Δικηγορικό Γραφείο

Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για το έγκλημα της ακάλυπτης επιταγής κατ΄αρ. 79 του Ν. 5960/1933, λόγω υπερβάσεως εξουσίας κατ΄αρ. 510 παρ. 1 Η περ. δ, υποβολή εγκλήσεως από απλό εντολοδόχο

Από τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 5960/1933 "περί επιταγής", όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ.1 3δ.α του Ν. 2408/1996, η ποινική δίωξη για έκδοση ακάλυπτης επιταγής ασκείται μόνο κατόπιν εγκλήσεως του κομιστή της επιταγής, ο οποίος δεν πληρώθηκε. Από τη διάταξη του άρθρου 23 του Ν. 5960/1933, σύμφωνα με την οποία "οσάκις η οπισθογράφηση περιέχει την μνεία "αξία εις κάλυψην'", "προς είσπραξιν", "κατά πληρεξουσιότητα", ή πάσαν άλλην μνείαν, ενέχουσαν απλήν εντολήν, ο κομιστής δύναται να ασκήσει πάντα τα εκ της επιταγής απορρέοντα δικαιώματα, αλλά δεν δύναται να οπισθογραφήσει αυτήν ειμή λόγω πληρεξουσιότητος", συνάγεται ότι η λόγω πληρεξουσιότητας οπισθογράφηση (όπως η περιέχουσα τη ρήτρα "αξία προς είσπραξη"), δεν επάγεται μεταβιβαστικά ή εγγυητικά αποτελέσματα, ούτε η κυριότητα της επιταγής μεταβιβάζεται, ούτε ο οπισθογράφος ευθύνεται. Απλώς, ο δυνάμει πληρεξουσιότητας κομιστής, μπορεί να ασκήσει τα εκ της επιταγής απορρέοντα δικαιώματα επ' ονόματι και για λογαριασμό του οπισθογράφου, ο οποίος παραμένει τελευταίος νόμιμος κομιστής της επιταγής και συνεπώς αυτός δικαιούται να υποβάλλει την έγκληση (ΑΠ 1877/2006, ΑΠ 777/2008, ΑΠ 411/207).

Παραστάθηκαν