Δικηγορικό Γραφείο

 

Πιθανολογήθηκε η ευδοκίμηση του πρώτου και δεύτερου λόγου της ανακοπής, σύμφωνα με τους οποίους, η προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής πρέπει να ακυρωθεί ολοσχερώς λόγω αυτοδίκαιης ακύρωσης της συμφωνίας υπόσχεσης δανείου και της εν γνώσει του καθ΄ου αντισυμβατικής συμπλήρωσης των επιδίκων, ατελών κατά την παράδοσή τους, συναλλαγματικών.

Κατόπιν αυτών, η απαίτηση του καθ΄ου στερείται νόμιμης βάσης και η αξίωση από τις επίδικες συναλλαγματικές καθίσταται ανενεργή.

Περαιτέρω, τυχόν άμεση εκτέλεση της προσβαλλομένης διαταγής πληρωμής πιθανολογήθηκε ότι θα προξενήσει στον αιτούντα ανεπανόρθωτη βλάβη, αφού αυτός, όχι μόνο θα κληθεί να πληρώσει ένα μη υφιστάμενο χρέος, αλλά και θα υποστεί ουσιώδη επιδείνωση στην οικονομική του κατάσταση.

Ακολουθεί το κείμενο της απόφασης:

 

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

 

 

Αριθμός Απόφασης

29/2018

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη ………… με την παρουσία της Γραμματέως ………

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την …………………. 2018 για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ:

Του αιτούντος: ……… ……… του ………, κατοίκου Κορυδαλλού Αττικής, ο οποίος παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου τους δικηγόρου, Δημητρίου Σταυρόπουλου.

Του καθ' ου η αίτηση: ……… ……… του ……… , κατοίκου Νίκαιας Αττικής, ο οποίος δεν παραστάθηκε.

Ο αιτών με την από …………2018 και με αριθμό πράξεως καταθέσεως ……/2018 αίτησή του, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, ζητάει όσα αναφέρονται σε αυτήν. Για τη συζήτηση της υπόθεσης ορίστηκε η δικάσιμος που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, οπότε εκφωνήθηκε από τη σειρά του οικείου εκθέματος.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, ο πληρεξούσιος δικηγόρος του αιτούντος ζήτησε να γίνουν δεκτοί οι ισχυρισμοί του και όσα αναφέρονται στο έγγραφο σημείωμα που κατάθεσε. Ακολούθησε συζήτηση, όπως αναφέρεται στα πρακτικά.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Από την υπ’ αριθ. ……………../2018 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Αθηνών ……………… που επικαλείται και προσκομίζει ο αιτών, προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπό κρίση αίτησης με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, επιδόθηκε νομίμως και εμπροθέσμως προς τον καθ΄ου. Ο τελευταίος, όμως, δεν εμφανίστηκε κατά τη δικάσιμο αυτή, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του οικείου εκθέματος, ούτε εκπροσωπήθηκε νομίμως και συνεπώς πρέπει να δικασθεί ερήμην. Το Δικαστήριο, ωστόσο, θα προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι, καθ’ όσον στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, όπου ισχύει το ανακριτικό σύστημα, το Δικαστήριο μπορεί και αυτεπαγγέλτως να συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για τον σχηματισμό της κρίσης του και στην προκειμένη περίπτωση η απουσία του καθ΄ου η αίτηση δεν δημιουργεί τεκμήριο ομολογίας των πραγματικών ισχυρισμών του αιτούντος (βλ. σχετ. Π. Τζίφρας «Ασφαλιστικά Μέτρα», έκδοση 1985, παρ. 11, σελ. 50, ΜΠρΧαλκ 16/2008, Δ. 2008.388, ΜΠΡοδ 3044/2006 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).  

