Δικηγορικό Γραφείο
1089/2022 Ειρ. Νίκαιας (Εκουσία) – Υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Αριθμός Απόφασης
1089/2022
TO ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ
(Εκούσια Δικαιοδοσία)


Συγκροτήθηκε από την Δικαστή Βασιλική Δουβαρά, Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε με πράξη της η διευθύνουσα το Δικαστήριο τούτο, Χρυσούλα - Ιωάννα Λυβέρη και τη Γραμματέα Ανθούλα Ραυτοπούλου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 26-9-2022 για να δικάσει την από 06/03/2017 με ειδικό αριθμό κατάθεσης δικογράφου 72/2017 αίτηση:

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: … … του … και της …, χήρας … …, κατοίκου …, οδός … αρ. …, με Α.Φ.Μ.: …………., η οποία παραστάθηκε καταθέτοντας προτάσεις διά της πληρεξούσιας δικηγόρου της Ασημίνας Kαούνη (Α.Μ. Δ.Σ.Α: ……),

ΤΩΝ ΜΕΤΕΧΟΥΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΩΝ: 1. Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «………..», που εδρεύει στην ……, επί της οδού …… και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε καταθέτοντας προτάσεις ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο. 2. Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «………..», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού …….. και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε καταθέτοντας προτάσεις ούτε εκπροσωπήθηκα από πληρεξούσιο δικηγόρο. 3. Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με επωνυμία «……………..», που εδρεύει στην ……, επί οδού …………… και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε καταθέτοντας προτάσεις ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Η αιτούσα, με την από ../../ 2017 και με αριθμό κατάθεσης ../..-..- 2017 αίτησή της, ερειδόμενη στο Ν. 3869/2010, περί δικαστικής ρύθμισης των οφειλών της και απαλλαγής της από τα χρέη της, που απηύθυνε προς το Δικαστήριο τούτο, και για όσους λόγους εκθέτει στην αίτησή της, ζήτησε να γίνουν δεκτά τα αιτήματά της. Δικάσιμος για τη συζήτηση της αίτησης ορίσθηκε η ..-10-2019 και έπειτα από προσήκοντα επαναπροσδιορισμό της σύμφωνα με τις διατάξεις 4Α - 4Κ του Ν. 3869/2010 (άρθρο 1 Ν. 4745/2020), δια της με στοιχεία κατάθεσης 138940/1883/2021 αίτησης επαναπροσδιορισμού, η αναγραφόμενη στην αρχή της παρούσας.

Η πληρεξούσια δικηγόρος της αιτούσας ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στην αίτηση και τις προτάσεις της.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Όπως προκύπτει από τις από 23-4-2021 βεβαιώσεις της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους που αφορούν τις καθ' ων, και τον κληρονόμο του εγγυητή, η κρινόμενη κοινοποιήθηκε νομοτύπως και εμπροθέσμως σε όλους τους διαδίκους (άρθρο 4ΣΤ παρ. 1 Ν. 3869/2010). Εάν και νομίμως και εμπροθέσμως αυτοί κλητεύθηκαν, δεν εμφανίσθηκαν κατά την παραπάνω δικάσιμο, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το πινάκιο, πρέπει κατά συνέπεια να δικασθούν ερήμην, πλην όμως η συζήτηση της υπόθεσης θα προχωρήσει σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (άρθρο 754 ΚΠολΔ σε συνδυασμό το άρθρο 1, Β, VIII, σελ. 9 της αιτιολογικής έκθεσης του Ν. 4335/2015, βλ. σχετικά και Ρήγα, Οι διαταγές και η Εκούσια Δικαιοδοσία στο νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (μετά το Ν. 4/335/2015), ΕλλΔνη 1/2016 (57), σελ. 119).

