Δικηγορικό Γραφείο
1347/2022 ΔιοικΕφΑθ – Ακύρωση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας Δημοσίου

Περίληψη  1347/2022 Απόφασης ΔιοικΕφΑθ: Με την απόφαση αυτή απορρίφθηκε η ασκηθείσα έφεση του Ελληνικού Δημοσίου για την ακύρωση της πρωτόδικης απόφασης, η οποία είχε κάνει δεκτή την ασκηθείσα ανακοπή της οφειλέτριας του Δημοσίου (ατομικώς και ως ομόρρυθμη εταίρο υπόχρεης εταιρείας) και ακύρωσε την αναγκαστική κατάσχεση της ακίνητης περιουσίας της. Ειδικότερα, επιβεβαιώθηκε και από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο ότι εφόσον αποδεδειγμένα δεν χώρησε ατομική ειδοποίηση της εφεσίβλητης οφειλέτριας για το είδος και το ύψος τόσο των ατομικών όσο και των εταιρικών χρεών, για τα οποία τύγχανε συνυπόχρεη, εκ μέρους της οικείας Δ.Ο.Υ πριν την επιβολή της αναγκαστικής κατάσχεσης, κατά το άρθρο 4 του Κ.Ε.Δ.Ε, ως ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο, με αποτέλεσμα η προσφεύγουσα να στερηθεί των νομίμων δικαιωμάτων της, η αναγκαστική κατάσχεση της ακίνητης περιουσίας της που ακολούθησε είναι άκυρη, για την αιτία αυτή.

Την υπόθεση χειρίστηκε με ιδιαίτερη επιτυχία ο συνεργάτης Δικηγόρος του γραφείου μας, Λευτέρης Κιούκης.

Ακολουθεί το κείμενο της απόφασης:

«ΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ 6° ΤΡΙΜΕΛΕΣ

Αποτελούμενο από τις: Μαριορίτσα Τσομπανίκου, Πρόεδρο Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων, Αυγερινή Λάσκαρη και Ευαγγελία Χαραλαμπίδου- Εισηγήτρια, Εφέτες Διοικητικών Δικαστηρίων και με γραμματέα την Αικατερίνη Αδαμοπούλου, δικαστική υπάλληλο,

συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 2 Σεπτεμβρίου 2021, για να δικάσει την έφεση με χρονολογία κατάθεσης 25.6.2020 (αριθμός εισαγωγής ΕΦ………./……….2020, αριθμός καταχώρισης στο βιβλίο ενδίκων μέσων ΕΦ………./……….2020),

του Ελληνικού Δημοσίου, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και στην προκειμένη περίπτωση από τον Προϊστάμενο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Αγίων Αναργύρων Αττικής, ο οποίος δεν εμφανίσθηκε στο ακροατήριο, αλλά λογίζεται ότι παραστάθηκε δια της Δικαστικής Πληρεξούσιας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) Μαρίας Σκορίλα, η οποία κατέθεσε την από 30.8.2021 δήλωση παράστασης, σύμφωνα με το άρθρο 133 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Φ.Ε.Κ. Α' 97), όπως ισχύει,

κατά της………….., η οποία δεν εμφανίσθηκε στο ακροατήριο, αλλά λογίζεται ότι παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου Ασημίνας Καούνη, η οποία κατέθεσε την από 1.9.2021 δήλωση παράστασης, σύμφωνα με το άρθρο 133 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Φ.Ε.Κ. Α' 97), όπως ισχύει, και κατά της 3103/2020 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (19ου Τμήματος).

Μετά τη συνεδρίαση το Δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη.   

