Ακύρωση διαταγής πληρωμής - Μη υποχρεωτική έγγραφη προαπόδειξη εκ μέρους της δανείστριας Τράπεζας των χρεώσεων του αλληλόχρεου λογαριασμού ...

    Αντίκειται στη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 5 Ν. 2251/1994 ο όρος της ένδικης σύμβασης, περί μονομερούς αύξησης του συμβατικού επιτοκίου από την καθ’ ης – Δέχεται ανακοπή – Ακυρώνει επιταγή προς πληρωμή κάτωθι αντιγράφου του πρώτου εκτελεστού απογράφου διαταγής πληρωμής, κατασχετήριας έκθεσης ακινήτου και αποσπάσματος της παραπάνω κατασχετήριας έκθεσης ακινήτου.   Περίληψη: Στις καταναλωτικές συμβάσεις ο ν. 2251/1994 αξιώνει τ...

  Πλήρης προστασία της πρώτης κατοικίας του αιτούντος, αλλά και της λοιπής ακίνητης περιουσίας του, που αποτελείται από δύο διαμερίσματα στην Αθήνα, ένα οικόπεδο 200 τ.μ με κτίσμα στην Ηλεία, ένα αγροτεμάχιο 11 στρεμμάτων στην Ηλεία, καθώς και του μοναδικού αυτοκινήτου του οφειλέτη, αφού κρίθηκαν απρόσφορα για εκποίηση, με ταυτόχρονη ρύθμιση των χρεών του για δεκαπέντε έτη με μέση μηνιαία καταβολή ποσού 150,00 ευρώ.   Περίληψη: Νόμιμ...

Ακύρωση Διαταγής Πληρωμής συνεπεία καταχρηστικής συμπεριφοράς εκ μέρους της Τράπεζας « Με την από …. εξώδικη δήλωση καταγγελία, η οποία επιδόθηκε στους ανακόπτοντες στις ….-2009, η καθ’ ης γνωστοποίησε σε αυτούς ότι κατήγγειλε την ως άνω σύμβαση και έκλεισε τους λογαριασμούς που τηρήθηκαν για την εξυπηρέτηση αυτής, το οριστικό υπόλοιπο της οποίας ανερχόταν στο ποσό των………. ευρώ. Οι ανακόπτοντες, κατόπιν της κοινοποίησης του ως άνω εξωδίκου ή...