Με την κρινόμενη αίτηση η αιτούσα επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας, μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς τις καθ' ων πιστώτριές της και εκθέτοντας την οικογενειακή και περιουσιακή της κατάσταση, ζητά με βάση τις διατάξεις του Ν.3869/2010: α) να επικυρωθεί το περιλαμβανόμενο στην υπό κρίση αίτηση σχέδιο διευθέτησης οφειλών της ως προτείνεται ή ως τροποποιηθεί κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του Ν.3869/2010, ώστε να αποκτήσει ισχύ δικαστικού συμβιβασμού και επικουρικά, σε περίπτωση μη επίτευξης δικαστικού συμβιβασμού, β) να διαταχθεί η ρύθμιση των χρεών της κατ' άρθρο 8 παρ. 2 Ν.3869/2010 με μηνιαίες καταβολές προς τις καθ' ων πιστώτριές της, γ) να εξαιρεθεί της εκποίησης το αναλυτικά περιγραφόμενο στην αίτηση ακίνητό της κατ' άρθρο 9 παρ. 2 Ν.· 3869/2010 και όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία της κατ' άρθρο 9 παρ. 1 Ν. 3869/2010, δ) να αναγνωρισθεί ότι με την τήρηση της παραπάνω ρύθμισης θα απαλλαγεί από τα χρέη της προς τις καθ' ων πιστώτριές της και δ) να συμψηφισθεί η δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων.

Με το περιεχόμενο αυτό η αίτηση, στο δικόγραφο της οποίας διαλαμβάνονται όλα τα από τις διατάξεις των άρθ. 216 ΚΠολΔ, αρθ. 2 παρ.1, αρθ. 4 παρ.1, 2 και αρθ. 5 παρ.1 του Ν. 3869/2010, όπως αυτός ίσχυε κατά το χρόνο κατάθεσης της επίδικης, απαιτούμενα για την πληρότητα της στοιχεία, είναι ορισμένη, αρμοδίως δε καθ' ύλην και κατά τόπο εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3 Ν.3869/2010), καθώς εχώρησε νομότυπη κατάθεση της ένδικης αιτήσεως, εφόσον για το παραδεκτό της τηρήθηκε η προδικασία που επιβάλλουν οι διατάξεις του Ν. 3869/2010 και εφόσον προσκομίζεται νόμιμα και εμπρόθεσμα υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας για την ορθότητα και την πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας της και των κάθε φύσης εισοδημάτων της και την κατάσταση των πιστωτών της και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων που προέβη την τελευταία τριετία. Από την κατ' άρθρο 13 του Ν.3869/2010, αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου, διαπιστώθηκε ότι για την αιτούσα δεν εκκρεμούν άλλες αιτήσεις ρύθμισης οφειλών της, πλην της κρινομένης, ούτε έχει εκδοθεί απόφαση για ρύθμιση με απαλλαγή από τις οφειλές της ενώπιον αυτού ή άλλου Ειρηνοδικείου της χώρας.

Συνεπώς, η κρινόμενη αίτηση είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 6 παρ. 3, 8, 9, 10, 11 του Ν. 3869/2010, εκτός από: α) το αίτημα περί επικύρωσης του σχεδίου διευθετήσεως, αφού η επικύρωση του σχεδίου από τους διαδίκους δεν αποτελεί αντικείμενο της αίτησης του άρθρου 4 Ν. 3869/2010 αλλά νόμιμη συνέπεια της ελεύθερης συμφωνίας αυτών, στην περίπτωση που κανένας πιστωτής δεν προβάλλει αντιρρήσεις για το αρχικό ή το τροποποιημένο σχέδιο διευθέτησης οφειλών ή συγκατατίθενται όλοι σε αυτό, β) το αίτημα περί αναγνώρισης ότι με την τήρηση της ρύθμισης του Δικαστηρίου θα απαλλαγεί από τα χρέη της, το οποίο πρέπει να απορριφθεί προεχόντως ως αλυσιτελώς προβαλλόμενο, διότι η ενδεχόμενη απαλλαγή του οφειλέτη αποτελεί αντικείμενο μεταγενέστερης αίτησής του, υποβαλλόμενης στο Δικαστήριο μετά την προσήκουσα εκτέλεση από αυτόν, όλων των υποχρεώσεων που επιβάλλονται με την απόφαση επί της κρινόμενης (άρθρο 11 Ν. 3869/2010, όπως ίσχυε κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης), γ) το αίτημά της περί συμψηφισμού της δικαστικής δαπάνης μεταξύ των διαδίκων, καθ' ότι σύμφωνα με το άρθ. 8 παρ. 6 εδ. β' του ν. 3869/2010 δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται. Παραπέρα, και κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη, η αίτηση πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Από όλα τα έγγραφα που παραδεκτά και νόμιμα προσκομίζει και επικαλείται η αιτούσα, χρήσιμα και για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, από τις ομολογίες που συνάγονται από το σύνολο των ισχυρισμών της αιτούσας και από όσα είναι τοις πάσι γνωστά, αποδείχθηκαν τα παρακάτω ουσιώδη πραγματικά περιστατικά:

