Δικηγορικό Γραφείο
2702/2022 Ειρ.Αθηνών (Εκουσία) – Αλλαγή Ταυτότητας Φύλου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2702/2022
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Αθηνών Σοφία Χατζηδημητρίου,την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών με τη σύμπραξη της Γραμματέως Δήμητρας Αθανασοπούλου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 17 Μαΐου 2022 για να δικάσει την εξής υπόθεση:

Της αιτούσας: … του … κατοίκου Αθηνών με ΑΦΜ…, η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου της Γαβριήλ Λαζάρου.

Η αιτούσα με την από … αίτησή της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με ΓΑΚ …/2022 και ΕΑΚ …/2022 ζήτησε όσα αναφέρονται σε αυτή. Ο Ειρηνοδίκης Αθηνών όρισε δικάσιμο, την ημερομηνία που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας απόφασης.

Κατά την προκειμένη δικάσιμο, μετά την εκφώνηση της υπόθεσης κατά τη σειρά του πινακίου, ο πληρεξούσιος δικηγόρος της αιτούσας ανέπτυξε τους ισχυρισμούς της και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης και στις έγγραφες προτάσεις της.
Ακολούθησε συζήτηση όπως σημειώνεται στα πρακτικά.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Το πρόσωπο έχει δικαίωμα στην αναγνώριση της ταυτότητας φύλου του - ως ταυτότητα φύλου νοείται ο εσωτερικός και προσωπικός τρόπος με τον οποίο το ίδιο το πρόσωπο βιώνει το φύλο του, ανεξάρτητα από το φύλο που καταχωρήθηκε κατά τη γέννηση του - ως στοιχείου της προσωπικότητας του και δικαίωμα στο σεβασμό της προσωπικότητάς του με βάση τα χαρακτηριστικά φύλου του. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ ταυτότητας και καταχωρισμένου φύλου, το πρόσωπο μπορεί να ζητήσει τη διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου του ώστε αυτό να αντιστοιχεί στη βούληση, την προσωπική αίσθηση του σώματος και την εξωτερική του εικόνα (Ν.4491/ 2017 άρθρα 2,3). Περαιτέρω κατά τη διάταξη του άρθρου 782 ΚΠολΔ όταν ο Νόμος απαιτεί δικαστική απόφαση για να βεβαιωθεί ένα γεγονός με σκοπό να συνταχθεί ληξιαρχική πράξη, η απόφαση εκδίδεται με αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον ή του εισαγγελέα του δικαστηρίου της περιφέρειας του ληξιάρχου που θα συντάξει τη ληξιαρχική πράξη. Προκειμένου δε περί γεγονότων που συνέβησαν στην αλλοδαπή, αρμόδιος ληξίαρχος για τη σύνταξη της οικείας ληξιαρχικής πράξης είναι αυτός του ειδικού ληξιαρχείου Αθηνών (βλ.Δ.Μητσόπουλου - Β.Νικόπουλου - Β.Σίτη, Το δίκαιο των ληξιαρχικών πράξεων 1976 σελ. 32 και 71. επ.) αφού στο Ληξιαρχείο αυτό διαβιβάζουν οι προϊστάμενοι των ελληνικών προξενικών αρχών αντίγραφα των ληξιαρχικών πράξεων που συντάσσουν εκείνοι για τα γεγονότα που συντελέσθηκαν στην αλλοδαπή (ΜΠΘες 37997/ 2009 ΤΝΠ ΔΣΑ). Σύμφωνα δε με το άρθρο 4 παρ.3. Ν 4491/ 2017, μετά την καταχώριση της δικαστικής απόφασης περί διόρθωσης φύλου και την έκδοση νέας ληξιαρχικής πράξης, οι υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την έκδοση άλλων εγγράφων στα οποία αναγράφεται η ταυτότητα του προσώπου ή από τα οποία το πρόσωπο εξαρτά δικαιώματα καθώς και για την καταχώριση σε μητρώα ή καταλόγους όπως εκλογικούς, έχουν την υποχρέωση να εκδώσουν νέα έγγραφα ή να προβούν σε νέες καταχωρίσεις με διορθωμένο το καταχωρισμένο φύλο το κύριο όνομα και το επώνυμο του προσώπου. Στη νέα ληξιαρχική πράξη γέννησης, στα νέα έγγραφα και στις νέες καταχωρίσεις δεν επιτρέπεται η αναφορά ότι μεσολάβησε διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου.

