Δικηγορικό Γραφείο

 

Με αιτιολογημένη απόφασή του, το Α΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Πειραιώς κήρυξε αθώο τον β΄ κατηγορούμενο - εντολέα μας, για τις πράξεις της χρήσης πλαστού εγγράφου και της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης. Ειδικότερα, κρίθηκε ότι ο β΄ κατηγορούμενος, κατά την υποβολή αίτησης προς τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών για τη χορήγηση Διπλώματος Μηχανικού, προσκόμισε ως δικαιολογητικό, Πιστοποιητικό Υπηρεσίας Δοκίμου Μηχανής σε πλοίο σημαίας Κύπρου, το οποίο ήταν πλαστό. Το Δικαστήριο έκρινε ότι ο εντολέας μας είχε πειστεί από τον έτερο κατηγορούμενο ότι το επίδικο έγγραφο ήταν νόμιμο και ότι ο ίδιος ουδεμία γνώση είχε περί πλαστότητας, την οποία ανακάλυψε όταν προσεκόμισε το έγγραφο στην ανωτέρω Υπηρεσία. Συνεπώς, το αδίκημα της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης δεν ολοκληρώθηκε, όχι από δική του βούληση, αλλά από αίτια εξωτερικά και συγκεκριμένα επειδή η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών εξακρίβωσε ότι το εν λόγω Πιστοποιητικό ήταν πλαστό. Περαιτέρω, το Δικαστήριο μετέτρεψε επιτρεπτώς την κατηγορία της χρήσης πλαστού εγγράφου σε πλαστογραφία πιστοποιητικών, τιμωρούμενη με ποινή φυλάκισης έως ένα έτος (αρ. 217 παρ. ΠΚ) και έπαυσε υφ’ όρον την ασκηθείσα ποινική δίωξη σύμφωνα με τη διάταξη του αρ. 8 του ν. 4411/2016.

Ακολουθεί το κείμενο της απόφασης:

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ                                         

Αριθμός 793/2017         

                                                                           

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Α' ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 

Συνεδρίαση της …………….2017

Σύνθεση του Δικαστηρίου

……………….

 

Κατηγορούμενοι

……………….

………………..

 

Πράξεις

1. Πλαστογραφία

2. Χρήση Πλαστού

3. Απόπειρα υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης

 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

 

Κατά τη σημερινή δημόσια στο ακροατήριο συνεδρίαση του Δικαστηρίου, η Πλημμελειοδίκης εκφώνησε το όνομα του α΄ κατηγορουμένου, ο οποίος δεν εμφανίσθηκε. Στο σημείο αυτό εμφανίσθηκε ο δικηγόρος Πειραιώς ………………… (Α.Μ. Δ.Σ.Π. ……………) και δήλωσε ότι τον διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του με την από …………… εξουσιοδότηση, η οποία και αναγνώσθηκε και στη συνέχεια κατέθεσε το υπ’ αρ. …………………….. Γραμμάτιο προκαταβολής Εισφορών και Ενσήμων του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς.

Στη συνέχεια, η Πλημμελειοδίκης εκφώνησε το όνομα του β΄ κατηγορουμένου, ο οποίος δεν εμφανίσθηκε. Στο σημείο αυτό εμφανίσθηκε η δικηγόρος Αθηνών ΜΠΙΘΕΛΗ Κωνσταντίνα (Α.Μ. Δ.Σ.Α. …………..) και δήλωσε ότι την διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του με την από ………………. εξουσιοδότηση, η οποία και αναγνώσθηκε και στη συνέχεια κατέθεσε το υπ’ αρ. ……………… Γραμμάτιο προκαταβολής Εισφορών και Ενσήμων τον Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς.

Η Εισαγγελέας αφού έλαβε τον λόγο πρότεινε να γίνουν δεκτές οι παραστάσεις των κατηγορουμένων με πληρεξούσιους δικηγόρους.

