Δικηγορικό Γραφείο

Απαγόρευση έκδοσης δεύτερης Διαταγής Πληρωμής για την ίδια αιτία, άνευ παραιτήσεως από την προγενεστέρως εκδοθείσα. Ασφαλιστικά μέτρα ενώπιον του Εφετείου κατ’ άρ. 937 παρ. 1 β’ εδάφ. ε’ Κ.Πολ.Δ, ως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο όγδοο του άρθρον 1 Ν. 4335/2015

“…..Οι αιτούντες, επικαλούμενοι κίνδυνο επέλευσης ανεπανόρθωτης βλάβης στα νόμιμα οικονομικά τους συμφέροντα, ζητούν να διαταχθεί, χωρίς την καταβολή εγγύησης, η αναστολή της εκτέλεσης της με αριθ. ……/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, παν εκδόθηκε κατά τη διαδικασία των περιουσιακών διαφορών άρθρα 614-622 Β’ Κ.Πολ.Δ και απέρριψε τη με αριθ. κατάθ. ………………-2016 ανακοπή τους κατά της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης που επισπεύδει σε βάρος τούς η καθ’ ης δυνάμει της από ………..επιταγής προς πληρωμή κάτω από αντίγραφο εξ απογράφου της με αριθ. …………… διαταγής πληρωμής τον Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, της επιβληθείσας δυνάμει της ανωτέρω διαταγής πληρωμής υπ’ αριθ. …………./2016 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου του Δικαστικού Επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Αντωνίου Παπαγιαννούλα, του υπ’ αριθ. ………../2016 αποσπάσματος της άνω έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης τον ιδίου δικαστικού επιμελητή και κάβε άλλης συναφούς προγενέστερης τη μεταγενέστερης πράξης της επισπευδόμενης σε βάρος τους διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης, εωσότου εκδοθεί οριστική απόφαση τον δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου (Μονομελούς Εφετείου Πειραιά) επί της μη συζητηθείσης ακόμη από …….. και με αριθ. έκθ. κατάθ. …………. έφεσης που άσκησαν κατά της ανωτέρω απόφασης και πρόκειται, κατά τους ισχυρισμούς τους, να ευδοκιμήσει.

Με το ανωτέρω περιεχόμενο και αίτημα η αίτηση ασκήθηκε εμπρόθεσμα (άρθρο 937 παρ. 1 β’ εδάφ. ε’ Κ.Πολ.Δ, ως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο όγδοο του άρθρον 1 Ν. 4335/2015, ως εκ τον χρόνου επίδοσης της ανακοπτόμενης επιταγής προς πληρωμή), αρμόδια δε καθ’ ύλη και κατά τόπο φέρεται για να δικαστεί από το Δικαστήριο τούτο, ως το Δικαστήριο του ενδίκου μέσου (άρθρο 937 παρ. 1 β’ εδάφ. γ’ Κ.Πολ.Δ, ως ισχύει), κατά την προκείμενη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων των άρθρων 686 επ. Κ.Πολ.Π. και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 933 επ, 937 Κ.Πολ.Δ, ως ισχύουν. Επομένως, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και κατ’ ουσία.

Από τα έγγραφα που οι διάδικοι προσκομίζουν και από τούς ισχυρισμούς τούς πιθανολογείται η τυπική και ουσιαστική βασιμότητα της άνω έφεσης, με τους λόγους της οποίας ουσιαστικά επαναφέρονται οι λόγοι της απορριφθείσας με την εκκαλούμενη απόφαση ανακοπής των αιτούντων. Ειδικότερα, πιθανολογείται ότι θα ευδοκιμήσει ο δεύτερος λόγος της έφεσής τους, με τον οποίο υποστηρίζουν ότι η με αριθ. …… διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, με βάση την οποία η καθ’ ης επισπεύδει αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος τους, εμφανίζει, ως εκτελεστός τίτλος, ελάττωμα, που καθιστά απαράδεκτη την εκτέλεσή του. Και τούτο διότι πιθανολογείται η μη νόμιμη έκδοσή της, ενόψει τον ότι, κατά το χρόνο που εκδόθηκε, υπήρχε σε ισχύ, για την ίδια αξίωση της καθ’ ης, η στηριζόμενη στην ίδια ιστορική και νομική αιτία και στα ίδια επακριβώς αποδεικτικά έγγραφα με την με αριθ. ……..διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, καίτοι αποκλείεται η υποβολή της ίδιας αξίωσης, στηριζόμενης στην ίδια ιστορική και νομική αιτία, με νέα μεταγενέστερη αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής, με βάση τον κανόνα nom bis in idem, ενόψει του κινδύνου διπλής εκτέλεσης, αλλά και της έλλειψης εννόμου συμφέροντος (Εφ.ΑΘ. 1601/2003,  ΕλλΔνη 2003, 996, Κεραμέα / Κονδύλη / Νίκα, Ερμ.Κ.Πολ.Π, υπ’ άρθρο 626, αριθ. 15, σ. 1172, Β. Βαθρακοκοίλη, ΚΠολ.Δ. Ερμ.Νομολ.Αναλ, υπ’ άρθρο 626, αριθ. 9, σ. 826, όπου γίνεται κατ’ επίκληση ανάλογης εφαρμογής των διατάξεων για την εκκρεμοδικίας).

