Απαγόρευση έκδοσης δεύτερης Διαταγής Πληρωμής για την ίδια αιτία, άνευ παραιτήσεως από την προγενεστέρως εκδοθείσα. Ασφαλιστικά μέτρα ενώπιον του Εφετείου κατ’ άρ. 937 παρ. ...
19-Ιουν-2017
Ασφαλιστικά Μέτρα
Απόρριψη αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων περί απαγόρευσης επικοινωνίας ένεκα διισχυριζόμενου ομόφυλου σεξουαλικού προσδιορισμού “…….Ο αιτών, με την κρινόμενη αίτηση, εκθέτει ότι ...
19-Ιουν-2017
Ασφαλιστικά Μέτρα
Απόρριψη αίτησης ρύθμισης οικογενειακής στέγης και κινητών πραγμάτων. Απόρριψη αίτησης επικαρπωτή και ψιλού κυρίου. … Η διάταξη του άρθρου 7 ΚΠολΔ ορίζει ότι οι επόμενες διατά...
20-Απρ-2017
Ασφαλιστικά Μέτρα
Οριστική διακοπή λειτουργίας επιχείρησης – Απόκρουση αιτήματος περί επιδίκασης μισθών υπερημερίας κατ’ άρθρο 281 ΑΚ « Ο εργαζόμενος εργάστηκε ως οδηγός βυτιοφόρου μέχρι τις …....
21-Ιουν-2016
Εργατικό
Ακύρωση Διαταγής Πληρωμής συνεπεία καταχρηστικής συμπεριφοράς εκ μέρους της Τράπεζας « Με την από …. εξώδικη δήλωση καταγγελία, η οποία επιδόθηκε στους ανακόπτοντες στις ….-20...
21-Ιουν-2016
Τραπεζικό
Αποζημίωση κατ’ άρθρο 931 ΑΚ επί μόνιμης αναπηρίας- βαρηκοΐα- συνεπεία τροχαίου ατυχήματος «Κατά τη διάταξη του ΑΚ 931, η αναπηρία ή παραμόρφωση που προξενείται στον παθόντα α...
21-Ιουν-2016
Αστικό
Κριτήρια για τον χαρακτηρισμό ατυχήματος ως εργατικού «Κατά τη διάταξη του άρθρου 663 περ 1 ΚΠολΔ, με την ειδική διαδικασία των άρθρων 664 ως 676 δικάζονται οι διαφορές από τη...
21-Ιουν-2016
Εργατικό
Εργατικό δίκαιο - κριτήρια ελέγχου περί μεταβίβασης επιχείρησης Στο πλαίσιο του ελέγχου περί μεταβίβασης επιχείρησης κρίσιμα κριτήρια είναι: 1) η μεταβίβαση ή μη των υλικών στ...
21-Ιουν-2016
Εργατικό
Παραγραφή δικαιώματος εξ αναγωγής δικαιούχου κομιστή επιταγής «…ο……, ως τελευταίος νόμιμος κομιστής της επιταγής, μετά τη νομότυπη εμφάνιση αυτής προς πληρωμή και τη μη πληρωμ...
20-Ιουν-2016
Πιστωτικοί Τίτλοι
Καταχρηστικότητα επισπευδόμενης διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης «……από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 281 του ΑΚ, 116 και 933 του ΚΠολΔ 20 παρ. 1 και 25 παρ. 3 του ...
20-Ιουν-2016
Ασφαλιστικά Μέτρα