Επειδή, με την κρινόμενη έφεση, για την άσκηση της οποίας δεν απαιτείται κατά νόμο η καταβολή παράβολου, ζητείται παραδεκτώς η εξαφάνιση της με αριθμό 3103/2020 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (19ου Τμήματος), κατά το μέρος που έγινε δεκτή η με ημερομηνία κατάθεσης 10.5.2013 ανακοπή που άσκησε η εφεσίβλητη. Με την εκκαλούμενη απόφαση το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο ακύρωσε τη με αριθμό 1506/11.4.2013 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών ……….. Με την έκθεση αυτή επιβλήθηκε, σε εκτέλεση της 384/6371/2013 έγγραφης παραγγελίας της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Α' Περιστεριού και για συνολικό ποσό, συμπεριλαμβανομένων προσαυξήσεων, 5.467.762,56 ευρώ, αναγκαστική κατάσχεση στην περιγραφόμενη σ’ αυτή ακίνητη περιουσία της εφεσίβλητης, αφενός ως αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπόχρεης, ως ομορρύθμου εταίρου της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «……….Ο.Ε.», για την είσπραξη απαιτήσεων προερχόμενων από οφειλές της εν λόγω εταιρείας από πρόστιμο του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) και λοιπών προστίμων, φόρου εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) και αφετέρου για την είσπραξη απαιτήσεων από ατομικές οφειλές της εφεσίβλητης από εισφορές και τέλος επιτηδεύματος και φόρο εισοδήματος.

Επειδή, στο άρθρο 217 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας ορίζεται ότι: «1. Ανακοπή χωρεί κατά κάθε πράξης που εκδίδεται στα πλαίσια της διαδικασίας της διοικητικής εκτέλεσης και, ιδίως, κατά: α) της πράξης της ταμειακής βεβαίωσης του εσόδου, β) της κατασχετήριας έκθεσης, ...». Εξάλλου, στο άρθρο 2 του Ν.Δ. 356 της 27.3/5.4.1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων.» (Φ.Ε.Κ. Α’ 90) [Κ.Ε.Δ.Ε.], όπως ίσχυε κατά τον κρίσιμο στην προκειμένη περίπτωση χρόνο, ορίζεται, ότι: «1. Η είσπραξις των δημοσίων εσόδων ανατίθεται εις τα Δημόσια Ταμεία, τα λοιπά επί της εισπράξεως όργανα και τους ειδικούς ταμίας, εις ους έχει ανατεθή η είσπραξις ειδικών εσόδων, ενεργείται δε δυνάμει νομίμου τίτλου. ... 2. Νόμιμος τίτλος είναι: α) Η κατά τους κειμένους νόμους βεβαίωσις και ο υπό των αρμοδίων Διοικητικών ή ετέρων αρμοδίων κατά νόμον Αρχών προσδιορισμός του εισπρακτέου ποσού, του είδους του εσόδου και της αιτίας για την οποίαν οφείλεται. ...» και στο άρθρο 4, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 91 του Ν. 1041/1980 (Φ.Ε.Κ. Α' 75), και ίσχυε κατά τον κρίσιμο στην προκειμένη περίπτωση χρόνο, ότι: «1. Άμα τη βεβαιώσει ποσού τινός εις το Δημόσιον Ταμείον ως δημοσίου εσόδου ο Διευθυντής του Δημοσίου Ταμείου υποχρεούται επί πειθαρχική αυτού ευθύνη να αποστείλη προς τον οφειλέτην ατομικήν ειδοποίησιν, δυνάμενος και να κοινοποιήση ταύτην, περιέχουσαν τα στοιχεία του οφειλέτου, το είδος και το ποσόν του χρέους, το οικονομικόν έτος εις ο ανήκει τούτο, τον αριθμόν και την χρονολογίαν του τριπλοτύπου βεβαιώσεως και την χρονολογίαν πληρωμής του χρέους ή εκάστης δόσεως εις περίπτωσιν καταβολής εις δόσεις. Η ειδοποίησις αύτη αποστέλλεται προς τον οφειλέτην δια της Ταχυδρομικής Υπηρεσίας ή δια υπαλλήλων του Δημοσίου Ταμείου. Ατομική ειδοποίησις δύναται ν’ αποτυπωθή άνευ αριθμού και ημερομηνίας τριπλοτύπου βεβαιώσεως επί των προς τους φορολογουμένους υπό του Μηχανογραφικού Κέντρου του Υπουργείου Οικονομικών (ΜΗ.Κ.Υ.Ο) αποστελλομένων εκκαθαριστικών σημειωμάτων. Η τοιαύτη ατομική ειδοποίησις - εκκαθαριστικόν σημείωμα φέρει δια μηχανικού μέσου την σφραγίδα της υπηρεσίας. ... 2. Η κατά την προηγουμένην παράγραφον κοινοποιούμενη ατομική ειδοποίησις δεν εξομοιούται προς την επιταγήν προς πληρωμήν. 3. Η παράλειψις αποστολής της κατά την παράγραφον 1 του παρόντος άρθρου ειδοποιήσεως ουδεμίαν ασκεί επίδρασιν επί του κύρους των κατά του οφειλέτου λαμβανομένων αναγκαστικών μέτρων».