Ι. Κατά τη διάταξη του άρθρου 632 παρ. 3 του ΚΠολΔ, η άσκηση της ανακοπής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της διαταγής πληρωμής. Το Δικαστήριο, όμως, που την εξέδωσε μπορεί, κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. να χορηγήσει αναστολή, με εγγύηση ή και χωρίς εγγύηση, ώσπου να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση για την ανακοπή. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της αναστολής είναι: α) η εμπρόθεσμη άσκηση της, κατ’ αυτής ανακοπής, η οποία ασκείται με κατάθεση στη Γραμματεία του Δικαστηρίου στο οποίο απευθύνεται και με επίδοση αντιγράφου αυτής προς τον καθ΄ου αυτή στρέφεται εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την επομένη της επιδόσεως της διαταγής πληρωμής (ΑΠ 888/2003, ΑΠ 887/2003, ΑΠ 695/2003 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ), β) πιθανολόγηση της ευδοκιμήσεως ενός τουλάχιστον λόγου της ασκηθείσας ανακοπής και γ) πιθανολόγηση ότι με την άμεση εκτέλεση της διαταγής πληρωμής δημιουργείται κίνδυνος να υποστεί ο αιτών βλάβη, προϋπόθεση που εξετάζεται μόνο όταν καταφάσκονται οι λοιπές προϋποθέσεις, της εμπρόθεσμης και νομότυπης άσκησης της ανακοπής και της πιθανολόγησης της ουσιαστικής βασιμότητας ενός τουλάχιστον λόγου της (ΜΠρΘες 32922/2003 Αρμ 2004.1142, ΕιρΤριπ 124/2015 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ), αφού στην περίπτωση αυτή η βλάβη είναι αυτονόητη δεδομένου ότι ο καθ΄ου εκδόθηκε η διαταγή πληρωμής κινδυνεύει να καταβάλει (είτε εκουσίως είτε δι’ αναγκαστικής εκτέλεσης) οφειλή, ενώ πιθανολογείται ότι δεν υφίσταται προς τούτο υποχρέωσή του.

