Δικηγορικό Γραφείο
1859/2022 ΜονΠρωτΠειρ (Ειδ.Διαδ.) – Ανακοπή κατά άρθρ. 933ΚΠολΔ – Μη έγγραφη απόδειξη νομιμοποίησης μη δικαιούχου διαδίκου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: Συνέπειες ερημοδικίας του καθ’ ου η ανακοπή στη δίκη των περιουσιακών διαφορών- τεκμήριο ομολογίας. Μη έγγραφη απόδειξη της νομιμοποίησης του μη δικαιούχου διάδικου- εταιρείας διαχείρισης επιχειρηματικής απαίτησης για λογαριασμό του Fund κατ’ άρθρο 925 ΚΠολΔ. Ακύρωση επιταγής προς εκτέλεση και έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου.

Την υπόθεση χειρίστηκε με ιδιαίτερη επιτυχία ο συνεργάτης Δικηγόρος του γραφείου μας, Λευτέρης Κιούκης.

Ακολουθεί το κείμενο της Απόφασης:

«ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1859/2022

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Ουρανία Σιώζου, την οποία όρισε το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Πειραιά, και από τη Γραμματέα Ευδοκία Καραμουζάρη.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 6 Μαΐου 2022 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΩΝ ΑΝΑΚΟΠΤΟΝΤΩΝ: 1) …………………………οι οποίοι παραστάθηκαν δια του πληρεξουσίου Δικηγόρου τους Ελευθερίου Κιούκη (ΑΜ/ΔΣΑ 26261),

ΤΗΣ ΚΑΘ'ΗΣ Η ΑΝΑΚΟΠΗ : ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ», με ΑΦΜ 800715056, που εδρεύει στη Νέα Σμύρνη Αττικής (Λεωφ. Συγγρού αριθμ. 209-211) εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε και δεν εκπροσωπήθηκε στο ακροατήριο από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Οι ανακόπτοντες ζητούν να γίνει δεκτή η από 27-12-2021 και με αριθμ. καταθ. 10755/5005/2021 ανακοπή τους, η οποία προσδιορίσθηκε για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο και γράφτηκε στο πινάκιο με αριθμ. 27.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ της υπόθεσης, κατά την οικεία σειρά του πινακίου, ο παριστάμενος πληρεξούσιος Δικηγόρος των ανακοπτόντων ανέπτυξε και προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου και στις προτάσεις τους.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Αν ο ανακόπτων δεν εμφανισθεί κατά τη συζήτηση της ανακοπής ή εμφανισθεί, αλλά δεν μετάσχει κατά τον προσήκοντα τρόπο (π.χ. αν εμφανισθεί χωρίς πληρεξούσιο δικηγόρο, όταν είναι υποχρεωτική η παράσταση με δικηγόρο, ή αν παρασταθεί χωρίς την κατάθεση προτάσεων), το δικαστήριο ερευνά αυτεπαγγέλτως ποιος από τους διαδίκους επισπεύδει τη συζήτηση. Αν τη συζήτηση της ανακοπής επισπεύδει ο ανακόπτων ή ο καθ' ου η ανακοπή και αυτός (ο ανακόπτων) έχει κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα για τη συζήτηση της ανακοπής και δεν εμφανισθεί κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από τη σειρά του οικείου πινακίου, η ανακοπή απορρίπτεται. Περαιτέρω, όμως, στην ως άνω διάταξη δεν προβλέπονται οι συνέπειες σε περίπτωση που απουσιάζει ο καθ' ου η ανακοπή. Ελλείψει ειδικότερης ρύθμισης και κατ' εφαρμογή του άρθρου 591 παρ. 1 εδ. α' του ΚΠολΔ (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 άρθρο τέταρτο του ν. 4335/2015) σύμφωνα με το οποίο: « τα άρθρα 1 έως 590 εφαρμόζονται και στις ειδικές διαδικασίες, εκτός αν αντιβαίνουν προς τις ειδικές διατάξεις των διαδικασιών αυτών...», εφαρμοστέα είναι η διάταξη του άρθρου 271 ΚΠολΔ (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 άρθρο δεύτερο παρ. 2 του ν. 4335/2015) και οι ισχυρισμοί του ανακόπτοντος θεωρούνται ομολογημένοι από τον ερημοδικαζόμενο καθ' ου η ανακοπή. Ειδικότερα, το δικαστήριο ερευνά και στην περίπτωση αυτή αυτεπαγγέλτως ποιος από τους διαδίκους επισπεύδει τη συζήτηση. Αν τη συζήτηση της ανακοπής επισπεύδει ο ανακόπτων και ο καθ' ου η ανακοπή έχει κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα για τη συζήτηση της ανακοπής και δεν εμφανισθεί κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από τη σειρά του οικείου πινακίου, οι περιεχόμενοι στην ανακοπή πραγματικοί ισχυρισμοί του ανακόπτοντος θεωρούνται ομολογημένοι.

