Δικηγορικό Γραφείο

Ιδιαίτερο νομικό αλλά και ουσιαστικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το σκεπτικό της υπ’ αριθμ. 5217/2017 απόφασης του ΜΠΑ (Τμήμα Ασφαλιστικών μέτρων) σε υπόθεση αιτήσεως μεταρρύθμισης της ορισθείσας διατροφής από τον πατέρα, με την οποία  πιθανολογήθηκε η ύπαρξη αφανών εισοδημάτων του αιτούντος- πατέρα παρά την επικαλούμενη εκ μέρους του ζημία της επιχείρησής του, ως αυτή αποδεικνυόταν από τις οικείες φορολογικές δηλώσεις λόγω του γεγονότος ότι δεν είχαν ελεγχθεί από την αρμόδια φορολογική αρχή ως προς την ειλικρίνειά τους. Απορριπτέο κρίθηκε επίσης και το αίτημα του πατέρα περί ορισμού του χρόνου καταβολής της διατροφής στο πρώτο εικοσαήμερο εκάστου ημερολογιακού μήνα λόγω αντίθεσής του στην, αναγκαστικού δικαίου, διάταξη του άρθρου 1496 εδ. α’ ΑΚ, με την οποία ορίζεται ότι η διατροφή προκαταβάλλεται σε χρήμα κάθε μήνα. Ακολουθεί το κείμενο της απόφασης. 

 

 

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

 

 

 

 

 

Αριθμός Αποφάσεως

5217/2017

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Ιωάννα Κουκουράκη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, η οποία ορίστηκε μετά από κλήρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3327/2005.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 12.06.2017, χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

Του αιτούντος: …......…...... …......…...... του …......…...... , κατοίκου Νέου Ψυχικού Αττικής, οδός …......…...... αρ. …...... , Α.Φ.Μ. …......…......, ο οποίος εμφανίστηκε στο Δικαστήριο με την πληρεξούσια δικηγόρο του, …......…...... …......…...... .

Της καθ' ης η αίτηση: …......…...... …......…......τον …......…......, κατοίκου Νέας Φιλοθέης Αττικής, οδός …......…...... αρ. … , ως προσωρινά ασκούσας την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων της, …......…...... και …......…......, η οποία εμφανίστηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου και παραστάθηκε μετά της πληρεξουσίου δικηγόρου της, Κωνσταντίνας Γιαννοπούλου.

Ο αιτών ζητεί να γίνει δεκτή η από 15-3-2017 (αρ. έκθ. καταθ. δικογράφου …......…....../2017) αίτηση, η οποία προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της απόφασης αυτής, οπότε η υπόθεση εκφωνήθηκε και συζητήθηκε από το οικείο έκθεμα (αρ. 5).

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιες δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τούς και ζήτησαν να γίνουν αυτοί δεκτοί.

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Σύμφωνα με το άρθ. 696 παρ. 3 ΚΠολΔ., το Δικαστήριο που διέταξε ασφαλιστικά μέτρα, ως τη συζήτηση της αγωγής, που αφορά την κύρια υπόθεση, έχει δικαίωμα, με αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον, να μεταρρυθμίσει ή να ανακαλέσει, ολικά ή εν μέρει, την απόφασή του, εφόσον επήλθε μεταβολή των πραγμάτων που δικαιολογεί την ανάκληση ή τη μεταρρύθμισή της. Μεταβολή πραγμάτων, η οποία μπορεί να δικαιολογήσει την ανάκληση ή μεταρρύθμιση της απόφασης, είναι αυτή που αφορά κρίσιμα πραγματικά περιστατικά, τα οποία ασκούν ουσιώδη επίδραση στην υπόθεση που κρίθηκε και πρέπει να τελούν σε αιτιώδη σύνδεσμο προς το περιεχόμενο του ασφαλιστέου δικαιώματος και σε λογική συνάρτηση προς τα γεγονότα, στα οποία στηρίχθηκε η προηγούμενη απόφαση, ώστε να μορφώνεται αντίθετη ή διαφορετική κρίση. Ως νέα στοιχεία νοούνται όχι μόνο τα πραγματικά περιστατικά που έλαβαν χώρα μετά τη συζήτηση της αίτησης, αλλά και εκείνα που προϋπήρχαν, απλώς δε μετά τη συζήτηση αποκαλύφθηκαν και γενικώς όλα όσα δεν τέθηκαν υπό την κρίση τον δικαστηρίου, από ανυπαίτια συμπεριφορά τον διαδίκου, τα οποία, αν είχαν τεθεί υπόψη του, θα εμφάνιζαν διαφορετική πραγματική κατάσταση και θα απέληγαν σε διαφορετική κρίση (ΜΠρΡοδ 1173/2006 ΝΟΜΟΣ, ΜΠρΡοδ 40/2004 ΝΟΜΟΣ, ΜΠΑ 933/1998 Δ 30, 105 ΜΠΠειρ 1948/1988 Δ 20, 472, ΠΠρΡοδ 28/2013 ΝΟΜΟΣ).

