Δικηγορικό Γραφείο

Με την υπ’ αριθ. 5/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Νίκαιας (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) ανεστάλη η εκτέλεση διαταγής πληρωμής εις βάρος εντολέως μας για ποσό 10.000 ευρώ, πλέον τόκων και εξόδων, εκ συναλλαγματικών, μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της ασκηθείσης ανακοπής.

Δια της ως άνω απόφασης πιθανολογήθηκε η ευδοκίμηση του πέμπτου λόγου της, ενσωματωθείσας στο δικόγραφο της αίτησης αναστολής, ανακοπής, σύμφωνα με τον οποίον η προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής πρέπει να ακυρωθεί λόγω μη συνδρομής των τυπικών προϋποθέσεων έκδοσής της κατά τον χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης.

Ειδικότερα δεν προσκομίστηκε από τον καθ΄ ου εξοφλητική απόδειξη από την οποία να προκύπτει ότι αυτός κατέβαλε το ποσό εκάστης συναλλαγματικής στον τελευταίο κομιστή, απορριπτομένου του αντίθετου ισχυρισμού του καθ΄ ου ότι η κατοχή και μόνο του χρεωστικού εγγράφου αποτελεί τεκμήριο εξόφλησης του χρέους.

Ακολουθεί το κείμενο της απόφασης. 

 

 

***

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

 

 

Αριθμός Απόφασης

5/2018

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ

 

Αποτελούμενο από την Ειρηνοδίκη Νικαίας Νεκταρία Σμαΐλη και τη Γραμματέα Μαρία Ευσταθιάδου.

Συνεδρίασε δημόσια, στο ακροατήριό του στις 24.01.2018 για να δικάσει την μεταξύ:

Του αιτούντος: ……………… ……………… του ………………, κατοίκου Κορυδαλλού Αττικής, οδός ………, αριθμ. ……… , με ΑΦΜ ………………, ο οποίος παραστάθηκε στο Δικαστήριο δια του πληρεξουσίου του δικηγόρου Δημητρίου Σταυρόπουλου, κατοίκου Αθηνών, οδός ……… , αριθμ. ……… .

ΚΑΤΑ

Ταυ καθ' ου η αίτηση: ……………… ……………… του ………………, κατοίκου Νικαίας Αττικής, οδός ………………, αριθμ ………, με Α.Φ.Μ. ……………… , ο οποίος παραστάθηκε στο Δικαστήριο δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του ……………… ………………, κατοίκου Πειραιώς, οδός ………………, αριθμ. ………

Ο αιτών ζητεί να γίνει δεκτή η από 05.12.2017 και με αριθμό πράξης κατάθεσης δικογράφου ………/06.12.2017 αίτηση, η οποία προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Αφού εκφωνήθηκε η υπόθεση από τη σειρά του οικείου εκθέματος και άκουσε όσα περιλαμβάνονται στα σχετικά πρακτικά.

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Με την κρινόμενη αίτηση α αιτών ζητεί να ανασταλεί η εκτέλεση της υπ' αριθμ ………/2017 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Δικαστηρίου τούτου, μέχρι την έκδοση τελεσίδικης αποφάσεως επί της από 05.12.2017 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ………/06.12.2017 ανακοπής που έχει ασκήσει κατ' αυτής νομότυπα και εμπρόθεσμα. Ζητεί επίσης, να καταδικαστεί ο καθ’ ου στη δικαστική του δαπάνη. Με αυτό το περιεχόμενο η αίτηση παραδεκτά εισάγεται για να εκδικαστεί ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθ. 686 ΚΠολθ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις του άρθρου 632 ΚΠολΔ, πλην του αιτήματος περί επιδίκασης των δικαστικών εξόδων, το οποίο είναι μη νόμιμο σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 84 Ν. 4194/2013, όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη τον άρθρου 14 παρ. 3 του Ν.4236/2014. Πρέπει επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, δεδομένου ότι έχει κατατεθεί το γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήμων του ΔΣΠ (βλ. το υπ’ αριθμ. Π ……… γραμμάτιο του ΔΣΠ) .

