Δικηγορικό Γραφείο
Επιμέλεια ανηλίκου τέκνου

Συνεπιμέλεια πατέρα ως προς τον προσδιορισμό του τόπου διαμονής του ανηλίκου τέκνου.

Ιδιαίτερα σημαντική απόφαση σε υπόθεση ρύθμισης της προσωρινής επιμέλειας ανηλίκου τέκνου, δυνάμει της οποίας το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών αναθέτει προσωρινά την επιμέλεια στην μητέρα, πλην του στοιχείου του προσδιορισμού της χώρας διαμονής του ανηλίκου, ως προς το οποίο ορίζει ότι η επιμέλεια θα ασκείται από κοινού και από τους δυο γονείς, λόγω πιθανολογούμενου κινδύνου μετοίκησης της μητέρας μαζί με το ανήλικο στην αλλοδαπή.

Ακολουθεί το κείμενο της απόφασης:

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

TMHMA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθμός Απόφασης 4562/2018

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ από τη Δικαστή …………, Πρόεδρο Πρωτοδικών, η οποία ορίσθηκε κατόπιν κληρώσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3327/2005 και χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του την ……….2018 για να δικάσει την υπόθεση:

ΠΡΩΤΗ ΑΙΤΗΣΗ

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ……………, κατοίκου Παπάγου Αττικής, οδός …………… με ΑΦΜ ………….., ο οποίος εμφανίσθηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου με την πληρεξουσία δικηγόρο του, Κωνσταντίνα Κωνστάντου, Δικηγόρο Αθηνών (ΑΜ ΔΣΑ 20447), που κατέθεσε σημείωμα.

ΤΗΣ ΚΑΘ΄ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ: ……………, κάτοικου Χαλανδρίου Αττικής, οδός …………… με ΑΦΜ ………….., η οποία εμφανίσθηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου με τον πληρεξούσιο δικηγόρο της ………….., που κατέθεσε σημείωμα.

Ο αιτών ζητεί να γίνει δεκτή η από ………2018 και με γενικό αριθμό κατάθεσης ……/2018 και ειδικό αριθμό κατάθεσης ……../2018 αίτησή του, η οποία κατατέθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου την ……..2018, προσδιορίσθηκε για τη δικάσιμο της ………2018 και εκφωνήθηκε από το έκθεμα. Κατά την δικάσιμο εκείνη η συζήτηση της αίτησης αναβλήθηκε για τη δικάσιμο που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας και εκφωνήθηκε από το οικείο έκθεμα.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΙΤΗΣΗ

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: ……………, κάτοικου Χαλανδρίου Αττικής, οδός …………… με ΑΦΜ ………….., η οποία εμφανίσθηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου με τον πληρεξούσιο δικηγόρο της ………….., που κατέθεσε σημείωμα.

ΤΟΥ ΚΑΘ’ΟΥ Η ΑΙΤΗΣΗ: ……………, κατοίκου Παπάγου Αττικής, οδός …………… με ΑΦΜ ………….., ο οποίος εμφανίσθηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου με την πληρεξουσία δικηγόρο του, Κωνσταντίνα Κωνστάντου, Δικηγόρο Αθηνών (ΑΜ ΔΣΑ 20447), που κατέθεσε σημείωμα.

Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από ………2018 και με γενικό αριθμό κατάθεσης ……/2018 και ειδικό αριθμό κατάθεσης ……../2018 αίτησή του, η οποία κατατέθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου την ……..2018, προσδιορίσθηκε για τη δικάσιμο της ………2018 και εκφωνήθηκε από το έκθεμα. Κατά την δικάσιμο εκείνη η συζήτηση της αίτησης αναβλήθηκε για τη δικάσιμο που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας και εκφωνήθηκε από το οικείο έκθεμα.

Κατά τη συζήτηση των αιτήσεων οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, αφού ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους, ζήτησαν να γίνουν δεκτοί, καθώς και όσα αναφέρονται στα έγγραφα σημειώματα που κατέθεσαν.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 246 του ΚΠολΔ «Το δικαστήριο σε κάθε στάση της δίκης μπορεί αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση κάποιου διαδίκου να διατάξει την ένωση και συνεκδίκαση περισσότερων εκκρεμών ενώπιόν του δικών ανάμεσα στους ίδιους ή διαφορετικούς διαδίκους, αν υπάγονται στην ίδια διαδικασία και κατά την κρίση του διευκολύνεται ή επιταχύνεται η διεξαγωγή της δίκης ή επέρχεται μείωση των εξόδων», κατά δε τη διάταξη του άρθρου 285 του ΚΠολΔ, τα παρεμπίπτοντα ζητήματα ή οι παρεμπίπτουσες αγωγές συνεκδικάζονται με την κύρια δίκη. Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, η συνεκδίκαση αποτελεί ειδικότερη εκδήλωση της αρχής της οικονομίας της δίκης, χωρίς όμως να επιφέρει καμία μεταβολή στις σχέσεις των διαδίκων των ενωμένων διαφορετικών δικών, οι οποίες διατηρούν την αυτοτέλειά τους και αποσκοπεί στην ενοποίηση της διαδικασίας προς διευκόλυνση ή επιτάχυνση της διεξαγωγής της δίκης ή προς μείωση των εξόδων (ΑΠ 902/2013 δημ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1355/2004 ΕλλΔνη 2005.1448, ΑΠ 632/2002 δημ ΝΟΜΟΣ, ΕφΠειρ 31/2013 δημ ΝΟΜΟΣ, ΕφΑθ 4524/2013 δημ ΝΟΜΟΣ, ΕφΑνατΚρ 11/2012 δημ ΝΟΜΟΣ, ΕφΘεσ 383/2012 δημ ΝΟΜΟΣ).

Στην προκειμένη περίπτωση, η από ……..2018 και με γενικό αριθμό κατάθεσης ……/2018 και ειδικό αριθμό κατάθεσης ……../2018 αίτηση (πρώτη αίτηση) και η από ……/2018 και με γενικό αριθμό κατάθεσης ……../2018 και ειδικό αριθμό κατάθεσης ……./2018 (δεύτερη αίτηση), πρέπει να ενωθούν και να συνεκδικασθούν, διότι υπάγονται στην ίδια διαδικασία, πρόκειται για διαφορά μεταξύ των ιδίων διαδίκων και είναι προδήλως συναφείς, αφού αφορούν αξιώσεις που ερείδονται στην ίδια ιστορική και νομική αιτία (επιμέλεια, επικοινωνία ανηλίκου τέκνου), σύμφωνα με όσα θα εκτεθούν αναλυτικά κατωτέρω και με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, διευκόλυνση και επιτάχυνση της διαδικασίας, αποφεύγεται ο κίνδυνος έκδοσης αντιφατικών αποφάσεων και επέρχεται μείωση των δικαστικών εξόδων (άρθρα 31 παρ. 1, 246 και 285 του ΚΠολΔ).

