Δικηγορικό Γραφείο

Ακύρωση Διαταγής Πληρωμής συνεπεία καταχρηστικής συμπεριφοράς εκ μέρους της Τράπεζας

« Με την από …. εξώδικη δήλωση καταγγελία, η οποία επιδόθηκε στους ανακόπτοντες στις ….-2009, η καθ’ ης γνωστοποίησε σε αυτούς ότι κατήγγειλε την ως άνω σύμβαση και έκλεισε τους λογαριασμούς που τηρήθηκαν για την εξυπηρέτηση αυτής, το οριστικό υπόλοιπο της οποίας ανερχόταν στο ποσό των………. ευρώ. Οι ανακόπτοντες, κατόπιν της κοινοποίησης του ως άνω εξωδίκου ήρθαν σε επικοινωνία με την τράπεζα, προκειμένου να ρυθμίσουν την οφειλή τους και ειδικότερα προκειμένου να επιτύχουν την αναχρηματοδότηση του δανείου τους. Προς το σκοπό αυτό η τράπεζα τους ζήτησε να εγγραφεί εκ νέου προσημείωση υποθήκης στο ακίνητό τους, αφού πρώτα εξαλειφόταν προηγηθείσα αναγκαστική κατάσχεση από το έτος 2004. Την ….-2010 η πληρεξούσια Δικηγόρος των ανακοπτόντων ενημέρωσε την καθ’ ης, αποστέλλοντάς της όλα τα σχετικά έγγραφα, ότι κάθε διαδικασία αναγκαστικής κατάσχεσης επί του ακινήτου είχε παύσει. Οι υπάλληλοι της καθ’ ης, ζήτησαν, προκειμένου να προχωρήσει η σχετική διαδικασία, την ανατροπή της ως άνω κατάσχεσης με δικαστική απόφαση και την κατάθεση αυτής στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο…..Οι ανακόπτοντες προέβησαν στις παραπάνω ενέργειες και την ……. 2010 κοινοποίησης στην καθ’ ης, δια της πληρεξούσιας Δικηγόρου τους την υπ’ αριθμ………….. απόφαση του Ειρηνοδικείου Κρωπίας, δυνάμει της οποίας ανατράπηκε η ως άνω κατάσχεση καθώς και την υπ’ αριθμ……. απόδειξη παροχής υπηρεσιών του κ. Υποθηκοφύλακα Σπάτων για ανατροπή της κατάσχεσης, δυνάμει της ανωτέρω απόφασης του Ειρηνοδικείου και ζήτησαν την προώθηση του αιτήματός τους. Μετά ταύτα και ενώ οι ανακόπτοντες ανέμεναν την έγκριση του αιτήματος της αναχρηματοδότησής τους, η καθ ης προέβη την  ……..2012 στην κοινοποίηση της ανακοπτόμενης διαταγής πληρωμής για το συνολικό ποσό των…………….., ως χρεωστικό υπόλοιπο που προέκυψε από το κλείσιμο της ως άνω σύμβασης πίστωσης και η οποία εκδόθηκε κατόπιν αίτησης της καθ’ ης που υποβλήθηκε την…….. 2010, ήτοι κατά το χρονικό διάστημα που οι ανακόπτοντες σε συνεννόηση με την καθ’ ης προέβαιναν σε όλες τις απαραίτητες καθ’ υπόδειξή της ενέργειες, προκειμένου να επιτύχουν την αναχρηματοδότηση του δανείου. Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι η συμπεριφορά της καθ’ ης να προβεί στην έκδοση και επίδοση της ανακοπτόμενης διαταγής πληρωμής είναι καταχρηστική και συνεπώς ο σχετικός λόγος ανακοπής πρέπει να γίνει δεκτός ως κατ’ ουσία βάσιμος»

Παραστάθηκαν