Δικηγορικό Γραφείο

 

Το Δικαστήριο έκανε δεκτό τον, εκ του άρθρου 707 του Αστικού Κώδικα, ουσιώδη και εν μέρει καταλυτικό της αγωγής, ισχυρισμό της εντολέως μας, βάσει του οποίου, η συμφωνηθείσα αμοιβή της ενάγουσας μεσιτικής εταιρείας, ανερχόμενη σε ποσό 2.000,00 ευρώ (4%), είναι ιδιαίτερα υπέρμετρη σε σχέση με την αξία του αντικειμένου της σύμβασης μεσιτείας, ενόψει του ότι η μεσιτική προσπάθεια εξαντλήθηκε στην επιτόπου επίσκεψη του προστηθέντος της ενάγουσας με τον αγοραστή του ακινήτου, χωρίς αυτή να καταβάλει κάποιο ιδιαίτερο κόπο ή να επιδοθεί σε κάποια περαιτέρω δραστηριότητα ως προς τη διαμεσολάβηση, ως προς τις διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό του τιμήματος και τη σύναψη της οριστικής σύμβασης, ότι η μεσιτική της αμοιβή στην περιοχή του ακινήτου ανέρχεται στο ποσό του 1%, καθώς και ότι το ακίνητο πωλήθηκε στην πολύ χαμηλή τιμή των 50.000,00 ευρώ, από την αρχικά προταθείσα των 90.000,00 ευρώ.

Ειδικότερα, σε σχέση με τους κόπους, τις προσπάθειες, τη χρονική απασχόληση και όλες τις ενέργειες της ενάγουσας μεσιτικής εταιρείας, η οποία εξαντλήθηκε στην υπόδειξη του ακινήτου μια φορά στον δεύτερο εναγόμενο και στην γνωριμία των εναγομένων μεταξύ τους, σε συνδυασμό με τις λοιπές συντρέχουσες περιστάσεις, μεταξύ των οποίων και την οικονομική κατάσταση των συμβαλλομένων στην αγοραπωλησία μερών, η μεσιτική αμοιβή κρίνεται υπέρμετρη, συνεπώς θεωρείται δυσανάλογα μεγάλη επί της τιμής του ακινήτου (4%), σε σχέση τόσο προς τη μεσιτική παροχή, όσο και ως προς το προδήλως αποκτώμενο οικονομικό όφελος των εναγομένων από τη σύναψη της συμβάσεως πωλήσεως. Το δε συμφωνημένο ποσό της μεσιτικής αμοιβής (2.000,00 ευρώ), αφού ληφθούν υπόψη οι συγκεκριμένες συνθήκες, κυρίως το αντικείμενο της μεσιτείας, η έλλειψη ιδιάζουσας προσπάθειας, πέρα από τη συνηθισμένη επαγγελματική ενασχόληση της ενάγουσας για την επίτευξη της πωλήσεως του ακινήτου των εναγομένων και η περιουσιακή κατάσταση των εναγομένων, πρέπει να μειωθεί στο προσήκον μέτρο (2%) επί της τιμής του ακινήτου, δηλαδή στο ποσό των 1.000,00 ευρώ για έκαστο εναγόμενο, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 50% της αξιούμενης από την ενάγουσα μεσιτικής αμοιβής.

Κατόπιν αυτών, το Ειρηνοδικείο Αθηνών έκανε εν μέρει μόνο δεκτή την αγωγή της μεσιτικής εταιρείας, απορρίπτοντας τόσο το αίτημα κήρυξης της απόφασης ως προσωρινά εκτελεστής, καθότι έκρινε ότι δεν αποδείχθηκε ότι συντρέχει σπουδαίος λόγος προς τούτο, όσο και το αίτημα περί καταβολής του αναλογούντος Φ.Π.Α. επί της μεσιτικής αμοιβής, καθότι η ενάγουσα δεν προσκόμισε σχετικά τιμολόγια ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών.

Ακολουθεί το κείμενο της απόφασης:

 

 

Αριθμός 418/2019

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη ………. την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και την Γραμματέα ……

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις ………2018, για να δικάσει την εξής υπόθεση μεταξύ:

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: Της ομόρρυθμης μεσιτικής εταιρείας με την επωνυμία «…….. Ο.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «…….» που εδρεύει στη Γλυφάδα, με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. ………… και Α.Φ.Μ. ………. Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, όπως νόμιμα εκπροσωπείται και παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου ………

ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ: 1) Της ……….., οικοκυράς και κατοίκου Κορυδαλλού Αττικής, οδός ………. αρ. …., η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξουσίας της δικηγόρου, Στυλιανής Τρίλα και 2) Του ……….., κατοίκου Κορυδαλλού Αττικής, οδός …….. αρ. …., ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου του δικηγόρου, ………….