Η αιτούσα, ηλικίας .. ετών κατά τη συζήτηση της παρούσας, είναι χήρα από ../../.… και από το γάμο με τον πρώην σύζυγό της απέκτησε ένα ενήλικο τέκνο, ηλικίας σήμερα .. ετών, οικονομικά ανεξάρτητο. Το έτος ανάληψης του μεγαλύτερου δανείου (2002) το εισόδημά της ήταν περί τα 1.800€ μηνιαίως προερχόμενο από επιχείρηση καθαρισμού κτιρίων στο όνομά της το οποίο διηύθυνε ο σύζυγός της. Ο τελευταίος διαγνώσθηκε με σκλήρυνση κατά πλάκας και η αιτούσα διέκοψε τις ανωτέρω εργασίες ../../2003. Εργάζεται από το έτος 2015 και εφεξής σε φροντιστήριο αγγλικών και το συνολικό μηνιαίο της εισόδημα πλέον ανέρχεται σε 760,00€ περίπου, προερχόμενο από τον μισθό της και τη σύνταξη χηρείας που λαμβάνει. Ειδικότερα, το ετήσιο δηλωθέν εισόδημα της αιτούσας για το οικονομικό έτος 1999 ανερχόταν σε 12.043,26€, για το οικονομικό έτος 2003 (χρήση 2002 ότε και έλαβε το στεγαστικό δάνειο της ……….. …… για αγορά πρώτης κατοικίας) ανερχόταν σε 25.930,21€, για το οικονομικό έτος 2004 σε 9.250,96€, για το οικονομικό έτος 2005 τα αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά σε 31.583,20€, για το οικονομικό έτος 2006 τα αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά σε 14.091,15€, για το οικονομικό έτος 2007 τα αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά σε 14.975,05€, για το οικονομικό έτος 2008 τα αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά σε 15.500,53€, για το οικονομικό έτος 2013 τα αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά σε 21.146,27€ και το τεκμαρτό σε 4685€, για το οικονομικό έτος 2014 το δηλωθέν σε 1.030,43€ και το φορολογητέο 7370€, για το φορολογικό έτος 2014 το δηλωθέν σε 6.695,89€, για το φορολογικό έτος 2015 το δηλωθέν σε 7.709,31€, για το φορολογικό έτος 2016 το δηλωθέν σε 7.546,08€, για φορολογικό έτος 2017 ανήλθε σε 7.784,02€, για το φορολογικό έτος 2018 σε 8.208,15€, για το φορολογικό έτος 2019 σε 8.400,73€, όπως προκύπτει από τα εκκαθαριστικά σημειώματα των ανωτέρω ετών που αυτή προσκομίζει και επικαλείται. Περαιτέρω, η αιτούσα διαμένει σε οικία πλήρους κυριότητας, νομής και κατοχής της, σε ποσοστό 62,5%, ευρισκόμενη σε πολυκατοικία χτισμένη το έτος …. εντός οικοπέδου κειμένου στη …… και επί της οδού …….. αρ. …, ήτοι στο με αριθμό 1 διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου συνολικής επιφάνειας 98,30 τ.μ., αντικειμενικής αξίας 38.608,86€ στην αποκλειστική χρήση του οποίου ανήκει αποθήκη υπογείου ορόφου επιφάνειας 20,80 τ.μ., αντικειμενικής αξίας 1.333,80€. Το προρρηθέν ακίνητο αποτελεί την κύρια κατοικία της αιτούσας, όπως περιγράφεται στη με αριθμό ……/…-5- 2022 πράξη αγοραπωλησίας της Συμβολαιογράφου …… …….. …….. . Επίσης διαθέτει ποσοστό 8,33% σε έτερο ακίνητο επιφάνειας 65,5 τ.μ. στην οδό ……….. … στον ……. αντικειμενικής αξίας 3.501,63€ και δεν διαθέτει άλλη κινητή και ακίνητη περιουσία.