Να σημειωθεί εδώ ότι, κρίσιμος χρόνος, κατά τον οποίον ελέγχει το Δικαστήριο τη συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων για την έκδοση της διαταγής πληρωμής, είναι αυτός της έκδοσής της (Β. Βαθραχοκοίλη, ό.α, υπ’ άρθρο .632, αριθ. 13, σ. 23.9, π.β.λ. και Α.Π. 1.762/.2008,. Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ). Επίσης, ότι δεν υπήρξε παραίτηση της καθ’ ης, με την από ……… αίτησή της επί της οποίας εκδόθηκε η άνω διαταγή πληρωμής, από την αρχική από……… αίτησή της επί της οποίας είχε εκδοθεί η όμοια με αριθ. ……… διαταγή πληρωμής, ανεξάρτητα από το παραδεχτό τέτοιας παραίτησης Κεραμέα / Κονδύλη / Νίκα, ό.α, υπ’ άρθρα 300, αριθ. 14, α. 603). Τέλος, ότι η άνω με αριθ. 1976/2012 διαταγή πληρωμής δεν έχει αποκτήσει δύναμη δεδικασμένου μετά την ασκηθείσα από …….. και με αριθ. κατάθ. ………..ανακοπή των αιτούντων ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, με την οποία προβλήθηκαν οι ίδιες αντιρρήσεις για τη νομιμότητα έκδοσης της άνω διαταγής πληρωμής, καθώς η άνω ανακοπή δεν έχει ακόμα συζητηθεί σε πρώτο βαθμό (προσδιορίστηκε μετ’ αναβολή για τις 7-11-2018). Μετά απ’ αυτά, εφόσον πιθανολογείται η ευδοκίμηση της έφεσης που ασκήθηκε από τους αιτούντες, η εξαφάνιση της εχκαλούμενης απόφασης και η ακύρωση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος τους συνεπεία παραδοχής του άνω λόγου έφεσής τους και ενόψει και του ότι πιθανολογείται περαιτέρω άτι η ενέργεια της αναγκαστικής εκτέλεσης στο πλειστηριαζόμενο ακίνητό τους, που αποτελεί την οικογενειακή στέγη αυτών και των τριών τέκνων τους, θα προξενήσει σ’ αυτούς ανεπανόρθωτη βλάβη, πρέπει η αίτησή τους να γίνει δεκτή ως βάσιμη κατ’ ουσία και να ανασταλεί η εκτέλεση της εκκαλούμενης απόφασης μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ασκηθείσας έφεσής τους, υπό τον όρο άτι η έφεση αυτή θα συζητηθεί κατά την ορισθείσα δικάσιμο. Δεν κρίνεται όμως αναγκαία η παροχή εγγυοδοσίας, ως όρος για τη χορηγούμενη αναστολή εκτέλεσης της εκκαλούμενης απόφασης, ενόψει του ότι η απαίτηση της καθ’ ης για την οποία επισπεύδεται η εκτέλεση είναι ασφαλισμένη υπέρ αυτής με προσημείωση υποθήκης Α’ τάξης επί του κατασχεθέντος ακινήτού μέχρι ταυ ποσού των 600.000,00 ευρώ. Τα δικαστικά έξοδα της καθ’ ης πρέπει να καταδικαστούν να τα καταβάλουν οι αιτούντες οι οποίοι ζητούν την αναστολή εκτέλεσης (άρθρο 84 παρ. 2 του ν. 4194/2013, όπως. τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 παρ. 3 ταυ ν. 4236/2014), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

………

Δέχεται την αίτηση.

Αναστέλλει· την εκτέλεση…….”

Παραστάθηκαν