Από τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 1510, 1511, 1512, 1513, 1514 και 1518 του ΑΚ συνάγεται ότι η γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου περιλαμβάνει την επιμέλεια του προσώπου του, η οποία εμπεριέχει την ανατροφή, την επίβλεψη, τη μόρφωση και την εκπαίδευση του τέκνου, καθώς και τον προσδιορισμό του τόπου διαμονής του, επιπλέον δε και την διοίκηση της περιουσίας του και την εκπροσώπηση του τέκνου σε κάθε υπόθεση ή δικαιοπραξία ή δίκη που αφορά το πρόσωπο ή την περιουσία του. Στην περίπτωση διακοπής της συμβίωσης, όταν ανατρέπονται πλέον οι συνθήκες της ζωής της οικογένειας, καταργείται ο συζυγικός οίκος, δημιουργείται χωριστή εγκατάσταση του καθενός από τους γονείς και ανακύπτει το θέμα της διαμονής των ανηλίκων τέκνων πλησίον του πατέρα ή της μητέρας τους, η ρύθμιση δε της γονικής μέριμνας και της επιμέλειας αυτών γίνεται από το δικαστήριο. Ως κατευθυντήρια γραμμή για την άσκηση της γονικής μέριμνας ή της επιμέλειας στην περίπτωση διαφωνίας των γονέων των τέκνων και της προσφυγής τους στο δικαστήριο, αλλά και πυρήνας για τον προσδιορισμό της άσκησής της είναι το αληθινό συμφέρον του τέκνου, που αποσκοπεί στην ανάπτυξη του ανηλίκου σε μια ανεξάρτητη και υπεύθυνη προσωπικότητα. Για την εξειδίκευση της αόριστης αυτής νομικής έννοιας δεν παρέχονται από το νομοθέτη εκ των προτέρων προσδιοριστικά στοιχεία πέραν από το επιβαλλόμενο από το δικαστή καθήκον να σεβαστεί την ισότητα μεταξύ των γονέων και να μην κάνει διακρίσεις εξαιτίας του φύλου, της κοινωνικής προέλευσης ή της περιουσιακής - οικονομικής κατάστασής τους. Η μικρή ηλικία του ανηλίκου τέκνου και το φύλο του δεν αποτελούν κυρίαρχο κατά νόμο στοιχείο για τον προσδιορισμό του συμφέροντος του ανηλίκου αναφορικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή της επιμέλειας στον ένα ή τον άλλο από τους γονείς του, γιατί η άποψη ότι η γονική μέριμνα των μικρής ηλικίας τέκνων πρέπει να ανατίθεται στη μητέρα τους λόγω του ότι έχουν ανάγκη της μητρικής στοργής και ιδιαίτερων περιποιήσεων, εξακολουθεί να ισχύει, κατά τις νεότερες ιατρικές παιδαγωγικές και ψυχολογικές έρευνες, μόνο για τη νηπιακή ηλικία, για την οποία αναγνωρίζεται σαφής βιοκοινωνική υπεροχή στη μητέρα, ενώ για τον μεταγενέστερο χρόνο αναγνωρίζεται ο σοβαρός λόγος του πατέρα στην όλη διαμόρφωση των διαπροσωπικών σχέσεων του τέκνου. Στη δικαστική, συνεπώς, κρίση καταλείπεται ευρύ πεδίο ώστε, αφού ληφθούν υπόψη όλες οι σχέσεις και οι περιστάσεις, να καταλήξει σε ρύθμιση τέτοια, που να εξυπηρετείται καλύτερα το συμφέρον του ανηλίκου τέκνου. Κρίσιμα προς τούτο στοιχεία είναι, μεταξύ άλλων, η καταλληλότητα του ή των γονέων για την ανάληψη του έργου της διαπαιδαγώγησης και της περίθαλψης του ανηλίκου τέκνου και οι έως τότε δεσμοί του τέκνου με τους γονείς του. Για το σκοπό αυτό λαμβάνεται υπόψη η προσωπικότητα και η παιδαγωγική καταλληλότητα του κάθε γονέα και συνεκτιμώνται οι συνθήκες κατοικίας και η οικονομική κατάσταση τούτων. Από τις ίδιες ως άνω διατάξεις συνάγεται επίσης ότι οι ικανότητες των γονέων, το περιβάλλον, το επάγγελμα, η πνευματική τους ανάπτυξη και η δράση τους στο κοινωνικό σύνολο, η ικανότητα προσαρμογής τους στις απαιτήσεις τις σύγχρονης κοινωνίας μέσα στα πλαίσια της λογικής και ορθολογικής αντιμετώπισης των θεμάτων των νέων, η σταθερότητα των συνθηκών ανάπτυξης του τέκνου χωρίς εναλλαγές στις συνθήκες διαβίωσης, περιλαμβάνονται στα κριτήρια προσδιορισμού του συμφέροντος του τέκνου. Αυτό δε ισχύει ανεξάρτητα από την υπαιτιότητα των γονέων ως προς το διαζύγιο ή τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσης. Τέλος, το συμφέρον του τέκνου λαμβάνεται υπό ευρεία έννοια, προς διαπίστωση δε της συνδρομής του εξετάζονται πάντα τα επωφελή και πρόσφορα για τον ανήλικο στοιχεία και περιστάσεις. Ουσιώδους σημασίας είναι και η επισημαινόμενη στο νόμο ύπαρξη ιδιαίτερου δεσμού του τέκνου, προς τον έναν από τους γονείς του και η περί αυτού ρητώς εκφραζόμενη προτίμησή του, την οποία συνεκτιμά το δικαστήριο ύστερα και από τη στάθμιση του βαθμού της ωριμότητάς του, καθώς και οι τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου σχετικά με την επιμέλεια και τη διοίκηση της περιουσίας του. Με δεδομένη την ύπαρξη του εν λόγω δεσμού του τέκνου προς τον συγκεκριμένο γονέα, αυτός θεωρείται ότι έχει τη δυνατότητα αποτελεσματικότερης διαπαιδαγώγησης προς όφελος του ανηλίκου και επομένως ότι είναι ο πλέον κατάλληλος για την επιμέλειά του, όμως υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι ο ιδιαίτερος αυτός δεσμός του τέκνου προς τον έναν από τους γονείς του έχει αναπτυχθεί φυσιολογικά και αβίαστα ως ψυχική στάση, η οποία είναι προϊόν της ελεύθερης και ανεπηρέαστης επιλογής του ανηλίκου, που έχει τη στοιχειώδη ικανότητα διακρίσεως. Πρέπει, δε, να λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη ότι ο ανήλικος, που έχει ακόμη ατελή την ψυχοπνευματική ανάπτυξη και την προσωπικότητά του υπό διαμόρφωση, υπόκειται ευχερώς σε επιδράσεις και υποβολές των γονέων ή άλλων, οι οποίες, έστω και χωρίς επίγνωση γενόμενες, οδηγούν ασφαλώς στο σχηματισμό της μονομερούς διαμόρφωσης και προτίμησης προς τον έναν από τους γονείς, οπότε η προτίμησή του δεν εξυπηρετεί πάντοτε και το αληθές συμφέρον του. Η διάσπαση εξάλλου της έγγαμης συμβίωσης των γονέων, με συνεπακόλουθο και τη διάσπαση της οικογενειακής συνοχής κλονίζει σοβαρά την ψυχική ισορροπία του τέκνου που αισθάνεται ανασφάλεια και επιζητεί στήριγμα. Οι μεταξύ των συζύγων δημιουργούμενες έντονες αντιθέσεις ενίοτε αποκλείουν κάθε συνεννόηση μεταξύ τους, αλλά και σε σχέση με τα τέκνα τους, τα οποία όχι σπανίως χρησιμοποιούνται ως όργανα για την άσκηση παντοειδών πιέσεων και την ικανοποίηση εκδικητικών διαθέσεων. Έτσι, υπό το κράτος αυτής ο γονέας που αναλαμβάνει τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια έχει, κατά την επιταγή του νόμου, πρόσθετα καθήκοντα και αυξημένη την ευθύνη της αντιμετώπισης των ως άνω ειδικών περιστάσεων κατά προέχοντα λόγο και αυτό προϋποθέτει την εξασφάλιση στο τέκνο κατάλληλων συνθηκών προσαρμογής. Εξάλλου, εφόσον το συμφέρον του τέκνου συνιστά αόριστη νομική έννοια με αξιολογικό περιεχόμενο, το οποίο εξειδικεύεται από το ουσιαστικό δικαστήριο, η κρίση του ως προς το αν, ενόψει των περιστάσεων που δέχθηκε, για την ύπαρξη των οποίων κρίνει ανέλεγκτα, εξυπηρετείται το συμφέρον του τέκνου, υπόκειται στον αναιρετικό έλεγχο (ΑΠ 1132/2017 δημ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 550/2017 δημ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 317/2015 δημ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 537/2012 δημ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 2130/2007 δημ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1218/2006 δημ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1910/2005 δημ ΝΟΜΟΣ). Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 1520 του ΑΚ, όπως αυτό ισχύει μετά το νόμο 132/1983, ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο διατηρεί το δικαίωμα της προσωπικής επικοινωνίας με αυτό και τα σχετικά με την επικοινωνία του αυτή κανονίζονται ειδικότερα από το δικαστήριο. Η επικοινωνία του γονέα με το ανήλικο τέκνο του, ως καθιερούμενο προσωπικό δικαίωμα εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο των διατάξεων που προβλέπουν την άσκηση του δικαιώματος και καθήκοντος των γονέων για τη μέριμνα υπέρ του ανηλίκου τέκνου τους και απορρέει από το φυσικό δεσμό του αίματος και του αισθήματος της στοργής προς το τέκνο συντελεί δε στην ανάπτυξη του ψυχικού του κόσμου και της εν γένει προσωπικότητάς του. Για το λόγο αυτό η άσκησή του αποβλέπει κυρίως στο καλώς εννοούμενο συμφέρον του τέκνου. Η επικοινωνία του γονέα με το ανήλικο τέκνο του ρυθμίζεται από το δικαστήριο το οποίο πρέπει να αποφασίζει πάντοτε με οδηγό και γνώμονα το καλώς εννοούμενο συμφέρον του ανήλικου τέκνου. Τούτο αποτελεί αόριστη νομική έννοια και γενική ρήτρα που εξειδικεύεται ανάλογα με τις συνθήκες κάθε περίπτωσης. Για να κριθεί τι αποτελεί συμφέρον του ανηλίκου, στη συγκεκριμένη περίπτωση, θα εκτιμηθούν τα περιστατικά που διαπιστώθηκαν βάσει αξιολογικών κριτηρίων που αντλεί το δικαστήριο από τους κανόνες της λογικής και τα διδάγματα της κοινής πείρας και σχετικά με το πρόσωπο του ανηλίκου, θα ληφθούν υπόψη και τα πορίσματα της εξελικτικής ψυχολογίας και παιδοψυχιατρικής. Για τη διαπίστωσή του θα ληφθούν υπόψη και θα αξιολογηθούν όλα τα επωφελή για το ανήλικο στοιχεία και περιστάσεις, χωρίς να επιδρά στην απόφαση κανένας από τους διαφορετικούς παράγοντες που συνοδεύουν το πρόσωπο κάθε γονέα, η τυχόν υπαιτιότητα του γονέα στη διακοπή της έγγαμης συμβίωσης, οι προκύπτουσες συντρέχουσες συνθήκες και περιστάσεις κάτω από τις οποίες θα ασκείται αυτή η προσωπική επικοινωνία. Η σχετική με το συμφέρον κρίση πρέπει να αιτιολογείται ειδικά και εμπεριστατωμένα. Η κρίση δε αυτή ελέγχεται αναιρετικά κατά την υπαγωγή του πραγματικού στη νομική έννοια του συμφέροντος (ΑΠ 58/2017 δημ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 851/2015 δημ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 989/2015 δημ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 534/2011 δημ ΝΟΜΟΣ).

