Δικηγορικό Γραφείο
Ακύρωση διαταγής πληρωμής

Ακύρωση διαταγής πληρωμής εκδοθείσας εις βάρος εντολέων μας από συναλλαγματικές συνολικού ποσού 10.000,00 ευρώ.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι οι επίδικες συναλλαγματικές εκδόθηκαν από τον καθ΄ου για αιτία η οποία δεν επακολούθησε, καθώς το δάνειο που εκείνος είχε υποσχεθεί να χορηγήσει στους ανακόπτοντες ουδέποτε χορηγήθηκε, ενώ ούτε η σχετική σύμβαση δανείου καταρτίσθηκε μεταξύ των μερών. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι οι επίδικες συναλλαγματικές είχαν παραδοθεί στον καθ΄ου προς εξασφάλιση της ως άνω υπόσχεσης δανείου ατελείς, με τη συμφωνία να συμπληρωθούν κατά την εκταμίευση του ποσού του δανείου. Ωστόσο, ο καθ΄ου κατά αθέτηση της ανωτέρω συμφωνίας συμπλήρωσε τις συναλλαγματικές και εν συνεχεία επεδίωξε τη σε βάρος των ανακοπτόντων έκδοση της ανακοπτομένης διαταγής πληρωμής. Επομένως, η απαίτηση του καθ΄ου στερείται νόμιμης αιτίας και η αξίωση από τα επίδικα αξιόγραφα καθίσταται ανενεργή. Κατόπιν αυτών, το Ειρηνοδικείο Νίκαιας έκανε δεκτή την κρινόμενη ανακοπή των εντολέων μας και ακύρωσε την ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής.

Ακολουθεί το κείμενο της απόφασης:

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Αριθμός 7/2019

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Νίκαιας ………. με την παρουσία της Γραμματέως ……
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την ………2018 για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ:
Των ανακοπτόντων: 1) ………….. του ……….., κατοίκου ………….. και 2) …………… του ………, κατοίκου, οι οποίοι παραστάθηκαν δια του πληρεξουσίου τους δικηγόρου, Δημητρίου Σταυρόπουλου.
Του καθ΄ου η ανακοπή: …………… του ……., κατοίκου …………, που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου του δικηγόρου, ………..

Οι ανακόπτοντες ζητούν να γίνει δεκτή η από ……..2018 ανακοπή τους κατά του καθ΄ου και της υπ’ αριθ. 11/2018 διαταγής πληρωμής της Δικαστή του παρόντος Δικαστηρίου, η οποία (ανακοπή) κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου ………/……2018 και προσδιορίστηκε προς συζήτηση αρχικά για τη δικάσιμο της ……..2018 και κατόπιν αναβολής για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, αφού ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους, ζήτησαν να γίνουν δεκτά, όσα αναφέρονται στα πρακτικά και τις έγγραφες προτάσεις τους. Ακολούθησε συζήτηση, όπως αναφέρεται στα πρακτικά.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η ενοχή από συναλλαγματική είναι μεν ουσιώδης, υπό την έννοια ότι η αιτία, η οποία έδωκε αφορμή για την έκδοσή της δεν αποτελεί, κατ’ αρχήν, προϋπόθεση του κύρους της, ο εναγόμενος, όμως, εκ συναλλαγματικής οφειλέτης για την πληρωμή του ποσού αυτής και ειδικώς ο αποδέκτης, μπορεί να αποκαλύψει την αιτιώδη σχέση (υποκείμενη αιτία), η οποία τον συνδέει με τον εκδότη της συναλλαγματικής, αντιτάσσοντας κατ’ αυτού την ένσταση ότι δεν υπάρχει αιτία για την έκδοσή της ή ότι η αιτία είναι παράνομη ή ανήθικη ή έχει λήξει ή δεν επακολούθησε, οπότε, αν αποδειχθεί η ένσταση