Στην προκείμενη περίπτωση, με την από 15.03.2017 αίτηση, κατ' εκτίμηση αυτής, ο αιτών ζητεί να μεταρρυθμιστεί η υπ' αριθ. 9503/2015 απόφαση αυτού τον Δικαστηρίου, διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων, με την οποία ρυθμίστηκε προσωρινά, η άσκηση της επιμέλειας του προσώπου των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων, η καταβολή διατροφής στην εδώ καθ' ης, εκεί αιτούσα, για λογαριασμό των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων, ως ασκούσα την επιμέλεια αυτών και η επικοινωνία του εδώ αιτούντος με τα ανήλικα. Τούτο γιατί, προέκυψαν, κατά τα, στην κρινόμενη αίτηση εκτιθέμενα, μετά τη συζήτηση εκείνης της αίτησης, επί της οποίας εξεδόθη η άνω απόφαση, την 23-10-2015, νέα πραγματικά περιστατικά. Ότι συγκεκριμένα έχουν μεταβληθεί οι οικονομικές συνθήκες του αιτούντος, σε σχέση με την καθορισθείσα στην παραπάνω απόφαση διατροφή, καθόσον η μεν καθ' ης αποκερδαίνει 1750 ευρώ/μήνα, από την εργασία της στην οικογενειακή επιχείρηση, εταιρία με την επωνυμία « ……… Α.Ε. », ενώ η επαγγελματική δραστηριότητα του αιτούντος, ως διατηρούντος ατομική επιχείρηση, εργαστήριο πώλησης και κατασκευής ειδών από plexiglass, έχει μειωθεί δραματικά, το έτος 2016 εμφάνιζε ζημιές, ύψους 3.604 ευρώ, ενώ έχει αναλωθεί και το ποσό των 52.500 ευρώ, που εισέπραξε την 10.04.2012, από την πώληση ενός διαμερίσματος. Ότι με βάση τα ανωτέρω πρέπει να μεταρρυθμιστεί η ως άνω απόφαση ώστε να περιοριστεί η καταβαλλόμενη διατροφή στην καθ' ης, για λογαριασμό των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων, σε τετρακόσια ευρώ (400 €), για αμφότερα τα ανήλικα, να οριστεί χρόνος καταβολής του ποσού αυτού το πρώτο εικοσαήμερο εκάστου ημερολογιακού μήνα και να καταδικασθεί η καθ’ ης στη δικαστική του δαπάνη.

Με το άνω περιεχόμενο η αίτηση, είναι μη νόμιμη, αναφορικά με το αίτημα να καθοριστεί χρόνος καταβολής της ορισθεισομένης διατροφής, το πρώτο εικοσαήμερο εκάστου ημερολογιακού μήνα. Τούτο για τον εξής λόγο: κατ' άρθ. 1496 εδ. α' Α.Κ., η  οποία είναι αναγκαστικού δικαίου διάταξη, η διατροφή προκαταβάλλεται σε χρήμα κάθε μήνα. Επομένως, εκ τον νόμου δεν μπορεί να οριστεί χρόνος καταβολής της διατροφής το πρώτο εικοσαήμερο έκαστου ημερολογιακού μήνα, αφού αυτή προκαταβάλλεται εκ του νόμου. Εξάλλου, σύμφωνα με το εδ. β' του ίδιου άρθρου, αν συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι, το δικαστήριο μπορεί να επιτρέψει στον υπόχρεο την καταβολή της διατροφής με άλλον τρόπο, όμως, στην προκείμενη περίπτωση, ο αιτών δεν επικαλείται «ιδιαίτερους λόγους», οι οποίοι θα μπορούσαν να οδηγήσουν το Δικαστήριο τούτο, να επιτρέψει την καταβολή της ορισθεισομένης διατροφής, εντός του πρώτου εικοσαημέρου έκαστου ημερολογιακού μήνα. Κατά τα λοιπά, η αίτηση είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθ. 696 παρ. 3 ΚΠολΔ και πρέπει να ερευνηθεί ως προς την ουσιαστική αυτής βασιμότητα.

