Δικηγορικό Γραφείο

 

Σύμφωνα με την κρίση του Δικαστηρίου, δεν προκύπτει από το περιεχόμενο του ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης μηχανημάτων και κινητού εξοπλισμού, η βούληση για την ανάληψη υποχρέωσης στο όνομα και για λογαριασμό των συμβαλλομένων εταιριών, της μεν εντολέως μας Ε.Ε. ως μισθώτριας, της δε αντιδίκου Ε.Π.Ε. ως εκμισθώτριας. Ειδικότερα, οι υπογραφές στο ανωτέρω συμφωνητικό δεν ετέθησαν κάτωθι της επωνυμίας των διαδίκων εταιριών, όπως επιτάσσει η διάταξη του άρθρου 21 του Ν. 3190/1955, ενώ δεν προσκομίστηκαν τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα. Ως εκ τούτου, από το περιεχόμενο του μισθωτηρίου δεν συνάγεται η υπογραφή και η κατάρτιση αυτού από τους νομίμους εκπροσώπους της ανακόπτουσας Ε.Ε. και της καθ΄ης Ε.Π.Ε. ως υποχρέου και δικαιούχου, αντιστοίχως, των αιτούμενων με την επίδικη διαταγή πληρωμής μισθωμάτων. Κρίσιμο στοιχείο είναι το αν το έγγραφο υπογράφηκε από εκείνον που αναλαμβάνει με αυτό υποχρεώσεις. Δεν αποδεικνύεται η χρηματική απαίτηση της καθ΄ης και επομένως, ακύρως εκδόθηκε με βάση το μισθωτήριο αυτό η ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής, δεδομένου ότι δεν συνέτρεξε η διαδικαστική προϋπόθεση της έγγραφης απόδειξης της αξιούμενης απαίτησης και ανεξαρτήτως της δυνατότητας απόδειξής της με άλλα αποδεικτικά μέσα.

Ακολουθεί το κείμενο της απόφασης:

 

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

 

Αριθμός Απόφασης

14/2018

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ

         

Αποτελούμενο από την Ειρηνοδίκη Νίκαιας ………. και τη Γραμματέα ……

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις ………2018 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Της ανακόπτουσας: Της ετερόρρυθμης και ήδη τελούσης υπό εκκαθάριση εταιρίας με την επωνυμία «…………. Ε.Ε.», εδρεύουσας στον Κορυδαλλό Αττικής, οδός ………. αρ. … με ΑΦΜ ………….., όπως νόμιμα εκπροσωπείται, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου του δικηγόρου, Ελευθερίου Κιούκη.

Κ Α Τ Α

Της καθής η ανακοπή: Της υπό εκκαθάριση εταιρίας με την επωνυμία «……………. Ε.Π.Ε.», εδρεύσουσας στον Κορυδαλλό Ατικής, με ΑΦΜ …………, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου ………

Η ανακόπτουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από ……..2017 και με αριθμό πράξης κατάθεσης ……./2017  ανακοπή, η συζήτηση της οποίας είχε προσδιορισθεί για τη δικάσιμο της ……2017 και κατόπιν αναβολών για τη δικάσιμο της ………2018 οπότε και συζητήθηκε. Επί της ανακοπής αυτής, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 5/2018 μη οριστική απόφαση αυτού του Δικαστηρίου, με την οποία διατάχθηκε η επανάληψη της συζήτησης για την εξέταση ενός μάρτυρα από κάθε πλευρά. Ήδη, η ανακοπή αυτή νόμιμα επαναφέρεται προς συζήτηση δυνάμει της υπ’ αριθ. ……./2018 και με αριθμό πράξης κατάθεσης ……./2018 πράξης της Ειρηνοδίκου Νίκαιας, με την οποία ορίστηκε δικάσιμος η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας και η υπόθεση γράφτηκε στο πινάκιο.

Αφού εκφωνήθηκε η υπόθεση από τη σειρά του αντίστοιχου πινακίου και άκουσε όσα περιλαμβάνονται στα σχετικά πρακτικά:      

 

Μελέτησε τη δικογραφία

Σκέφτηκε σύμφωνα με τον Νόμο

 

          Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 623 και 624 ΚΠολΔ, προκύπτει ότι μεταξύ των ουσιαστικών και διαδικαστικών προϋποθέσεων, με τη συνδρομή ή μη των οποίων μπορεί να ζητηθεί η έκδοση διαταγής πληρωμής είναι αφενός η ύπαρξη χρηματικής απαίτησης του αιτούντος και ορισμένη έννομη σχέση και αφετέρου, η απαίτηση αυτή, καθώς και το ποσό της να αποδεικνύονται με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο ή με συνδυασμό τέτοιων εγγράφων. Ειδικότερα, από τα έγγραφα αυτά πρέπει να προκύπτουν το οφειλόμενο ποσό, το ύψος της σχετικής αξιώσεως, το ληξιπρόθεσμό της και η αιτία της οφειλής, καθώς και τα πρόσωπα του δικαιούχου και του οφειλέτη. Εάν η απαίτηση ή το ποσό της δεν αποδεικνύονται εγγράφως, ο δικαστής οφείλει, κατ’ άρθρο 628 ΚΠολΔ, να μην εκδώσει διαταγή πληρωμής, εάν, δε, παρά την έλλειψη της διαδικαστικής αυτής προϋπόθεσης, εκδοθεί διαταγή πληρωμής, τότε αυτή ακυρώνεται ύστερα από ανακοπή του οφειλέτη, κατά τα άρθρα 632 και 633 ΚΠολΔ. Η ακύρωση της διαταγής πληρωμής για τον λόγο αυτόν απαγγέλλεται λόγω διαδικαστικού απαραδέκτου, ανεξαρτήτως της ύπαρξης και της δυνατότητας απόδειξης της απαίτησης με άλλα αποδεικτικά μέσα (ΟλΑΠ 43/2005 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Στην περίπτωση αυτή, αντικείμενο της δίκης και κατά συνέπεια της δικαιοδοτικής κρίσης του δικαστηρίου που δικάζει την ανακοπή, δεν καθίσταται το ζήτημα της ύπαρξης ή μη της απαίτησης για την οποία εκδόθηκε η διαταγή πληρωμής, αφού, με μόνη τη διαπίστωση της βασιμότητας του τυπικού λόγου της ανακοπής γίνεται δεκτό το αίτημα αυτής και ακυρώνεται άνευ ετέρου, η διαταγή πληρωμής. Η ύπαρξη της απαίτησης δεν αποτελεί στην περίπτωση αυτή προδικαστικό ζήτημα για την παραδοχή της ανακοπής και ως εκ τούτου δεν ερευνάται παρεμπιπτόντως από το δικαστήριο της ανακοπής. Εξ αυτού, παρέπεται ότι η απόφαση που δέχεται την ανακοπή, επειδή δεν συντρέχει η διαδικαστική προϋπόθεση της έγγραφης απόδειξης της απαίτησης προς έκδοση διαταγής πληρωμής, δημιουργεί δεδικασμένο, που περιορίζεται μόνο στο δικονομικό ζήτημα του κύρους και της ισχύος ή μη της διαταγής πληρωμής και δεν εκτείνεται στην ύπαρξη και το μέγεθος της απαίτησης (ΟλΑΠ 10/1977, ΑΠ 1102/2008, ΑΠ 1114/2002, ΕφΔωδ 184/2007, ΕφΔωδ 122/2006 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Επίσης, από τις διατάξεις των άρθρων 61, 65, 67, 68 και 70 ΑΚ, συνάγεται ότι για να υποχρεωθεί το νομικό πρόσωπο από δικαιοπραξία πρέπει αυτή να έχει συναφθεί είτε από το όργανο που το διοικεί το οποίο να ενεργεί μέσα στα πλαίσια της εξουσίας του κατά τους όρους της συστατικής πράξεως ή του καταστατικού του, είτε από φυσικό πρόσωπο στο οποίο παρέσχε σχετική εξουσία το όργανο που διοικεί το νομικό πρόσωπο. Δικαιοπραξία που έχει καταρτισθεί επ’ ονόματι νομικού προσώπου από φυσικό πρόσωπο, το οποίο δεν έχει εξουσία εκπροσωπήσεως, δεν το δεσμεύει. Απαιτείται, δηλαδή, να προσκομίζονται και τα νομιμοποιητικά έγγραφα του εκπροσώπου του ν.π. σε περίπτωση έκδοσης διαταγής πληρωμής κατά νομικού προσώπου, δυνάμει ιδιωτικού εγγράφου (ΑΠ 1913/2013 ΧΡΙΔ 2014.419, ΜΠρΑιγ 31/2016 ΝΟΜΟΣ). Περαιτέρω, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 21 του Ν. 3190/1955 περί εταιριών περιορισμένης ευθύνης, η οποία κατά την ορθότερη γνώμη εφαρμόζεται αναλογικώς και σε άλλες εταιρικές μορφές «Οι διαχειρισταί υπογράφουσι δια την εταιρείαν θέτοντες την ίδιαν αυτών υπογραφήν κάτωθι της επωνυμίας της εταιρείας».