Η Πλημμελειοδίκης στη συνέχεια, με την παρουσία και της Γραμματέως, κατάρτισε και αμέσως δημοσίευσε σε δημόσια συνεδρίαση την ταυτάριθμη απόφαση, που έχει ως εξής:

 

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Επειδή στις ως άνω εξουσιοδοτήσεις αναφέρεται η ακριβής διεύθυνση κατοικίας και διαμονής των κατηγορουμένων, γι’ αυτό και πρέπει να γίνουν δεκτές οι παραστάσεις των απολειπομένων κατηγορούμενων και να παρασταθούν οι κατηγορούμενοι με πληρεξούσιούς δικηγόρους, θεωρουμένου τούτων παρόντων.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΔΕΧΕΤΑΙ τις παραστάσεις των απολειπομένων κατηγορούμενων με πληρεξούσιο δικηγόρο.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε κατ δημοσιεύτηκε αμέσως στο ακροατήριό του σε δημόσια συνεδρίαση.

 

Πειραιάς ……………2017

Η ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΗΣ                                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Μετά την απαγγελία της παραπάνω απόφασης.

Η Πλημμελειοδίκης συνέστησε στους πληρεξούσιούς δικηγόρους των α΄ και β΄ κατηγορούμενων να προσέξουν την κατηγορία, καθώς και τη συζήτηση που πρόκειται να διεξαχθεί. Συγχρόνως, τους πληροφόρησε ότι έχουν το δικαίωμα να αντιτάξουν πλήρη έκθεση των ισχυρισμών τούς και να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους μετά το τέλος της εξέτασης τον κάθε μάρτυρα, καθώς και την έρευνα του οποιονδήποτε αποδεικτικού μέσου.

Η Εισαγγελέας, αφού έλαβε τον λόγο, απήγγειλε με συνοπτική ακρίβεια την κατηγορία κατ πρόσθεσε ότι, για την υποστήριξη της κατηγορίας δεν έχει κλητεύσει μάρτυρα κατηγορίας. Η Πλημμελειοδίκης ζήτησε κατόπιν από τους πληρεξούσιους δικηγόρους των α΄ και β΄ κατηγορούμενων γενικές πληροφορίες για τις πράξεις τους. Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των κατηγορουμένων έδωσαν τις πληροφορίες που τους ζητήθηκαν και η πληρεξούσια δικηγόρος του β΄ κατηγορουμένου δήλωσε ότι κλήτευσε μάρτυρα υπερασπίσεως.

Στη συνέχεια, με πρόταση της Εισαγγελέως, αναγνώστηκαν τα παρακάτω έγγραφα της δικογραφίας: …………………………………. καθώς και τα ακόλουθα έγγραφα που προσκόμισε η πληρεξούσιος δικηγόρος του β΄ κατηγορουμένου: …………………...

Η Πλημμελειοδίκης, στη συνέχεια, εκφώνησε το όνομα της μαρτύρος υπερασπίσεως του β΄ κατηγορουμένου η οποία ήταν παρούσα. Στη συνέχεια, προσήλθε η μάρτυρας υπερασπίσεως η οποία σε σχετικές ερωτήσεις της Πλημμελειοδίκη αποκρίθηκε ότι ονομάζεται ……………………………, δεν γνωρίζει τον α΄ κατηγορούμενο και δεν συγγενεύει με αυτόν και γνωρίζει τον β΄ κατηγορούμενο και συγγενεύει με αυτόν. Επομένως, αφού ρωτήθηκε αν προτιμά να δώσει θρησκευτικό ή πολιτικό όρκο και απάντησε ότι Θα δώσει θρησκευτικό όρκο, ορκίσθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 218 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας επί του Ιερού Ευαγγελίου και εξεταζόμενη κατέθεσε: «…………………………………………………………………………………………….»

Στο σημείο αυτό ο πληρεξούσιος δικηγόρος του α΄ κατηγορουμένου αφού ζήτησε και έλαβε το λόγο ζήτησε την αναβολή της υποθέσεως προκειμένου να κληθεί και να προσέλθει ο κύριος …………. . Περαιτέρω, η Πλημμελειοδίκης ρώτησε την Εισαγγελέα αν υπάρχει ανάγκη να διενεργηθεί συμπληρωματική εξέταση ή να διασαφηνιστεί κάποιο στοιχείο και αφού έλαβε αρνητική απάντηση, κήρυξε τη λήξη της αποδεικτικής διαδικασίας. Η Εισαγγελέας, στην οποία δόθηκε ο λόγος, αφού ανέπτυξε την κατηγορία, πρότεινε να απορριφθεί το αίτημα αναβολής προκειμένου κληθεί – προσέλθει ο μάρτυρας …………, καθώς δεν κρίνεται απαραίτητη. Συνεχίζοντας πρότεινε να κηρυχθεί ο α΄ κατηγορούμενος ένοχος, όπως κατηγορείται και για τον β΄ κατηγορούμενο να μετατραπεί η κατηγορία σε πλαστογραφία πιστοποιητικού και να παύσει υφ’ όρον η κατηγορία και για την β΄ πράξη να κηρυχθεί αθώος, έλλειψη δόλου.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος του α΄ κατηγορουμένου, αφού έλαβε το λόγο, ανέπτυξε την υπεράσπιση και ζήτησε την αθώωση τον εντολέα του.