Η ενάγουσα με την από ……2017 και με αριθ. καταθ. ……./2017 αγωγή της διαδικασίας διαφορών από αμοιβές, ζήτησε όσα αναφέρονται σε αυτήν. Δικάσιμος για τη συζήτησή της ορίστηκε η ……..2017 και μετά από αναβολή, αυτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Για την προκείμενη συζήτηση της αγωγής και μετά την εκφώνηση της υποθέσεως από το οικείο πινάκιο κατά τη σειρά εγγραφής της σ’ αυτό, το Δικαστήριο αφού άκουσε όσα αναπτύχθηκαν στο ακροατήριο για την προκείμενη συζήτηση της υπόθεσης και μετά την εκφώνησή της από το οικείο πινάκιο και κατά σειρά της εγγραφής της σε αυτό το δικαστήριο.

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

 

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Σύμφωνα με το άρθρο 703 παρ. 1 Α.Κ., εκείνος που υποσχέθηκε αμοιβή για τη μεσολάβηση ή την υπόδειξη ευκαιρίας για τη σύναψη συμβάσεως, έχει υποχρέωση να πληρώσει μόνο αν η σύμβαση καταρτιστεί ως συνέπεια αυτής της μεσολαβήσεως ή της υποδείξεως ευκαιρίας. Από την παραπάνω διάταξη προκύπτει ότι προϋποθέσεις για την εφαρμογή της είναι: α) Υπόσχεση αμοιβής για τη μεσολάβηση, β) κατάρτιση συμβάσεως ως συνέπεια της μεσολαβήσεως ή της υποδείξεως μεσίτη. Ενώ, τέλος, για να δικαιούται αμοιβής ο μεσίτης πρέπει να υπάρχει αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της μεσιτικής δραστηριότητας και της καταρτίσεως της πράξεως, για την οποία δόθηκε η εντολή. Η μεσολάβηση ή υπόδειξη δηλαδή και η σύναψη της συμβάσεως να βρίσκονται σε σχέση αιτίου και αποτελέσματος. Ο νόμος δεν διαχωρίζει μεταξύ της μεσολάβησης και της υπόδειξης ευκαιρίας, η τελευταία, όμως, ως έννοια είναι στενότερη της μεσολαβήσεως. Η εντολή μπορεί να δοθεί είτε για την μεσολάβηση, είτε για την υπόδειξη, είτε και για τα δύο (ΑΠ 60/2009, Νόμος). Όταν, όμως, η εντολή δόθηκε προς μεσολάβηση, η απλή υπόδειξη δεν αρκεί και ο μεσίτης, για να μπορέσει να εισπράξει την αμοιβή του, χρειάζεται να υποδείξει την ευκαιρία στον εντολέα του και να μεσολαβήσει προς σύναψη συμβάσεως (ΑΠ 676/2007, 796/2007, 815/2007, Νόμος).