ΙΙ. Η ενοχή από τη συναλλαγματική είναι μεν ουσιώδης, υπό την έννοια ότι η αιτία, η οποία έδωκε αφορμή για την έκδοσή της δεν αποτελεί, κατ' αρχήν, προϋπόθεση του κύρους της, ο εναγόμενος, όμως, εκ συναλλαγματικής οφειλέτης για την πληρωμή του ποσού αυτής και ειδικώς ο αποδέκτης, μπορεί να αποκαλύψει την αιτιώδη σχέση (υποκείμενη αιτία), η οποία τον συνδέει με τον εκδότη της συναλλαγματικής, αντιτάσσοντας κατ' αυτού την ένσταση ότι δεν υπάρχει αιτία για την έκδοσή της ή ότι η αιτία είναι παράνομη ή ανήθικη ή έχει λήξει ή δεν επακολούθησε, οπότε, αν αποδειχθεί η ένσταση αυτή, καθίσταται ανενεργός η αξίωση από τη συναλλαγματική. Οι ανωτέρω ισχυρισμοί, κατά το άρθρο 17 του Ν. 5325/1932, αντιτάσσονται κατ κατά του τρίτου κομιστή της συναλλαγματικής, εάν ο τελευταίος απέκτησε την συναλλαγματική γνωρίζοντας τους ανωτέρω ισχυρισμούς και με σκοπό να βλάψει τον οφειλέτη της συναλλαγματικής. Ως «βλάβη» του οφειλέτη, κατά τη διάταξη αυτή, νοείται η λόγω της μεταβιβάσεως της συναλλαγματικής απώλειας ουσιώδους ενστάσεως του οφειλέτη, που στηρίζεται στις προσωπικές του σχέσεις με τον μεταβιβάσαντα. Κατά τη σαφή δε διατύπωση, αλλά και την έννοια της διατάξεως αυτής, που στο δεύτερο σκέλος της εισάγει εξαίρεση από τον κανόνα τον απροβλήτου των ενστάσεων, οι οποίες στηρίζονται στις προσωπικές σχέσεις του εναγομένου από τη συναλλαγματική με τον εκδότη ή τους προηγούμενους του ενάγοντος κομιστές, για την προβολή τέτοιων ενστάσεων έναντι αυτών δεν αρκεί η από τον κομιστή κατά τη κτήση τον τίτλου γνώση των στοιχείων παν τις θεμελιώνουν, αλλά απαιτείται και η ενέργεια αυτής προς «βλάβην» του οφειλέτη. Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 10 του Ν. 5325/1932, στην περίπτωση που συναλλαγματική, ατελής κατά την έκδοσή της, συμπληρώθηκε εναντίον των γενομένων συμφωνιών, η μη τήρηση των συμφωνιών αυτών δεν είναι δυνατόν να αντιταχθεί κατά του τρίτου κομιστή, εκτός και αν ο τελευταίας απέκτησε τη συναλλαγματική τελώντας σε κακή πίστη ή αν κατά την απόκτησή της διέπραξε βαρύ πταίσμα. Από την προαναφερθείσα διάταξη συνάγεται, ότι η συναλλαγματική μπορεί να τεθεί σε κυκλοφορία φέρουσα απλή υπογραφή, είτε τον αποδέκτη, είτε τον εκδότη με την πρόθεση δημιουργίας ατελούς συναλλαγματικής, η οποία, όμως, μπορεί να συμπληρωθεί στη συνέχεια με βάση την γενόμενη συμφωνία με τον λήπτη. Η συμπλήρωση των ελλειπόντων στοιχείων της λευκής, όπως ονομάζεται, συναλλαγματικής, ελλείψει αντίθετης συμφωνίας, μπορεί να γίνει και από περαιτέρω κομιστή εκτός τον αρχικού λήπτη, δεδομένου ότι επιτρέπεται η μεταβίβαση τον δικαιώματος προς συμπλήρωση σε κομιστή μεταγενέστερο του αρχικού λήπτη. Η μη τήρηση της συμφωνίας συμπληρώσεως λευκής συναλλαγματικής δεν αποτελεί πλαστογράφησή της, που θεωρείται ότι υπάρχει μόνο αν συμπληρωθεί ατελής με την παραπάνω έννοια συναλλαγματική χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένη συμφωνία για τον τρόπο της συμπλήρωσής της. Κατά του περαιτέρω κομιστή της συναλλαγματικής μπορεί να αντιταχθεί από τον εκδότη της η ένσταση της αντισυμβατικής συμπλήρωσης των ελλειπόντων στοιχείων αυτής, υπό την προϋπόθεση ότι ο εν λόγω κομιστής απέκτησε τη συναλλαγματική με κακή πίστη ή αν διέπραξε κατά την απόκτησή της βαρύ πταίσμα (βλ 903/2006 ΑΠ). Περαιτέρω, ο οφειλέτης δεν είναι πάντως αναγκαίο, για να ελευθερωθεί, να επικαλεσθεί ρητά τον προκαλούμενο από την πληρωμή της συναλλαγματικής αδικαιολόγητο σε βάρος του πλουτισμό του κομιστή της, αλλά αρκεί να αναφερθεί στα στοιχεία που καθιστούν χωρίς νόμιμη αιτία την υποχρέωσή του, και συνεπώς αχρεώστητη την πληρωμή της συναλλαγματικής, ο δε κομιστής αυτής ενεργεί προς βλάβη του οφειλέτη, όταν κατά το χρόνο κτήσης της συναλλαγματικής γνώριζε την ανυπαρξία ή την ελαττωματικότητα της αιτίας έκδοσης ή οπισθογράφησής της και την απέκτησε για να τον εμποδίσει να αντιτάξει ουσιώδεις ενστάσεις από τις προσωπικές του σχέσεις με τον εκδότη ή τον προηγούμενο κομιστή της συναλλαγματικής και να επιτευχθεί έτσι η πληρωμή της, η οποία χωρίς τη μεταβίβασή της δεν θα επιτυγχανόταν (ΑΠ 1266/2011 Αρμ 2012. 1870, ΑΠ 123/2008 ΕΕμπΔ 2008. 815, ΑΠ 896/2006 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 903/2006 ΔΕΕ 2006. 1286, ΕφΑθ 7914/ 2007 ΕλλΔνη 2008. 933, ΕφΘ 2435/2006 Αρμ 2007. 873, ΜΠρΛ 189/2014, ΜΠρΠειρ 5032/2013, ΜΠρΑθ 1007/2014 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