Η αιτούσα, με την υπό κρίση αίτησή της, ζητεί να βεβαιωθεί, με σκοπό την έκδοση νέας ληξιαρχικής πράξης γέννησής της ότι: α. το φύλο της είναι «αγόρι» αντί του αναγραφόμενου «κορίτσι», β. το κύριο όνομά της είναι «…» αντί του αναγραφόμενου « …» και γ. το επώνυμό της είναι «…» αντί του αναγραφόμενου «…», λόγω ασυμφωνίας μεταξύ ταυτότητας φύλου και καταχωρισμένου φύλου, ώστε αυτό να αντιστοιχεί στη βούληση, στην προσωπική αίσθηση του σώματος και στην εξωτερική εικόνα της ως άνδρα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπό κρίση αίτηση. Ζητεί επίσης να διαταχθεί η διόρθωση των στοιχείων της με την έκδοση έκθεσης διόρθωσης των στοιχείων της, από το Ληξιαρχείο του Δήμου … όπου διατηρεί μερίδα, όπως αυτά αναγράφονται στο επισυναφθέν στην αίτηση με αριθμό …/22 απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης της που εκδόθηκε από την ληξιαρχική υπηρεσία του Γενικού Προξενείου της Τουρκικής Δημοκρατίας σε Αθήνα Πειραιά και η κοινοποίησή της διόρθωσης προς το Δημοτολόγιο, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και τα Μητρώα Αρρένων.

Με αυτό το περιεχόμενο, η υπό κρίση αίτηση, παραδεκτώς και αρμοδίως, καθ' ύλη και κατά τόπο, φέρεται για να δικαστεί από το Δικαστήριο τούτο (ΚΠολΔ 782) και με την προκειμένη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 739 επ. ΚΠολΔ και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 5 Συντάγματος, 8 ΕΣΔΑ, 1-7 ν. 4491/ 2017, 14 παρ.1 ν. 344/ 1976 "περί ληξιαρχικών πράξεων" και στο άρθρο 782 παρ. 3 ΚΠολΔ. Επομένως, πρέπει η αίτηση να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα δεδομένου ότι για το παραδεκτό της συζήτησής της, τηρήθηκε η προδικασία που προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 748 παρ. 2 ΚΠολΔ (βλ. με αριθμό 5743 Γ7 11.3.2022 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών Δήμητρας Κρανίτη στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών που προσκομίζει με επίκληση η αιτούσα).