Επειδή, περαιτέρω, στο άρθρο 22 του Εμπορικού Νόμου (β.δ. της 19.4/1.5.1835, ΦΕΚ Α' 15), όπως ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο, ορίζεται ότι: «Οι ομόρρυθμοι συνέταιροι, οι αναφερόμενοι εις το καταστατικόν της εταιρείας έγγραφον, υπόκεινται αλληλεγγύως εις όλας τας υποχρεώσεις της εταιρείας, αν και υπογεγραμμένος παρ’ ενός μόνου των συνεταίρων, υπό την εταιρικήν όμως επωνυμίαν». Ο δε ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α' 86), με τον οποίο καταργήθηκαν από 11.4.2012 οι διατάξεις των άρθρων 18-28, 38, 39, 47-50 και 64 του Εμπορικού Νόμου (άρθρο 294 παρ.2), εφαρμόζεται στις εταιρείες που κατά την έναρξη της ισχύος του δεν τελούν σε εκκαθάριση ή πτώχευση (άρθρο 294). Εξάλλου, στο άρθρο 89 του Κ.Ε.Δ.Ε. ορίζεται ότι: «Αι διατάξεις του Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας εφαρμόζονται εφ’ όσον δεν αντίκεινται εις τας διατάξεις του παρόντος νομοθετικού διατάγματος τηρουμένης πάντοτε της διατάξεως του άρθρου 75 του παρόντος νομοθετικού διατάγματος δια πάσαν παράβασιν» και στο άρθρο 920 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, Φ.Ε.Κ. Α' 182), που αποτελεί δικονομικό συμπλήρωμα της αλληλέγγυας ευθύνης των ομόρρυθμων εταίρων και της εταιρείας και η οποία εφαρμόζεται και υπό την ισχύ του Κ.Δ.Δ., δεδομένου ότι με τον τελευταίο αυτό Κώδικα δεν καταργήθηκε ρητά η ως άνω διάταξη του άρθρου 89 του Κ.Ε.Δ.Ε. (βλ. ΣτΕ 2999/2006), ορίζεται ότι: «Με βάση τον εκτελεστό τίτλο της ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας μπορεί να γίνει αναγκαστική εκτέλεση και κατά των ομόρρυθμων εταίρων».