Το Δικαστήριο κρίνει για την ως άνω αποθήκη και για το ως άνω έτερο ποσοστό 8.33% σε ακίνητο, ότι η προσφορά προς εκποίηση τους, με βάση την κοινή πείρα και τη λογική και λαμβανομένων υπόψη και των σημερινών συνθηκών αγοράς δεν φαίνεται ότι μπορεί να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον, ούτε προσδοκία απολήψεως ανάλογου ανταλλάγματος, επομένως πρέπει να εξαιρεθούν από την εκποίηση λαμβανομένων υπόψη των εξόδων που απαιτούνται για την ενεργοποίηση της σχετικής διαδικασίας.

Περαιτέρω, η αιτούσα σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης, καθ' όσον αυτό δεν αμφισβητείται από τις καθ' ων πιστώτριες, ανέλαβε έναντι αυτών δανειακές υποχρεώσεις

  1. συνολικού ύψους 366.998,21€, έναντι της πρώτης εξ αυτών, δυνάμει των με αριθμούς ……… & ……… συμβάσεων στεγαστικών δανείων, όπως προκύπτει από την από ..-..-2016 κατάσταση οφειλών που εξέδωσε η πρώτη καθ' ης για την αιτούσα, την οποία η τελευταία προσκομίζει και επικαλείται.
  2. συνολικού ύψους 6.796,63€, έναντι της δεύτερης εξ αυτών, δυνάμει των με αριθμούς …, … , … & … συμβάσεων πιστωτικών καρτών, όπως προκύπτει από την από ..-..-2016 κατάσταση οφειλών που εξέδωσε η δεύτερη καθ' ης για την αιτούσα, την οποία η τελευταία προσκομίζει και επικαλείται.
  3. συνολικού ύψους 2.808,67€, έναντι της τρίτης εξ αυτών, δυνάμει της με αριθμό …. συμβάσεως πίστωσης, όπως προκύπτει από την από …-…-2016 κατάσταση οφειλών που εξέδωσε η τρίτη καθ' ης για την αιτούσα, την οποία η τελευταία προσκομίζει και επικαλείται.

Λόγω των περιορισμένων εισοδημάτων της, όπως αυτά εκτέθηκαν ανωτέρω, η αιτούσα δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην εξυπηρέτηση των δανειακών της υποχρεώσεων από τις παραπάνω δανειακές συμβάσεις. Η αρνητική αυτή σχέση μεταξύ της ρευστότητας και των οφειλών της κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο δεν αναμένεται να βελτιωθεί λόγω της οικονομικής κρίσης της χώρας, που είχε ως συνέπεια τη μείωση των αποδοχών όλων των εργαζομένων αλλά και την περικοπή όλων των συντάξεων. Έτσι συντρέχει στην περίπτωση της αιτούσας μόνιμη και διαρκής πραγματική αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς τις μετέχουσες πιστώτριες και οι προϋποθέσεις για την ένταξή της στις ρυθμίσεις του νόμου 3869/10.