Στην προκειμένη περίπτωση, με την υπό κρίση πρώτη αίτηση ο αιτών εκθέτει ότι είναι οδοντίατρος με προσωπικό οδοντιατρείο στο ……….., ότι η καθ΄ης είναι παιδίατρος, ότι γνωρίσθηκαν το έτος ……. Στην Αθήνα, ότι την ………. τέλεσαν γάμο στο Δημαρχείο ……… και ότι από τον γάμο τους αυτό απέκτησαν στις ……… ένα ανήλικο θήλυ τέκνο, την ………….2015, ηλικίας σήμερα ……… Ότι η έγγαμη συμβίωση δεν εξελίχθηκε ομαλά για τους λόγους που εκτίθενται αναλυτικά στο δικόγραφο της αίτησης, ότι στις ………. υπογράφηκε μεταξύ αυτών ιδιωτικό συμφωνητικό δυνάμει του οποίου ανατέθηκε στην καθ΄ης η επιμέλεια της ανήλικης θυγατέρας τους και ρυθμίσθηκε το δικαίωμα επικοινωνίας του με αυτή και ότι αναμένεται η έκδοση απόφασης επί της κοινής αιτήσεώς τους για τη λύση του γάμου τους με την έκδοση συναινετικού διαζυγίου. Ότι η καθ΄ης διατηρεί προσωπικό ιατρείο στο ………., κάτωθεν της οικίας της, στο οποίο εργάζεται καθημερινά από ……… έως …….., ότι παράλληλα παρέχει την εργασία της στο ………….., όπου απασχολείται καθημερινά έως την ……… και πραγματοποιεί ………. εικοσιτετράωρες εφημερίες μηνιαίως και ότι ουσιαστικά η ανήλικη θυγατέρα τους μεγαλώνει με τους παππούδες εκ μητρικής γραμμής και κυρίως με τον πατέρα της καθ΄ης, ο οποίος αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, διότι η γιαγιά της ανήλικης συνδράμει τη θυγατέρα της (καθ΄ης η αίτηση) στο ιατρείο στο πλαίσιο γραμματειακής υποστήριξης. Ότι στις αρχές του ……….. πληροφορήθηκε ότι η καθ΄ης προτίθεται να μετακομίσει με το τέκνο τους στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην Ελβετία ή κατά δεύτερη επιλογή στη Γαλλία, χωρίς να ζητήσουν τη σύμφωνη γνώμη του και χωρίς να τον ενημερώσει σχετικά με τις προθέσεις της, ότι απέστειλε σε αυτή εξώδικη διαμαρτυρία, επισημαίνοντας ότι η μετεγκατάσταση στο εξωτερικό αντίκειται στο συμφέρον του τέκνου τους, διότι αυτό θα αποστερηθεί του πατρός του και των λοιπών συγγενών εκ πατρικής γραμμής και η μεταφορά του σε περιβάλλον ανεπιθύμητο και ακατάλληλο γι’ αυτό, μακριά από τους οικείους του μπορεί να έχει καταστροφική επίδραση στην ψυχοσύνθεσή του και στην ομαλή και ισορροπημένη ανάπτυξή του και ότι η ανωτέρω ενέργεια της καθ΄ης αποτελεί καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος επιμέλειας της ανήλικης. Ότι ενόψει των ανωτέρω πρέπει να ανατεθεί σε αυτόν η επιμέλεια της ανήλικης θυγατέρας τους, διότι παρέχει τα εχέγγυα για τη σωστή ανατροφή και ορθή διαπαιδαγώγησή της, ο ψυχικός σύνδεσμος με αυτή είναι πολύ μεγάλος, δοθέντος ότι ήδη από της γεννήσεώς της την φρόντιζε καθημερινά και ότι έχει τη δυνατότητα να της προσφέρει ένα σταθερό και ισορροπημένο περιβάλλον, γεμάτο αγάπη και φροντίδα για τη σωστή ψυχοσωματική του ανάπτυξη, κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα στην αίτηση, άλλως και επειδή το συμφέρον της ανήλικης, στην κρίσιμη ηλικία που βρίσκεται, είναι να συμβιώνει τόσο με τη μητέρα της, όσο και με τον πατέρα της, πρέπει να ανατεθεί προσωρινά η άσκηση της επιμέλειάς της από κοινού και στους δύο γονείς και να κατανεμηθεί αυτή σε δεκαπέντε (15) ημέρες το μήνα για έκαστο, διακεκομμένες ανά εβδομάδα, άλλως και σε περίπτωση μετεγκατάστασης της ανήλικης στο εξωτερικό πρέπει για να είναι οικονομικά εφικτή η επικοινωνία του με την ανήλικη και να καλύπτει αυτή ένα επαρκές χρόνο κατ’ έτος, να του επιτραπεί να παίρνει αυτή στην Ελλάδα για μεγάλα χρονικά διαστήματα, όπως σε όλο το χρονικό διάστημα των εορτών των Χριστουγέννων, του Πάσχα και του θέρους, ώστε να μην αποξενωθούν ψυχικά, άλλως και επικουρικότερα, θα πρέπει, προς αποφυγή κινδύνου μετεγκατάστασης του ανηλίκου τέκνου του στην αλλοδαπή να οριστεί ως προσωρινός τρόπος διαμονής του ανηλίκου τέκνου αυτού η πόλη των Αθηνών, υπό την έννοια της ευρύτερης περιφέρειας του νομού Αττικής και να ρυθμιστεί το δικαίωμα επικοινωνίας του με αυτή, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στην υπό κρίση αίτηση. Με βάση αυτό το ιστορικό αιτείται να του ανατεθεί αποκλειστικά η προσωρινή επιμέλεια της θυγατέρας του ……….., άλλως να ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας της ανήλικης από κοινού σε αυτόν και την καθ΄ης η αίτηση και να κατανεμηθεί ανάμεσά τους σε δεκαπέντε (15) ημέρες το μήνα για έκαστο, διακεκομμένες ανά εβδομάδα, άλλως να ανατεθεί η επιμέλεια της ανήλικης, ως προς το στοιχείο του προσδιορισμού της πόλης διαμονής της, από κοινού σε αυτόν και στην καθ΄ης, άλλως να οριστεί ως προσωρινός τόπος διαμονής του ανηλίκου τέκνου αυτού η πόλη των Αθηνών και σε οιαδήποτε από τις ανωτέρω δυο περιπτώσεις που το ανήλικο θα διαμένει στην οικία της μητέρας του, να ρυθμιστεί προσωρινά το δικαίωμα επικοινωνίας του, ως αναφέρεται ειδικότερα στην αίτηση, να απειληθεί σε βάρος της καθ΄ης χρηματική ποινή ύψους τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και προσωπική κράτηση διάρκειας δώδεκα (12) μηνών για κάθε παράβαση της απόφασης που θα εκδοθεί ως προς την ρύθμιση της επικοινωνίας με την ανήλικη και να καταδικασθεί η καθ΄ης η αίτηση στην καταβολή των δικαστικών του εξόδων. Με το ανωτέρω περιεχόμενο και αιτήματα η κρινόμενη αίτηση παραδεκτά εισάγεται ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, το οποίο έχει υλική και τοπική αρμοδιότητα, για να συζητηθεί κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 1, 2, 4, 12, 13, 22 και 682 επ. του ΚΠολΔ, όπως η παρ. 1 ισχύει μετά την αντικατάστασή της από το άρθρο 1 πέμπτο παρ. 2 του ν. 4335/2015 – ΦΕΚ 87Α /23.07.2015 [έναρξη ισχύος 01.01.2013 – άρθρο 1 άρθρο ένατο παρ. 4 του ν. 4335/2015]). Αυτή είναι αρκούντως ορισμένη, διότι από την επισκόπηση του δικογράφου προκύπτει ότι διαλαμβάνει τα υπό του νόμου απαιτούμενα στοιχεία για τη δικαστική εκτίμηση και αξιολόγησή της και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1516 παρ. 2, 1518 και 1520 του ΑΚ και 62, 63 παρ. 1, 218, 682, 735, όπως το τελευταίο εδάφιο αυτού προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν. 3500/2006, 176, 189, 191 παρ. 2 του ΚΠολΔ και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της.