Από την υπ' αριθμ. 8106Γ/28-12-2021 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Αθηνών Χρήστου Πολύζου, προκύπτει ότι αντίγραφο της υπό κρίση ανακοπής με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση, για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στην καθ'ης . Η καθ'ης όμως, δεν εμφανίσθηκε κατά την παρούσα δικάσιμο, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε κατά την οικεία σειρά του πινακίου , πρέπει δε να δικασθεί ερήμην (άρθρα 271 παρ. 2 εδ. αΚΠολΔ, 591 παρ. 1 εδ. α ΚΠολΔ, όπως το πρώτο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 δεύτερο του Ν. 4335/2015 και το δεύτερο αντικαταστάθηκε με το με το άρθρο 1 τέταρτο του Ν. 4335/2015, και 937 παρ. 3 ΚΠολΔ) δεδομένου, ότι επί υποθέσεων εκδικαζόμενων κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών, όπως η ανακοπή του άρθρου 933ΚΠολΔ, τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις των άρθρων 272ΚΠολΔ ως προς τον ανακόπτοντα, ως διάδικο που εισάγει τη δίκη της ανακοπής και 271 παρ. 2 εδ. α' και 3 του ΚΠολΔ ως προς τον καθ' ου η ανακοπή, ως διάδικο κατά του οποίου στρέφεται το εισαγωγικό της δίκης δικόγραφο (άρθρο 591 παρ. 1 α'ΚΠολΔ), σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν και στην ανωτέρω νομική σκέψη.

Με την κρινόμενη ανακοπή τους οι ανακόπτοντες ζητούν, για τους αναφερόμενους σε αυτή λόγους, την ακύρωση των από 14-9-2021 επιταγών προς πληρωμή παρά πόδας αντιγράφου εξ απογράφου της υπ' αριθμ. ……./2011 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς και της υπ' αριθμ. …………….20-12-2021 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Αθανασίου Γεωργαντόπουλου, δυνάμει της οποίας, με βάση τον ανωτέρω εκτελεστό τίτλο, εκτίθεται στις 27-7-2022 σε αναγκαστικό δημόσιο (ηλεκτρονικό) πλειστηριασμό η περιγραφόμενη στο δικόγραφο ακίνητη περιουσία τους, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα Νίκαιας του Δήμου Νίκαιας- Άγιος Ιωάννης Ρέντης Αττικής, καθώς και να καταδικασθεί η καθ' ης η ανακοπή στη δικαστική τους δαπάνη. Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα η υπό κρίση ανακοπή παραδεκτά εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του παρόντος αρμόδιου καθ' ύλην και κατά τόπον Δικαστηρίου, που είναι αυτό του τόπου της αναγκαστικής εκτέλεσης, καθόσον ο εκτελεστός τίτλος δεν εκδόθηκε από το Ειρηνοδικείο (άρθρο 933 παρ. 1 και 4 ΚΠολΔ, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το ν. 4335/2015), για να συζητηθεί κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών (614 επ. ΚΠολΔ ), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 937 παρ. 3 ΚΠολΔ, αντίστοιχα, όπως αυτή ισχύει μετά την αντικατάστασή της από το άρθρο όγδοο του ν. 4335/2015. Για την εκδίκασή της πρέπει να εφαρμοστούν οι σχετικές διατάξεις του ΚΠολΔ, όπως αυτές ισχύουν μετά τον ν. 4335/2015, διότι η επιταγή, δυνάμει της οποίας επισπεύδεται η διαδικασία της ένδικης αναγκαστικής κατάσχεσης, επιδόθηκε στους ανακόπτοντες στις 21/12/2021 (βλ.την σχετική επισημείωση επί της έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας του δικαστικού επιμελητή στο Εφετείο Αθηνών Αθανάσιου Γεωργαντόπουλου). Η ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ ασκήθηκε εμπρόθεσμα, ήτοι εντός της προβλεπόμενης από τη διάταξη του άρθρου 934 παρ.1 περ. α' ΚΠολΔ προθεσμίας των 45 ημερών, αφού η προσβαλλόμενη έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης, δυνάμει της οποίας επιβλήθηκε η αναγκαστική κατάσχεση σε βάρος της περιουσίας των ανακοπτόντων επιδόθηκε σε αυτούς στις 21-12- 2021 (ως ανωτέρω αναφέρεται) και η ανακοπή επιδόθηκε στην καθ' ης στις 28-12-2021 (βλ. την υπ' αριθμ. 8106Γ/28-12-2021 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Αθηνών Χρήστου Πολύζου) καθόσον οι λόγοι της ανακοπής αφορούν αντιρρήσεις κατά της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης. Συνεπώς, πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή και να εξετασθεί περαιτέρω ως προς το παραδεκτό και νόμω βάσιμο των λόγων της.

