Δικηγορικό Γραφείο

Αποζημίωση κατ’ άρθρο 931 ΑΚ επί μόνιμης αναπηρίας- βαρηκοΐα- συνεπεία τροχαίου ατυχήματος

«Κατά τη διάταξη του ΑΚ 931, η αναπηρία ή παραμόρφωση που προξενείται στον παθόντα από αδικοπρακτική συμπεριφορά είναι δυνατό να θεμελιώσει και αυτοτελή αξίωση αποζημίωσης, αν επιδρά στα οικονομικό μέλλον αυτού δυσμενώς και προκαλεί ζημία, η οποία δεν εμπίπτει στις διατάξεις των άρθρων 929 και 932 ΑΚ. Η ζημία αυτή, ως εκ της φύσεώς της και του μελλοντικού χαρακτήρα της, δεν είναι δυνατόν και επομένως ούτε νομικά αναγκαίο να συγκεκριμενοποιείται και να καθορίζεται με ακρίβεια, αλλά αρκεί να είναι βέβαιη με βάση τα δεδομένα της κοινής πείρας και κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων. Η αναφερόμενη στο νόμο αναπηρία νοείται ως κάποια έλλειψη της σωματικής, νοητικής ή ψυχικής ακεραιότητας του προσώπου, ενώ ως παραμόρφωση νοείται κάθε ουσιώδης αλλοιωση της εξωτερική εμφάνισης του προσώπου. …..Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τη με ημερομηνία…….. ιατρική γνωμάτευση του …………., το κάταγμα που υπέστη ο ενάγων από το ατύχημα προκάλεσε μεγάλου βαθμού νευροαισθητήρια βαρηκοΐα αριστερού ώτος  οποία είναι μόνιμη και μη ανατρέψιμη. Η βαρηκοΐα αυτή οπωσδήποτε επηρεάζει το μέλλον του και ειδικότερα καθιστά δυσχερέστερη την επικοινωνία του και εν γένει τη συνεργασία του με τους συναδέλφους του στο πιστωτικά ίδρυμα που εργάζεται, με αποτέλεσμα να περιορίζεται, έστω και σε μικρό βαθμό, η επαγγελματική του σταδιοδρομία και εξέλιξη, επιβαρύνει αρνητικά τις σχέσεις του με τα άτομα του κοινωνικού και οικογενειακού του περίγυρου και περιορίζει τις συναναστροφές του και είναι βέβαιο ότι προσδίδει σε αυτόν αισθήματα μειονεξίας σε σχέση με υγιείς συνομηλίκους του. Για τους λόγους αυτούς, το Δικαστήριο κρίνει ότι πρέπει να αναγνωρισθεί η αξίωσή του για ειδική εκ του άρθρου 931 ΑΚ αποζημίωση, ύψους 8.000,00 ευρώ, προς αντιμετώπιση των δυσμενών επιπτώσεων που περιγράφηκαν. Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που έκρινε ότι η βαρηκοΐα δεν επιδρά στο επαγγελματικό και οικονομικοκοινωνικό μέλλον του και απέρριψε το σχετικό αίτημα ως αβάσιμο έσφαλε και ως εκ τούτου πρέπει να γίνει δεκτός ο σχετικός λόγος τα έφεσης που πλήττει την εκκαλούμενη για την κρίση της αυτή».

Παραστάθηκαν