Η ενάγουσα με την κρινόμενη αγωγή της ισχυρίζεται ότι είναι μεσιτική εταιρία αστικών συμβάσεων και κάτοχος νόμιμης άδειας, εγγεγραμμένη στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών και ότι διατηρεί μεσιτικό γραφείο με τον διακριτικό τίτλο «…….» στη Γλυφάδα Αττικής. Ότι με την πιο πάνω ιδιότητα της στις ………2015, στη Γλυφάδα Αττικής, συνήψε σύμβαση με την πρώτη εναγομένη, δυνάμει της οποίας της δόθηκε η εντολή να υποδείξει στην πρώτη εναγομένη υποψήφιους αγοραστές για την πώληση οροφοδιαμερίσματος δευτέρου ορόφου πολυκατοικίας κείμενης στο Δήμο Κορυδαλλού Αττικής. Ότι η αμοιβή της συμφωνήθηκε στις 2.000,00 ευρώ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. Ότι την ίδια ημέρα, προσήλθε στο γραφείο της ο δεύτερος εναγόμενος και της ανέθεσε την εντολή να του υποδείξει διαμέρισμα με σκοπό την αγορά και συγκεκριμένα το επίδικο. Ότι η αμοιβή της συμφωνήθηκε σε ποσό 2.000,00 ευρώ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. Ότι κατόπιν των ανωτέρω υπέδειξε στον δεύτερο εναγόμενο την πιο πάνω ιδιοκτησία της δεύτερης εναγομένης στον Κορυδαλλό Αττικής επί της οδού ……… αρ. ….. Ότι τελικά επήλθε συμφωνία μεταξύ των και υπεγράφη το υπ’ αριθ. ……./2016 αγοραπωλητήριο συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Νίκαιας ……….. το οποίο έχει καταχωρηθεί νόμιμα στα βιβλία του κτηματολογικού γραφείου Νίκαιας. Ότι οι εναγόμενοι παρά το γεγονός ότι προέβησαν στην σύναψη της πιο πάνω συμβάσεως κατόπιν της υποδείξεως και διαμεσολαβήσεώς της, αρνούνται αδικαιολόγητα και υπαίτια, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις και διαμαρτυρίες της, να της καταβάλουν τη συμφωνηθείσα αμοιβή της, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 2.000,00 ευρώ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. (24%), ήτοι το ποσό των 480,00 ευρώ και συνολικά το ποσό των 2.480,00 ευρώ. Με βάση τα ανωτέρω, ζητεί να υποχρεωθεί καθένας από τους εναγόμενους να της καταβάλει το ποσό των 2.480,00 ευρώ με το νόμιμο τόκο από ……….2016, άλλως από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την πλήρη εξόφληση, να κηρυχθεί που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στην δικαστική της δαπάνη.

Η αγωγή αρμοδίως καθ’ ύλη και κατά τόπο εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου (άρθρα 14 παρ. 1α και 622Α παρ. 2 του Κ.Πολ.Δ.), κατά την ειδική διαδικασία των διαφορών από αμοιβές (άρθρα 622Α επ. του Κ.Πολ.Δ.) και είναι νόμιμη. Στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 703 επ., 345, 346 του Α.Κ., Ν. 4072/2012 και 907, 908 παρ. 1, 176 του Κ.Πολ.Δ., πλην του αιτήματος καταβολής του νόμιμου Φ.Π.Α. εκ ποσού 480,00 ευρώ, το οποίο κρίνεται μη νόμιμο εφόσον η ενάγουσα δεν επικαλείται την έκδοση τιμολογίων ή αποδείξεων παροχής υπηρεσιών (βλ. ΑΠ 659/2014, ΤΝΠ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΔΣΑ). Πρέπει, συνεπώς, να ερευνηθεί και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, κατά το μέρος που κρίνεται νόμιμη, εφόσον έχει καταβληθεί το απαιτούμενο δικαστικό ένσημο, με τις νόμιμες προσαυξήσεις του (βλ. το με αριθμό ………. Ηλεκτρονικό παράβολο με συνημμένη απόδειξη πληρωμής).

Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων στο ακροατήριο, οι οποίες περιλαμβάνονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά συνεδρίασης του παρόντος δικαστηρίου, από τα έγγραφα τα οποία επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι, αποδείχθηκαν τα παρακάτω πραγματικά περιστατικά: Την …….2015 η πρώτη εναγόμενη έδωσε στην ενάγουσα μεσιτική εταιρεία αστικών συμβάσεων και ακινήτων, εγγεγραμμένη στο μητρώο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (με αρ. μητρώου Ε.Ε.Α. ………..) και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. ……….), στον Κορυδαλλό Αττικής, μεσιτική εντολή, με την οποία ζήτησε να ανεύρει και να της υποδείξει ενδιαφερόμενους πελάτες (υποψήφιους αγοραστές ακινήτου) ή και να γνωστοποιήσει απλά σε αυτούς τα στοιχεία και τα τηλέφωνά της, ώστε να έλθουν οι ίδιοι σε απευθείας επικοινωνία μαζί της για διαπραγματεύσεις, με τελικό σκοπό την πώληση του οροφοδιαμερίσματος του δευτέρου πάνω από το ισόγειο ορόφου μιας πολυκατοικίας κτισμένης επί οικοπέδου κείμενου στο Δήμο Κορυδαλλού Αττικής και επί της οδού ……….. αρ. ….., επιφάνειας του εν λόγω διαμερίσματος 108,80 τ.μ. Η πρώτη εναγόμενη συμφώνησε ότι για την περίπτωση που καταρτιζόταν τελικά η πώληση προς πελάτη της ενάγουσας ή και σε κάθε άλλη περίπτωση που καταρτιστεί τελικά κυρία σύμβαση σαν αποτέλεσμα της υποδείξεώς της, θα της κατέβαλε κατά τη δήλη ημέρα της υπογραφής του σχετικού οριστικού πωλητηρίου συμβολαίου, χωρίς άλλη όχλησή της, από την οποία ρητά παραιτήθηκε, μεσιτική αμοιβή που ειδικά συμφωνήθηκε να ανέρχεται στο εφάπαξ ποσό των 2.000,00 ευρώ και τον αναλογούντα νόμιμο Φ.Π.Α. Η ενάγουσα, ήδη από την πρώτη κιόλας ημέρα της ………2015 προέβη σε διαφημιστική προβολή του ως άνω ακινήτου. Την ίδια αυτή ημέρα, ………2015, ο δεύτερος εναγόμενος έδωσε στην ενάγουσα εταιρεία στον Κορυδαλλό Αττικής, μεσιτική εντολή, με την οποία αυτός της ζήτησε να του υποδείξει με σκοπό την αγορά, διαμέρισμα στην ίδια περιοχή του Δήμου Κορυδαλλού Αττικής και τελικά η ενάγουσα του υπέδειξε το πιο πάνω μέχρι τότε άγνωστό του οροφοδιαμέρισμα του δευτέρου πάνω από το ισόγειο ορόφου της επί της οδού ……….. αρ. …. στο Δήμο Κορυδαλλού πολυκατοικίας που του είχε αναθέσει προς πώληση η πρώτη εναγόμενη. Ο δεύτερος εναγόμενος υποσχέθηκε με τη σειρά του και αυτός, για την περίπτωση που αγόραζε τελικά το πιο πάνω ακίνητο που θα του υποδείκνυε η ενάγουσα, ότι θα της κατέβαλε κατά τη δήλη ημέρα της υπογραφής του σχετικού οριστικού αγοραπωλητηρίου συμβολαίου, χωρίς άλλη όχληση, μεσιτική αμοιβή που συμφωνήθηκε να ανέρχεται στο εφάπαξ ποσό των 2.000,00 ευρώ και επιπλέον βέβαια και τον αναλογούντα νόμιμο Φ.Π.Α. Την ίδια ημέρα και για πρώτη φορά η ενάγουσα υπέδειξε προς τον δεύτερο εναγόμενο, ανάμεσα σε δύο συνολικά ακίνητα και με επιτόπια μετάβασή του σε καθένα από αυτά μαζί με τον επί τούτου προστηθέντα βοηθό εκπληρώσεώς της, …………………, ειδικά το οροφοδιαμέρισμα του δευτέρου πάνω από το ισόγειο ορόφου της επί της οδού ……….. αρ. …. στο Δήμο Κορυδαλλού Αττικής πολυκατοικίας, ταυτόχρονα δε με την πρώτη αυτή κατάλληλη επιτόπια υπόδειξη, έδωσε στον δεύτερο εναγόμενο όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τη σκοπούμενη αγορά του και τον γνώρισε τότε για πρώτη φορά με τη μητέρα της πρώτης εναγόμενης που κατοικούσε στην ίδια πολυκατοικία με την οποία ο δεύτερος εναγόμενος αντάλλαξε τότε τα δικά του στοιχεία και τηλέφωνα με αυτά της πρώτης εναγόμενης σε τρόπο που κατέστη έκτοτε εφικτή η απευθείας επικοινωνία των δύο εναγομένων. Στις ……..2015 η πρώτη εναγόμενη έδωσε στην ενάγουσα νέα έγγραφη μεσιτική εντολή για την πώληση του ίδιου άνω ακινήτου, αντί του κατ’ αρχήν αιτηθέντος μειωμένου τιμήματος των 70.000,00 ευρώ και με τους ίδιους κατά τα λοιπά όρους και ειδικότερες συμφωνίες και με την ίδια αναληφθείσα υποχρέωσή της για την καταβολή της πιο πάνω ειδικά συμφωνημένης εφάπαξ μεσιτικής αμοιβής των 2.