Δικηγορικό Γραφείο

 

Ιδιαίτερα σημαντική απόφαση επί αιτήσεως διατροφής για λογαριασμό ανηλίκου τέκνου, με την οποία υποχρεώνεται ο καθ’ ου -  πατέρας να καταβάλλει, ως προσωρινή μηνιαία διατροφή του τέκνου, στην αιτούσα - μητέρα, ως ασκούσα πλέον προσωρινά την επιμέλεια αυτού, το ποσό των 4.500 ευρώ μηνιαίως, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την οικονομική θέση του πατέρα αλλά κυρίως το βιοτικό επίπεδο που είχε το τέκνο μας προ της διάσπασης της συμβίωσής, κατ’ ορθή εφαρμογή του άρθρου 1493 ΑΚ που ορίζει ότι το μέτρο διατροφής προσδιορίζεται με βάση τις ανάγκες του δικαιούχου όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες ζωής του (ανάλογη διατροφή).

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

 

 

Αριθμός Αποφάσεως 2478/2019

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ από τον Δικαστή ………………………………………… Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίσθηκε από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του την ….. Μαρτίου 2019, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέως, για να δικάσει την υπόθεση:

ΤΗΣ ΚΑΛΟΥΣΑΣ - ΑΙΤΟΥΣΑΣ : …………… ……………… του …………., ενεργούσας για τον εαυτό της ατομικά και για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου της ………………. ………., αμφοτέρων κατοίκων Αθηνών, οδός ………………….., η οποία παραστάθηκε μετά της πληρεξουσίας της δικηγόρου Κωνσταντίνας - Πηνελόπης Γιαννοπούλου.

ΤΟΥ ΚΑΘ’ΟΥ Η ΚΛΗΣΗ – ΚΑΘ’ ΟΥ H ΑΙΤΗΣΗ: …………………………… ……………. του …………………… κατοίκου Αθηνών, οδός …………………… ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξουσίας του δικηγόρου ……………………….. ……………. .

Η καλούσα - αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από ……………….. αίτηση, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό καταθέσεως ………………/2018 και προσδιορίσθηκε για τη δικάσιμο της ……….., κατά την οποία η συζήτησή της ματαιώθηκε.

Ήδη η υπόθεση επαναφέρεται νόμιμα προς περαιτέρω συζήτηση. Η σχετική από 9-1-2019 Κλήση κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμο καταθέσεως ……………………./2019 και προσδιορίσθηκε για τη δικάσιμο, που αναφέρεται στην αρχή της

παρούσας.

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως, οι Πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, αφού ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους, ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Με την κρινόμενη αίτηση, η αιτούσα εκθέτει, ότι με τον καθ’ ου πρώην σύζυγό της, απέκτησε ένα ανήλικο τέκνο, που διαμένει μαζί της και αδυνατεί να διατρέφει τον εαυτό του, καθόσον δεν μπορεί λόγω της ηλικίας του να εργασθεί και δεν έχει περιουσία, ούτε εισοδήματα από αυτή. Με βάση δε τα παραπάνω, ζητεί να της ανατεθεί προσωρινά η αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας του ανωτέρω ανηλίκου τέκνου της, δεδομένου ότι είναι η πλέον κατάλληλη προς τούτο, και να υποχρεωθεί ο καθ’ ου να της καταβάλλει, ως προσωρινή μηνιαία διατροφή σε χρήμα για λογαριασμό του ως άνω κοινού ανηλίκου τέκνου τους, το χρηματικό ποσό των 14.001,64 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση κάθε μηνιαίας παροχής μέχρι την εξόφληση, επιπλέον δε να υποχρεωθεί o καθ’ ου να από τις αναφερόμενες πράξεις, που προσβάλλουν την προσωπικότητά της, όπως αυτές ειδικότερα εκτίθενται, καταδικαζομένου του καθ’ ου στα δικαστικά της έξοδα. Με το άνω περιεχόμενο και αίτημα η κρινόμενη αίτηση αρμοδίως και παραδεκτώς φέρεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. του ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 57 επ. , 1389 επ., 1485, 1486, 1489 εδ. β', 1493, 1496, 1498, 1516 παρ. 2, 340, 341, 345, 346, 1510, 1513, 1514 και 1518 του ΑΚ, 69 παρ. 1 περ. ε', 728 τταρ. 1 περ. α', 729 παρ. 1 — 2, 731 επ., 735 και 176 του ΚΠολΔ, πρέπει, συνεπώς, να ερευνηθεί περαιτέρω, ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της.