Η ρύθμιση, λοιπόν, των χρεών της αιτούσας θα γίνει με μηνιαίες καταβολές επί πέντε (5) χρόνια, οι οποίες θα ξεκινήσουν από την πρώτη του επόμενου μήνα αυτού της δημοσίευσης της απόφασης (αρθ. 8 παρ. 2 Ν. 3869/10, όπως ίσχυε κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης). Το συνολικό μηνιαίο εισόδημα της αιτούσας, όπως προαναφέρθηκε, ανέρχεται σε 760,00 €, ενώ στις συνήθεις δαπάνες για την κάλυψη των βασικών βιοτικών αναγκών της, με βάση τις συνθήκες της οικογενειακής της ζωής και την ηλικία της, περιλαμβάνονται αυτές για διατροφή, ένδυση, υπόδηση, καταναλωτικά αγαθά, μετακινήσεις, λειτουργικά έξοδα κατοικίας (ηλεκτρισμός, ύδρευση, κοινόχρηστα, θέρμανση, επισκευών), για υπηρεσίες τηλεφωνίας, για προμήθεια ειδών και για υπηρεσίες ατομικής φροντίδας, κίνησης, συντήρησης και ασφάλισης του αυτοκινήτου της και για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ενόψει αυτών το ποσό των αναγκαίων δαπανών διαβίωσης της εκτιμάται σε 500,00 € μηνιαίως και συνεπώς θα πρέπει να υπαχθεί αυτή στην ειδικότερη ευνοϊκή ρύθμιση του άρθρου 8 παρ. 5 Ν. 3869/2010, ορίζει κατά συνέπεια για αυτήν καταβολές 260€ τον μήνα για χρονική περίοδο πέντε (5) ετών αρχής γενομένης τρεις μήνες από τη δημοσίευση της παρούσας και κρίνει ότι δεν υφίσταται ανάγκη επανεξέτασης της οικονομικής της κατάστασης με τον ορισμό νέας δικασίμου. Από τις καταβολές θα πρέπει να αφαιρεθούν 9.000€ που αυτή αποδεδειγμένα κατέβαλε στο πλαίσιο της προσωρινής διαταγής. Συνεπώς θα πρέπει να καταβληθεί επιπλέον ποσό 6.600€ σε εξήντα ισόποσες μηνιαίες δόσεις των 110€ στο πλαίσιο της ρύθμισης του άρθρου 8 παρ. 2 Ν. 3869/2010.

Περαιτέρω θα πρέπει στο πλαίσιο της ρύθμισης tou άρθρου 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010 να ορισθούν μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση του ακινήτου που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία της αιτούσας από την εκποίηση, ήτοι μίας οικίας πλήρους κυριότητας, νομής και κατοχής της, σε ποσοστό 62,5%, ευρισκόμενη σε πολυκατοικία χτισμένη το έτος …. εντός οικοπέδου κειμένου στη Νίκαια και επί της οδού ….. … .., ήτοι στο με αριθμό .. διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου συνολικής επιφάνειας 98,30 τ.μ., αντικειμενικής αξίας 38.608,86€ στην αποκλειστική χρήση του οποίου ανήκει αποθήκη υπογείου ορόφου επιφάνειας 20,80 τ.μ., αντικειμενικής αξίας 1.333,80€, τρέχουσας εμπορικής αξίας 63.000€.