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. στην περίπτωση τελικής πώλησης του ως άνω ακινήτου σε πελάτη της, κάτι για το οποίο ενημερώθηκε ο δεύτερος εναγόμενος και επιφυλάχθηκε να απαντήσει. Τελικά, επήλθε συμφωνία μεταξύ των εναγομένων για την αγοραπωλησία του πιο πάνω ακινήτου η οποία ολοκληρώθηκε και τυπικά την ………2016, με την υπογραφή του με ταυτόχρονου με τη σύναψη με αριθ. ………./2016 οριστικού αγοραπωλητηρίου συμβολαίου του συμβολαιογράφου Νίκαιας ………… που έχει ήδη καταχωρηθεί νόμιμα στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο Νίκαιας, σύμφωνα με το οποίο από τη μια η πρώτη εναγόμενη πώλησε και από την άλλη ο δεύτερος εναγόμενος αγόρασε το προπεριγραφόμενο οροοφοδιαμέρισμα του δευτέρου πάνω από το ισόγειο ορόφου της επί της οδού ………. αρ. …. στο Δήμο Κορυδαλλού Αττικής πολυκατοικίας, αντί συμφωνηθέντος τελικού συνολικού τιμήματος 50.000,00 ευρώ. Με βάση όλα τα ανωτέρω, αποδεικνύεται καταρχήν ότι η σύναψη της επίδικης αγοραπωλησίας, έναντι του τιμήματος των 50.000,00 ευρώ, ήταν αποτέλεσμα της εν λόγω μεσολαβητικής δραστηριότητας της ενάγουσας, καθόσον από αυτήν ενημερώθηκε ο δεύτερος εναγόμενος, για την ύπαρξη της άγνωστης προηγουμένως σε αυτούς δυνατότητας σύναψης της σύμβασης. Το συμπέρασμα, δε, αυτό ενισχύεται από την κατάθεση του εξ ιδίας αντιλήψεως καταθέτοντος μάρτυρος απόδειξης, τότε συνεργάτη της ενάγουσας, ο οποίος υπέδειξε το ακίνητο στον δεύτερο εναγόμενο. Κατά τη διάταξη του άρθρου 707 του Α.Κ. «εάν η συμφωνημένη αμοιβή είναι δυσανάλογα μεγάλη, μειώνεται από το δικαστήριο, με αίτηση του οφειλέτη στο μέτρο που αρμόζει». Με τον όρο «δυσαναλόγως μεγάλη» νοείται η υπέρμετρη αμοιβή σε σχέση τόσο με τη μεσιτική παροχή και δη τους κόπους, προσπάθειες – έστω και άγονες δαπάνες, χρονική απασχόληση, αλλά και τον τρόπο μεσολάβησης – επιμελείς ή αμελείς ενέργειες κλπ – όσο και με το αποκτώμενο από την επιτευχθείσα σύμβαση έννομο συμφέρον του εντολέα ή και το ηθικό όφελος αυτού, λαμβανομένων υπόψιν και όλων των ειδικών περιστάσεων από το χρόνο σύναψης της μεσιτείας μέχρι το χρόνο γένεσης της αξίωσης για αμοιβή των τυχόν επιτόπιων συνηθειών, όπως είναι και η συνηθισμένη αμοιβή των μεσιτών της περιοχής για παρόμοιες συναλλαγές, καθώς και της οικονομικής κατάστασης των μερών, κυρίως δε της οικονομικής κατάστασης του εντολέα. Η μείωση της αμοιβής του μεσίτη μπορεί να επιδιωχθεί και με ένσταση, η οποία ενόψει του ότι η διάταξη του άρθρου 707 του Α.Κ. αποτελεί ειδική, παράλληλη με τα άρθρα 200, 281 και 288 του Α.Κ., εφαρμογή της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών στη συμφωνία για την αμοιβή του μεσίτη, είναι διάταξη δημόσιας τάξης και μπορεί να προταθεί σε κάθε στάση της δίκης, πρέπει, όμως, σε κάθε περίπτωση να προβληθεί ενώπιον του δικαστηρίου της ουσίας κατά τρόπο ορισμένο και παραδεκτό, με αναφορά όλων των παραπάνω απαιτούμενων στοιχείων (ΑΠ 1074/2011 ΧΡΙΔ2012.264, ΑΠ 794/2005 ΕλλΔνη 49.182, ΑΠ 379/2005 ΕλλΔνη 46.808, ΕφΑθ 7316/2003 ΕλλΔνη 45.888, ΕφΑθ 6037/1995 ΕλλΔνη 37.1646).