Ο καθ’ ου με προφορική δήλωση του Πληρεξουσίου του δικηγόρου στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου συνομολογεί τα πραγματικά περιστατικά που συγκροτούν την ιστορική βάση της κρινόμενης αιτήσεως, ως προς το περί αναθέσεως της επιμέλειας αίτημα αυτής, και, περαιτέρω, αρνείται τα πραγματικά περιστατικά που συγκροτούν την ιστορική βάση της κρινόμενης αιτήσεως, ως προς το περί επιδικάσεως διατροφής αυτής, και προβάλλει ένσταση συνεισφοράς της αιτούσας μητέρας στη διατροφή του ανηλίκου τέκνου, όπως ειδικότερα εκθέτει η οποία είναι νόμιμη, στηριζόμενη στη διάταξη του άρθρου 1489 του ΑΚ, πρέπει συνεπώς να συνεξετασθεί περαιτέρω, ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, με την κρινόμενη αίτηση.

Από την εκτίμηση των ενόρκων καταθέσεων των μαρτύρων των διαδίκων, που εξετάσθηκαν νομότυπα στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, την επισκόπηση των φωτογραφιών, των οποίων η γνησιότητα δεν αμφισβητείται, καθώς και των εγγράφων, που νόμιμα προσκομίζονται και λαμβάνονται υπόψη είτε προς άμεση απόδειξη είτε προς συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, καθώς Και τους ισχυρισμούς των διαδίκων, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:

Oι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο πολιτικό γάμο στις …………… στο …………… του ………………………………., από τον οποίον απέκτησαν ένα τέκνο, τον …………….., που γεννήθηκε στις …………... Δυνάμει της υπ’ αριθμ. …………….. αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας), που έχει ήδη καταστεί αμετάκλητη, έχει λυθεί ο γάμος των διαδίκων, το δε ανήλικο τέκνο τους διαμένει με την αιτούσα - μητέρα του. Ενόψει της ηλικίας του τέκνου και του ιδιαίτερου δεσμού που αυτό έχει με την αιτούσα — μητέρα του. η οποία ανταποκρίνεται στο ρόλο της με ιδιαίτερη στοργή και φροντίδα, κρίνεται, ότι αυτή είναι η πλέον κατάλληλη από τους δύο γονείς, με βάση το συμφέρον του τέκνου, προκειμένου, να της ανατεθεί προσωρινά η επιμέλεια του προσώπου αυτού. Η αιτούσα διαμένει με το ανήλικο τέκνο των διαδίκων σε μισθωμένο διαμέρισμα στην Αθήνα επί της οδού ………………. έναντι μηνιαίου μισθώματος ποσού 1.980 ευρώ. Η αιτούσα είναι απόφοιτος της ………….. Σχολής ……………. και δραστηριοποιείται στο χώρο των …………………….. προς πώληση. Από τη δραστηριότητα της αυτή, κατά την κρίση του Δικαστηρίου λαμβανομένων υπόψη και των διδαγμάτων της κοινής πείρας και λογικής, η αιτούσα αποκερδαίνει μηνιαίως το ποσό των 1.000 περίπου ευρώ. Περαιτέρω, όπως πιθανολογήθηκε, είναι αποκλειστική κυρία 3 διαμερισμάτων στο Νομό …………, από την εκμίσθωση των οποίων λαμβάνει μηνιαίως το ποσό των 800 περίπου ευρώ, συγκυρία ενός οικοπέδου, αποκλειστική κυρία ενός αγροτεμαχίου στο ………………… και αποκλειστική κυρία ενός ΙΧΕ αυτοκινήτου. Άλλα περιουσιακά στοιχεία, ή εισοδήματα από άλλη πηγή δεν πιθανολογήθηκε, ότι διαθέτει, ενώ επιμελείται τη φροντίδα του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων, παρέχοντας σε αυτό καθημερινές προσωπικές οι οποίες είναι αποτιμητές σε χρήμα. Ο καθ’ ου διαμένει σε ιδιόκτητη οικία στην …………..επί της οδού …………………, μη επιβαρυνόμενος με μισθωτική δαπάνη. Εργάζεται ως αποκλειστικός διαχειριστής ενός trust με την επωνυμία "…………….", που εδρεύει στην …………………, μέσω του οποίου προβαίνει σε χρηματικές επενδύσεις διαφόρων προϊόντων, δραστηριότητα από την οποία, κατά την κρίση του Δικαστηρίου λαμβανομένων υπόψη και των διδαγμάτων της κοινής πείρας και λογικής, αποκερδαίνει μηνιαίως το ποσό των 5.000 ευρώ. Επιπλέον, λαμβάνει από τον πατέρα του, ……………….. ……….., ως οικονομική βοήθεια, το ποσό των 10.000 ευρώ μηνιαίως. Είναι αποκλειστικός κύριος 9 ακινήτων στην …………. επί της οδού ……………., 1 ακινήτου στο ………………. και μιας οικίας στις ………………….. Άλλα περιουσιακά στοιχεία ή εισοδήματα δεν πιθανολογήθηκε, ότι διαθέτει o καθ’ ου. Περαιτέρω, πιθανολογήθηκε, ότι το ανήλικο τέκνο των διαδίκων ……………., φοιτά στο Ιδιωτικό σχολείο ………… και δη στην …η τάξη, τα δε ετήσια δίδακτρα, συμπεριλαμβανομένων και των προσθέτων υπηρεσιών, ανέρχονται στο ποσό των 22.000 περίπου ευρώ. Το ανήλικο τέκνο των διαδίκων είναι ασφαλισμένο για νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη στην ασφαλιστική εταιρία …………, τα δε ετήσια ασφάλιστρα ανέρχονται ποσό των 4.000 περίπου ευρώ. Οι λοιπές ανάγκες διαβιώσεως του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων, είναι οι αντίστοιχες παιδιού ανάλογης ηλικίας, και προσδιορίζονται σε διατροφή, ένδυση — υπόδηση και ψυχαγωγία.

