Δικηγορικό Γραφείο

Παύση ποινικής διώξεως λόγω παραγραφής. Υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως (αρ. 220 παρ.1 ΠΚ). Χρόνος τέλεσης.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 220 παρ.1 του ΠΚ "όποιος επιτυγχάνει με εξαπάτηση να βεβαιωθεί σε δημόσιο έγγραφο αναληθώς περιστατικό που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες, καθώς και όποιος χρησιμοποιεί τέτοια ψευδή βεβαίωση για να εξαπατήσει άλλον, σχετικά με το περιστατικό αυτό, τιμωρείται με φυλάκιση τριών μηνών μέχρι δύο ετών, αν δεν τιμωρείται βαρύτερα από τις διατάξεις για ηθική αυτουργία." Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της υφαρπαγής ψευδούς βεβαιώσεως απαιτείται: α) αναληθής βεβαίωση σε δημόσιο έγγραφο για περιστατικό το οποίο μπορεί να έχει έννομες συνέπειες, δηλαδή που μπορεί να επιφέρει γένεση, αλλοίωση ή απώλεια δικαιώματος ή έννομης σχέσης, β) η αναληθής βεβαίωση να προκλήθηκε με οποιοδήποτε απατηλό μέσο δια του οποίου παρασύρθηκε ο υπάλληλος, έστω και από αμέλεια ή ευπιστία στην παροχή της βεβαιώσεως και γ) δόλος που εμπεριέχει τη γνώση του δράστη ότι το βεβαιούμενο στο δημόσιο έγγραφο γεγονός είναι αναληθές και μπορεί να έχει τις συνέπιες αυτές, είτε για τον εαυτό του είτε για άλλον, αλλά και τη θέλησή του ή αποδοχή του δράστη να προβεί στην παραπλάνηση του δημοσίου υπαλλήλου με οποιοδήποτε τρόπο. Χρόνος τέλεσης κατά τις διατάξεις του άρ. 17 του ΠΚ θεωρείται ο χρόνος κατά τον οποίο ο υπαίτιος ενήργησε ή όφειλε να ενεργήσει. Ο χρόνος ο οποίος επήλθε το αποτέλεσμα είναι αδιάφορος, εκτός αν ορίζεται αλλιώς. Επί υφαρπαγής ψευδούς βεβαιώσεως λοιπόν χρόνος τελέσεως είναι ο χρόνος κατά τον οποίο ο δράστης υπέβαλε στον αρμόδιο υπάλληλο τα ψευδή στοιχεία για την έκδοση της ψευδούς βεβαιώσεως, ανεξαρτήτως του πότε επήλθε το αποτέλεσμα, πότε δηλαδή έλαβε την ψευδή αυτή βεβαίωση. ( ΑΠ 315/2013 ΝΟΜΟΣ). Δεδεμένου ότι από τον χρόνο υποβολής των ψευδών στοιχείων στον αρμόδιο υπάλληλο της πολεοδομίας μέχρι την επίδοση του παρόντος κλητηρίου θεσπίσματος έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της πενταετίας θα πρέπει να παύσει η ποινική διωξη για την κατ' αρ. 220 παρ.1 ΠΚ πράξη λόγω παραγραφής. Ο αναφερόμενος στο κλητήριο θέσπισμα χρόνος εκδόσεως της οικοδομικής αδείας, δεν συνδέεται με την αντικειμενική υπόσταση του ενδίκου εγκλήματος και δεν ασκεί καμία νομική επιρροή στη κρινόμενη πράξη.


 Μην χάνεται την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας. Ακολουθήστε μας τώρα στα Google News