Με την υπό κρίση αίτηση, κατ ορθή εκτίμηση του δικογράφου αυτής, ο αιτών ζητά να ανασταλεί η εκτέλεση της υπ’ αριθμόν 108/2018 διαταγής πληρωμής της Δικαστού αυτού του Δικαστηρίου μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της από …………2018 και με αριθμό πράξης κατάθεσης ………../2018 ανακοπής, που έχει ασκήσει κατ' αυτής νομίμως και εμπροθέσμως, καθ’ όσον είναι βέβαιο ότι θα του επιφέρει ανεπανόρθωτη βλάβη. Περαιτέρω, ζητά να καταδικαστεί ο καθ'ου στην δικαστική του δαπάνη. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η αίτηση παραδεκτά εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, το οποίο είναι καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμόδιο (άρθρο 632 παρ. 3 ΚΠολΔ) κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθ. 686 επ. ΚΠολΔ). Περαιτέρω, είναι ορισμένη και νόμιμη, ερειδόμενη στις διατάξεις του άρθρου 632 παρ. 1 και 3 ΚΠολΔ, πλην κατά το μέρος, που ζητείται η αναστολή εκτέλεσης έως την έκδοση τελεσίδικης απόφασης, καθόσον μετά την πρόσφατη μεταρρύθμιση του ν. 4335/2015 μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι η αναστολή του άρθρου 632 παρ. 3 χορηγείται μετά από αυτοτελή αίτηση (η οποία πλέον δεν συνεκδικάζεται υποχρεωτικά με την κύρια ανακοπή) και μόνον μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης. Ακόμη και αν γίνει δεκτή, δηλαδή, η ανακοπή σε πρώτο βαθμό, ο καθ` ου - ανακόπτων θα πρέπει να προσφύγει εκ νέου στο δικαστήριο όπου θα εκκρεμεί ενδεχομένως το ένδικο μέσο του, ώστε να ζητήσει την περαιτέρω αναστολή της εκτέλεσης μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης. Τη δυνατότητα απευθείας προσφυγής θα την έχει ο καθ' ου η εκτέλεση ακόμη και αν δεν είχε προσφύγει κατά τη διάρκεια της πρωτοβάθμιας δίκης (Π. Γιαννόπουλος, Οι ειδικές διαδικασίες του ΚΠολΔ μετά το Ν. 4335/2015, ΜΠρΛαμίας 8/2018). Επίσης, απορριπτέο ως μη νόμιμο τυγχάνει το αίτημα της επιβολής των δικαστικών εξόδων σε βάρος του καθ' ου, καθόσον, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 84 του Ν. 4194/2013, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την διάταξη του άρθρου 14 παρ. 3 τον Ν. 4236/2014, στις αποφάσεις που εκδίδονται για αιτήσεις χορήγησης αναστολής εκτέλεσης τα έξοδα και η αμοιβή του δικηγόρου του καθ ου η αίτηση, επιδικάζονται πάντοτε σε βάρος τον αιτούντος. Πρέπει επομένως, η υπό κρίση αίτηση, κατά το μέρος, που κρίθηκε νόμιμη, να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Από τη δέουσα εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης του μάρτυρος απόδειξης που εξετάστηκε στο ακροατήριο και περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, από τις υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη, καθόσον δεν έχουν ληφθεί για να χρησιμοποιηθούν στην παρούσα δίκη και συντάχθηκαν σε ανύποπτο χρόνο, από όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα που προσκομίσθηκαν, λαμβάνονται υπόψη και συνεκτιμώνται, αναλόγως με τη φύση τους, είτε ως αυτοτελή αποδεικτικά (438 ΚΠολΔ) είτε για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων (άρθρα 336 παρ. 3 και 395 ΚΠολΔ – ΑΠ 154/1992 ΕλλΔνη 33.814, ΑΠ 179/1991 ΝοΒ 40.1019), από τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής , που λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο (άρθρο 336 παρ. 4 ΚΠολΔ – ΑΠ 1456/1996 ΑρχΝ 48.311), καθώς και από την εν γένει διαδικασία, κατά την κρίση αυτού του Δικαστηρίου, πιθανολογήθηκαν τα εξής ουσιώδη για την έκβαση της δίκης πραγματικά περιστατικά: Ο καθ΄ου εξέδωσε στις ………2013 τέσσερις συναλλαγματικές, ποσού 2.500,00 ευρώ έκαστη με ημερομηνία λήξης την ………..2015, την …………2015, την …………2015, την ……….2015, την ………….2018 και …………..2018 και τόπο πληρωμής τον Κορυδαλλό, τις μεν συναλλαγματικές με ημερομηνία λήξεως την ………2015, ………..2015, ………..2015 και ………2015 αποδέχτηκε ο αιτών ως πρωτοφειλέτης και τριτεγγυήθηκε υπέρ αυτών ο μη διάδικος …………., τις δε συναλλαγματικές με ημερομηνία λήξης ………2018 και …….2018 αποδέχτηκε ο μη διάδικος …………… ως πρωτοφειλέτης και τριτεγγυήθηκε υπέρ αυτών ο αιτών. Ο καθ' ου η αίτηση εμφάνισε νομίμως και εμπροθέσμως τις ανωτέρω συναλλαγματικές, πλην όμως αυτές δεν πληρώθηκαν κατά την λήξη τους από τον αποδέκτη αυτών ή τον τριτεγγυητή. Ακολούθως, ο καθ΄ου με αίτηση του ζήτησε και πέτυχε την έκδοση της υπ' αριθμόν 108/2018 διαταγής πληρωμής της Δικαστού του παρόντος Δικαστηρίου, ακριβές δε αντίγραφο εξ απογράφου πρώτου εκτελεστού, με την κάτω από αυτή και από ………..2018 επιταγή πληρωμής επέδωσε στον αιτούντα την ………….2018, με την οποία τον επέτασσε να του καταβάλει το συνολικό ποσό των 17.789,14 ευρώ. Κατά της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής οι αιτών άσκησε νομοτύπως και εμπροθέσμως την από ………….2018 ανακοπή του (βλ. την υπ' αριθμόν ………../………2018 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Αθηνών, …………….), αιτούμενος την ακύρωση της για τους αναλυτικά αναφερόμενους σε αυτήν λόγους.