Από την ένορκη επ' ακροατηρίω κατάθεση των μαρτύρων απόδειξης και ανταπόδειξης, που περιέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης και από τα έγγραφα που νόμιμα προσκομίζονται μετ' επικλήσεως από τους διαδίκους πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα ουσιώδη για την έκβαση της δίκης πραγματικά περιστατικά:

Ο καθ' ου η ανακοπή εξέδωσε στις 07.02.2013, τέσσερις συναλλαγματικές, ποσού εκάστη 2.500 ευρώ με ημερομηνία λήξεως την 30.10.2014, την 30.11.2014, την 30.12.2014 και την 30.01.2015, τις οποίες συναλλαγματικές αποδέχθηκε ο μη διάδικος στην παρούσα δίκη, ……………… ………………, και τριτεγγυήθηκε ο αιτών. Τις ως άνω συναλλαγματικές ο καθ' ου η αίτηση μεταβίβασε δια οπισθογραφήσεως στον ……………… ………………, ο οποίος τις εμφάνισε νόμιμα και εμπρόθεσμα προς πληρωμή. Οι ως άνω συναλλαγματικές όμως, δεν πληρώθηκαν κατά την λήξη τους από τον αποδέκτη αυτών ή τον τριτεγγυητή και στα πλαίσια της ανάστροφής πορείας ο καθ’ ου η ανακοπή και εκδότης αυτών εξόφλησε αυτές με συνέπεια ο τελευταίος να καταστεί νόμιμος κομιστής εξ' αναγωγής. Εν συνεχεία, ο καθ' ου με αίτηση του ζήτησε και πέτυχε την έκδοση της υπ’ αριθμ. ………/2017 διαταγής πληρωμής αυτού του Δικαστηρίου, αντίγραφο εξ απογράφου πρώτου εκτελεστού, με την κάτω από αυτήν από 29.11.2017 επιταγή πληρωμής, επέδωσε στον αιτούντα, με την οποία τον επέτασσε να του καταβάλει για κεφάλαιο το ποσό των 10.000 ευρώ, πλέον τόκων και εξόδων. Κατά της ως άνω διαταγής πληρωμής, ο αιτών άσκησε εμπρόθεσμα και νομότυπα την παρούσα ανακοπή (βλ. την ………/06.12.2017 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Αθηνών Αντωνίου Παπαγιανούλα με ημερομηνία επίδοσης της ανακοπής στις 06.12.2017 και την επισημείωση του δικαστικού επιμελητή Αλέξανδρου Πάπαρη επί του σώματος της επίδικης διαταγής από την οποία προκύπτει η επίδοση αυτής στον αιτούντα στις 30.11.2017) με την οποία ζητεί την ακύρωση αυτής για τους αναλυτικά αναφερόμενους στο δικόγραφο λόγους.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 623 και 624 του ΚΠολΔ προκύπτει ότι μεταξύ των προϋποθέσεων, με τη συνδρομή των οποίων μπορεί να ζητηθεί η έκδοση διαταγής πληρωμής, είναι αφενός η ύπαρξη χρηματικής απαίτησης του αιτούντος, από ορισμένη έννομη σχέση και αφετέρου η απαίτηση αυτή, καθώς και το ποσό της, να αποδεικνύεται με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο. Εάν η απαίτηση η το ποσό της, δεν αποδεικνύονται εγγράφως, ο Δικαστής οφείλει κατά το άρθρο 623 του ίδιου κώδικα, να μην εκδώσει διαταγή πληρωμής. Εάν δε παρά την έλλειψη της διαδικαστικής αυτής προϋπόθεσης εκδοθεί διαταγή πληρωμής, τότε αυτή ακυρώνεται, ύστερα από ανακοπή του οφειλέτη, κατά τα άρθρα 632 και 633 του ΚΠολΔ. Η ακύρωση της διαταγής πληρωμής, για το λόγο αυτό, απαγγέλλεται, λόγω διαδικαστικού απαραδέκτου, ανεξαρτήτως της ύπαρξης και της δυνατότητας απόδειξης της απαίτησης με άλλα αποδεικτικά μέσα (ΟλΑΠ 10/1993 Δνη 38/769). Έτσι, το δικαστήριο που δικάζει την ανακοπή, εάν από τα έγγραφα που προσκομίστηκαν, για την έκδοση της διαταγής πληρωμής, δεν αποδεικνύεται η απαίτηση, δεν μπορεί να στηριχθεί σε άλλα στοιχεία, διαφορετικά από αυτά που προσκομίστηκαν στο Δικαστή, που εξέδωσε τη διαταγή πληρωμής, αλλά οφείλει να δεχθεί την ανακοπή και να ακυρώσει τη διαταγή πληρωμής (ΑΠ 1408/ 1987 ΕΕΝ 1988/755, ΕΑ 2701/1985 Δνη 30/143), χωρίς όμως η απόφαση αυτή να παράγει δεδικασμένο, προς την ουσιαστική αξίωση, διότι αντικείμενο της επί της ανακοπής δίκης είναι ο έλεγχος της νομιμότητας και του κύρους της διαταγής πληρωμής και όχι η διάγνωση της ουσιαστικής αξίωσης (ΑΠ 1870/1986 Δνη 29/281, ΕΠειρ. 799/1999 Δνη 41/494, ΕΠειρ. 849/1993 Δνη 35/1699).