Επειδή, η διάταξη του άρθρου 22 του Εμπορικού Νόμου δεν δημιουργεί ιδία υποχρέωση των προσώπων που είχαν την ιδιότητα του ομόρρυθμου εταίρου ομόρρυθμης εταιρείας (για όσο χρονικό διάστημα είχαν την ιδιότητα αυτή), για την καταβολή οφειλών της τελευταίας (από διάφορες αιτίες, όπως φόρους, πρόστιμα, ασφαλιστικές εισφορές κ.λπ.), αλλά απλή πρόσθετη ευθύνη αυτών, τα οποία ευθύνονται προσωπικώς και αλληλεγγύως με την εταιρεία (δηλαδή με την απειλή μέτρων εκτέλεσης σε βάρος της ατομικής τους περιουσίας) προς πληρωμή της βεβαιωθείσας σε βάρος της οφειλής, η ευθύνη δε αυτή δεν ανάγεται στο στάδιο της βεβαίωσης της οφειλής, αλλά στο στάδιο της είσπραξής της. Επομένως, τα ανωτέρω πρόσωπα δεν καθίστανται υποκείμενα της σχετικής (φορολογικής, ασφαλιστικής ή άλλου είδους) υποχρέωσης και δεν νομιμοποιούνται να ασκήσουν προσφυγή κατά της πράξης της αρμόδιας αρχής, με την οποία προσδιορίζεται η οφειλή της εταιρείας, ενώ για την ενεργοποίηση της ευθύνης τους δεν απαιτείται να επαναληφθεί η διαδικασία προσδιορισμού και βεβαίωσης του χρέους, με κοινοποίηση, προς τα πρόσωπα αυτά, της οικείας καταλογιστικής πράξης (φύλλου ελέγχου, πράξης επιβολής εισφορών και πρόσθετης επιβάρυνσης επ’ αυτών κλπ.), υποκείμενης σε προσφυγή, ούτε, περαιτέρω, η επ’ ονόματί τους ταμειακή βεβαίωση του οφειλόμενου ποσού, αλλά επιτρέπεται, κατ’ αρχήν, να επιδιωχθεί η αναγκαστική είσπραξη του οφειλόμενου ποσού (φόρου, εισφορών κ.λπ.) από τα πρόσωπα αυτά βάσει της ταμειακής βεβαίωσης που έχει εκδοθεί επ’ ονόματι της εταιρείας. Η ανωτέρω ερμηνεία των παραπάνω διατάξεων, σε συνδυασμό με αυτές των άρθρων 64 παρ. 1 και 113 παρ. 1 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, δεν αποστερεί τους ομόρρυθμους εταίρους της δικαστικής προστασίας που αυτοί δικαιούνται, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγματος, διότι τα πρόσωπα αυτά, εφόσον δεν έχουν δικαίωμα να ασκήσουν προσφυγή κατά της καταλογιστικής πράξης, δύνανται, κατά τη σύμφωνη με την ανωτέρω συνταγματική διάταξη ερμηνεία των άρθρων 217 παρ. 1 και 219 παρ. 1 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, να ασκήσουν ανακοπή κατά της ατομικής ειδοποίησης, με την οποία θεωρείται συμπροσβαλλόμενη και η εκδοθείσα σε βάρος της εταιρείας ταμειακή βεβαίωση και να προβάλουν λόγους αναγόμενους στο κατ’ ουσίαν βάσιμο της απαίτησης, εκτός εάν, κατόπιν προσφυγής της εταιρείας κατά της καταλογιστικής πράξης, έχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση, με την οποία έχει κριθεί, κατ’ ουσίαν, η νομιμότητα της καταλογιστικής πράξης (πρβλ. ΣτΕ 2319/2018,επτ., 844/2012,κ.ά.). Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Εμπορικού Νόμου, η απεριόριστη εις ολόκληρον ευθύνη του ομόρρυθμου εταίρου με το νομικό πρόσωπο της ομόρρυθμης εταιρείας εξακολουθεί να υπάρχει και μετά την αποχώρησή του από την εταιρεία για τα πριν από την αποχώρησή του εταιρικά χρέη, εφόσον, πάντως, η σχετική αξίωση κατά της εταιρείας γεννήθηκε πριν από την αποχώρηση του εταίρου από αυτή (ΣτΕ 359/2018, 1202/2009, πρβλ. ΣτΕ 2999/20061).

Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, από την επανεκτίμηση των στοιχείων του φακέλου της δικογραφίας, προκύπτουν τα εξής: Η ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «……………….Ο.Ε.», συστάθηκε με το από 30.9.1999 ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης ομόρρυθμης εταιρίας, με αντικείμενο εργασιών, μεταξύ άλλων, την εμπορία, αντιπροσώπευση και εν γένει εκμετάλλευση καυσίμων, λιπαντικών και ορυκτελαίων, καθώς και τη μεταπώληση πετρελαιοειδών προϊόντων για θέρμανση. Έδρα της εταιρίας ορίστηκε η οδός …………………στο Περιστέρι Αττικής και διαχειριστής ο………………….., αδελφός της εφεσίβλητης, η οποία ήταν ομόρρυθμη εταίρος της εν λόγω Ο.Ε. Η εταιρία αυτή λύθηκε με το από 16.4.2007 ιδιωτικό συμφωνητικό λύσης ομόρρυθμης εταιρίας (αριθμός 6554/18.4.200…………… βιβλίου εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών). Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δικογραφίας, με τις με αριθμούς 809/27.9.2006 και 190Β/19.6.2012 εκθέσεις αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας, οι οποίες εκδόθηκαν κατόπιν σχετικών έγγραφων παραγγελιών του Προϊσταμένου της Α' Δ.Ο.Υ. Περιστεριού, επιβλήθηκε αναγκαστική κατάσχεση επί των περιγραφόμενων στις εν λόγω εκθέσεις ακινήτων για ατομικές οφειλές της εφεσίβλητης και για οφειλές της ως άνω Ο.Ε. Οι οφειλές ανέρχονται σε 481.266,11 ευρώ και 5.031.694,51 ευρώ, αντίστοιχα. Ακολούθως, σε εκτέλεση της 384/6371/2013 έγγραφης παραγγελίας του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Α' Περιστεριού, εκδόθηκε η 1506/11.4.2013 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών ………., με την οποία κατασχέθηκε ακίνητη περιουσία της εφεσίβλητης, που βρίσκεται σε οικοδομή επί της………………………, στη θέση «……….» του Δήμου Περιστεριού, και ειδικότερα: α) το με στοιχείο Α-1 διαμέρισμα του πρώτου πάνω από το ισόγειο - πιλοτή ορόφου, αποτελούμενο από τρεις κοιτώνες, σαλόνι, κουζίνα, χολ, οφίς και λουτρό, εμβαδού 100,50 τ.μ., 2) το 14 εξ αδιαιρέτου του υπογείου ορόφου, που αποτελεί αποθήκη επιφάνειας 106 τ.μ., 3) το 1/3 εξ αδιαιρέτου των 100/1000 των μελλοντικών ορόφων, πάνω από τον τρίτο όροφο, μετά των δικαιωμάτων επί του ανεγερθέντος διαμερίσματος του τετάρτου πάνω από το ισόγειο - πιλοτή ορόφου, ήτοι διαμερίσματος επιφάνειας 73,80 τ.μ.. Όπως αναφέρεται στην ίδια έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης, η πιο πάνω κατασχεθείσα ακίνητη περιουσία περιήλθε στην εφεσίβλητη δυνάμει του ……. συμβολαίου γονικής παροχής της συμβολαιογράφου Αθηνών ………., νομίμως μεταγεγραμμένου στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Περιστεριού στον τόμο ……………με αύξοντα αριθμό …………….. Η αξία των κατασχεθέντων εκτιμήθηκε στο ποσό των 150.000 ευρώ για το διαμέρισμα, των 30.000 ευρώ για το 14 εξ αδιαιρέτου της υπόγειας αποθήκης και των 40.000 ευρώ για το 1/3 εξ αδιαιρέτου επί των 100/1000 των μελλοντικών ορόφων πάνω από τον τρίτο όροφο, μετά των δικαιωμάτων επί του ανεγερθέντος διαμερίσματος του τετάρτου πάνω από το ισόγειο - πιλοτή ορόφου’ ορίσθηκαν δε ως τιμές πρώτης προσφοράς τα ποσά των 120.000 ευρώ, 24.000 ευρώ και 32.000 ευρώ. Η ως άνω αναγκαστική κατάσχεση επιβλήθηκε στην προαναφερθείσα ακίνητη περιουσία της εφεσίβλητης για χρέη της εταιρείας «…………………………Ο.Ε.», με την ιδιότητα της εφεσίβλητης ως ομορρύθμου εταίρου της εν λόγω εταιρείας, καθώς και για χρέη βεβαιωμένα στο Α.Φ.Μ. του συζύγου της……………………, για τα οποία ευθύνεται η ίδια, αφορούν δε είσπραξη οφειλών συνολικού ποσού 5.476.762,56 ευρώ, οι οποίες, όπως προκύπτει από τον συνημμένο στην ανωτέρω έκθεση κατάσχεσης πίνακα ληξιπρόθεσμων χρεών, προέρχονται από πρόστιμο του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) και λοιπά πρόστιμα, φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και Φ.Π.