Από το συνδυασμό των άρθρων 919 και 925 ΚΠολΔ σε περίπτωση διαδοχής στη διαδικασία εκκρεμούς αναγκαστικής εκτέλεσης καθιερώνεται υποχρέωση κοινοποίησης στον οφειλέτη ή στον καθ'ου, αφενός της κατ άρθρο 924 παρ. 1 ΚΠολΔ επιταγής και αφετέρου των εγγράφων που αποδεικνύουν τη διαδοχή (ειδική ή καθολική) του επισπεύδοντος. Η επιταγή αυτή δεν συνιστά την πρώτη πράξη της προδικασίας νέας αναγκαστικής εκτέλεσης, αλλά περιέχει την επίσημη γνωστοποίηση ότι ενεργοποιήθηκε η διάταξη του άρθρου 919 ΚΠολΔ, για την επέκταση των υποκειμενικών ορίων της εκτελεστότητας σε πρόσωπα που δεν αναφέρονται στον εκτελεστό τίτλο ως δικαιούχοι ή υπόχρεοι, προκειμένου είτε να γίνει εκούσια εκπλήρωση της παροχής είτε να αμφισβητηθεί, με ανακοπή, η υποχρέωση του καθ' ου (Κεραμέα/Κονδύλη/Νίκα (-Νικολόπουλος), ΕρμΚΠολΔ, άρθρο 925, αριθ. 1 Ν Νικάς. Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 1, 2η έκδ., 2017, σελ. 498). Παρά δε το γεγονός ότι η επίδοση της ως άνω (νέας) επιταγής δεν αποτελεί πράξη έναρξης νέας αναγκαστικής εκτέλεσης, εντούτοις, ως πράξη της ήδη αρξαμένης εκτέλεσης, που είναι αναγκαία για την έγκυρη συνέχιση της κύριας διαδικασίας της, προσβάλλεται με την ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ (Νικολόπουλο, ό.π., αριθ. 4). Αδιάφορη δε παραμένει η άλλοθεν γνώση της διαδοχής από τον καθ'ου, ενώ η παράβαση του άρθρου 925 παρ. 1 ΚΠολΔ συνεπάγεται ακυρότητα της εκτέλεσης ανεξαρτήτως βλάβης, δεδομένου ότι η φράση του νόμου «δεν δύναται να αρχίσει ή να συνεχίσει την αναγκαστική εκτέλεση» είναι ισοδύναμη με την απειλή ακυρότητας (ΑΠ 345/2006, ΕλλΔ/νη 2006/807 και σε Μπρίνια/Αναγκαστική Εκτέλεσις άρθρο 925 παρ. 124, σελ. 319). Η ratio legis της θεσπισθείσας ειδικής πρόσθετης διατύπωσης του άρθρου 925 ΚΠολΔ εντοπίζεται στην αποφυγή αιφνιδιασμού του καθού η εκτέλεση οφειλέτη ως προς τη διαδοχή στο πρόσωπο του επισπεύδοντος δανειστή και εφαρμόζεται και επί μετάθεσης της νομιμοποίησης προς δικαστική επιδίωξη της απαίτησης από το πρόσωπο του δικαιούχου της απαίτησης σε τρίτο - μη δικαιούχο διάδικο. Εξάλλου, η έλλειψη των παραπάνω στοιχείων δεν θεραπεύεται με τη μεταγενέστερη προσκόμιση αυτών στη δίκη της ανακοπής (ΑΠ 914/2018 ΤραπΝομΠληρΝΟΜΟΣ, ΑΠ 782/1994, ΕλλΔ/νη 1995/838).