          Με την υπό κρίση ανακοπή, η ανακόπτουσα ζητεί, για τους αναφερόμενους σε αυτή λόγους, να ακυρωθεί η υπ’ αριθ. 18/2017 διαταγή πληρωμής της Δικαστού αυτού του Δικαστηρίου, με την οποία επιτάσσεται να καταβάλλει στην καθ΄ης το ποσό των 8.000,00 ευρώ, πλέον εξόδων, καθώς και να καταδικασθεί η τελευταία στην δικαστική της δαπάνη. Επί της ασκηθείσας ανακοπής, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 5/2018 μη οριστική απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, με την οποία διατάχθηκε η επανάληψη της συζήτησης με επιμέλεια της Γραμματείας του Δικαστηρίου τούτου, προκειμένου να επανεξετασθεί ο μάρτυρας απόδειξης και να εξετασθεί ένας μάρτυρας ανταπόδειξης. Ήδη, με την υπ’ αριθ……./2018 και με αριθ. πράξης κατάθεσης ………./2018 πράξη της Ειρηνοδίκου Νίκαιας επαναφέρεται νόμιμα για να συζητηθεί η κρινόμενη ανακοπή, η οποία αρμοδίως καθ’ ύλην και κατά τόπο (αρ. 632 παρ. 1 ΚΠολΔ) εισάγεται για να εκδικασθεί από το Δικαστήριο τούτο κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών του άρθρου 614 ΚΠολΔ, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 άρθρο τέταρτο του Ν. 4335/2015 και εφαρμόζεται για τα κατατιθέμενα από 01.01.2016 ένδικα μέσα και αγωγές. Έχει, δε, ασκηθεί νομότυπα και εμπρόθεσμα, όπως απεφάνθη το Δικαστήριο με την υπ’ αριθ. 5/2018 απόφασή του και είναι ορισμένη και νόμιμη ερειδόμενη στις διατάξεις των άρθρων 632 παρ. 1, 176 επ. ΚΠολΔ. Πρέπει, επομένως, η υπό κρίση ανακοπή να εξεταστεί περαιτέρω ως προς το παραδεκτό, νόμω και ουσία βάσιμο των λόγων της.

          Από την εκτίμηση της ένορκής εξέτασης του μάρτυρα απόδειξης στο ακροατήριο του Δικαστηρίου κατά την συνεδρίαση της …….2018 που περιέχεται στα υπ’ αριθ. 5/2018 πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, καθώς και των μαρτύρων απόδειξης και ανταπόδειξης στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου, που περιέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης και τα έγγραφα που νόμιμα επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα, ουσιώδη για την έκβαση της δίκης πραγματικά περιστατικά. Δυνάμει του από …….2013 ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης μηχανημάτων – κινητού εξοπλισμού, το οποίο φέρεται να καταρτίστηκε μεταξύ των διαδίκων, η καθ΄ης η ανακοπή εκμίσθωσε στην ανακόπτουσα τα περιγραφόμενα στο ανωτέρω συμφωνητικό κινητά πράγματα, αντί μηνιαίου μισθώματος ποσού 200,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, συνομολογήθηκε, δε, σύμβαση μίσθωσης ορισμένου χρόνου, αρχόμενη την …..03.2013 και λήγουσα την ……09.2013. Πλην, όμως, επειδή, όπως επικαλείται η καθ΄ης, η ανακόπτουσα δεν κατέβαλε τα οφειλόμενα μισθώματα από ……..2013 έως ……….2017, δεδομένου ότι η ανωτέρω μισθωτική σύμβαση είχε καταστεί αορίστου χρόνου, η καθ΄ης με αίτησή της προς την Δικαστή του παρόντος Δικαστηρίου ζήτησε και πέτυχε την έκδοση της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής με την οποία η ανακόπτουσα επιτάσσεται να καταβάλλει σε αυτήν το ποσό των 8.000,00 ευρώ, πλέον δικαστικών εξόδων.