αυτή, καθίσταται ανενεργός η αξίωση από συναλλαγματική. Οι ανωτέρω ισχυρισμοί, κατά το άρθρο 17 του Ν. 5325/1932, αντιτάσσονται και κατά του τρίτου κομιστή της συναλλαγματικής, εάν ο τελευταίος απέκτησε την συναλλαγματική γνωρίζοντας τους ανωτέρω ισχυρισμούς και με σκοπό να βλάψει τον οφειλέτη της συναλλαγματικής. Ως «βλάβη» του οφειλέτη κατά τη διάταξη αυτή, νοείται η λόγω της μεταβιβάσεως της συναλλαγματικής απώλειας ουσιώδους ενστάσεως του οφειλέτη, που στηρίζεται στις προσωπικές σχέσεις του εναγομένου από τη συναλλαγματική με τον εκδότη ή τους προηγούμενους του ενάγοντος κομιστές, για την προβολή τέτοιων ενστάσεων έναντι αυτών δεν αρκεί η από τον κομιστή κατά την κτήση του τίτλου γνώση των στοιχείων που τις θεμελιώνουν, αλλά απαιτείται και η ενέργεια αυτής προς «βλάβην» του οφειλέτη. Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 10 του Ν. 5325/1932, στην περίπτωση που συναλλαγματική, ατελής κατά την έκδοσή της, συμπληρώθηκε εναντίον των γενομένων συμφωνιών, η μη τήρηση των συμφωνιών αυτών δεν είναι δυνατόν να αντιταχθεί κατά του τρίτου κομιστή, εκτός και αν ο τελευταίος απέκτησε τη συναλλαγματική τελώντας σε κακή πίστη ή αν κατά την απόκτησή της διέπραξε βαρύ πταίσμα. Από την προαναφερθείσα διάταξη συνάγεται, ότι η συναλλαγματική μπορεί να τεθεί σε κυκλοφορία φέρουσα απλή υπογραφή, είτε του αποδέκτη, είτε του εκδότη με την πρόθεση δημιουργίας ατελούς συναλλαγματικής, η οποία, όμως, μπορεί να συμπληρωθεί στη συνέχεια με βάση τη γενόμενη συμφωνία με τον λήπτη. Η συμπλήρωση των ελλειπόντων στοιχείων της λευκής, όπως ονομάζεται, συναλλαγματικής, ελλείψει αντίθετης συμφωνίας, μπορεί να γίνει και από περαιτέρω κομιστή εκτός του αρχικού λήπτη, δεδομένου ότι επιτρέπεται η μεταβίβαση του δικαιώματος προς συμπλήρωση σε κομιστή μεταγενέστερο του αρχικού λήπτη. Η μη τήρηση της συμφωνίας συμπληρώσεως λευκής συναλλαγματικής δεν αποτελεί πλαστογράφησή της, που θεωρείται ότι υπάρχει μόνο αν συμπληρωθεί ατελής με την παραπάνω έννοια συναλλαγματική χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένη συμφωνία για τον τρόπο της συμπλήρωσής της. Κατά του περαιτέρω κομιστή της συναλλαγματικής μπορεί να αντιταχθεί από τον εκδότη της η ένσταση της αντισυμβατικής συμπλήρωσης των ελλειπόντων στοιχείων αυτής, υπό την προϋπόθεση ότι ο εν λόγω κομιστή απέκτησε τη συναλλαγματική με κακή πίστη ή αν διέπραξε κατά την απόκτησή της βαρύ πταίσμα (βλ. ΑΠ 903/2006). Περαιτέρω, ο οφειλέτης δεν είναι πάντως αναγκαίο, για να ελευθερωθεί, να επικαλεσθεί ρητά τον προκαλούμενο από την πληρωμή της συναλλαγματικής αδικαιολόγητο πλουτισμό σε βάρος του κομιστή της, αλλά αρκεί να αναφερθεί στα στοιχεία που καθιστούν χωρίς νόμιμη αιτία την υποχρέωσή του και συνεπώς αχρεώστητη την πληρωμή της συναλλαγματικής, ο δε κομιστής αυτής ενεργεί προς βλάβη του οφειλέτη, όταν κατά το χρόνο κτήσης της συναλλαγματικής γνώριζε την ανυπαρξία ή την ελαττωματικότητα της αιτίας της αιτίας έκδοσης ή οπισθογράφησής της και την απέκτησε για να τον εμποδίσει να αντιτάξει ουσιώδεις ενστάσεις από τις προσωπικές του