Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για το έγκλημα της ακάλυπτης επιταγής κατ΄αρ. 79 του Ν. 5960/1933, λόγω υπερβάσεως εξουσίας κατ΄αρ. 510 παρ. 1 Η περ. δ, υποβολή εγκλήσεως από απλό εντολοδόχο Από τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 5960/1933 "περί επιταγής", όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ.1 3δ.α του Ν. 2408/1996, η ποινική δίωξη για έκδοση ακάλυπτης επιταγής ασκείται μόνο κατόπιν εγκλήσεως του κομιστή της επιταγής, ο οποίος δεν πληρώθηκε....

Αθώωση κατηγορουμένου για το αδίκημα της εκδόσεως εικονικών φορολογικών στοιχείων κατ’ εξακολούθηση Αθώα η κατηγορούμενη διότι δεν αποδείχθηκε ότι τέλεσε την αποδιδόμενη σε αυτή πράξη, καθώς κατά το επίδικο διάστημα αυτή είχε οριστεί αναγκαστική διαχειρίστρια ενός εκ των δύο πρατηρίων, ενώ η παράβαση έλαβε χώρα σε έτερο πρατήριο....

Αθώοι οι κατηγορούμενοι για το αδίκημα της απάτης επί δικαστηρίω κατ΄ αρ. 386 ΠΚ «Ακόμη και αν κανείς καθ’ υπέρβαση του αποδεικτικού υλικού κρίνει ότι κάποια από τα αποδεικτικά στοιχεία και κάποιοι των ισχυρισμών που οι κατηγορούμενοι προσκόμισαν και επικαλέστηκαν αντίστοιχα στα πολιτικά δικαστήρια ήταν ψευδή και πάλι δεν θα μπορούσε να συναχθεί ότι οι δικαστές οδηγήθηκαν στην εκφορά της συγκεκριμένης κατά τα άνω κρίσης τους, σε όσες περιπτώ...

Αθώωση κατηγορουμένου για το αδίκημα της απάτης κατ’ αρ. 386 ΠΚ Το δικαστήριο κηρύσσει αθώο τον κατηγορούμενο για το αδίκημα της κακουργηματικής απάτης, δεδομένου ότι η αποδιδόμενη σε αυτόν πράξη αφορά σε αθέτηση συμβατικής του υποχρέωσης, από την εμπορική του συνεργασία με τους μηνυτές. Η αθέτηση συμβατικής υποχρέωσης δεν συνιστά γεγονός αναφερόμενο στο παρόν και στο παρελθόν κατά την έννοια του νόμου, μη πληρουμένης της αντικειμενικής υποσ...

Αθώωση κατηγορουμένων για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε ψευδορκία μάρτυρος κατ’ αρ 224 ΠΚ Το δικαστήριο κηρύσσει αθώες τις εκκαλούσες του ότι με πρόθεση προκάλεσαν σε άλλον την απόφαση να τελέσει την άδικη πράξη που διέπραξαν και συγκεκριμένα με πειθώ και φορτικότητα (έχουσες έννομο συμφέρον από την ευδοκίμηση της αιτήσεώς τους ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Νικαίας καθώς και της εγκλήσεώς τους) έπεισαν την Α.Ν να τελέσε...

Δεκτή η αίτηση για  μείωση του ποσού εγγυοδοσίας που επιβλήθηκε στον κατηγορούμενο, ο οποίος διώχθηκε για τέλεση  διακεκριμένης λαθρεμπορίας τσιγάρων με την οποία επιδιωκόταν πορισμός οφέλους 2.250.000 € Εν όψει του γεγονότος ότι η εγγύηση που  επιβλήθηκε σε βάρος του κατηγορουμένου, ως περιοριστικός όρος, είναι κατ' αρχήν ανάλογος με την ένταση των υπαρχουσών ενδείξεων σε βάρος του, της ποινής που προβλέπεται για την αποδιδόμ...

Παύση ποινικής διώξεως λόγω παραγραφής. Υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως (αρ. 220 παρ.1 ΠΚ). Χρόνος τέλεσης. Κατά τη διάταξη του άρθρου 220 παρ.1 του ΠΚ "όποιος επιτυγχάνει με εξαπάτηση να βεβαιωθεί σε δημόσιο έγγραφο αναληθώς περιστατικό που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες, καθώς και όποιος χρησιμοποιεί τέτοια ψευδή βεβαίωση για να εξαπατήσει άλλον, σχετικά με το περιστατικό αυτό, τιμωρείται με φυλάκιση τριών μηνών μέχρι δύο ετών, αν δεν τιμωρε...

Αθώες οι κατηγορούμενες για το αδίκημα της απόπειρας απάτης επί δικαστηρίω παρά τη δικαίωση των μηνυτών από τα αστικά δικαστήρια Οι κατηγορούμενες παραπέμφθηκαν ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιώς με την κατηγορία της απόπειρας απάτης επί δικαστηρίω, και συγκεκριμένα για πράξη την οποία αποπειράθηκαν να τελέσουν καταθέτοντας  αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Νικαίας μέσω της οποίας προέβαλλαν ψευδείς ισχ...