Εξάλλου από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 40, 44, 46 και 47 του Ν. 5960/1933 «περί επιταγής» προκύπτει ότι κάθε υπογραφέας της επιταγής και εξ αναγωγής υπόχρεος ο οποίος πλήρωσε αυτήν στον κομιστή της, δικαιούται να απαιτήσει, κατά την πληρωμή της, την προς αυτόν παράδοση της επιταγής με εξοφλημένο λογαριασμό και χωρίς να είναι υποχρεωμένος να τηρήσει τη σειρά τους, να ενάγει ατομικά ή ομαδικά, τους προγενέστερους αυτούς υπόχρεους [οπισθογράφο, εκδότη ή άλλους], ζητώντας ολόκληρο το ποσό που πλήρωσε με τους τόκους, από την ημέρα της καταβολής αυτού και τα έξοδα. Η πληρωμή του ποσού της επιταγής, από τον υπογραφέα αυτής, προς τον κομιστή της, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση, για την άσκηση της παραπάνω αξιώσεως αναγωγής, προς απόδοση, η οποία στηρίζεται στην ιδιότητά του πληρώσαντος, ως εξ επιταγής υποχρέου και στο γεγονός της πληρωμής της επιταγής.

Το δικαίωμα αναγωγής του άρθρου 40 του άνω Ν. 5960/1933 κατά των υπογραφέων της επιταγής διαφέρει από τον προβλεπόμενο στο άνω άρθρο 44 § 2 δικαίωμα του πληρώσαντος οφειλέτη - οπισθογράφου προς απόδοση εναντίον των προηγουμένων αυτού υπογραφέων της επιταγής, ως προς τις προϋποθέσεις γέννησης, το περιεχόμενο και το χρόνο της παραγραφής. Στην περίπτωση του άρθρου 44 του Ν. 5960/1933 ο πληρώσας οφειλέτης δεν γίνεται κομιστής, από οπισθογράφηση, αλλά αποκτά νέο πρωτότυπο και αυτόνομο δικαίωμα και οφείλει να επικαλεσθεί τις προϋποθέσεις γέννησης τούτου, οι οποίες και πρέπει να αναφέρονται και στην διαταγή πληρωμής για τα έγκυρο αυτής δηλαδή ότι ο αιτών την έκδοσή της υπογραφέας της επιταγής κατέβαλε το ποσό αυτής στον κομιστή της (ΑΠ 1435/2003 ΝΟΜΟΣ ΕΑ 1122/2011 ΕπισκΕμπΔ 2011/831, ΕΠειρ 793/1999 Δνη 41/493). Η διαταγή πληρωμής που εκδόθηκε χωρίς η απαίτηση η το ποσό της να αποδεικνύεται εγγράφως, υπόκειται σε ακύρωση με ανακοπή ανεξαρτήτως της δυνατότητας απόδειξης της απαίτησης με άλλα αποδεικτικά μέσα, πλέον εκείνων, βάσει των οποίων εκδόθηκε η διαταγή πληρωμής, στα οποία δεν μπορεί να στηριχθεί το δικαστήριο της ανακοπής. Μόνη η κατοχή του τίτλου δεν αποδεικνύει τη πληρωμή της στον κάτοχο (Μάρκου Δίκαιο Επιταγής 4η έκδ. 2007 σελ. 297 επ, ΕΑ 7586/2103 αδημ., ΕΑ 1122/2011 ο.π, ΕΑ 1294/2009, ΕΔωδ. 184/2007, Εθεσ. 2292/2006 Ν0ΜΩΣ, ΕΠειρ. 526/2003 ΔΕΕ 2004/59, ΕΠαρ. 466/2003 Δικογρ. 2003/1444 ΕΠειρ. 799/1999 ό.π.). Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 43, 47, 48 ,49 του Ν. 5325/1932 περί συναλλαγματικής προκύπτει ότι τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση εξ αναγωγής κομιστή από συναλλαγματική.