σχέσεις με τον εκδότη ή τον προηγούμενο κομιστή της συναλλαγματικής και να επιτευχθεί έτσι η πληρωμή της, η οποία χωρίς τη μεταβίβασή της δεν θα επιτυγχανόταν (ΑΠ 1266/2011 Αρμ 2012.1870, ΑΠ 123/2008 ΕΕμπΔ 2008.815, ΑΠ 896/2006 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 903 ΔΕΕ 2006.1286, ΕφΑθ 7914/2007 ΕλλΔνη 2008.933, ΕφΘεσ 2435/2006 Αρμ 2007.873, ΜΠΛαμ 189/2014, ΜΠΠειρ 5032/2013, 1007/2014, ΜΠΑθ ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

Με την υπό κρίση ανακοπή και για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν οι ανακόπτοντες ζητούν να ακυρωθεί η υπ’ αριθ. 11/2018 διαταγή πληρωμής της Δικαστή του παρόντος Δικαστηρίου, η οποία εκδόθηκε με βάση τις τέσσερις συναλλαγματικές τα στοιχεία των οποίων αναλυτικώς εκτίθενται στο ιστορικό του κρινόμενου δικογράφου και δυνάμει της οποίας υποχρεώνονται οι ίδιοι (οι ανακόπτοντες) να καταβάλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον στον καθ΄ου το ποσό των 10.000,00 ευρώ, με το νόμιμο τόκο για κάθε επιμέρους ποσό από την επομένη της λήξης εκάστης συναλλαγματικής μέχρι την πλήρη εξόφληση, καθώς και το ποσό των 200,00 ευρώ για δικαστική δαπάνη. Η υπό κρίση ανακοπή ασκήθηκε νομοτύπως, στηριζόμενη στη διάταξη του άρθρου 632 παρ. 1 ΚΠολΔ και δεδομένου ότι κατατέθηκε στη γραμματεία του δικαστηρίου την ……..2018, πρέπει για την εκδίκασή της να εφαρμοσθεί η ως άνω διάταξη του άρθρου 632 ΚΠολΔ, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο τέταρτο του άρθρου 1 του ν. 4335/2015. Επομένως, η υπό κρίση ανακοπή εισάγεται ενώπιον του καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδίου Δικαστηρίου (άρθρα 584, 585 και 632 παρ. 1 ΚΠολΔ), κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών και πλέον συγκεκριμένα κατά την ειδική διαδικασία των διαφορών από πιστωτικούς τίτλους (άρθο 632 παρ. 2 εδ. β΄, όπως αντικαταστάθηκε με το ν. 4335/2015 και 614 επ. ΚΠολΔ). Προσέτι, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ημέρες του Σαββάτου (άρθρο 144 παρ. 3 του ΚΠολΔ), όπως και οι Κυριακές, που μεσολαβούν μεταξύ της έναρξης και λήξης της κατά το άρθρο 632 παρ. 2 ΚΠολΔ προθεσμίας ενέργεια των 15 εργάσιμων ημερών, δεν συνυπολογίζονται, προκύπτει ότι η ένδικη ανακοπή του άρθρου 632 ΚΠολΔ ασκήθηκε εμπροθέσμως εντός της δεκαπενθήμερης προθεσμίας της παρ. 2 της ως άνω διάταξης, καθόσον η ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής επιδόθηκε στους ανακόπτοντες την ………2018, όπως προκύπτει από την επισημείωση του δικαστικού επιμελητή ………. επί του προσκομιζομένου μετ’ επικλήσεως αντιγράφου της ανακοπτόμενης διαταγής πληρωμής (βλ. σχετικό ……. των ανακοπτόντων), ενώ το δικόγραφο της υπό κρίση ανακοπής επιδόθηκε στον καθ΄ου την …..2018, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθ. ………/2018 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών ……… Κατόπιν τούτων, εφόσον έχουν καταβληθεί τα νόμιμα τέλη της συζήτησης, πρέπει η υπό κρίση ανακοπή να γίνει τυπικά δεκτή και να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς το παραδεκτό και το βάσιμο των λόγων της.