Από την χωρίς όρκο εξέταση της αιτούσας και την δήλωσης της (άρθρο 4 του ν. 4491/2017) που περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά συνεδρίασης και όλων ανεξαιρέτως των εγγράφων που η προσκομίζει και επικαλείται καθώς και την εν γένει διαδικασία αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η αιτούσα γεννήθηκε στις … στην Κωνσταντινούπολη. Στο με αριθμό …/22 απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης της που εκδόθηκε από την ληξιαρχική υπηρεσία του Γενικού Προξενείου της Τουρκικής Δημοκρατίας σε Αθήνα Πειραιά αναγράφεται ως φύλο, το «θήλυ», ως κύριο όνομα αυτής, το όνομα «…», ως επώνυμό αυτής, το επώνυμο «…». Ωστόσο η αιτούσα, από την παιδική της ηλικία, βίωνε το φύλο της με τρόπο που δεν συμφωνούσε με την εξωτερική της εμφάνιση ως κορίτσι και με το φύλο της, νιώθοντας δυσφορία φύλου. Ειδικότερα, εκδήλωνε σταθερά και αβίαστα το φύλο που βίωνε, δηλαδή το αγόρι με τη συμπεριφορά της και την επιμέλεια του σώματός της κατά τρόπο που να συνάδει με το ανδρικό φύλο και προσφωνούνταν από τον οικογενειακό και κοινωνικό της περίγυρο με το όνομα «…». Στο πλαίσιο αυτό, η καταχώρησή της αιτούσας στα διάφορα δημόσια έγγραφα, ως θήλυ κι ενώ χρησιμοποιεί ήδη στις διαπροσωπικές της σχέσεις το όνομα «…» με εμφάνιση που συνάδει με άνδρα, προκαλεί δυσχέρειες ως προς την ταυτοποίησή της και σύγχυση ως προς τα προσωπικά στοιχεία της, θίγει την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς της και προκαλεί σοβαρή βλάβη των εννόμων συμφερόντων της με δυσμενείς επιπτώσεις στην ψυχική της υγεία και τις εν γένει συναλλαγές της. Η ληξιαρχική πράξη γέννησης της αιτούσας έχει εκδοθεί στην Κωνσταντινούπολη όπου γεννήθηκε, όπως προκύπτει από το προσκομιζόμενο με επίκληση απόσπασμα της. Η αιτούσα όμως έχει αποκτήσει από την ../../…. την ελληνική ιθαγένεια και είναι δημότης … από τις ../../…., εγγεγραμμένη στο δημοτολόγιο στην με αριθμό … οικογενειακή μερίδα με σειρά …, κάτοχος του με αριθμό …/2022 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α …, όπως προκύπτει από τα προσκομιζόμενα με επίκληση από … αντίγραφα πιστοποιητικού γέννησης και οικογενειακής της κατάστασης και το αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής της ταυτότητας. Η αιτούσα έχει πολλαπλή ιθαγένεια ελληνική και τούρκικη, κατοικεί και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα ενώ δεν έχει κανένα δεσμό με την Τουρκία, ούτε ασκεί τα δικαιώματα του τούρκου πολίτη και ως εκ τούτου σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 31 ΑΚ εφαρμόζεται το ελληνικό δίκαιο . Συνεπώς αφού η αιτούσα έχει μεταβεί επιτυχώς στο επιθυμητό φύλο, τόσο σε ότι αφορά τα εξωτερικά χαρακτηριστικά όσο και σε ότι αφορά την ψυχοκοινωνική της προσαρμογή και διαβιώνει πλέον ως «αγόρι» όπως προέκυψε και από την αυτοπρόσωπη εμφάνισή του στο ακροατήριο, η αλλαγή των στοιχείων της ταυτότητας της συνίσταται ως απολύτως αναγκαία υπέρ της προάσπισης της καλής ψυχικής της υγείας και υπέρ της περαιτέρω εξασφάλισης της ποιότητας ζωής, προσωπικά , επαγγελματικά και κοινωνικά . Από όλα τα παραπάνω συνάγεται ότι το ανδρικό φύλο, το όνομα και επώνυμο αποτελούν για αυτή απαραίτητα και μόνιμα στοιχεία της προσωπικότητας της με τα οποία τη γνωρίζουν στο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον της, ενώ η υφιστάμενη αναντιστοιχία ανάμεσα στην εμφάνιση της αιτούσας και στην επίσημη ταυτοποίηση της και στα έγγραφα της δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στη ζωή της και προκαλεί σοβαρή σύγχυση στις συναλλαγές της. Στο πλαίσιο αυτό και με δεδομένο ότι η αιτούσα δεν είναι έγγαμη και αιτείται το πρώτον τη διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου και ονοματεπωνύμου της, πρέπει να γίνει δεκτή η υπό κρίση αίτηση ως ουσιαστικά βάσιμη όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό της παρούσας απόφασης.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται την αίτηση

Βεβαιώνει με σκοπό την έκδοση νέας ληξιαρχικής πράξης γέννησής της από το ειδικό ληξιαρχείο Αθηνών, ή/ και κάθε αρμόδιο ληξιαρχείο και δη αυτό του Δήμου … ότι: α. το φύλο της αιτούσας είναι «άρρεν» αντί του αναγραφόμενου «θήλυ», β. το κύριο όνομά της είναι «…» αντί του αναγραφόμενου «…» και γ. το επώνυμό της είναι «…» αντί του αναγραφόμενου «…» ,(όπως τα στοιχεία αυτά αναγράφονται στο με αριθμό …/22 απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης της που εκδόθηκε από την ληξιαρχική υπηρεσία του Γενικού Προξενείου της Τουρκικής Δημοκρατίας σε Αθήνα Πειραιά) και διατάσσει την συνακόλουθη διόρθωση των στοιχείων της από το Ληξιαρχείο του Δήμου … του πιστοποιητικού γέννησης και των λοιπών αφορούντων την αιτούσα εγγράφων και την κοινοποίησή της διόρθωσης προς το Δημοτολόγιο, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και τα Μητρώα Αρρένων.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στην Αθήνα στις 15.11.2022 2020 χωρίς την παρουσία της αιτούσας και του πληρεξούσιου δικηγόρου της.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


 Μη χάνετε την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας. Ακολουθήστε μας τώρα στα Google News