Α., εισφορές και τέλος επιτηδεύματος και φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων και είχαν βεβαιωθεί με τις …………πράξεις ταμειακών βεβαιώσεων. Με την ανακοπή, που άσκησε ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, η εφεσίβλητη ζήτησε την ακύρωση της ανωτέρω έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης προβάλλοντας, μεταξύ άλλων, ότι αυτή εχώρησε ακύρως, καθώς δεν τελούσε σε γνώση των επίμαχων χρεών που περιέχονται στον περιλαμβανόμενο στην ως άνω έκθεση πίνακα. Αντιθέτως, το εκκαλούν Ελληνικό Δημόσιο, με την από 14.9.2017 έκθεση απόψεων της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων, ισχυρίστηκε ότι η εφεσίβλητη ως ομόρρυθμη εταίρος, ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με την εταιρεία για τα χρέη αυτής που βεβαιώθηκαν ταμειακώς με τις …………………πράξεις ταμειακής βεβαίωσης. Περαιτέρω, προβλήθηκε ότι η εφεσίβλητη ευθύνεται και για ίδια αυτής χρέη, τα οποία είχαν βεβαιωθεί ταμειακώς με τις ………………..πράξεις ταμειακής βεβαίωσης έχουν βεβαιωθεί στον αριθμό φορολογικού μητρώου του υπόχρεου προς υποβολή των αντίστοιχων κοινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος συζύγου της……………………, αλλά αφορούν αποκλειστικά σε εισόδημα της εφεσίβλητης, ενώ η οφειλή που απορρέει από την ……………….πράξη ατομικής βεβαίωσης βεβαιώθηκε σε βάρος της ιδίας της εφεσίβλητης μετά την εκ μέρους της υποβολή της αντίστοιχης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος- ότι οι ατομικές ειδοποιήσεις για την πληρωμή ή ρύθμιση των οφειλών που αφορούν στις …………….. πράξεις ταμειακής βεβαίωσης εμπεριέχονται στα εκκαθαριστικά σημειώματα που έχουν εκδοθεί και αποσταλεί μετά την εκκαθάριση εκάστης φορολογικής δήλωσης- ότι η εφεσίβλητη τελούσε σε γνώση των εταιρικών χρεών που βεβαιώθηκαν, με τις ………………πράξεις ταμειακής βεβαίωσης, σε βάρος της εταιρείας, η οποία είχε ασκήσει προσφυγές κατά των οικείων καταλογιστικών πράξεων. Συμπληρωματικά προς τους παραπάνω ισχυρισμούς του για την αντίκρουση της ανακοπής, το εκκαλούν με την ………./13.6.2018 έκθεση απόψεων του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων, υποστήριξε, μεταξύ άλλων, ότι, για την είσπραξη των οφειλών που απορρέουν από τις ……………………. πράξεις ταμειακών βεβαιώσεων είχε συνταχθεί η ………./2006 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης σε βάρος της εφεσίβλητης, ενώ για την είσπραξη του συνόλου των οφειλών, για την οποία επιβλήθηκε η ένδικη αναγκαστική κατάσχεση, είχε προηγουμένως συνταχθεί η 190/2012 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης. Τέλος, προσκόμισε την ………./2013 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία απορρίφθηκε προσφυγή της εταιρίας «…………………..Ο.Ε.», κατά του νόμιμου τίτλου, βάσει του οποίον εκδόθηκε η ……………..πράξη ταμειακής βεβαίωσης, ως απαράδεκτη (λόγω έλλειψης νομιμοποίησης), καθώς και τις ………………………..αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, με τις οποίες απορρίφθηκαν προσφυγές της προαναφερόμενης εταιρείας κατά των νομίμων τίτλων, βάσει των οποίων εκδόθηκαν, αντίστοιχα, οι………… πράξεις ταμειακών βεβαιώσεων, ως απαράδεκτες, λόγω μη καταβολής ελλείποντος συμπληρωματικού παράβολου. Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο αφού έλαβε υπόψη ότι δεν προέκυψε η περιέλευση στην ανακόπτουσα και ήδη εφεσίβλητη, πριν από την επιβολή κατάσχεσης, ατομικής ειδοποίησης με την οποία κλήθηκε να καταβάλει αφενός με την ιδιότητα της ομορρύθμου εταίρου της εταιρείας «………………..Ο.Ε.» τις οφειλές αυτής και αφετέρου τα ατομικά της χρέη και έτσι δεν ειδοποιήθηκε εγκαίρως για την ύπαρξη οφειλών σε βάρος της, με αποτέλεσμα να στερηθεί τη δυνατότητα που είχε να ζητήσει προσωρινή και οριστική δικαστική προστασία πριν από την επιβολή της κατάσχεσης σε βάρος της ακίνητης περιουσίας της, με την άσκηση των προβλεπόμενων ένδικων βοηθημάτων, έκρινε ότι δεν εκδόθηκε νόμιμα η προσβληθείσα ενώπιον του έκθεση κατάσχεσης και δεχόμενο την ανακοπή ακύρωσε αυτήν.