Από τη δέουσα εκτίμηση των ενόρκων καταθέσεων αφενός του μάρτυρος των ανακοπτόντων και αφετέρου του μάρτυρος του καθ΄ου η ανακοπή, που εξετάστηκαν αμφότεροι στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου, οι καταθέσεις των οποίων περιέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά, από τις υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη, καθόσον δεν έχουν ληφθεί για να χρησιμοποιηθούν στην παρούσα δίκη και συντάχθηκαν σε ανύποπτο χρόνο, από όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα που προσκομίσθηκαν, άλλα εκ των οποίων μνημονεύονται ρητά στην παρούσα και άλλα όχι, χωρίς όμως να παραλείπεται κανένα για την ουσιαστική εκτίμηση της διαφοράς, από τα διδάγματα της κοινής πείρας, τα οποία λαμβάνονται υπ’ όψιν αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο κατά το άρθρο 336 ΚΠολΔ, αλλά και από την εν γένει διαδικασία αποδείχθηκαν, κατά την κρίση του παρόντος Δικαστηρίου, τα ακόλουθα ουσιώδη για την έκβαση της δίκης πραγματικά περιστατικά: Ο καθ΄ου εξέδωσε την ………2013 τέσσερις συναλλαγματικές, ποσού 2.500,00 ευρώ εκάστη με ημερομηνία λήξης την …….2015, την …….2015, την ……….2015 και την ……….2015 και τόπο πληρωμής τον Κορυδαλλό, τις μεν συναλλαγματικές με ημερομηνία λήξης ……..2015 και …….2015 αποδέχθηκε ο δεύτερος των ανακοπτόντων ως πρωτοφειλέτης και τριτεγγυήθηκε υπέρ αυτών ο πρώτος των ανακοπτόντων τις δε συναλλαγματικές με ημερομηνία λήξης …….2015 και ………2015 αποδέχθηκε ο πρώτος των ανακοπτόντων ως πρωτοφειλέτης και τριτεγγυήθηκε υπέρ αυτών ο δεύτερος των ανακοπτόντων. Ο καθ’ου η αίτηση εμφάνισε νομίμως και εμπροθέσμως τις ανωτέρω συναλλαγματικές, πλην όμως αυτές δεν πληρώθηκαν κατά τη λήξη τους από τον αποδέκτη αυτών ή τον τριτεγγυητή. Ακολούθως, ο καθ΄ου με αίτησή του ζήτησε και πέτυχε την έκδοση της υπ’ αριθ. 11/2018 διαταγής πληρωμής της Δικαστού του παρόντος Δικαστηρίου, ακριβές δε αντίγραφο εξ απογράφου πρώτου εκτελεστού, με την κάτω από αυτή και από ……2018 επιταγή πληρωμής επέδωσε στους ανακόπτοντες την …….2018, με την οποία τους επέτασσε να του καταβάλουν το συνολικό ποσό των 12.290,00 ευρώ. Με τους πρώτο και δεύτερο λόγους της ένδικης ανακοπής, κατ’ ορθή εκτίμηση του περιεχομένου τους, οι ανακόπτοντες επικαλούνται ότι οι επίδικες συναλλαγματικές, οι οποίες ήταν ατελείς κατά την έκδοσή τους, εκδόθηκαν για αιτία που δεν επακολούθησε και κατά αθέτηση της υφιστάμενης συμφωνίας για τη συμπλήρωσή τους. Ο λόγος αυτός είναι νόμιμος ερειδόμενος στις διατάξεις των άρθρων 10 και 17 του ν. 5325/1932 και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική βασιμότητά του. Συγκεκριμένα, όπως αποδείχθηκε δυνάμει του από ……….2013 ιδιωτικού συμφωνητικού υπόσχεσης δανείου, που υπεγράφη μεταξύ αφενός των ανακοπτόντων και αφετέρου του μη διαδίκου …………… (βλ. σχετικό ….. που προσκομίζεται μετ’ επικλήσεως από τους ανακόπτοντες), ο τελευταίος ανέλαβε την υποχρέωση να δανείσει στο μέλλον στους ανακόπτοντες, το ποσό των 30.000,00 ευρώ. Κατά τη συμφωνία των μερών μάλιστα η εξόφληση του δανείου θα πραγματοποιούταν άτοκα και σταδιακά σε δώδεκα ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ύψους 2.500,00 ευρώ εκάστη, αρχής γενομένης την ……..2014. Προς εξασφάλιση λοιπόν της καταβολής των ανωτέρω δόσεων εξέδωσαν συνολικά δώδεκα συναλλαγματικές ποσού 2.500,00 ευρώ εκάστη εξ αυτών ως εξής: έξι συναλλαγματικές απεδέχθη ο πρώτος των ανακοπτόντων και έξι ο δεύτερος εξ αυτών, λήξης την ……….2014 η πρώτη και την ίδια ημέρα εκάστου από τους επόμενους πέντε μήνες για τις έξι συναλλαγματικές αποδοχής του πρώτου των ανακοπτόντων και την …….2014 η πρώτη και την ίδια ημέρα εκάστου από τους επόμενους πέντε μήνες για τις έξι συναλλαγματικές αποδοχής του δευτέρου των ανακοπτόντων. Μεταξύ των ως άνω αναφερόμενων συναλλαγματικών παρεδόθησαν και οι δύο ως άνω επίδικες με ημερομηνίες λήξης ……….2015, ατελείς, στο μη διάδικο ………., ο οποίος βάσει του ανωτέρω συμφωνητικού θα έθετε την υπογραφή και το όνομά του στη θέση του εκδότη κατά το χρόνο κατάρτισης της ως άνω σύμβασης δανείου, ποσού 30.000,00 ευρώ. Εν τέλει, η εν λόγω σύμβαση δανείου ουδέποτε καταρτίσθηκε μεταξύ των ανακοπτόντων και του μη διαδίκου ………, ο οποίος ουδέποτε προέβη σε οιαδήποτε προς τους ανακόπτοντες όχληση αναφορικά με τις εν λόγω συναλλαγματικές. Περαιτέρω, δυνάμει του από ……….2013 ιδιωτικού συμφωνητικού υπόσχεσης δανείου, που υπεγράφη μεταξύ αφενός των ανακοπτόντων και αφετέρου του καθ΄ου (βλ. σχετικό ….. που προσκομίζεται μετ’ επικλήσεως από τους ανακόπτοντες), ο τελευταίος ανέλαβε την υποχρέωση να δανείσει στο μέλλον στους ανακόπτοντες, το ποσό των 90.000,00 ευρώ, προκειμένου αυτοί να διευκολυνθούν στη σύσταση, δημιουργία και λειτουργία επιχείρησης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. Κατά τη συμφωνία των μερών μάλιστα η εξόφληση του δανείου θα πραγματοποιούταν άτοκα και σταδιακά σε δώδεκα ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ύψους 2.500,00 ευρώ εκάστη, αρχής γενομένης την ……..2014. Προς εξασφάλιση λοιπόν της καταβολής των ανωτέρω δόσεων εξέδωσαν συνολικά τριάντα έξι συναλλαγματικές ποσού 2.500,00 ευρώ εκάστη εξ αυτών ως εξής: δεκαοκτώ συναλλαγματικές απεδέχθη ο πρώτος των ανακοπτόντων και δεκαοκτώ ο δεύτερος εξ αυτών, λήξης την ……….2015 η πρώτη και την ίδια ημέρα εκάστου από τους επόμενους δεκαεπτά μήνες για τις δεκαοκτώ συναλλαγματικές αποδοχής του πρώτου των ανακοπτόντων και την …….2014 η πρώτη και την ίδια ημέρα εκάστου από τους επόμενους δεκαεπτά μήνες για τις δεκαοκτώ συναλλαγματικές αποδοχής του δευτέρου των ανακοπτόντων. Μεταξύ των ως άνω αναφερόμενων συναλλαγματικών παρεδόθησαν και οι δύο ως άνω επίδικες με ημερομηνίες λήξης ……….2015. Στα πλαίσια λοιπόν των ανωτέρω συμφωνιών παραδόθηκαν από τους ανακόπτοντες οι επίδικες συναλλαγματικές με ημερομηνίες λήξης ………2015 και ……..2015 στο μη διάδικο ………….. και οι επίδικες συναλλαγματικές με ημερομηνίες λήξης ……….2015 και ………..2015 στον καθ΄ου, οι οποίοι και συμφωνήθηκε ότι θα ετύγχαναν αντιστοίχως εκδότες τους, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποπληρωμή των συμφωνηθεισών δόσεων για την εξόφληση των ως άνω δανείων, που θα χορηγούσαν στους ανακόπτοντες. Πλην, όμως, η αιτία για την οποία παραδόθηκαν οι ανωτέρω λευκές συναλλαγματικές δεν επακολούθησε, γιατί από την αποδεικτική διαδικασία προέκυψε ότι ουδέποτε