Απόρριψη αίτησης ρύθμισης οικογενειακής στέγης και κινητών πραγμάτων. Απόρριψη αίτησης επικαρπωτή και ψιλού κυρίου. … Η διάταξη του άρθρου 7 ΚΠολΔ ορίζει ότι οι επόμενες διατάξεις (άρα και το άρθρο 9 εδ. γ ΚΠολΔ) εφαρμόζονται εφόσον η αρμοδιότητα καθορίζεται από την αξία του αντικειμένου της διαφοράς, η δε διάταξη του άρθρου 218 αρ. 1 εδ. β ΚΠολΔ, που θέτει μεταξύ των προϋποθέσεων της σώρευσης περισσότερων αιτήσεων στο ίδιο δικόγραφο να “υπά...

Καταχρηστικότητα επισπευδόμενης διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης «……από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 281 του ΑΚ, 116 και 933 του ΚΠολΔ 20 παρ. 1 και 25 παρ. 3 του Συντάγματος συνάγεται ότι άσκηση ουσιαστικού δικαιώματος, που ανήκει στο δημόσιο δίκαιο, αποτελεί και η μέσω αναγκαστικής εκτελέσεως πραγμάτωση της απαίτησης του δανειστή. Επομένως, λόγο της ανακοπής της διάταξης του άρθρου 933 του ΚΠολΔ, μπορεί να αποτελέσει και η αντί...