Με την κρινόμενη δεύτερη αίτηση η αιτούσα εκθέτει ότι με τον καθ΄ου γνωρίστηκαν το έτος ………, ότι την ……….. τέλεσαν νόμιμο πολιτικό γάμο στο Δημαρχείο ……… και ότι από το γάμο τους αυτό απέκτησαν στις …………2015 ένα ανήλικο τέκνο, ηλικίας σήμερα ………… Ότι μέχρι τις ………….. η έγγαμη συμβίωση εξελισσόταν ομαλά, χωρίς να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, πέραν αυτών που αντιμετωπίζει κάθε ζευγάρι στο πλαίσιο προσαρμογής στην κοινή ζωή, στις ευθύνες και στις υποχρεώσεις του γάμου, ότι η αλλαγή του τρόπου ζωής τους που επήλθε μετά τη γέννηση της κόρης τους ήταν ιδιαίτερα πιεστική για τον καθ΄ου, ο οποίος άρχιζε σταδιακά να εμφανίζει σημάδια έντονου εκνευρισμού, ακόμη και με ασήμαντες αφορμές και δημιουργούσε επεισόδια σε βάρος της, ότι η συμπεριφορά του έγινε αλλοπρόσαλλη, με διαρκείς μεταπτώσεις, κατάσταση που επιδεινωνόταν λόγω του γεγονότος ότι ο καθ΄ου κατέφευγε στο αλκοόλ, ότι την …….. ενόψει του ότι δεν υπήρχε προοπτική βελτίωσης των μεταξύ τους σχέσεων, κατέθεσαν κοινή αίτηση για τη λύση του γάμου τους με συναινετικό διαζύγιο και ότι επί της αιτήσεώς τους εκδόθηκε η με αριθμό ……../2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία λύθηκε ο γάμος τους και επικυρώθηκε το από ……… συμφωνητικό σχετικά με την επιμέλεια, τη διατροφή και την επικοινωνία της ανήλικης θυγατέρας τους με τον καθ΄ου. Ότι πριν την έκδοση της ανωτέρω δικαστικής απόφασης ο καθ΄ου απέστειλε την από ………. εξώδικη διαμαρτυρία και δήλωση, στην οποία ανέφερε ότι δεν προτίθεται να αποδεχθεί την απόφαση διαζυγίου που θα εκδοθεί και ότι δε συναινεί στην ανάληψη της επιμέλειας του προσώπου της ανήλικης από αυτή (αιτούσα-μητέρα της ανήλικης) και στη μετοίκησή αυτής στην αλλοδαπή, θεωρώντας ότι έχει αποφασίσει να φύγει κρυφά και εν αγνοία του από την Ελλάδα και ότι παρά το γεγονός ότι απάντησε στην ανωτέρω εξώδικη διαμαρτυρία του λέγοντας ότι οι σχετικοί ισχυρισμοί αποτελούν μυθεύματα και αποκυήματα της φαντασίας του, εντούτοις ο καθ΄ου κατέθεσε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, αιτούμενος την επιμέλεια της ανήλικης θυγατέρας τους. Ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της έγγαμης συμβίωσής τους, αλλά και μετά τη διακοπή, αυτή είχε αναλάβει αποκλειστικά τη φροντίδα και ανατροφή του τέκνου τους, ότι ο ρόλος της ως μητέρα στη μέχρι τώρα διαμόρφωση της προσωπικότητας της ανήλικης είναι ουσιώδης, άμεσος και σημαντικός, έχει συμβάλει τα μέγιστα στην αγωγή, κοινωνικοποίηση και ομαλή συναισθηματική και ψυχολογική ανάπτυξή της και λόγω του επαγγέλματός της, ως παιδιάτρου, παρέχει όλα τα εχέγγυα ότι θα εξασφαλίσει τη σωματικά, ψυχικά και πνευματικά υγιή ανάπτυξη της ανήλικης, ώστε να αποκτήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να αποκτήσει μια ισχυρή, αυτόνομη και χειραφετημένη προσωπικότητα. Ότι ο καθ΄ου η αίτηση – πατέρας της δεν ενδιαφέρεται για το αληθές συμφέρον του τέκνου τους, ως προκύπτει από τις αναφερόμενες στην αίτηση ενέργειές του και ότι επιδιώκει να υπονομεύσει τη μητρική της σχέση με τη θυγατέρα της, το οποίο δύναται να βλάψει ανεπανόρθωτα τον ευαίσθητο ψυχισμό της, κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα στην αίτηση. Με βάση αυτό το ιστορικό αιτείται να της ανατεθεί προσωρινά η αποκλειστική επιμέλεια της ανήλικης και να καταδικασθεί ο καθ΄ου η αίτηση στην καταβολή των δικαστικών της εξόδων. Με το ανωτέρω περιεχόμενο και αιτήματα η κρινόμενη αίτηση παραδεκτά εισάγεται ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, το οποίο έχει υλική και τοπική αρμοδιότητα για να συζητηθεί κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 1, 2, 4, 12, 13, 22 και 682 επ. του ΚΠολΔ, όπως η παρ. 1 ισχύει μετά την αντικατάστασή της από το άρθρο 1 πέμπτο παρ. 2 του ν. 4335/2015 - ΦΕΚ 87Α /23.07.2015 [έναρξη ισχύος 01.01.2013 – άρθρο 1 άρθρο ένατο παρ. 4 του ν. 4335/2015]). Αυτή είναι αρκούντως ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1516 παρ. 2, 1518 και 1520 του ΑΚ και 62, 63 παρ. 1, 218, 682, 735, όπως το τελευταίο εδάφιο αυτού προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν. 3500/2006, 176, 189, 191 παρ. 2 του ΚΠολΔ και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της, συνεκδικαζόμενη με την ανωτέρω πρώτη αίτηση, κατά τα προεκτεθέντα.

Κατά το άρθρο 1441 του ΑΚ, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 2 του ν. 4055/2012: «Οι σύζυγοι μπορούν με έγγραφη συμφωνία να λύσουν το γάμο τους, εφόσον έχει διαρκέσει τουλάχιστον έξι μήνες πριν από την κατάρτισή της. Η συμφωνία αυτή υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη και από τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους ή μόνον από τους τελευταίους, εφόσον είναι εφοδιασμένοι, το οποίο πρέπει να έχει δοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την υπογραφή του συμφωνητικού. Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, για να λυθεί ο γάμος πρέπει η ανωτέρω συμφωνία να συνοδεύεται με άλλη έγγραφη συμφωνία των συζύγων που να ρυθμίζει την επιμέλεια των τέκνων και την επικοινωνία με αυτά, η οποία ισχύει ώσπου να εκδοθεί η απόφαση για το θέμα αυτό σύμφωνα με το άρθρο 1513. Η κατά τα ανωτέρω έγγραφη συμφωνία, καθώς και το έγγραφο συμφωνητικό που αφορά την επιμέλεια και την επικοινωνία των ανηλίκων τέκνων ή τη διατροφή αυτών, εφόσον έχει συμφωνηθεί, υποβάλλονται μαζί με τα ειδικά πληρεξούσια, όταν απαιτείται, στο αρμόδιο μονομελές πρωτοδικείο, το οποίο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, επικυρώνει τις συμφωνίες και κηρύσσει τη λύση του γάμου, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. Η απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου που αφορά την επιμέλεια, επικοινωνία και διατροφή των ανηλίκων τέκνων αποτελεί εκτελεστό τίτλο». Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι η έγγραφη συμφωνία των συζύγων για την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων τους και την επικοινωνία τους με αυτά, η οποία επικυρώνεται από το δικαστήριο που εκδίδει το συναινετικό διαζύγιο, αποτελώντας προϋπόθεση για την έκδοσή του, έχει περιορισμένη, ή άλλως προσωρινή, διάρκεια, ενεργοποιείται όταν η απόφαση καταστεί αμετάκλητη (άρθρα 1438 του ΑΚ και 909 περ. 3 του ΚΠολΔ – βλ. σχετ. ΜΠρΑθ 2612/2017 δημ ΝΟΜΟΣ, Βαθρακοκοίλης Βασίλης, «ΕΡΝΟΜΑΚ», Αθήνα 2004, άρθρο 1441, παρ. 36, σελ. 517) και η ισχύς εξακολουθεί, εωσότου εκδοθεί απόφαση του δικαστηρίου κατά την αμφισβητούμενη δικαιοδοσία, που να ρυθμίζει είτε μόνο την επιμέλεια είτε την άσκηση γενικά της γονικής μέριμνας, περιεχόμενο της οποίας είναι και η επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου τέκνου των διαζευγμένων γονέων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1513 του ΑΚ. Οι διαζευγμένοι γονείς του ανηλίκου τέκνου και μετά το συναινετικό διαζύγιο είναι ενδεχόμενο να εφαρμόζουν τη συμφωνημένη ρύθμιση της επιμέλειας του τέκνου τους και της επικοινωνίας τους με αυτό που επικυρώθηκε από το δικαστήριο που εξέδωσε το συναινετικό διαζύγιο, οπότε δεν είναι ανάγκη να καταφύγουν στο δικαστήριο για να εκδοθεί σχετική με το θέμα αυτό απόφαση κατά την αμφισβητούμενη δικαιοδοσία. Αν, όμως, οι γονείς του ανηλίκου τέκνου επιθυμούν διαφορετική ρύθμιση της επιμέλειας του τέκνου ή της επικοινωνίας με αυτό μετά το διαζύγιο, οφείλουν να καταφύγουν στο δικαστήριο, προκειμένου να ρυθμιστεί το σχετικό θέμα οριστικά με τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 681Β του ΚΠολΔ (ΕφΘεσ 330/2009 Αρμ 2001.1494, Σκορίνη-Παπαρρηγοπούλου Φ. σε Αστικό Κώδικα Γεωργιάδη Απ. – Σταθόπουλου Μιχ., τόμος VII, δεύτερη έκδοση, άρθρο 1441, αριθμός 54, σελ. 479, όπου και περαιτέρω παραπομπές στη θεωρία) ή προσωρινά με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων στα πλαίσια των άρθρων 682 παρ. 1 και 735 του ΚΠολΔ (ΜΠρΑθ 5380/1994 δημ ΝΟΜΟΣ και εκεί παραπομπές στη θεωρία), χωρίς να απαιτείται να επικαλεστούν προς τούτο μεταβολή των συνθηκών, υπό τις οποίες προέβησαν στην ως άνω ρύθμιση (ΜΠρΑθ 6160/2010 ΑρχΝ 2010.541, ΜΠρΘεσ 17116/2008 Αρμ 2008.1353, ΜΠρΘεσ 13769/2007 δημ ΝΟΜΟΣ).