έλαβε χώρα εκταμίευση, ήτοι μεταβίβαση της κυριότητας των ανωτέρω χρηματικών ποσών στους ανακόπτοντες και συνεπώς τελικώς δεν καταρτίσθηκαν οι σχετικές συμβάσεις δανείων. Ωστόσο, ο καθ΄ου προέβη στην έκδοση της ανακοπτόμενης διαταγής πληρωμής, η οποία ερείδεται αφενός στις ως άνω συναλλαγματικές με ημερομηνίες λήξης ……..2015 και ……….2015, οι οποίες, όπως προαναφέρθηκε, είχαν παραδοθεί ατελείς στο μη διάδικο ……….. με τη συμφωνία να εκδοθούν από τον ίδιο κατά το χρόνο κατάρτισης της ως άνω αναφερόμενης σύμβασης δανείου ποσού 30.000,00 ευρώ και αφετέρου στις ως άνω συναλλαγματικές με ημερομηνίες λήξης ………2015 και ……..2015, οι οποίες είχαν παραδοθεί ατελείς στον ίδιο (καθ΄ου) με τη συμφωνία να εκδοθούν από αυτόν κατά το χρόνο κατάρτισης της ως άνω αναφερόμενης σύμβασης δανείου ποσού 90.000,00 ευρώ. Υπέρ των ανωτέρω συνηγορούν η ένορκη κατάθεση του μάρτυρος των ανακοπτόντων ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι οι επίδικες συναλλαγματικές εξεδόθησαν για αιτία που δεν ακολούθησε καθ΄όσον τα ποσά των δανείων που υποσχέθηκαν ότι θα χορηγήσουν ο καθ΄ου και ο μη διάδικος …………. ουδέποτε εκταμιεύθηκαν. Περαιτέρω, ο μάρτυρας απόδειξης κατέθεσε ότι οι δύο εκ των επίδικων συναλλαγματικών με ημερομηνίες λήξης ……..2015 και ……..2015 είχαν παραδοθεί στο μη διάδικο ………..…. ο οποίος είναι και ο αντισυμβαλλόμενος των ανακοπτόντων στο από ………2013 ιδιωτικό συμφωνητικό υπόσχεσης δανείου ποσού 30.000,00 ευρώ, στο οποίο (συμφωνητικό) αναφέρονται οι εν λόγω συναλλαγματικές με την ειδικότερη συμφωνία να τεθεί ως εκδότης ο ίδιος (ο ……………) σε περίπτωση κατάρτισης της σχετικής δανειακής σύμβασης και όχι ο καθ΄ου (βλ. ταυτάριθμα πρακτικά). Προσέτι, από την …………2015 εξώδικη διαμαρτυρία-πρόσκληση-δήλωση, την οποία οι ανακόπτοντες απηύθυναν στον καθ΄ου (βλ. σχετικό …… που προσκομίζεται μετ’ επικλήσεως από τους ανακόπτοντες), νομίμως κοινοποιηθείσα σε αυτόν δυνάμει της υπ’ αριθ. ………./2015 έκθεσης επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών …………, προκύπτει ότι αμφότεροι κάλεσαν τον καθ΄ου, όπως τους επιστρέψει τα σώματα των τριάντα έξι συναλλαγματικών, συνολικού ποσού 90.000,00 ευρώ, εντός των οποίων περιλαμβάνονται και οι δύο εκ των επίδικων συναλλαγματικών με ημερομηνίες λήξης ………2015 και ………2015, εφόσον η αιτία για την οποία αυτές είχαν εκδοθεί ουδέποτε επακολούθησε. Πλην, όμως, ο καθ΄ου ουδόλως ανταποκρίθηκε στην ως άνω όχληση και επεδίωξε τη σε βάρος των ανακοπτόντων έκδοση της ανακοπτόμενης διαταγής πληρωμής. Σε κάθε δε περίπτωση και σε πλήρη αντίθεση προς τους ισχυρισμούς του καθ΄ου και την επ’ ακροατηρίω κατάθεση του μάρτυρός του, σχετικά με τη λύση της εταιρείας «……………. Ε.Π.Ε.» και τη σύσταση της εταιρείας «…………. Ε.Ε.» ήδη από την …………..2013 ήτοι σε χρόνο μεταγενέστερο της υπογραφής των ως άνω ιδιωτικών συμφωνητικών υπόσχεσης δανείου, ο καθ΄ου έχει παράσχει υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή στην οποία ρητώς αναφέρει ότι «Κατά την εκκαθάριση της “………… Ε.Π.Ε.” με ΑΦΜ ………….. και την έναρξη της “……… Ε.