Επειδή, με το μοναδικό λόγο της κρινόμενης έφεσης, προβάλλεται ότι το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, κατ' εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 του Κ.Ε.Δ.Ε., έκανε δεκτή την ανακοπή και ακύρωσε την ένδικη έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας της εφεσίβλητης, αφού, σε περίπτωση αλλεπάλληλων αναγκαστικών κατασχέσεων, ο οφειλέτης λαμβάνει γνώση των χρεών του με την κοινοποίηση σε αυτόν της πρώτης έκθεσης κατάσχεσης, εφόσον σε αυτήν αναφέρονται αναλυτικά το είδος των οφειλών, ο αριθμός ταμειακής βεβαίωσης, το κεφάλαιο, οι τόκοι κ.α., η πρώτη δε αυτή κατάσχεση επέχει θέση ατομικής ειδοποίησης για τις μεταγενέστερες κατασχέσεις, υπό την έννοια ότι εκτός από την επιβολή της κατάσχεσης, ενημερώνεται πλήρως ο οφειλέτης για την ύπαρξη των οφειλών του και του παρέχεται έτσι η δυνατότητα να προσβάλει τις ταμειακές βεβαιώσεις ή να προβεί σε ρύθμιση των οφειλών του για να αποφύγει περαιτέρω κατασχέσεις. Οι επόμενες δε τυχόν κατασχέσεις που ακολουθούν, είναι νόμιμες χωρίς την κοινοποίηση ατομικής ειδοποίησης, αφού ο διοικούμενος δεν μπορεί να ισχυρισθεί ότι δεν γνώριζε το χρέος ή ότι έχει απωλέσει στάδιο δικονομικής προστασίας. Στην προκειμένη δε περίπτωση, η εφεσίβλητη, με την ιδιότητα της ομόρρυθμης εταίρου, είχε λάβει πλήρη γνώση των παραπάνω ταμειακών βεβαιώσεων και ως εκ τούτου και των ληξιπρόθεσμων χρεών της εταιρίας για την καταβολή των οποίων είναι συνυπεύθυνη η ίδια, επ' ευκαιρία της επιβολής σε βάρος της ακίνητης περιουσίας της προηγούμενων κατασχέσεων για τα ίδια επίδικα χρέη για τα οποία επιβλήθηκε η ένδικη κατάσχεση, ώστε η παράλειψη αποστολής ατομικής ειδοποίησης σε αυτήν πριν από την επιβολή της νεώτερης επίδικης κατάσχεσης να μην συνεπάγεται την ακυρότητα αυτής. Ειδικότερα, προβάλλεται ότι η εφεσίβλητη είχε λάβει πλήρη γνώση της ………./19.6.2012 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης, η οποία όπως αναφέρεται στη σχετική εκτύπωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., επιδόθηκε σε αυτήν στις 27.6.2012 και αφορά σε ακίνητη ιδιοκτησία της στον …………………..καθώς περιλαμβάνει ακριβώς τις ίδιες δεκαοκτώ (18) ταμειακές βεβαιώσεις που περιλαμβάνει η πράξη καθορισμού χρεών στην ένδικη κατασχετήρια έκθεση.

