Δεκτή η αίτηση για  μείωση του ποσού εγγυοδοσίας που επιβλήθηκε στον κατηγορούμενο, ο οποίος διώχθηκε για τέλεση  διακεκριμένης λαθρεμπορίας τσιγάρων με την οποία επιδι...
02-Απρ-2018
Ποινικό
Ορθή και ιδιαιτέρως χρήσιμη απόφαση σχετικά με την υποχρέωση διορισμού προσωρινού διαχειριστή προ της ασκήσεως του ενδίκου βοηθήματος, όταν ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας στρ...
02-Απρ-2018
Αστικό
Παύση ποινικής διώξεως λόγω παραγραφής. Υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως (αρ. 220 παρ.1 ΠΚ). Χρόνος τέλεσης. Κατά τη διάταξη του άρθρου 220 παρ.1 του ΠΚ "όποιος επιτυγχάνει με εξαπ...
02-Απρ-2018
Ποινικό
Ως προς το εύρος του ελέγχου του Δικαστηρίου του κύρους της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής  και τη νομιμοποίηση του εξ αναγωγής δικαιούχου της απαίτησης εκ της επιταγής. Δ...
02-Απρ-2018
Πιστωτικοί Τίτλοι
Αοριστία δικογράφου αγωγής με την οποία αιτείται από τον εκμισθωτή η αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη εξαιτίας φθορών στο μίσθιο – Εκδίκαση με διαφορετική διαδικασία από αυτήν ...
02-Απρ-2018
Αστικό
Απαγόρευση έκδοσης δεύτερης Διαταγής Πληρωμής για την ίδια αιτία, άνευ παραιτήσεως από την προγενεστέρως εκδοθείσα. Ασφαλιστικά μέτρα ενώπιον του Εφετείου κατ’ άρ. 937 παρ. ...
19-Ιουν-2017
Ασφαλιστικά Μέτρα
Απόρριψη αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων περί απαγόρευσης επικοινωνίας ένεκα διισχυριζόμενου ομόφυλου σεξουαλικού προσδιορισμού “…….Ο αιτών, με την κρινόμενη αίτηση, εκθέτει ότι ...
19-Ιουν-2017
Ασφαλιστικά Μέτρα
Απόρριψη αίτησης ρύθμισης οικογενειακής στέγης και κινητών πραγμάτων. Απόρριψη αίτησης επικαρπωτή και ψιλού κυρίου. … Η διάταξη του άρθρου 7 ΚΠολΔ ορίζει ότι οι επόμενες διατά...
20-Απρ-2017
Ασφαλιστικά Μέτρα
Οριστική διακοπή λειτουργίας επιχείρησης – Απόκρουση αιτήματος περί επιδίκασης μισθών υπερημερίας κατ’ άρθρο 281 ΑΚ « Ο εργαζόμενος εργάστηκε ως οδηγός βυτιοφόρου μέχρι τις …....
21-Ιουν-2016
Εργατικό
Ακύρωση Διαταγής Πληρωμής συνεπεία καταχρηστικής συμπεριφοράς εκ μέρους της Τράπεζας « Με την από …. εξώδικη δήλωση καταγγελία, η οποία επιδόθηκε στους ανακόπτοντες στις ….-20...
21-Ιουν-2016
Τραπεζικό