Η αιτούσα της δεύτερης αίτησης πριν από την έναρξη της συζήτησης στο ακροατήριο άσκησε προφορικά ανταίτηση σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 686 παρ. 6 του ΚΠολΔ με αίτημα τη μεταρρύθμιση του τρόπου επικοινωνίας του καθ΄ου με την ανήλικη θυγατέρα της, όπως αυτή διαλαμβάνεται στη με αριθμό ……./2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας), επικαλούμενη ότι ο πατέρας της ανήλικης πάσχει από κρίσεις άγχους και πανικού, για τις οποίες χρησιμοποιεί ως αυτοθεραπεία το αλκοόλ και ως εκ τούτου αδυνατεί να επιμεληθεί του προσώπου αυτής και αιτείται να μην δοθεί διανυκτέρευση στην οικία του μέχρι τη συμπλήρωση του 5ου έτους της ηλικίας της και μετά τη συμπλήρωση αυτού και εφόσον εξετασθεί ο καθ΄ου από ιατρό της αρμόδιας ειδικότητας από τον κατάλογο των πραγματογνωμόνων του Πρωτοδικείου Αθηνών και κριθεί ότι έχει ολοκληρώσει τη θεραπεία του, να ισχύσουν τα διαλαμβανόμενα στο ιδιωτικό συμφωνητικό που επικυρώθηκε με την ανωτέρω απόφαση περί λύσεως του γάμου τους. Με το ανωτέρω περιεχόμενο και αίτημα η ανταίτηση παραδεκτά ασκήθηκε προφορικά σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 686 παρ. 6 του ΚΠολΔ, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 23 του ν. 4509/2017 (ΦΕΚ Α01/23.12.2017), είναι ορισμένη και νόμιμη, στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1520 του ΑΚ, 682 και 735 του ΚΠολΔ, όπως το τελευταίο εδάφιο αυτού προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν. 3500/2006 και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστικής βασιμότητά της, συνεκδικαζόμενη με τις αιτήσεις για τους λόγους που αναφέρθηκαν στην αρχή της παρούσας.