Από την ένορκη κατάθεση, στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, του μάρτυρος ταυ αιτούντος, ……… ……… και αυτού της καθ' ης, ……… ……… και τα έγγραφα πού αμφότεροι οι διάδικοι προσκομίζουν, είτε ως αυτοτελή αποδεικτικά μέσα, είτε για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, πιθανολογούνται τα ακόλουθα: Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο θρησκευτικό γάμο στη Φιλοθέη Αττικής, την 23-5-2009, από τον οποίο απέκτησαν δύο τέκνα, τον ………, που γεννήθηκε την …-…-2010 και την ……… , που γεννήθηκε την …-…-2013. Η έγγαμη συμβίωση των διαδίκων δεν εξελίχθηκε ομαλά και διασπάστηκε οριστικά τον Μάιο τον έτους 2015. Έκτοτε η καθ' ης, με τα ανήλικα τέκνα της, ζει στην οικογενειακή στέγη, ήτοι σε διαμέρισμα στη Νέα Φιλοθέη Αττικής, του οποίου έχει την ψιλή κυριότητα. Η καθ' ης υπέβαλε στη γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου, την από …-…-2014 αίτησή της, λήψης ασφαλιστικών μέτρων, με αίτημα περί ανάθεσής σ' αυτήν αποκλειστικά, προσωρινά, της επιμέλειας του προσώπου των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων και επιδίκασης σ' αυτήν διατροφής, για λογαριασμό των ανηλίκων, τέκνων της. Ο εδώ αιτών είχε υποβάλει και αυτός, ενώπιόν τον ίδιου Δικαστηρίου, την προφορική ανταίτησή του, με την οποία ζητούσε να ρυθμιστεί το δικαίωμα επικοινωνίας του αιτούντος με τα τέκνα του. Επί των ανωτέρω, αιτήσεως και ανταιτήσεως, οι οποίες σννεκδικάστηκαν αντιμωλία των διαδίκων, την 23-10-2015, εξεδόθη η υπ' αριθμ. 9503/2015 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων, με την οποία έγιναν δεκτά τα εξής: Η εδώ καθ' ης ήταν η καταλληλότερη για την ανάθεση σ' αυτήν, της επιμέλειας τον προσώπου των ανηλίκων, δεδομένου ότι και ο εδώ αιτών δεν είχε αμφισβητήσει την καταλληλόλητα και ικανότητά της να φροντίζει τα ανήλικα τέκνα τους. Με την ίδια απόφαση πιθανολογήθηκε ότι η καθ' ης, υπάλληλος στο ταξιδιωτικό γραφείο του πατέρα της, με την επωνυμία «……………… Α.Ε.», μέχρι τη συζήτηση της αίτησης και ανταίτησης, είχε μηνιαίο εισόδημα 1.121,63 ευρώ, όπως προέκυπτε από την απόδειξη μισθοδοσίας της, τον μηνός Σεπτεμβρίου 2015, διέθετε δε, την ψιλή κυριότητα του διαμερίσματος στη Νέα Φιλοθέη Αττικής, εμβαδού 161 τ.μ., στο οποίο κατοικεί με τα ανήλικα και δεν βαρύνεται με μίσθωμα, αλλά μόνο με τις δαπάνες συντήρησης και λειτουργίας της οικίας. Τα άνω οικονομικά μεγέθη πιθανολογείται ότι έχουν μεταβληθεί, μετά τη συζήτηση των άνω αιτήσεως και ανταιτήσεεως, καθόσον, από την απόδειξη μισθοδοσίας της καθ' ης, τον μηνός Μαΐου, προκύπτει ότι οι μηνιαίες αποδοχές της έχουν μειωθεί σε 920 ευρώ κατά μήνα, περίπου, ήτοι ποσό μικρότερο από αυτό που πιθανολογήθηκε με την άνω απόφαση. Επίσης δεν πιθανολογήθηκε συγκεκριμένη  ποσοστιαία ή ποσοτική μείωση των εισοδημάτων τον αιτούντος, δεδομένου ότι δεν προσκομίστηκε κανένα έγγραφο αποδεικτικό στοιχείο σχετικώς. Πιο συγκεκριμένα, η οικονομική κρίση έπληξε όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες. Ήδη, κατά τη συζήτηση της από …-….-2014 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, την 23-10-2015, ο αιτών προσκόμιζε, ως αποδεικτικά στοιχεία των εισοδημάτων του, τα εκκαθαριστικά σημειώματα των ετών 2008 — 2014, όπου ο αιτών εμφάνιζε μηνιαία εισοδήματα ύψους 348,25 ευρώ, το έτος 2014, 317,10 ευρώ, το έτος 2013, 507,10 ευρώ, το έτος 2012, ενώ ήδη, προσκομίζοντας το εκκαθαριστικό σημείωμα του, του έτους 2016, αναφέρει ότι η ατομική του επιχείρηση, κατασκευής και εμπορίας ειδών plexiglass, εμφανίζει ζημίες, εκ 3.604 ευρώ. Ο ισχυρισμός του αυτός δεν κρίνεται πειστικός.

