝικ 39/2012, ΕιρΝικ 1212ο11 ΤΝΠ ΔΣΑ, βλ. και Βενιέρη - Κατσά, Εφαρμογή του Ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, έκδοση 2016, αρ. 1093, σελ. 478), καθότι το σχέδιο διευθέτησης δεν αποτελεί αίτημα, ώστε κατά το άρθρο 106 ΚΓΙολΔ να δεσμεύει το δικαστήριο, αφού εν προκειμένω το αίτημα συνίσταται στην κατά την κρίση του δικαστηρίου ρύθμιση των οφειλών του αιτούντος (ΕιρΚαβ 388/2012 ΝΟΜΟΣ).

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, η αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή εν μέρει ως βάσιμη και κατ' ουσίαν και να ρυθμισθούν τα αναφερόμενα στην αίτηση χρέη του αιτούντος, με σκοπό την απαλλαγή του σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 3869/2014, με την τήρηση των όρων της ρύθμισης, εξαιρούμενης από την εκποίηση της κύριας κατοικίας του, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας. Παράβολο για την περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας εκ μέρους της απολιπόμενης καθ' ης δεν ορίζεται, επειδή κατά των αποφάσεων, που εκδίδονται στο πλαίσιο του Ν. 3869/2010, δεν επιτρέπεται η άσκηση ανακοπής ερημοδικίας (άρθρο 14 του Ν. 3869/2010), ενώ δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με τα άρθρο 8 παρ. 6 του Ν. 3869/2010.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό,τι κρίθηκε απορριπτέο.  

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει κατά τα λοιπά την αίτηση.

ΡΥΘΜΙΖΕΙ τα χρέη του αιτούντος προς την καθ' ης με μηνιαίες καταβολές προς αυτήν επί πενταετία ποσού εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 €), οι δε δόσεις θα καταβάλλονται εντός του πρώτου τριήμερου κάθε μήνα και για χρονικά διάστημα δύο ετών κατόπιν προσμέτρησης ταυ χρόνου των ήδη γενόμενων καταβολών, αρχής γενομένης από τον πρώτο μήνα μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον αιτούντα να καταβάλει προς την καθ' ης μέσα σε ένα (1) έτος από τη λήξη των καταβολών της παραπάνω ρύθμισης, δηλαδή από τη λήξη ταυ χρόνου των δύο ετών, το συνολικό ποσό των δύο χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα ευρώ (2.880,00 €). Η καταβολή του ποσού αυτού θα γίνει έντοκα από το χρόνο έναρξης του έτους, εντός του οποίου πρέπει να καταβληθεί, με επιτόκιο αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, προσαυξανόμενο κατά 2,5 εκατοστιαίες μονάδες.

ΕΞΑΙΡΕΙ της εκποίησης την κύρια κατοικία του αιτούντος, ήτοι το διαμέρισμα πρώτου ορόφου οικοδομής, κείμενης στην Αθήνα, στη συνοικία Κολωνός, στη θέση «……….», επί της οδού ………. , αρ. …, επιφάνειας 73,00 τμ, έτους κατασκευής 1960, με αντικειμενική αξία 33.288,00 ευρώ, που περιήλθε στην πλήρη κυριότητα του αιτούντος κατά ποσοστό 100% εξ αδιαιρέτου δυνάμει του υπ' αρ. ………. /…-10-1992 συμβολαίου πώλησης αστικού ακινήτου της Συμβολαιογράφου Λαυρίου Φωτεινής Περικλή Τριγάζη, νομίμως μεταγεγραμμένου.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στον αιτούντα την υποχρέωση να καταβάλει για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του προς την καθ' ης η αίτηση πιστώτρια το ποσό των δεκαεπτά χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ενός ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών (17.961,98 €) σε εκατόν είκοσι (120) μηνιαίες καταβολές ποσού εκατόν σαράντα εννέα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (149,68 €), η δε καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων θα ξεκινήσει το πρώτο τριήμερο του πρώτου μήνα μετά την παρέλευση τριών (3) ετών μετά τη δημοσίευση της παρούσας και θα γίνεται μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα έντοκα, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τον τελευταίο μήνα για τον οποίο υφίσταται μέτρηση, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτά των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα και στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, απόντων των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους την 12η Φεβρουαρίου του 2018.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