Από τις καταθέσεις των μαρτύρων των διαδίκων, …………. και ……..… που εξετάσθηκαν ενόρκως στο ακροατήριο του Δικαστηρίου (άρθρο 408 παρ. 2 και 3 του ΚΠολΔ), όπως αυτές εκτιμώνται μεμονωμένα και κατ’ αντιπαράθεση μεταξύ τους ανάλογα με το λόγο γνώσης εκάστου εξ αυτών, από όλα τα προσκομιζόμενα από τους διαδίκους έγγραφα, μερικά από τα οποία μνημονεύονται παρακάτω και λαμβάνονται υπόψη στο σύνολό τους, χωρίς να παραλείπεται κανένα, κατά την ουσιαστική διερεύνηση της υπόθεσης, έστω και αν δε γίνεται μνεία σε καθένα από αυτά χωριστά από αυτά, μεταξύ δε αυτών: α) η με αριθμό ………../2018 ένορκη βεβαίωση της μάρτυρος της αιτούσας της δεύτερης αίτησης ……….. ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών, η οποία ελήφθη νομίμως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 422 παρ. 1 του ΚΠολΔ, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1 άρθρο δεύτερο παρ. 3 του ν. 4335/2015 (ΦΕΚ 87Α /23.07.2015) και ισχύει από 01.01.2016, κατόπιν νόμιμης και εμπρόθεσμης κλήτευσης του καθ΄ου με δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου της αιτούσας κατά την ακροαματική διαδικασία (ΑΠ 1910/2006 ΝοΒ 2007.937, ΑΠ 457/2005 ΕλλΔνη 2007.140, ΑΠ 570/2003 δημ ΝΟΜΟΣ, ΕφΘεσ 849/2017 δημ ΝΟΜΟΣ), το οποίο ερευνάται και αυτεπαγγέλτως, διότι άπτεται του υποστατού του αποδεικτικού μέσου (ΑΠ 580/2016 δημ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1103/2011 δημ ΝΟΜΟΣ) και β) η με αριθμό ………../2018 ένορκη βεβαίωση της μάρτυρος του αιτούντος της πρώτης αίτησης …………. ενώπιον του συμβολαιογράφου Αθηνών ………….. που ελήφθη κατόπιν νόμιμης και εμπρόθεσμης κλήτευσης της καθ΄ης, κατά τα προεκτεθέντα, από όσα εξέθεσαν προφορικά, κατά τη συζήτηση, καθώς και με τα κατατεθέντα έγγραφα σημειώματά τους οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, από τις ομολογίες των διαδίκων (άρθρο 352 του ΚΠολΔ) και από όλη εν γένει τη διαδικασία πιθανολογούνται (άρθρο 690 του ΚΠολΔ, όπως ισχύει) τα ακόλουθα ουσιώδη πραγματικά περιστατικά: Ο αιτών της πρώτης αίτησης ……….. είναι οδοντίατρος και διατηρεί οδοντιατρείο στην περιοχή του ……….. και η καθ΄ης ……… είναι παιδίατρος και διατηρεί ιατρείο στην πόλη του ………. στην ίδια πολυκατοικία βρίσκεται η πατρική οικία αυτής. Ο αιτών και η καθ΄ης γνωρίστηκαν το έτος …….. μέσω των κοινωνικών συναναστροφών τους και την ………. τέλεσαν νόμιμο πολιτικό γάμο, ο οποίος ήταν δεύτερος για αμφότερους. Από το γάμο τους αυτό απέκτησαν την ………2015 ένα θήλυ τέκνο, το οποίο βαπτίστηκε την ……….. και του εδόθησαν τα ονόματα αμφοτέρων των γιαγιάδων εκ πατρικής και μητρικής γραμμής, ονομάσθηκε δηλαδή ………... Η έγγαμη συμβίωση των διαδίκων δεν εξελίχθηκε ομαλά και την ………. κατέθεσαν στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών κοινή αίτηση για τη λύση του γάμου τους με την έκδοση συναινετικού διαζυγίου. Η αίτηση των διαδίκων συζητήθηκε την ……….. και επ’ αυτής εκδόθηκε η με αριθμό …………2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας), η οποία κήρυξε τη λύση του γάμου τους και επικύρωσε την από 01.12.2016 έγγραφη συμφωνία με την οποία ρύθμισαν τα θέματα που αφορούν στην επιμέλεια, την επικοινωνία και τη διατροφή του ανηλίκου τέκνου τους. Περαιτέρω, από τα ίδια ως άνω αποδεικτικά στοιχεία πιθανολογήθηκε ότι η καθ΄ης η αίτηση – μητέρα της ανήλικης εργάζεται στο προσωπικό ιατρείο που διατηρούσε πριν από την τέλεση του γάμου της με τον αιτούντα, το οποίο βρίσκεται σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου της οικοδομής που διαμένει με την ανήλικη θυγατέρα της μετά την διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης, κάτω ακριβώς από την οικία της. Η καθ΄ης εργάζεται στο ιατρείο αποκλειστικά βάσει προγραμματισμένων ραντεβού …….. φορές την εβδομάδα, δηλαδή κάθε ……………, τις απογευματινές ώρες ως προκύπτει και από τη φωτογραφία που προσκομίσθηκε, στην οποία εμφαίνεται η πινακίδα του ιατρείου της, καθώς και το ωράριο λειτουργίας του. Επίσης, η καθ΄ης η αίτηση κατά τις πρωινές ώρες, οπότε η ανήλικη θυγατέρα της βρίσκεται στον παιδικό σταθμό, παρέχει την εργασία της στο ………….. και στο πλαίσιο αυτής της επαγγελματικής της δραστηριότητας πραγματοποιεί κατά μέσο όρο …… εφημερίες μηνιαίως στη …… Παιδιατρική Κλινική, από δε το προσκομιζόμενο πρόγραμμα εφημεριών των μηνών …………. του έτους 2018 προκύπτει ότι στο πλαίσιο των πραγματοποιούμενων εφημεριών καλύπτει αποκλειστικά την κλινική, το ωράριο εργασίας είναι από …… έως ….. είτε από ….. έως ….., ενώ δεν προέκυψε εάν οι εφημερίες που πραγματοποιεί είναι ενεργείς και απαιτούν διαρκή παρουσία στην κλινική ή ετοιμότητας (on call), δηλαδή κατόπιν ειδοποίησης και προσέλευσης σε εύλογο χρόνο. Επίσης, πιθανολογήθηκε ότι η καθ΄ης η αίτηση εργάζεται αφενός για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών της ιδίας και για να συμμετάσχει στην κάλυψη των διατροφικών αναγκών της ανήλικης θυγατέρας της και αφετέρου για την επωφελέστερη αξιοποίηση των πτυχίων και των γνώσεών της στην παιδιατρική επιστήμη. Από κανένα στοιχείο δεν πιθανολογήθηκε ο ισχυρισμός του αιτούντος ότι η εργασιακή απασχόληση της αιτούσας οφείλεται σε ματαιοδοξία και άκρατη επαγγελματική φιλοδοξία, η οποία εξικνείται μέχρι του σημείου να έχει απωθήσει στη μνήμη της τις δυσκολίες και τις διαρκείς και επίπονες προσπάθειές τους για την απόκτηση της θυγατέρας τους, να έχει εστιάσει αποκλειστικά στην επαγγελματική της ανέλιξη και να επικοινωνεί και μεριμνά για τις ανάγκες της θυγατέρας της για ελάχιστο χρονικό διάστημα και δη λίγο πριν μεταβεί στο χώρο του ιατρείου της και τις ημέρες της Κυριακής, εφόσον δεν εφημερεύει στο ……… Επίσης, από κανένα στοιχείο δεν πιθανολογήθηκε ότι η καθ΄ης προέβη σε αναγνώριση των πτυχίων της και επεδίωξε να λάβει επάρκεια στην αγγλική γλώσσα, χωρίς ωστόσο να πετύχει στις σχετικές εξετάσεις, με σκοπό να μετεγκατασταθεί με το τέκνο της στο εξωτερικό, χωρίς να ενημερώσει σχετικά τον πατέρα της ανήλικης και χωρίς να έχει τη σύμφωνη γνώμη του προς τούτο, απορριπτόμενου του σχετικού ισχυρισμού του τελευταίου περί πληροφοριών του περί της πρόθεσης της καθ΄ης της πρώτης αίτησης να μετοικήσει την παρούσα χρονική στιγμή στην Ελβετία ή κατά δεύτερη επιλογή ως αβάσιμων. Ειδικότερα, από το περιεχόμενο του προσκομιζόμενου από την καθ΄ης της πρώτης αίτησης με ημερομηνία ………2018 ηλεκτρονικού μηνύματος σε φιλικό της πρόσωπο στο εξωτερικό, καθίσταται σαφές ότι αυτή ζητούσε πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα να εργασθεί στο εξωτερικό, απασχολούμενη λιγότερες ώρες σε σχέση με την Ελλάδα και χωρίς εφημερίες για την περίπτωση που μείνει άνεργη λόγω της κρατούσας οικονομικής συγκυρίας και ότι σε κάθε περίπτωση ενδιαφερόταν να πληροφορηθεί για τις προοπτικές απασχόλησης σε θέση εργασίας που δε θα απαιτεί συνεχή παρουσία στο εξωτερικό, αλλά παρουσία 2-3 ημερών και εφόσον η αμοιβή θα είναι ανάλογη, από κανένα στοιχείο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού μηνύματος δεν προκύπτει ή δεν πιθανολογήθηκε, έστω και έμμεσα, την παρούσα χρονική στιγμή πρόθεση μετοίκησης της ιδίας και της ανήλικης θυγατέρας της στο εξωτερικό. Εν προκειμένω, σημειώνεται ότι τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που προσκομίζονται από αμφότερους τους διαδίκους και ιδίως το από ……..2018 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που προσκομίζεται από την καθ΄ης της πρώτης αίτησης, ως προαναφέρθηκε, τα οποία εμπίπτουν στην έννοια της μηχανικής απεικόνισης του άρθρου 444 αριθ. 3 του ΚΠολΔ και εξομοιούνται με ιδιωτικά έγγραφα (βλ. σχετ. ΕφΠειρ 46/2014 δημ ΝΟΜΟΣ, ΕφΑθ 32/2011 δημ ΝΟΜΟΣ, ΠΠρΘεσ 1210/2016 δημ ΝΟΜΟΣ) παραδεκτώς λαμβάνονται υπόψη, διότι το περιεχόμενό τους ρητά επικαλείται η ίδια η καθ΄ης με το έγγραφο σημείωμά της, ώστε να μη νοείται έλλειψη συναίνεσής της στη χρήση τους (ΜΠρΘεσ 3626/2017 δημ ΝΟΜΟΣ). Συνακόλουθα, ο ισχυρισμός αυτής, που προβάλλεται με το έγγραφο σημείωμά της, ότι πρόκειται περί παρανόμων αποδεικτικών μέσων κατά τα άρθρα 9, 9Α και 19 του Συντάγματος, τα οποία δεν πρέπει να ληφθούν υπόψη, λόγω παραβίασης του απορρήτου της επικοινωνίας, ελέγχεται απορριπτέος ως αβάσιμος. Περαιτέρω, από το σύνολο του αποδεικτικού υλικού πιθανολογήθηκε ότι η καθ΄ης η αίτηση είναι νέα, φιλόστοργη μητέρα, άξια και ικανή, λαμβανομένου υπόψη ότι είναι παιδίατρος, να διαπαιδαγωγήσει σωστά το τέκνο της και να συμβάλλει θετικά και υπεύθυνα στην με κοινωνική συνείδηση ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. Η αιτούσα ενδιαφέρεται για το τέκνο της, το επιμελείται και το φροντίζει καθημερινά από της γεννήσεώς του και παρέχει στην ανήλικη ένα ήρεμο και γαλήνιο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον, που είναι απαραίτητο για την ομαλή του ψυχοσωματική ανάπτυξη και έχει ανταποκριθεί θετικά στα γονικά της καθήκοντα. Η ανήλικη θυγατέρα των διαδίκων λόγω της ευαίσθητης παιδικής ηλικίας είναι συνδεδεμένη με τη μητέρα της, την οποία αγαπά, έχει απόλυτη ανάγκη των μητρικών περιποιήσεων και της μητρικής στοργής, αγάπης και θαλπωρής και τυχόν απομάκρυνσή της από τη μητέρα της θα της δημιουργήσει αισθήματα ανασφάλειας και ψυχικά τραύματα. Η ανήλικη έχει απόλυτη ανάγκη, λόγω της αποδιοργάνωσης του οικογενειακού περιβάλλοντος μετά τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης των γονέων της, να μεγαλώσει υπό τη σκέπη της μητέρας της, με φροντίδα, αγάπη και στοργή, σε ένα ήρεμο και ομαλό οικογενειακό περιβάλλον, υπό συνθήκες σταθερότητας, συνέχειας και ενότητας, ώστε να αποκατασταθεί η ψυχική της ισορροπία και να αποκτήσει αισθήματα ασφάλειας, σιγουριάς και αυτοπεποίθησης. Συνακόλουθα, ο ισχυρισμός του αιτούντος - πατρός της ανήλικης περί καταχρηστικής και αντίθετης στο καλώς εννοούμενο συμφέρον της ανήλικης άσκησης από την καθ΄ης της επιμέλειας αυτής αφενός λόγω ενασχόλησης κατά μείζονα λόγο με την επαγγελματική της πορεία σε βαθμό, ώστε η καθημερινή της επαφή με τη θυγατέρα της να είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη και αφετέρου λόγω του ότι μετέρχεται δόλιες ενέργειες και μεθοδεύσεις (επιμονή κατά την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού να συναινέσει στην έκδοση διαβατηρίου της ανήλικης, ώστε να πραγματοποιήσει ταξίδι αναψυχής στην ……….., ενώ ουσιαστικά επεδίωκε εξαρχής τη μετοίκησή της στο εξωτερικό για εργασία προς ικανοποίηση προσωπικών φιλοδοξιών), προκειμένου να της ανατεθεί η αποκλειστική επιμέλεια της ανήλικης, ώστε στη συνέχεια να μετοικήσει με αυτή στο εξωτερικό και με τον τρόπο αυτό να την αποκόψει από τον πατέρα της και τους συγγενείς εκ πατρικής γραμμής, ελέγχεται απορριπτέος ως αβάσιμος. Συνεπεία των ανωτέρω, το κύριο αίτημα της κρινόμενης πρώτης αίτησης να ανατεθεί στον αιτούντα πατέρα της ανήλικης αποκλειστικώς η προσωρινή επιμέλεια της ανήλικης πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμο. Ομοίως απορριπτέο ως ουσιαστικά αβάσιμο ελέγχεται το επικουρικό αίτημα του αιτούντος για χρονική κατανομή της άσκησης της επιμέλειας, σε κάθε ένα από τους διαδίκους ανά εβδομάδα, το οποίο προσκρούει αναμφίβολα στο συμφέρον του ανηλίκου τέκνου, με γνώμονα το οποίο και μόνο κρίνει το Δικαστήριο, εφόσον μια τέτοια λύση, πέραν του ότι θα υποβάλει το τέκνο σε μια διαρκή μετακίνηση από τη μια οικία στην άλλη, θα είχε ενδεχομένως κάποιο νόημα, αν υπήρχε σύμπνοια και ταύτιση απόψεων μεταξύ των διαδίκων ως προς τον τρόπο ανατροφής και διαπαιδαγώγησης του τέκνου τους. Στην προκειμένη περίπτωση, όχι μόνο οι ίδιες οι σχέσεις μεταξύ των διαδίκων είναι τεταμένες, αλλά παρατηρείται και από τους ισχυρισμούς τους σαφώς διαφορετική φιλοσοφία και τρόπος σκέψεις ως προς τα ανωτέρω ζητήματα, γεγονός που θα καθιστούσε το