Επειδή, ούτε από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτει, ούτε το εκκαλούν επικαλείται ότι περιήλθε στην εφεσίβλητη, πριν την έκδοση της ένδικης έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης, ατομική ειδοποίηση, κατά το άρθρο 4 του Κ.Ε.Δ.Ε., με την οποία να καλείται αυτή να καταβάλει, αφενός υπό την προεκτεθείσα ιδιότητα της ομορρύθμου εταίρου, τις οφειλές της εταιρείας «……Ο.Ε.», και η οποία να περιέχει τα στοιχεία των σε βάρος της εταιρείας εκδοθεισών ……. πράξεων ταμειακής βεβαίωσης, αφετέρου δε τα ατομικά της χρέη, που απορρέουν από τις ………………. πράξεις ταμειακής βεβαίωσης, για τις οποίες επιβλήθηκε η ένδικη κατάσχεση. Περαιτέρω, το εκκαλούν δεν προσκόμισε ούτε τα σχετικά αποδεικτικά επίδοσης των ως άνω ……………..προηγούμενων εκθέσεων αναγκαστικής κατάσχεσης, τις οποίες επικαλείται, με τους ενσωματωμένους στις πράξεις αυτές πίνακες χρεών, από τα οποία να προκύπτει ότι η εφεσίβλητη τελούσε, συνεπεία των εν λόγω πράξεων εκτέλεσης, σε πλήρη γνώση των οφειλών, για την είσπραξη των οποίων συντάχθηκε η ένδικη ………./2013 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης. Συνεπώς, το εκκαλούν δεν απέδειξε ότι η εφεσίβλητη τελούσε σε πλήρη γνώση των οφειλών της, με αποτέλεσμα να στερηθεί τη δυνατότητα που είχε να ζητήσει προσωρινή και οριστική δικαστική προστασία πριν από την επιβολή της ένδικης κατάσχεσης σε βάρος της ακίνητης περιουσίας της, με την άσκηση των προβλεπόμενων ενδίκων βοηθημάτων (ανακοπή, αίτηση αναστολής), όπως νόμιμα και ορθά κρίθηκε και με την εκκαλούμενη απόφαση και συνεπώς πρέπει να απορριφθεί ο προβαλλόμενος λόγος έφεσης. Επειδή, κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω, πρέπει ν' απορριφθεί ως αβάσιμη η κρινόμενη έφεση, χωρίς να καταλογισθούν δικαστικά έξοδα σε βάρος του εκκαλούντος Ελληνικού Δημοσίου, λόγω έλλειψης υποβολής σχετικού αιτήματος από την εφεσίβλητη, σύμφωνα με το άρθρο 275 παρ. 1 και 7 εδάφιο α' του Κ.Δ.Δ.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Απορρίπτει την έφεση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ»

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στους συνεργάτες του γραφείου μας.


 Μη χάνετε την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας. Ακολουθήστε μας τώρα στα Google News