Τούτο για τους εξής λόγους: Πέραν του ότι οι δηλώσεις του στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., δεν έχουν ελεγχθεί, επομένως δεν προκύπτει η ειλικρίνειά τους, πιθανολογείται ότι ο καθ' ου έχει αφανή εισοδήματα καθόσον, ενώ κατά το έτος 2015 εμφάνιζε ετήσια εισοδήματα 2.850,10 ευρώ, το ίδιο εκείνο έτος, προ της πιθανότητας έκδοσης συναινετικού, μεταξύ των διαδίκων, διαζυγίου, συμφώνησε με την καθ' ης, με το από 2.6.2015 ιδιωτικό συμφωνητικό, να της καταβάλει, για λογαριασμό αμφότερων των ανηλίκων τέκνων τους, ποσό 900 ευρώ μηνιαίως, για διατροφή. Από δε το έτος 2015 ως σήμερα δεν έχουν μεταβληθεί δραματικά οι οικονομικές συνθήκες, λόγω κρίσης, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας, όπως ο αιτών ισχυρίζεται, επομένως, εξακολουθεί να πιθανολογείται ότι τα μηνιαία εισοδήματά τον ανέρχονται σε 1.000 — 1.500 ευρώ/μήνα. Εξάλλου, δεν έχει μεταβληθεί, από την 23-10-2015, ούτε η εν γένει, περιουσιακή του κατάσταση, καθόσον ήδη από τότε, εκμίσθωνε ένα διαμέρισμα εμβαδού 78 τ.μ., στο Νέο Ψυχικό Αττικής και από την αιτία αυτή εισέπραττε μηνιαίο μίσθωμα 250 ευρώ, γεγονός το οποία αναφέρεται, εξάλλου, στην υπ’ αριθμ. 9503/2015 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου. Φαίνεται δε, ως νέο στοιχείο, ότι ο ίδιος μισθώνει κατοικία, εμβαδού 25 τ.μ., στο Νέο Ψυχικό Αττικής, επί της οδού ………, αρ. … , από 1-6-2016, προς 140 ευρώ/μήνα. Η διαφορά αυτή των εξόδων τον, των 140 ευρώ/μήνα, σε σχέση με τα κριθέντα με την υπ' αριθμ. 9503/2015 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, συμψηφίζεται με την ανωτέρω μείωση των εσόδων της καθ' ης. Σημειώνεται ότι για την μίσθωση του ποσοστού του συγκυρίου, του καταστήματος στο οποίο λειτουργεί το κατάστημά του ο αιτών, φαίνεται ότι καταβάλει μηνιαίο μίσθωμα 100 ευρώ. Όμως τούτο δεν αποτελεί «νέο» στοιχείο, καθόσον η σχετική μίσθωση φαίνεται να συνήφθη, με τον ……… ………, αδελφό του, εδώ μάρτυρα απόδειξης, την 1-6-2014, δηλαδή πριν τη συζήτηση της αίτησης επί της οποίας εξεδόθη η υπ’ αριθμ. 9503/2015 απόφαση τον Δικαστηρίου τούτου. Επομένως αν αυτό το στοιχείο δεν υποβλήθηκε σε γνώση του Δικαστηρίου πού εξέδωσε την υπ' αριθμ. 9503/2015 απόφαση, τούτο οφείλεται σε υπαιτιότητα του αιτούντος, ο οποίος δεν το έθεσε υπόψιν τον Δικαστηρίου, επομένως, ούτε κατά την έννοια αυτή, σύμφωνα με όσα εκτίθενται στη μείζονα σκέψη, αποτελεί «νέο» στοιχείο.