Με τους πρώτο και δεύτερο λόγους ανακοπής, κατ' ορθή εκτίμηση τον δικογράφου αυτής, ο αιτών επικαλείται ότι οι επίδικες συναλλαγματικές, οι οποίες ήταν ατελείς κατά την έκδοση τους εκδόθηκαν για αιτία που δεν επακολούθησε και κατά αθέτηση της υφιστάμενης συμφωνίας για την συμπλήρωση τους. Ο λόγος αυτός είναι νόμιμος ερειδόμενος στις διατάξεις των άρθρων 10 και 17 του Ν. 5325/1932 και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική βασιμότητα του. Συγκεκριμένα, όπως αποδείχθηκε δυνάμει του από ………2013 ιδιωτικού συμφωνητικού δανείου, που υπεγράφη μεταξύ αφενός του αιτούντος και του μη διαδίκου ………. και αφετέρου του καθ΄ου, ο τελευταίος ανέλαβε την υποχρέωση να δανείσει στο μέλλον στον αιτούντα και τον μη διάδικο ……….. το ποσό των 90.000,00 ευρώ, προκειμένου αυτοί να διευκολυνθούν στην σύσταση, δημιουργία και λειτουργία επιχείρησης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. Κατά την συμφωνία των μερών, μάλιστα, η εξόφληση του δανείου θα πραγματοποιούνταν άτοκα και σταδιακά σε τριάντα έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ύψους 2.500,00 ευρώ έκαστη, αρχής γενομένης την …………2015. Προς εξασφάλιση, λοιπόν, της καταβολής των ανωτέρω δόσεων εξεδόθησαν συνολικά τριάντα έξι συναλλαγματικές, ποσού 2.500,00 ευρώ έκαστη, εκ των οποίων ο αιτών απεδέχθη δεκαοκτώ συναλλαγματικές με ημερομηνία λήξης την ………….2015 για την πρώτη από τις ως άνω συναλλαγματικές και την ίδια ημέρα εκάστου μηνός για τις λοιπές δεκαεπτά συναλλαγματικές. Κατόπιν των ανωτέρω, ο αιτών παρέδωσε στον καθ' ου τις ως άνω αναφερόμενες συναλλαγματικές, οι οποίες ήταν λευκές, καθόσον σύμφωνα με την κατάθεση του μάρτυρος απόδειξης, τα ελλείποντα τυπικά στοιχεία και συγκεκριμένα η υπογραφή και το όνομα του εκδότη είχε συμφωνηθεί να συμπληρωθούν κατά την ημεροχρονολογία κατάρτισης της σύμβασης δανείου.