          Με τον δεύτερο λόγο της κρινόμενης ανακοπής, κατ’ ορθή εκτίμηση του δικογράφου, η ανακόπτουσα επικαλείται ότι η υπ’ αριθ. 18/2017 διαταγή πληρωμής εκδόθηκε χωρίς να συντρέχει η διαδικαστική προϋπόθεση της έγγραφης απόδειξης της απαίτησης της καθ΄ης η ανακοπή κατά της ανακόπτουσας, καθόσον από το από ……….2013 ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο είναι ελλιπές ως προς τα στοιχεία της εταιρικής επωνυμίας, του ονόματος και της ιδιότητας του υπογράφοντος για κάθε συμβαλλόμενο μέρος δεν προκύπτει η δέσμευση των συμβληθέντων δυνάμει αυτού μερών. Ο λόγος αυτός είναι νόμιμος, κατά τα εκτιθέμενα στη μείζονα σκέψη και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική του βασιμότητα. Η επίδικη διαταγή πληρωμής εκδόθηκε βάσει του από ……..2013 ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης μηχανημάτων – κινητού εξοπλισμού, το οποίο φέρεται να καταρτίστηκε μεταξύ των διαδίκων εταιριών. Πλην, όμως, από το σώμα του ανωτέρω συμφωνητικού δεν προκύπτει η ιδιότητα των υπογραφόντων αυτό ως νομίμων εκπροσώπων των συμβαλλόμενων εταιριών και επομένως η κατάρτιση της σύμβασης μίσθωσης στο όνομα και για λογαριασμό των τελευταίων από τα όργανα που έφεραν την εξουσία δέσμευσής τους έναντι τρίτων. Κατά την έκδοση, μάλιστα, της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής δεν προσκομίστηκαν και συνεπώς δεν ελήφθησαν υπόψη τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα, από τα οποία έπρεπε να αποδεικνύεται ότι το από ………2013 μισθωτήριο υπεγράφη από τα πρόσωπα που διοικώντας και ενεργώντας εντός των ορίων της εξουσίας τους, όπως αυτή προσδιορίζεται από το καταστατικό των συμβαλλόμενων εταιριών εγκύρως προέβησαν στην κατάρτιση δικαιοπραξίας και στην μέσω αυτής ανάληψη υποχρεώσεων. Περαιτέρω, ενόψει του ότι δεν προσκομίστηκαν τα ανωτέρω νομιμοποιητικά έγγραφα και δεδομένου ότι οι υπογραφές στο ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης δεν ετέθησαν κάτωθι της επωνυμίας των διαδίκων εταιριών, όπως επιτάσσει η διάταξη του άρθρου 21 του Ν. 3190/1955, η οποία εφαρμόζεται σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στην ανωτέρω νομική σκέψη και σε άλλους, πλην της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, εταιρικούς τύπους, δεν προκύπτει από το περιεχόμενο του ανωτέρω συμφωνητικού η βούληση για την ανάληψη υποχρέωσης στο όνομα και για λογαριασμό των συμβαλλομένων εταιριών. Ως εκ τούτου, από το περιεχόμενο του από ……….2013 μισθωτηρίου δεν συνάγεται η υπογραφή και η κατάρτιση αυτού από τους νομίμους εκπροσώπους της ανακόπτουσας και της καθ΄ης η ανακοπή ως υποχρέου και δικαιούχου, αντιστοίχως, των αιτούμενων με την επίδικη διαταγή πληρωμής μισθωμάτων. Αναφορικά, δε, με την αποδεικτική δύναμη του εγγράφου, γίνεται δεκτό, ότι κρίσιμο στοιχείο είναι το αν το έγγραφο υπογράφηκε από εκείνον που αναλαμβάνει με αυτό υποχρεώσεις. Κατόπιν των ανωτέρω, δεν αποδεικνύεται βάσει του προσκομιζόμενου για την έκδοση της επίδικης διαταγής πληρωμής ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης, η χρηματική απαίτηση της καθ΄ης η ανακοπή κατά της ανακόπτουσας και επομένως, ακύρως εκδόθηκε με βάση το έγγραφο αυτό η ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής σε βάρος της τελευταίας, δεδομένου ότι δεν συνέτρεξε σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στη νομική σκέψη της παρούσας η διαδικαστική προϋπόθεση της έγγραφης απόδειξης της αξιούμενης απαίτησης και ανεξαρτήτως της δυνατότητας απόδειξής της με άλλα αποδεικτικά μέσα. Συνεπώς, ο κρινόμενος λόγος ανακοπής πρέπει να γίνει δεκτός ως βάσιμος και από ουσιαστική άποψη. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, πρέπει η υπό κρίση ανακοπή να γίνει δεκτή ως κατ’ ουσίαν βάσιμη, παρελκούσης της εξέτασης των λοιπών λόγων της και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής. Τέλος, η δικαστική δαπάνη της ανακόπτουσας πρέπει να επιβληθεί σε βάρος της καθ΄ης η ανακοπή, λόγω της ήττας της (άρθρο 176 ΚΠολΔ) κατά τα ειδικότερα ορίζόμενα στο διατακτικό.  

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ την ανακοπή.

ΑΚΥΡΩΝΕΙ την υπ’ αριθ. 18/2017 διαταγή πληρωμής της Δικαστού αυτού του Δικαστηρίου.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος της καθ΄ης τη δικαστική δαπάνη της ανακόπτουσας, την οποία ορίζει στο ποσό των τριακοσίων πενήντα (350,00) ευρώ.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στη Νίκαια στις …………2018, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του Δικαστηρίου, απόντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

 

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

  

Παραστάθηκαν