Συνεπώς, κι όσον αφορά την αιτούσα, η οποία διαθέτει στην κυριότητά της την ανωτέρω αναφερόμενη κύρια κατοικία και αιτείται την εξαίρεσή της, πρέπει να γίνει συνδυασμός των ρυθμίσεων του άρθρου 8 παρ. 2 του Ν. 3869/2010 για μηνιαίες καταβολές επί πέντε έτη και του άρθρου 9 παρ. 2 για μηνιαίες καταβολές, προκειμένου να εξαιρεθεί η ανωτέρω κύρια κατοικία της από την εκποίηση, δεδομένου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις, που τάσσει η ως άνω διάταξη, λαμβανομένων ως προς τούτο υπόψη, του ότι το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα της δεν υπερβαίνει το 170% των εύλογων δαπανών, η αντικειμενική της αξία δεν υπερβαίνει το όριο προστασίας που θέτει ο νόμος (180.000 ευρώ για άγαμο οφειλέτη, προσαυξημένο κατά 40.000 ευρώ για έγγαμο οφειλέτη και κατά 20.000 ευρώ για κάθε τέκνο και μέχρι τρία κατ' ανώτατο όριο) και οι πιστωτές αυτής δεν απέδειξαν ότι η ανωτέρω δεν ήταν συνεργάσιμη δανειολήπτης βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών. Ειδικότερα η συνολική εμπορική αξία της ως άνω κύριας κατοικίας της, λαμβανομένων υπόψη της θέσης της, του εμβαδού της, της παλαιότητάς της, της αντικειμενικής της αξίας, σε συνδυασμό και με την εμπορική αξία και έτερων όμοιων ακινήτων στην ίδια περιοχή ανέρχεται στο ποσό των 63.000 ευρώ. Το ποσό του πλειστηριάσματος σε περίπτωση που εκπλειστηριαζόταν η κατοικία αυτής, αφαιρουμένου του ποσοστού απομείωσης αυτής λόγω της αναγκαστικής εκποίησής της σε πλειστηριασμό (άρθρα 993 παρ. 2 εδ. γ και 954 παρ. 2 εδ. γ ΚΠολΔ) και των εξόδων που συνδέονται με αυτόν, τα οποία το Δικαστήριο εκτιμά ότι θα ανέλθουν στις 3.000 ευρώ, εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο συνολικό ποσό των 60.000 ευρώ, ποσό μικρότερο από το ποσό που οφείλει στους πιστωτές της. Επομένως, στα πλαίσια της ρύθμισης του άρθρου 9 παρ. 2 εδ. γ ΚΠολΔ θα πρέπει να οριστούν μηνιαίες καταβολές ποσού ίσου με το ως άνω ποσό του πλειστηριάσματος, ήτοι 60.000 ευρώ.

Ο χρόνος αποπληρωμής του ποσού αυτού, λαμβανομένων υπόψη του ύψους των οφειλών της αιτούσης, της ηλικίας της και της οικονομικής της δυνατότητας, πρέπει να οριστεί σε 20 έτη και, συνεπώς, η εξόφληση του παραπάνω ποσού θα γίνει σε 240 δόσεις (20 έτη X 12 μήνες) των 250,00 ευρώ η καθεμία, καταβαλλόμενη εντός των πέντε (5) πρώτων εργασίμων ημερών κάθε ημερολογιακού μήνα, αρχής γενομένης τρεις μήνες από τη δημοσίευση της παρούσας.

Όσον αφορά τη διανομή του ποσού των μηνιαίων δόσεων ο Ν. 4346/2015 παραπέμπει στην αναλογική εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 974 επ., 1007 ΚΠολΔ, περί διανομής του εκπλειστηριάσματος επί αναγκαστικού πλειστηριασμού σε περίπτωση μη επάρκειάς του, με βάση την ύπαρξη ή μη προνομίων για τις απαιτήσεις των πιστωτών, με την οποία συνδέεται το μέγεθος της ικανοποίησης κάθε κατηγορίας (γενικών ή ειδικών προνομιούχων και ανεγγύων) κατά την αναλογία και τον τρόπο που προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 977 ΚΠολΔ.

Εν προκειμένω, προκύπτει εμπράγματη εξασφάλιση της πρώτης των καθ' ων συνεπώς μόνη αυτή θα ικανοποιηθεί από το ως άνω ποσό του ανταλλάγματος για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της. Περαιτέρω, δεν θα χορηγηθεί περίοδος χάριτος σε αυτήν. Επιπροσθέτως, πρέπει κατά την κρίση του Δικαστηρίου να εξαιρεθεί από την εκποίηση του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν.3869/2010 το σύνολο της λοιπής ακίνητης και κινητής περιουσίας, της αιτούσας, καθ' ότι τυχόν εκποίησή της δεν θα προκαλέσει το αγοραστικό ενδιαφέρον, αφού κρίνεται, με βάση και τα διδάγματα της κοινής πείρας ότι δεν θα τελεσφορήσει, ούτε θα αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση της πιστώτριας, λαμβανομένων υπόψη της μικρής της αξίας, των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης, αλλά και της κρίσης που παρατηρείται στην αγορά γενικότερα τα τελευταία χρόνια (ΕιρΑΘ 304/2012 ΕΠολΔ 2012.634 με παρατηρήσεις Κρητικού, ΕιρΘεσ 1913/2012 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΕιρΧαν 432/2013 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