Με τον πέμπτο λόγο της ανακοπής ο ανακόπτων ισχυρίστηκε όχι η ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής πρέπει να ακυρωθεί γιατί δεν συνέτρεχαν οι τυπικές προϋποθέσεις για την έκδοσή της και ειδικότερα δεν προσκομίστηκε από τον καθ' ου η ανακοπή κατά την υποβολή της σχετικής αίτησής του για έκδοση της πληττόμενης διαταγής πληρωμής, εξοφλητική απόδειξη από την οποία να αποδεικνύεται ότι ο καθ' ου κατέβαλε το ποσό εκάστης συναλλαγματικής στον τελευταίο κομιστή, ……………… ……………… , δεδομένου ότι η καταβολή του ποσού των ενδίκων συναλλαγματικών από τον καθ' ου στον τελευταίο κομιστή δεν δύναται να αποδειχθεί μόνο με την κατοχή των σωμάτων των συναλλαγματικών. Ο λόγος αυτός της ανακοπής είναι νόμιμος, στηριζόμενος στις διατάξεις της μείζονας σκέψης της παρούσας και πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω κατ` ουσίαν.

Από το ως άνω προσκομιζόμενο αποδεικτικό υλικό πιθανολογήθηκε πως α ανακόπτων υποχρεώθηκε να καταβάλει στον καθ ου για κεφάλαιο το ποσό των 10.000 ευρώ πλέον τόκων και εξόδων με βάση (4) συναλλαγματικές τις οποίες εξέδωσε ο καθ' ου σε διαταγή του ιδίου και στη συνέχεια τις μεταβίβασε δια οπισθογραφήσεως στον ……………… ……………… . Ειδικότερα στην άνω προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Ο αιτών (και ήδη καθ` ου η αίτηση) μεταβίβασε πάντα τα απορρέοντα εκ της συναλλαγματικής δικαιώματα του με οπισθογράφηση, η οποία ενεγράφη όπισθεν της συναλλαγματικής σε τρίτο πρόσωπο, ονόματι ……………… ………………  του ……………… , ο οποίος έκτοτε έγινε ο νέος νόμιμος κομιστής και κάτοχος των συναλλαγματικών. Κατά τις ημερομηνίες λήξεως έκαστης συναλλαγματικής, ο αιτών κατέβαλε στο νέο κομιστή τα αναφερόμενα στις συναλλαγματικές ποσά, αφού ως οπισθογράφος είχε νόμιμη υποχρέωση προς τούτα   και προς απόδειξη τούτου ο κομιστής ενέγραψε στο εμπρόσθιο τμήμα των συναλλαγματικών με κόκκινη επισήμανση τη λέξη «εξοφλήθη». Παρ' όλα τούτα οι ως άνω συναλλαγματικές δεν εξοφλήθηκαν στον αιτούντα κατά τη λήξη τους από τους άνω υπόχρεους ..... Ως οπισθογράφος και έχοντας ικανοποιήσει πλήρως τον καθ ου η οπισθογράφηση   ο αιτών εμφάνισε προς πληρωμή.....»

Με βάση τα παραπάνω όμως, για την έκδοση της πληττόμενης διαταγής πληρωμής δεν προσκομίστηκε ουδεμία εξοφλητική απόδειξη του τελευταίου κομιστή, μόνη η κατοχή του τίτλου ή η απλή αναγραφή της λέξης «εξοφλήθη» χωρίς την υπογραφή του τελευταίου κομιστή δεν αποδεικνύουν τη πληρωμή των συναλλαγματικών από τον κάτοχο των αξιογράφων, αφού ο πληρώσας τις συναλλαγματικές στον τελευταίο κομιστή, εν προκειμένω ο καθ' ου, απέκτησε με την πληρωμή αυτών νέο πρωτότυπο και αυτόνομο δικαίωμα και όχι δικαίωμα από οπισθογράφηση, τις προϋποθέσεις γέννησης του οποίου οφείλει να επικαλεσθεί και να αποδείξει.