τέκνο δέκτη διαφορετικών υποδείξεων, προτροπών και μηνυμάτων, αν προκρινόταν η παραπάνω λύση, με αναπόφευκτες συνέπειες στην ψυχοσύνθεσή του και με προφανή τον κίνδυνο για τη διάσπαση της προσωπικότητάς του (βλ. σχετ. την προσκομιζόμενη από ………2018 βεβαίωση της ……… κλινικής ψυχολόγου-παιδοψυχολόγου-ψυχοθεραπεύτριας). Πλην, όμως, ειδικά ως προς το στοιχείο του προσδιορισμού της χώρας διαμονής της ανήλικης, η επιμέλεια θα πρέπει να ασκείται και από τους δύο γονείς από κοινού, διότι πιθανολογήθηκε ότι η καθ΄ης της πρώτης αίτησης, γεννήθηκε, μεγάλωσε και σπούδασε στην Ελλάδα, όπου και είναι μόνιμα εγκατεστημένη τόσο η ίδια όσο και οι γονείς της, πλην όμως διατηρεί δεσμούς τόσο με τη Γενεύη της Ελβετίας, όπου έκανε την ειδικότητά της στην παιδιατρική και διέμενε για πέντε περίπου έτη, όσο και με την Αγγλία, όπου είναι μόνιμα εγκατεστημένος ο αδελφός της και η οικογένειά του. Για το λόγο αυτό, δεν μπορεί να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο να θελήσει στο μέλλον και μέχρι την εκδίκαση της οριστικής περί επιμέλειας αγωγής, να μετοικήσει έστω και προσωρινά σε κάποια από τις δύο χώρες, γεγονός που θα είχε δυσμενή επίπτωση στην ψυχολογία του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων, καθόσον θα το αναστάτωνε και θα το αποδιοργάνωνε, ενώ θα του στερούσε και την τακτική επικοινωνία με τον πατέρα του – αιτούντα της πρώτης αίτησης, με τον οποίο έχουν αναπτύξει δεσμούς τρυφερότητας, στοργής και αγάπης. Ενόψει τούτων, το Δικαστήριο με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων, όπως προσδιορίζεται από την ανάγκη της ομαλής σωματικής και ψυχοπνευματικής ανάπτυξής του και καθορίζεται από τις βιοτικές του ανάγκες, αλλά και από την πολύ μικρή ηλικία του, επιβάλλει να ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας του προσώπου του στην αιτούσα της δεύτερης αίτησης - μητέρα του, η οποία ανταποκρίνεται με επάρκεια στα από την επιμέλεια απορρέοντα καθήκοντά της, κατά τα προεκτεθέντα, κατά παραδοχή του σχετικού αιτήματος της δεύτερης αίτησης, ως βάσιμου και κατ’ ουσίαν, πλην του στοιχείου του προσδιορισμού της χώρας διαμονής του, ως προς το οποίο η επιμέλεια θα πρέπει να ασκείται και από τους δύο γονείς από κοινού, κατά παραδοχή του δεύτερου επικουρικού αιτήματος της πρώτης αίτησης ως ουσιαστικά βάσιμου. Περαιτέρω, το Δικαστήριο με αποκλειστικό γνώμονα το αληθινό συμφέρον της ανήλικης, όπως το καθορίζουν οι βιοτικές και ψυχικές ανάγκες της, κρίνει ότι πρέπει να ρυθμιστεί προσωρινά το δικαίωμα επικοινωνίας του καθ΄ου της πρώτης αίτησης με την ανήλικη θυγατέρα του, η επιμέλεια της οποίας ανατίθεται προσωρινά στην μητέρα της, διότι η επικοινωνία αυτή ανταποκρίνεται στο συμφέρον του παιδιού, αφού έτσι διατηρείται ο μεταξύ αυτού και του πατέρα του φυσικός, συναισθηματικός και ψυχικός δεσμός, ενισχύονται οι μεταξύ τους υφιστάμενοι δεσμοί αίματος και τα αισθήματα αμοιβαίας αγάπης και στοργής, τα οποία συμβάλλον στην ομαλή ανάπτυξή του και παρέχεται στον τελευταίο η δυνατότητα ενημέρωσης για τη διαβίωση και ανάπτυξή του και δεν πιθανολογήθηκε ότι δημιουργείται από αυτήν κίνδυνος για την υγεία και την ανατροφή του. Ο αιτών της πρώτης αίτησης - πατέρας της ανήλικης είναι στοργικός πατέρας, που επιδεικνύει ενδιαφέρον όχι μόνο για τις υλικές, αλλά και για τις συναισθηματικές και ψυχικές ανάγκες του τέκνου του, με το οποίο έχει αναπτύξει σχέση τρυφερότητας και αγάπης. Η μητέρα της ανήλικης με το έγγραφο σημείωμά της, αλλά και με την προφορικώς ασκηθείσα ανταίτηση ζητεί να μην επιτραπεί διανυκτέρευση της ανήλικης στην οικία του πατρός της μέχρι τη συμπλήρωση του πέμπτου (5ου) έτους της ηλικίας της, διότι αυτός πάσχει από κρίσεις άγχους και πανικού και χρησιμοποιεί ως αυτοθεραπεία το αλκοόλ, μετά δε τη συμπλήρωση αυτού, αφού εξετασθεί ο καθ΄ου από ιατρό της αρμόδιας ειδικότητας από τον κατάλογο πραγματογνωμόνων του Πρωτοδικείου Αθηνών και κριθεί ότι έχει ολοκληρώσει τη θεραπεία του. Από την προσκομιζόμενη με ημερομηνία ……..2018 ιατρική γνωμάτευση του ………., στρατιωτικού ιατρού-ψυχιάτρου, στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι: «………………………………..……..», πιθανολογείται βάσιμα ότι τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε ο πατέρας της ανήλικης ήταν περιστασιακά, ότι μετά την ολοκλήρωση των συνεδριών ψυχοθεραπείας η συμπτωματολογία έχει εκλείψει και ότι είναι κλινικώς υγιής και αρτιμελής (βλ. την από ………2018 και με αριθμό ……. ιατρική βεβαίωση του ……… ιατρού-παθολόγου με το βαθμό του Επιμελητή Α΄ στο Παθολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «………..» και τις συνημμένες σε αυτή εξετάσεις αίματος, βιοχημικές και ειδικών βιολογικών δεικτών). Επίσης, από κανένα στοιχείο της δικογραφίας δεν πιθανολογήθηκε ότι ο πατέρας της ανήλικης βρίσκεται υπό φαρμακευτική αγωγή. Αντίθετη κρίση του Δικαστηρίου δεν πιθανολογείται από τις προσκομιζόμενες από τη μητέρα της ανήλικης αναρτήσεις στο διαδίκτυο στα φαρμακευτικά σκευάσματα …………….. και παρέχουν γενικές πληροφορίες για χημική σύνθεση των ανωτέρω σκευασμάτων, τη φαρμακοτεχνική μορφή, τη δοσολογία και θεραπευτικές ενδείξεις και αντενδείξεις από τη λήψη τους, διότι από κανένα στοιχείο της δικογραφίας δεν προέκυψε ότι αυτά τα φάρμακα συνταγογραφούνται και λαμβάνονται από τον πατέρα της ανήλικης, ενόψει των ανωτέρω ιατρικών βεβαιώσεων, αλλά ούτε και το προσκομιζόμενο με ημερομηνία …………2018 ιατρικό σημείωμα της ……… το οποίο, ως ρητά διαλαμβάνει στο προοίμιό του, αφορά σε γενικές ιατρικές πληροφορίες περί της παθολογικής σχέσης του ατόμου με το αλκοόλ μέχρι την πλήρη εξάρτηση και από το περιεχόμενό του εναργώς προκύπτει ότι δεν γίνεται καμία αναφορά στους διαδίκους και στα πραγματικά περιστατικά της ένδικης υπόθεσης. Παρά ταύτα, στην προσκομιζόμενη με ημερομηνία ……….2018 βεβαίωση της ……….. ψυχολόγου-παιδοψυχιάτρου-ψυχοθεραπεύτριας στο νοσοκομείο «……….», η οποία συντάχθηκε μετά από την πραγματοποίηση οκτώ συνολικά συνεδριών με την ανήλικη θυγατέρα των διαδίκων διαλαμβάνονται μεταξύ άλλων, τα κάτωθι: «………………………………………..». Συνακόλουθα, με γνώμονα το αληθινό συμφέρον της ανήλικης, το οποίο επιβάλλει αφενός τη διασφάλιση της ψυχικής ηρεμίας της ανήλικης και αφετέρου τη διασφάλιση της ελεύθερης και ανεμπόδιστης επικοινωνίας της με τον γονέα που δεν έχει την επιμέλεια του προσώπου της, ώστε να μην αισθάνεται ότι έχει εγκαταλειφθεί από κάποιον από τους γονείς της και να μην αποξενωθεί ψυχικά από τον πατέρα της, ο οποίος οφείλει να παρακολουθεί την ανατροφή και διαπαιδαγώγησή της, τη σύσφιξη των μεταξύ τους σχέσεων και την ενδυνάμωση του συγγενικού τους δεσμού και με την επισήμανση ότι οι διάδικοι δεν πρέπει να καθιστούν το τέκνο τους αποδέκτη των προβλημάτων τους, ούτε να το αναμειγνύουν στις προσωπικές τους έριδες, αλλά να το διαπαιδαγωγούν αμφότεροι κατά τρόπο ώστε να τρέφει αισθήματα αγάπης και σεβασμού εξίσου προς τους δύο γονείς, το Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη και το ιδιωτικό συμφωνητικό των διαδίκων, κρίνει ότι ο πατέρας της ανήλικης μέχρι τη συμπλήρωση του τετάρτου (4ου) έτους της ηλικίας του, να ασκεί το δικαίωμα επικοινωνίας ως ακολούθως: α) κάθε ………… από το πέρας του εκπαιδευτικού προγράμματος του παιδικού σταθμού που παρακολουθεί η ανήλικη έως ώρα ……., β) ……….. ή ……….. εναλλάξ κάθε εβδομάδα, από ώρα …… έως ……… και γ) κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων και του Πάσχα και σε κάθε περίπτωση όσον αφορά τις ανωτέρω εορτές για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των επτά ημερών καθώς επίσης και κατά τις θερινές διακοπές και σε κάθε περίπτωση για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δεκαπέντε ημερών, εφόσον η ανήλικη βρίσκεται σε διακοπές με τη μητέρα της, το ανωτέρω δικαίωμα επικοινωνίας του αιτούντος της πρώτης αίτησης δύναται να ασκηθεί σε άλλες ημέρες και ώρες που θα συμφωνηθούν από κοινού με την καθ΄ης της πρώτης αίτησης. Επίσης, κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων και του Πάσχα, καθώς επίσης και κατά τις θερινές διακοπές, εφόσον η ανήλικη βρίσκεται σε διακοπές με τη μητέρα της, η τελευταία υποχρεούται να διευκολύνει την καθημερινή επικοινωνία του τέκνου με τον πατέρα του μέσω τηλεφώνου ή skype. Η παράδοση και παραλαβή του τέκνου θα γίνεται είτε από την οικία της μητέρας της ανήλικης, με την οποία αυτή θα διαμένει, είτε από τη θερινή της κατοικία, πλην της ημέρας …….., οπότε ο αιτών της πρώτης αίτησης θα παραλαμβάνει την ανήλικη θυγατέρα του από τον παιδικό σταθμό μετά το πέρας του εκπαιδευτικού προγράμματος. Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα επικοινωνίας του αιτούντος της πρώτης αίτησης με την ανήλικη δύναται να τροποποιείται, κατόπιν συνεννόησης και συμφωνίας των γονέων της, σε συνάρτηση με τις σχολικές και εξωσχολικές δραστηριότητες, τα οποία η μητέρα αυτής οφείλει να προγραμματίζει, στο μέτρο του δυνατού, σε ημέρες και ώρες που δεν παρακωλύεται η άσκηση του σχετικού δικαιώματος του πατρός της. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω και ενόψει της συνδρομής επείγουσας περίπτωσης που συνίσταται στην αναγκαιότητα να διευθετηθούν και επιλυθούν άμεσα οι προστριβές των διαδίκων σχετικά με την επιμέλεια και επικοινωνία με την ανήλικη θυγατέρα τους προς όφελος της τελευταίας πρέπει: α) να γίνει εν μέρει δεκτή η δεύτερη αίτηση ως ουσιαστικά βάσιμη και να ανατεθεί προσωρινά η επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων, αποκλειστικά στη αιτούσα της δεύτερης αίτησης - μητέρα του, πλην του στοιχείου του προσδιορισμού της χώρας διαμονής του, ως προς το οποίο η επιμέλεια θα ασκείται και από τους δύο διαδίκους από κοινού, β) να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη και κατ’ ουσίαν η πρώτη αίτηση ως προς το αίτημα επικοινωνίας, γ) να γίνει εν μέρει δεκτή η προφορικά ασκηθείσα ανταίτηση και δ) να ρυθμιστεί το δικαίωμα επικοινωνίας του αιτούντος της πρώτης αίτησης με το ανήλικο τέκνο του, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας. Το παρεπόμενο αίτημα να απειληθεί χρηματική ποινή και προσωπική κράτηση σε βάρος της καθ΄ης της πρώτης αίτησης, για κάθε περίπτωση που αυτή ήθελε παραβιάσει τους ανωτέρω τιθέμενους όρους περί επικοινωνίας της ανήλικης με τον αιτούντα - πατέρα της, πρέπει να γίνει δεκτό ως βάσιμο και κατ’ ουσίαν, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό. Επίσης, πρέπει να ορισθεί στους διαδίκους προθεσμία εξήντα (60) ημερών για την άσκηση τακτικής αγωγής ως προς τα ανωτέρω ζητήματα. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα των διαδίκων πρέπει να συμψηφισθούν στο σύνολό τους μεταξύ των διαδίκων, καθόσον πρόκειται για διαφορά μεταξύ συζύγων (άρθρο 179 του ΚΠολΔ, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 2915/2001 και ισχύει από την 01.01.2002 [άρθρο 15 του ν. 2943/2001]), δοθέντος ότι δεν προέκυψε ότι η απόφαση περί λύσεως του γάμου τους έχει εισέτι καταστεί τελεσίδικη (Βαθρακοκοίλης Αντ. Βασίλης, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας «Ερμηνευτική και Νομολογιακή Ανάλυση», έκδοση 1996, άρθρο 179, αριθμός 6, σελ. 1032), κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της παρούσας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων: α) την από ……..2018 και με γενικό αριθμό κατάθεσης ……/2018 και ειδικό αριθμό κατάθεσης ……/2018 αίτηση - πρώτη αίτηση, β) την από ……..2018 και με γενικό αριθμό κατάθεσης ……/2018 και ειδικό αριθμό κατάθεσης ……/2018 αίτηση - δεύτερη αίτηση και γ) την προφορικά ασκηθείσα από την αιτούσα της δεύτερης αίτησης, ανταίτηση.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό,τι κρίθηκε απορριπτέο στο σκεπτικό της παρούσας.