Αποτιμώνται δε, με βάση την ηλικία του και την κοινωνική και οικονομική θέση των γονέων του, σε 6.000 ευρώ μηνιαίως. Δεδομένης της αναλογίας των εισοδημάτων των διαδίκων, σε συνδυασμό με τις λοιπές υποχρεώσεις τους, κρίνεται, ότι ο καθ’ ου έχει υποχρέωση να καταβάλλει, ως προσωρινή μηνιαία διατροφή του ως άνω τέκνου στην αιτούσα, ως ασκούσα πλέον προσωρινά την επιμέλεια αυτού, το ποσό των 4.500 ευρώ μηνιαίως. Τέλος, από κανένα από τα ως άνω αποδεικτικά μέσα δεν πιθανολογήθηκε, ότι o καθ’ ου προβαίνει και δη επανειλημμένως σε ενέργειες προσβλητικές της προσωπικότητας της αιτούσας, όπως η τελευταία αβασίμως ισχυρίζεται, και, συνεπώς, δεν συντρέχει επείγουσα περίπτωση λήψεως του σχετικού αιτουμένου ασφαλιστικού μέτρου, απορριτττομένης της αιτήσεως κατά το σκέλος αυτό. Πρέπει, συνεπώς, η αίτηση να γίνει εν μέρει δεκτή, ως και ουσιαστικά βάσιμη. γενομένης εν μέρει δεκτής, ως ουσιαστικά βάσιμης, της περί συνεισφοράς ενστάσεως του καθ’ ου, να ανατεθεί προσωρινά η επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου στην αιτούσα και να επιδικασθεί προσωρινά διατροφή για αυτό (τέκνο), ανερχόμενη στο ποσό των 4.500 ευρώ μηνιαίως, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό. Τέλος, πρέπει καθ’ ου να καταδικασθεί στα δικαστικά έξοδα της αιτούσας, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό της παρούσας.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΔΙΚΑΖΕΙ κατ’ αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ προσωρινά την αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων ……………… …………….. στην αιτούσα — μητέρα του.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον καθ’ ου να προκαταβάλλει μέσα στο πρώτο πενθήμερο εκάστου μηνός, λόγω προσωρινής μηνιαίας διατροφής του ανωτέρω κοινού ανηλίκου τέκνου των διαδίκων, το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) ευρώ στην αιτούσα, με την Ιδιότητα της ασΚ0ύσας προσωρινά την αποκλειστική επιμέλεια του προσώπου αυτού, για το χρονικό διάστημα από την επίδοση της αιτήσεως μέχρι την έκδοση οριστικής αποφάσεως επί της αντίστοιχης τακτικής αγωγής, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση κάθε μηνιαίας περιοδικής παροχής και μέχρι την εξόφληση. Και

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον καθ’ ου στα δικαστικά έξοδα της αιτούσας, τα οποία ορίζει ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, στο ακροατήριό του και σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση αυτού την ………. 2019.

 

O ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                                                   Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 


 Μη χάνετε την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας. Ακολουθήστε μας τώρα στα Google News