Κατά συνέπεια των παραπάνω, πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή η κρινόμενη αίτηση ως βάσιμη και στην ουσία της, να ρυθμιστούν τα χρέη της αιτούσας με σκοπό την απαλλαγή της με την τήρηση των όρων της ρύθμισης, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό της παρούσας, εξαιρουμένης της κύριας κατοικίας της, αλλά και του συνόλου της λοιπής κινητής και ακίνητης περιουσίας της, από την εκποίηση. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του Ν. 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην των καθ' ων.

ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ την αίτηση.

ΟΡΙΖΕΙ μηνιαίες καταβολές ποσού 260€ για τις οφειλές της αιτούσας προς τις πιστώτριές της, που αναφέρονται στη αρχή της παρούσας, για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών, αρχόμενο τρεις μήνες από της δημοσίευσης της παρούσας μήνα. Από τις καταβολές αυτές θα πρέπει να αφαιρεθούν 9.000€ που αυτή αποδεδειγμένα κατέβαλε στο πλαίσιο της προσωρινής διαταγής. Συνεπώς θα πρέπει να καταβληθεί επιπλέον ποσό 6.600€ συμμέτρως κατανεμόμενο σε εξήντα ισόποσες μηνιαίες δόσεις των 110€ στο πλαίσιο της ρύθμισης του άρθρου 8 παρ. 2 Ν. 3869/2010.

ΕΞΑΙΡΕΙ της εκποίησης την κύρια κατοικία της αιτούσας, ήτοι μίας οικίας πλήρους κυριότητας, νομής και κατοχής της, σε ποσοστό 62,5%, ευρισκόμενη σε πολυκατοικία χτισμένη το έτος …. εντός οικοπέδου κειμένου στη …… και επί της οδού ….. …., ήτοι στο με αριθμό .. διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου συνολικής επιφάνειας 98,30 τ.μ., αντικειμενικής αξίας 38.608,86€ στην αποκλειστική χρήση του οποίου ανήκει αποθήκη υπογείου ορόφου επιφάνειας 20,80 τ.μ., αντικειμενικής αξίας 1.333,80€, τρέχουσας εμπορικής αξίας 63.000C.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην αιτούσα την υποχρέωση να καταβάλει στην εμπραγμάτως εξασφαλισμένη πιστώτρια το συνολικό ποσό των εξήντα χιλιάδων Ευρώ (60.000 €) για τη διάσωση της ανωτέρω κυρίας κατοικίας της, η αποπληρωμή του οποίου θα γίνει σε 20 χρόνια με 240 ισόποσες συνολικές μηνιαίες καταβολές ύψους διακοσίων πενήντα ευρώ (250 €). Η καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων θα ξεκινήσει τρεις μήνες μετά τη δημοσίευση της παρούσας, και θα πραγματοποιείται εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνάς. Επίσης, η καταβολή των δόσεων του άρθρου 9 παρ. 2 θα γίνει εντόκως χωρίς ανατοκισμό και με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει κατά τα χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

ΕΞΑΙΡΕΙ της εκποίησης το σύνολο της λοιπής κινητής και ακίνητης περιουσίας της αιτούσας.

ΚΡΙΘΗΚΕ αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στη Νίκαια σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού στις 13/12/2022, χωρίς την παρουσία της αιτούσας και της πληρεξούσιας δικηγόρου της, παρούσας της Γραμματέως της έδρας.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

(υπογραφή)                             (υπογραφή)

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΟΥΒΑΡΑ             ΑΝΘΟΥΛΑ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ


 Μη χάνετε την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας. Ακολουθήστε μας τώρα στα Google News