ΔΕΧΕΤΑΙ την από ……..2018 και με γενικό αριθμό κατάθεσης ……/2018 και ειδικό αριθμό κατάθεσης ……/2018 αίτηση - δεύτερη αίτηση ως ουσιαστικά βάσιμη.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ προσωρινά στην αιτούσα της δεύτερης αίτησης ……… την επιμέλεια της ανήλικης θυγατέρας των διαδίκων ………………, η οποία γεννήθηκε την ……….2015, πλην του στοιχείου του προσδιορισμού της χώρας διαμονής της ανήλικης, ως προς το οποίο η επιμέλεια θα πρέπει να ασκείται και από τους δύο γονείς της ανήλικης από κοινού.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την από ……..2018 και με γενικό αριθμό κατάθεσης ……/2018 και ειδικό αριθμό κατάθεσης ……/2018 αίτηση - πρώτη αίτηση ως ουσιαστικά βάσιμη.

ΔΕΧΕΤΑΙ την εν μέρει την προφορικά ασκηθείσα από την αιτούσα της δεύτερης αίτησης, ανταίτηση.

ΡΥΘΜΙΖΕΙ προσωρινά το δικαίωμα επικοινωνίας του αιτούντος της πρώτης αίτησης ……….. με την ανήλικη θυγατέρα του ……….. μέχρι τη συμπλήρωση του τετάρτου (4ου) έτους της ηλικίας της, ως ακολούθως: α) κάθε ………… από το πέρας του εκπαιδευτικού προγράμματος του παιδικού σταθμού που παρακολουθεί η ανήλικη έως ώρα ……., β) ……….. ή ……….. εναλλάξ κάθε εβδομάδα, από ώρα …… έως ……… και γ) κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων και του Πάσχα και σε κάθε περίπτωση όσον αφορά τις ανωτέρω εορτές για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των επτά ημερών καθώς επίσης και κατά τις θερινές διακοπές και σε κάθε περίπτωση για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δεκαπέντε ημερών, εφόσον η ανήλικη βρίσκεται σε διακοπές με τη μητέρα της, το ανωτέρω δικαίωμα επικοινωνίας του αιτούντος της πρώτης αίτησης δύναται να ασκηθεί σε άλλες ημέρες και ώρες που θα συμφωνηθούν από κοινού με την καθ΄ης της πρώτης αίτησης. Επίσης, κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων και του Πάσχα, καθώς επίσης και κατά τις θερινές διακοπές, εφόσον η ανήλικη βρίσκεται σε διακοπές με τη μητέρα της, η τελευταία υποχρεούται να διευκολύνει την καθημερινή επικοινωνία του τέκνου με τον πατέρα του μέσω τηλεφώνου ή skype. Η παράδοση και παραλαβή του τέκνου θα γίνεται είτε από την οικία της μητέρας της ανήλικης, με την οποία αυτή θα διαμένει, είτε από τη θερινή της κατοικία, πλην της ημέρας …….., οπότε ο αιτών της πρώτης αίτησης θα παραλαμβάνει την ανήλικη θυγατέρα του από τον παιδικό σταθμό μετά το πέρας του εκπαιδευτικού προγράμματος.

ΑΠΕΙΛΕΙ σε βάρος της καθ΄ης της πρώτης αίτησης ……….. προσωπική κράτηση διάρκειας ενός (1) μηνός και χρηματική ποινή τριακοσίων (300) ευρώ για κάθε παράβαση της αμέσως ανωτέρω περί ρύθμισης της επικοινωνίας του αιτούντος της πρώτης αίτησης με την ανήλικη θυγατέρα του διάταξη του διατακτικού της παρούσας απόφασης.

ΟΡΙΖΕΙ προθεσμία εξήντα (60) ημερών για την άσκηση τακτικής αγωγής.

ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ στο σύνολό τους τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του την ………. 2018, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                                           (για τη δημοσίευση)

Παραστάθηκαν