Επίσης, ο αιτών ισχυρίζεται ότι έχει αναλωθεί το τίμημα εκ 52.500 ευρώ, πού είχε εισπράξει από πώληση και μεταβίβαση ακινήτου του. Τον ίδιο ισχυρισμό είχε προβάλει κατά κατά την εκδίκαση της από 25-9-2014 αιτήσεως. Σημειώνεται ότι τότε, ο ισχυρισμός αυτός δεν είχε πιθανολογηθεί αληθινός, καθόσον ο αιτών δεν είχε προσκομίσει και επικαλεσθεί έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν οφειλές αυτού του ύψους, τις οποίες δήθεν κάλυψε, με το ποσό αυτό. Κατά την ακροαματική διαδικασία ενώπιον τον ακροατηρίου του Δικαστηρίου τούτου, ο μάρτυρας απόδειξης κατέθεσε ότι το ποσό αυτό αναλώθηκε εντός του έτους 2015, επομένως προ της συζήτησης της από …-…-2014 αιτήσεως, επομένως, κατά τον τρόπο αυτό, δεν συνιστά «νέο» περιστατικό. Σε κάθε περίπτωση, όμως, ακόμα και στο Δικαστήριο τούτο ο αιτών δεν προσκόμισε έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν οφειλές του αυτού ύψους, ούτε αποδείξεις καταβολής, μετά την 23-10-2015, ώστε να πιθανολογείται ότι το ποσό αυτό αναλώθηκε πράγματι, μετά την ημερομηνία αυτή. Επομένως  δεν πιθανολογούνται «νέα» πραγματικά περιστατικά, από τα οποία να συνάγεται μεταβολή της οικονομικής δυνατότητας τον αιτούντος. Λαμβανομένων υπόψη και των διατροφικών αναγκών των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων, οι οποίες δεν έχουν μειωθεί, ούτε, εξάλλου, μείωση των διατροφικών αναγκών των ανηλίκων τέκνων του, επικαλείται, ο, αιτών στην κρινόμενη αίτηση, σύμφωνα με τα ανωτέρω, σ' αυτήν εκτιθέμενα, πιθανολογείται ότι αυτές εξακολουθούν να ανέρχονται στο ποσό των οχτακοσίων (800 €) ευρώ, για τον ……… και των επτακοσίων (780 €) ευρώ, για την ………, μηνιαίως, στα οποία συνυπολογίζονται οι συνεδρίες της παιδοψυχολόγου, ……… ……… , τις οποίες παρακολουθεί ο ……… και τα μαθήματα κολύμβησης που παρακολουθεί, στον αθλητικό σύλλογο «………» και η παροχή της στέγης, της προσωπικής εργασίας και των φροντίδων της μητέρας τούς και της προσληφθείσης οικιακής βοηθού, από τα οποία ο αιτών εξακολουθεί να οφείλει να καταβάλει 400 ευρώ, για λογαριασμό του ανήλικού ……… και ποσό 350 ευρώ, για λογαριασμό της ανήλικης ………. .

Επομένως, με τα δεδομένα αυτά, η κρίση τον Δικαστηρίου τούτον, με την υπ' αριθμ. 9583/2015 απόφαση, ως προς τη διάταξη αυτή, της επιδίκασης στην καθ' ης διατροφής, εκ ποσού τετρακοσίων ευρώ (400 €) μηνιαίως, για λογαριασμό τον ανήλικού ……… και ποσού τριακοσίων πενήντα (350 €) ευρώ, για λογαριασμό της ανήλικης ………, δεν πρέπει να ανακληθεί, ούτε να μεταρρυθμιστεί.

Με τα δεδομένα αυτά πρέπει να απορριφθεί η κρινόμενη αίτηση και να συμψηφιστεί η δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων, λόγω της ιδιότητάς τους ως συζύγων, κατ' άρθ. 179 ΚΠολΔ., κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

Απορρίπτει την αίτηση.

Συμψηφίζει μεταξύ των διαδίκων το σύνολο των δικαστικών εξόδων.  

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια του, στην Αθήνα

 

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