Ε.” την ……….2013 δεν υπήρξε τίμημα οικονομικό μεταξύ των δύο πλευρών του …………. από τη μια και του ………… από την άλλη». Υπεύθυνη δήλωση με όμοιο περιεχόμενο έχει υπογράψει την …………2013 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής και ο δεύτερος των ανακοπτόντων με συνέπεια να προκύπτει η ανυπαρξία οιασδήποτε εκατέρωθεν οφειλής. Από το σώμα των ως άνω υπευθύνων δηλώσεων ελλείπει οποιαδήποτε αναφορά όχι μόνο στις δήθεν οφειλές εκ των επίδικων συναλλαγματικών, αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη σε βάρος των ανακοπτόντων αξίωση του καθ΄ου αναφορικά με την εκκαθάριση της εταιρείας «…………. Ε.Π.Ε.» και τη σύσταση και λειτουργία της εταιρείας «…………… Ε.Ε.» εν αντιθέσει με όσα κατέθεσε ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου ο μάρτυρας του καθ΄ου. Κατόπιν τούτων, προκύπτει ότι οι επίδικες συναλλαγματικές συμπληρώθηκαν κατά αθέτηση της προϋπάρχουσας συμφωνίας των μερών, κατά την οποία στα στοιχεία του εκδότη των επίδικων συναλλαγματικών με ημερομηνίες λήξης ………2015 και ………..2015 θα ετίθεντο το όνομα και η υπογραφή του μη διαδίκου ………… και στα στοιχεία του εκδότη των επίδικων συναλλαγματικών με ημερομηνίες λήξης …….2015 και ………2015 θα ετίθεντο το όνομα και η υπογραφή του καθ΄ου κατά το χρόνο σύναψης των αντίστοιχων συμβάσεων δανείων, στις οποίες τελικώς δεν προέβησαν οι ανωτέρω. Επομένως, οι επίδικες συναλλαγματικές εκδόθηκαν από τον καθ΄ου, αν και τελικώς δεν καταρτίσθηκαν οι ως άνω συμβάσεις δανείων, ήτοι για αιτία που δεν επακολούθησε. Συνεπώς, η απαίτηση του καθ΄ου στερείται νόμιμης αιτίας και η αξίωση από τις επίδικες συναλλαγματικές καθίσταται ανενεργή. Ως εκ τούτου, ο κρινόμενος λόγος ανακοπής πρέπει να γίνει δεκτός ως βάσιμος και από ουσιαστική άποψη, παρελκούσης της εξέτασης των λοιπών λόγων της ανακοπής. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, πρέπει η υπό κρίση ανακοπή να γίνει δεκτή ως βάσιμη κατ’ ουσίαν και να ακυρωθεί η ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα των ανακοπτόντων, κατόπιν σχετικού αιτήματός τους (άρθρα 176, 189 παρ. 1, 191 παρ. 2 ΚΠολΔ και 58 του ν. 4194/2013 – Κώδικας Δικηγόρων) πρέπει να επιβληθούν εις βάρος του καθ΄ου, σύμφωνα με την αρχή της ήττας, αφού προηγουμένως αυτεπαγγέλτως το Δικαστήριο τούτο κατ’ άρθρο 58 παρ. 5 του ν. 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων) λάβει υπ’ όψιν του και εκτιμήσει την επιστημονική εργασία του πληρεξουσίου τους δικηγόρου, την αξία και το είδος της υπόθεσης, το χρόνο που απαιτήθηκε, τη σπουδαιότητα της διαφοράς, των ειδικότερων περιστάσεων και κάθε είδους δικαστικών ή εξωδίκων ενεργειών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ την ανακοπή του άρθρου 632 παρ. 1 ΚΠολΔ κατά της υπ’ αριθ. 11/2018 διαταγής πληρωμής της Δικαστή του παρόντος Δικαστηρίου.

ΑΚΥΡΩΝΕΙ την υπ’ αριθ. 11/2018 διαταγή πληρωμής της Δικαστή του παρόντος Δικαστηρίου.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον καθ΄ου στη δικαστική δαπάνη των ανακοπτόντων, την οποία ορίζει στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250,00) ευρώ.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στη Νίκαια στις …………2019, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του Δικαστηρίου αυτού, απόντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