Εν προκειμένω, οι εναγόμενοι, όπως προκύπτει από τα πρακτικά συνεδριάσεως του δικαστηρίου και με τις έγγραφες προτάσεις τους, προέβαλαν τον ουσιώδη καταλυτικό εν μέρει της αγωγής ισχυρισμό, βάσει του οποίου, η συμφωνηθείσα αμοιβή της ενάγουσας, σε σχέση προς την αξία του αντικειμένου της σύμβασης μεσιτείας, ανερχόμενη σε ποσό 2.000,00 ευρώ ενόψει του ότι η μεσιτική προσπάθεια της ενάγουσας εξαντλήθηκε στην επιτόπου επίσκεψή τους με τον αγοραστή του ακινήτου, χωρίς να καταβάλει κάποιο ιδιαίτερο κόπο ή να επιδοθεί σε κάποια περαιτέρω δραστηριότητα ως προς τη διαμεσολάβηση, ως προς τις διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό του τιμήματος και τη σύναψη της οριστικής σύμβασης, ότι η μεσιτική της αμοιβή στην περιοχή του Κορυδαλλού ανέρχεται στο ποσό του 1%, ότι το ακίνητο πωλήθηκε στην πολύ χαμηλή τιμή των 50.000,00 ευρώ, από την αρχικά προταθείσα των 90.000,00 ευρώ, πρότειναν δε να καταβάλουν ο καθένας το ποσό των 250,00 ευρώ. Ο εν λόγω, παραδεκτά ως προς τον τρόπο προβολής, ισχυρισμός των εναγομένων, είναι νόμιμος στηριζόμενος στην προαναφερόμενη διάταξη του άρθρου 707 του Α.Κ. Πράγματι, σε σχέση με τους κόπους, τις προσπάθειες, τη χρονική απασχόληση και όλες τις ενέργειες της ενάγουσας εταιρείας, η οποία εξαντλήθηκε στην υπόδειξη του ακινήτου μια φορά στον δεύτερο εναγόμενο και στην γνωριμία των εναγομένων μεταξύ τους, σε συνδυασμό με τις λοιπές συντρέχουσες περιστάσεις, μεταξύ των οποίων και η οικονομική κατάσταση των συμβαλλομένων στην αγοραπωλησία μερών, κρίνεται υπέρμετρη, συνεπώς θεωρείται δυσανάλογα μεγάλη (4%) επί της τιμής του ακινήτου, σε σχέση τόσο προς τη μεσιτική παροχή, όσο και ως προς το προδήλως αποκτώμενο οικονομικό όφελος των εναγομένων από τη σύναψη της συμβάσεως πωλήσεως, το δε συμφωνημένο ποσό της μεσιτικής αμοιβής, αφού ληφθούν υπόψη οι συγκεκριμένες συνθήκες, κυρίως το αντικείμενο της μεσιτείας, η έλλειψη ιδιάζουσας προσπάθειας, πέρα από τη συνηθισμένη επαγγελματική ενασχόληση της ενάγουσας για την επίτευξη της πωλήσεως του ακινήτου των εναγομένων και η περιουσιακή κατάσταση των εναγομένων, πρέπει να μειωθεί στο προσήκον μέτρο (2%) επί της τιμής του ακινήτου, δηλαδή στο ποσό των 1.000,00 ευρώ για τον καθένα.

Επομένως, θα πρέπει να γίνει δεκτή εν μέρει η αγωγή ως βάσιμη και στην ουσία της και να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να καταβάλουν στην ενάγουσα το ποσό των 1.000,00 ευρώ κάθε ένας, με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επιδόσεως της αγωγής. Όσον αφορά το τίμημα για κήρυξη της απόφασης προσωρινά εκτελεστής, το Δικαστήριο κρίνει ότι δε συντρέχει σπουδαίος λόγος προς τούτο και το σχετικό αίτημα θα πρέπει να απορριφθεί (άρθρα 907, 908 παρ. 1 του Κ.Πολ.Δ.). Τα δικαστικά έξοδα επιβάλλονται σε βάρος των εναγομένων (άρθρο 176 του Κ.Πολ.Δ.).

  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των αντιδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ, εν μέρει, την αγωγή.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τους εναγόμενους να καταβάλουν στην ενάγουσα το ποσό των 1.000,00 ευρώ ο καθένας τους, με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επιδόσεως της αγωγής.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ εις βάρος των εναγομένων τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των 250,00 ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, στις ……2019, σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού, απόντων των διαδίκων και του πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

 

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

                

Παραστάθηκαν