Ο καθ' ου η ανακοπή ισχυρίζεται ότι από την κατοχή των σωμάτων των ενδίκων συναλλαγματικών τεκμαίρεται ότι αυτός κατέβαλε τα ποσά των συναλλαγματικών στον τελευταίο κομιστή, όπως επίσης και από την αναγραφή επί των σωμάτων αυτών της λέξης «εξοφλήθη». Το γεγονός όμως, ότι ο καθ ου η ανακοπή κατέχει τα σώματα των συναλλαγματικών, δεν υποδηλώνει αναγκαίως, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στις αρχικές σκέψεις της παρούσας, και ότι κατέβαλε και τα επίδικα ποσά και επομένως δεν μπορεί να αποδειχθεί η καταβολή αυτή από μόνη την κατοχή του σώματος των συναλλαγματικών ή της ανυπόγραφής λέξης «εξοφλήθη» επί του εμπροσθίου μέρους των συναλλαγματικών. Και τούτο διότι κατά την ρητή, και μη επιδεχόμενη διαφορετική ερμηνεία, διάταξη του άρθρου 623 του ΚΠολΔ, όπως και στην προαναφερθείσα μείζονα σκέψη αναφέρεται, μοναδικό επιτρεπόμενο αποδεικτικό μέσο για την έκδοση διαταγής πληρωμής αποτελούν τα έγγραφα δημόσια ή ιδιωτικά. Ο λόγος του περιορισμού αυτού ανάγεται στο σκοπό του θεσμού και μάλιστα στο μονομερή χαρακτήρα της διαδικασίας που αποκλείει στη φάση της έκδοσης της διαταγής πληρωμής τη συμμετοχή του οφειλέτη (βλ. Κεραμέα - Κονδύλη - Νίκα ΚΠολΔ ΙΙ 2000 υπ' άρθρ. 623 αρ. 7 σελ. 1154). Εξ` αυτού τον λόγου δεν καλύπτουν την προϋπόθεση της έγγραφης αποδείξεως κατά τη διαδικασία της εκδόσεως της διαταγής πληρωμής άλλα αποδεικτικά μέσα μεταξύ των οποίων και τα δικαστικό τεκμήρια, τα οποία μπορούν οι διάδικοι να επικαλεστούν παραδεκτά και να ληφθούν από το δικαστήριο υπόψη μόνο στο Πλαίσιο μιας διαγνωστικής δίκης (βλ. Κεραμέα - Κονδύλη - Νίκα ΚΠολΔ ΙΙ 2000 υπ' αρθρ. 623 αρ. 9 σελ. 1155, Μπέης άρθρο 623 σελ. 163).

Επομένως δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής στη διαδικασία εκδόσεως διαταγής πληρωμής το εισαγόμενο με το άρθρο 424 εδ. β' ΑΚ νόμιμο τεκμήριο της εξοφλήσεως του χρέους από μόνο το γεγονός της κατοχής του χρεωστικού εγγράφου (βλ. αντιθ. ΑΠ 77412004, ΕφΛαρ 191/2004 ΝΟΜΟΣ, ΕΘεσ 201/2011 ΕπισκΕμπΔ 2011/514 - ΔΕΕ 2011/1281) αλλά ούτε και η απλή ανυπόγραφή αναγραφή της λέξεως «εξοφλήθη» επί του σώματος της επιταγής καθώς η αναγραφή αυτή δεν συνεπάγεται ότι έλαβε χώρα από τον τελευταίο κομιστή της εκάστοτε συναλλαγματικής.

Συνεπώς, ο λόγος της ανακοπής με τον οποίο ο ανακόπτων ζητεί την ακύρωση της προσβαλλομένης διαταγής πληρωμής για το λόγο ότι ο καθ' ου η ανακοπή δεν προσκόμισε αποδείξεις καταβολής τον ποσού εκάστης συναλλαγματικής στον ως άνω κομιστή πιθανολογείται πως θα γίνει δεκτός και ως κατ ` ουσία βάσιμος, και παρελκούσης της εξετάσεως των λοιπών λόγων της ανακοπής και εφόσον πιθανολογείται ότι θα ευδοκιμήσει η ανακοπή, στα πλαίσια της οποίας ασκήθηκε η κρινόμενη αίτηση, πρέπει η υπό κρίση αίτηση να γίνει δεκτή και να ανασταλεί η εκτέλεση της υπ' αριθμ. ………/2017 διαταγής πληρωμής αυτού του Δικαστηρίου, μέχρι την έκδοση τελεσίδικής αποφάσεως επί της από 05.12.2017 και με αριθμό πράξης κατάθεσης ………/06.12.2017 ανακοπής.

Τέλος, η δικαστική δαπάνη πρέπει να επιβληθεί σε βάρος του αιτούντος σύμφωνα με του άρθρο 84 Ν 4194/2013, όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 3 του Ν. 4236/2014, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

 

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ την εκτέλεση της υπ’ αριθμ. ………/2017 διαταγής πληρωμής αυτού του Δικαστηρίου μέχρι την έκδοση τελεσίδικης αποφάσεως επί της 05.12.2017 και με αριθμό πράξης κατάθεσης δικογράφου ………/06.12.2017 ανακοπής ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου και υπό τον όρο συζητήσεως αυτής κατά την ορισθείσα δικάσιμο.

 

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος του αιτούντος τα δικαστικά έξοδα του καθ’ ου η ανακοπή, τα οποία ορίζει σε εκατόν ογδόντα (180,00) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στη Νίκαια, στις 15.03.2018 σε έκτακτη, δημόσια και στο ακροατήριο συνεδρίαση του Δικαστηρίου, που οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι ήταν απόντες.

 

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