Στα πλαίσια, λοιπόν, των ανωτέρω συμφωνιών παραδόθηκαν από τον αιτούντα και οι επίδικες συναλλαγματικές στον καθ΄ου, ο οποίος και συμφωνήθηκε ότι θα ετύγχανε εκδότης τους, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποπληρωμή των συμφωνηθεισών δόσεων για την εξόφληση του δανείου, που θα χορηγούσε στον αιτούντα και στο μη διάδικο …………. Πλην, όμως, η αιτία για την οποία παραδόθηκαν οι ανωτέρω λευκές συναλλαγματικές δεν επακολούθησε, γιατί από την αποδεικτική διαδικασία προέκυψε ότι ουδέποτε έλαβε χώρα εκταμίευση, ήτοι μεταβίβαση της κυριότητας των ανωτέρω χρηματικών ποσών στον αιτούντα και συνεπώς τελικώς δεν καταρτίστηκε σύμβαση δανείου μεταξύ των διαδίκων. Υπέρ των ανωτέρω συνηγορούν οι από ………….2013 υπεύθυνες δηλώσεις του καθ' ου και του έτερου φερόμενου ως οφειλέτη – μη διαδίκου …………., κατά τις οποίες κατά την εκκαθάριση της εταιρίας «………. ΕΠΕ» και την έναρξη της εταιρίας «……………… & ΣΙΑ ΕΕ» δεν υπήρξε οικονομικό τίμημα μεταξύ των ανωτέρω.

Κατόπιν τούτων, πιθανολογείται ότι οι επίδικες συναλλαγματικές συμπληρώθηκαν κατά αθέτηση της προϋπάρχουσας συμφωνίας των μερών, κατά την οποία στα στοιχεία του εκδότη θα ετίθεντο το όνομα και η υπογραφή του καθ΄ου κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης δανείου, στην οποία τελικώς δεν προέβησαν οι ανωτέρω. Επομένως, οι επίδικες συναλλαγματικές εκδόθηκαν από τον καθ΄ου, αν και τελικώς δεν καταρτίσθηκε η σύμβαση δανείου μεταξύ των μερών, ήτοι για αιτία που δεν επακολούθησε. Συνεπώς, η απαίτηση του καθ΄ου στερείται νόμιμης αιτίας και η αξίωση από τις επίδικες συναλλαγματικές καθίσταται ανενεργή. Ως εκ τούτου, ο κρινόμενος λόγος ανακοπής πιθανολογείται ότι θα γίνει δεκτός ως βάσιμος και από ουσιαστική άποψη, παρελκούσης της εξέτασης των λοιπών λόγων της ανακοπής. Τέλος, πιθανολογήθηκε ότι η άμεση εκτέλεση της ανακοπτόμενης διαταγής πληρωμής κατά της περιουσίας του αιτούντος, επί της οποίας έχει ήδη επιβληθεί συντηρητική κατάσχεση, θα του επιφέρει ανεπανόρθωτη βλάβη, αφού τούτος θα πληρώσει και μη υφιστάμενο χρέος και θα υποστεί ουσιώδη επιδείνωση η οικονομική του κατάσταση.

Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω, πρέπει η υπό κρίση αίτηση να γίνει δεκτή ως βάσιμη κατ` ουσία και να ανασταλεί η εκτέλεση της υπ' αριθμόν 108/2018 διαταγής πληρωμής της Δικαστού αυτού του Δικαστηρίου έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της από ……………2018 και με αριθμό πράξης κατάθεσης …………/2018 ανακοπής. Τέλος, δεν θα περιληφθούν στο διατακτικό της παρούσας απόφασης σκέψη για δικαστική δαπάνη υπέρ του καθ΄ου, καθώς ενόψει της ερημοδικίας του, δεν υπέβαλε σχετικό αίτημα και δεν υπεβλήθη σε τοιαύτη ούτε διάταξη ορισμού παραβόλου ερημοδικίας, διότι δεν επιτρέπεται άσκηση ανακοπής ερημοδικίας κατά αποφάσεων που εκδόθηκαν κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρο 699 ΚΠολΔ, ΜΠρΡοδ 3044/2006 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην του καθ΄ου.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό,τι κρίθηκε απορριπτέο.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση.

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ την εκτέλεση της υπ' αριθμόν 108/2018 διαταγής πληρωμής της Δικαστού αυτού τον Δικαστηρίου έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της από ………..2018 και με αριθμό πράξης κατάθεσης ………./2018 ασκηθείσας ανακοπής ενώπιον τον παρόντος Δικαστηρίου.

Κρίθηκε, Αποφασίστηκε και Δημοσιεύθηκε στη Νίκαια, στις ……………2018, σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση του Δικαστηρίου αυτού, απόντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

 

         Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                                              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