Στην προκειμένη περίπτωση, με το δεύτερο σκέλος του πρώτου λόγου της κρινόμενης ανακοπής, οι ανακόπτοντες εκθέτουν ότι σε βάρος της  δικαιοπαρόχου τους - ενοχικής οφειλέτριας εκδόθηκε από την τράπεζα ALPHA BANK η υπ' αριθμ. ……………./2011 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά. Ότι με τις από 14-9-2021 επιταγές προς πληρωμή, συνταχθείσες κάτω από το αντίγραφο πρώτου εκτελεστού απογράφου της υπ' αριθμ. ……………/2011 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, επιτάχθηκαν οι ίδιοι, ως τρίτοι διακάτοχοι, να καταβάλουν στην καθ' ης η ανακοπή, με την ιδιότητά της ως διαχειρίστριας απαιτήσεων, ως εντολοδόχου και ειδικού πληρεξουσίου, αντιπροσώπου και αντικλήτου της αλλοδαπής εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «GALAXY IV FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY», ειδικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» τα αναφερόμενα στο δικόγραφο ποσά. Ότι από τα έγγραφα που συγκοινοποιήθηκαν στους ίδιους κατ' αρ. 919 και 925 ΚΠολΔ με τις από 14-9-2021 επιταγές προς πληρωμή από την καθ' ης δεν αποδεικνύεται ότι μεταξύ των απαιτήσεων που μεταβιβάστηκαν από την αρχική πιστώτρια τράπεζα ALPHA BANK προς την αποκτώσα εταιρεία «GALAXY IV FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» τη διαχείριση των οποίων εν συνεχεία ανέλαβε η καθ' ης η ανακοπή ήταν και η απαίτηση που πηγάζει από την επίδικη δανειακή σύμβαση, ούτε ότι η ένδικη απαίτηση ήταν μεταξύ των απαιτήσεων τη διαχείριση των οποίων ανέλαβε ακολούθως η καθ' ης. Ότι εξ αυτού του λόγου η καθ' ης η ανακοπή εταιρία, δεν νομιμοποιείται ενεργητικά υπό την προεκτεθείσα ιδιότητά της στη διαχείριση και είσπραξη της επίμαχης απαίτησης και άρα και στην επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης εις βάρος τους και συνακόλουθα τυγχάνει ακυρωτέες οι από 14-9-2021 επιταγές προς εκτέλεση που κοινοποιήθηκαν σε αυτούς (ανακόπτοντες). Με αυτό το περιεχόμενο, ο υπό κρίση λόγος ανακοπής είναι παραδεκτός και νόμιμος, σύμφωνα και με την προεκτεθείσα νομική σκέψη και πρέπει να γίνει δεκτός και ως ουσία βάσιμος δεδομένου ότι για τα γεγονότα, που αναφέρονται στο δικόγραφο της ανακοπής επιτρέπεται η ομολογία. Λόγω δε της ερημοδικίας της καθ’ής η ανακοπή, οι ανωτέρω ισχυρισμοί των ανακοπτόντων αποδεικνύονται πλήρως, αφού θεωρούνται ομολογημένοι από αυτή και δεν υπάρχει ένσταση που να εξετάζεται αυτεπαγγέλτως. Η ακυρότητα δε των από 14-9-2021 επιταγών προς εκτέλεση συμπαρασύρει σε ακυρότητα και την σε βάρος των ανακοπτόντων υπ' αριθμ. …………../20-12-2021 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας του δικαστικού επιμελητή στο Εφετείο Αθηνών Αθανάσιου Γεωργαντόπουλου, που στηρίχθηκε σε αυτές, καθόσον η εν λόγω έκθεση κατάσχεσης προσβλήθηκε εμπρόθεσμα στο πλαίσιο της υπό κρίση ανακοπής. Κατόπιν αυτών πρέπει να γίνει δεκτή και ως ουσία βάσιμη η ένδικη ανακοπή κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο διατακτικό της παρούσας, παρελκούσης πλέον ως άνευ αντικειμένου της εξέτασης της βασιμότητας των λοιπών λόγων ανακοπής αυτής και να κηρυχθεί η ακυρότητα των από 14-9-2021 επιταγών προς εκτέλεση, συνταχθεισών κάτω από το αντίγραφο πρώτου εκτελεστού απογράφου της υπ' αριθμ. …………./2011 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς που κοινοποιήθηκαν στους ανακόπτοντες, και της υπ' αριθμ. ………../20-12-2021 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Αθανασίου Γεωργαντόπουλου. Τέλος πρέπει να καταδικαστεί η καθ' ης η ανακοπή, λόγω της ήττας της, με βάση και το σχετικό αίτημα των ανακοπτόντων, στην πληρωμή της δικαστικής δαπάνης των αυτών (176, 191 παρ. 2 ΚΠολΔ), ενώ δεν θα οριστεί παράβολο ανακοπής ερημοδικίας για την κρινόμενη ανακοπή εκ του αρ. 933 ΚΠολΔ, λόγω του ότι δεν επιτρέπεται η άσκηση της ανακοπής ερημοδικίας στις δίκες περί την εκτέλεση (937 παρ. 1 περ. β ’ ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της καθ’ ης η ανακοπή.

ΔΕΧΕΤΑΙ την ανακοπή.

ΑΚΥΡΩΝΕΙ τις από 14-9-2021 επιταγές προς εκτέλεση, συνταχθείσες κάτω από το αντίγραφο πρώτου εκτελεστού απογράφου της υπ' αριθμ. ……………/2011 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς που κοινοποιήθηκαν στους ανακόπτοντες, και την υπ' αριθμ. ……………………./20-12-2021 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Αθανασίου Γεωργαντόπουλου.

Καταδικάζει την καθ' ης στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων των ανακοπτόντων, τα οποία ορίζει στο ποσό των χιλίων οκτακόσιων ευρώ (1.800€)

         Η     Πρόεδρος                                                             Η         Γραμματέας».


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε τους συνεργάτες του γραφείου μας.


 Μη χάνετε την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας. Ακολουθήστε μας τώρα στα Google News