Η πληρεξουσία δικηγόρος του β΄ κατηγορουμένου, αφού έλαβε τον λόγο, ανέπτυξε την υπεράσπιση, συντάχθηκε με την Εισαγγελική Πρόταση και ζήτησε την αθώωση του εντολέα της. Κατόπιν τούτων η Πλημμελειοδίκης κήρυξε τα πέρας της συζητήσεως. Η Πλημμελειοδίκης στη συνέχεια, με την παρουσία και της Γραμματέως, κατάρτισε και αμέσως δημοσίευσε σε δημόσια συνεδρίαση την ταυτάριθμη απόφαση, που έχει ως εξής:

 

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Από την κατάθεση της μάρτυρα υπερασπίσεως, που νομότυπα εξετάστηκε στο ακροατήριο, τα έγγραφα που αναγνώστηκαν στο ακροατήριο και την εν γένει συζήτηση της υποθέσεως, προέκυψε κατ το Δικαστήριο πείσθηκε ότι: Ο α΄ κατηγορούμενος ………………. γνώρισε το β΄ κατηγορούμενο ……………………. σε καφετέρια, κείμενη στον Πειραιά, στην οποία συχνάζουν ναυτικοί και του συστήθηκε ως ναυτικός πράκτορας. Όταν πληροφορήθηκε ότι ο β΄ κατηγορούμενος χρειάζεται ένα έγγραφο που να πιστοποιεί ότι διαθέτει θαλάσσια υπηρεσία 5 μηνών τον πλησίασε και με την ανωτέρω ιδιότητά του τον διαβεβαίωσε ότι μπορεί να τον προμηθεύσει με ένα τέτοιο έγγραφο, του οποίου η εξασφάλιση απαιτεί εκ μέρους τον μόνο την καταβολή της ανάλογης ασφαλιστικής εισφοράς στο ΝΑΤ, ήτοι στον ασφαλιστικό φορέα του β΄ κατηγορουμένου, η οποία ανερχόταν στο ποσό των 800 ευρώ και από τα λεγόμενα του ο β΄ κατηγορούμενος πείστηκε ότι η ανωτέρω διαδικασία είναι απολύτως νόμιμη. Όμως, αποδείχθηκε ότι στην πραγματικότητα ο α΄ κατηγορούμενος ………………….., στον Πειραιά, στις ………………….., κατήρτισε πλαστό έγγραφο με σκοπό να παραπλανήσει με τη χρήση του άλλον σχετικά με γεγονός που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες και συγκεκριμένα, στον ως άνω τόπο και χρόνο, κατήρτισε το με ίδια ημεροχρονολογία Πιστοποιητικό Υπηρεσίας του συγκατηγορουμένου του …………………………. στο πλοίο ……………….., σημαίας Κύπρου, από …………… έως τις …………., ως Δοκίμου Μηχανής, έθεσε δε ο ίδιος τις υπογραφές του φερομένου ως πλοιάρχου τον ως άνω πλοίου ………………….. και της υπαλλήλου του Προξενείου της Ελλάδος στο Χιούστον ……………………….., η οποία βεβαίωσε το γνήσιο της υπογραφής του τελευταίου, καθώς και πλαστή σφραγίδα του ως άνω Προξενείου, με σκοπό να παραπλανήσει με τη χρήση του ως άνω εγγράφου τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών περί του γεγονότος ότι ο ανωτέρω συγκατηγορούμενός του είχε τελέσει την ως άνω θαλάσσια υπηρεσία, γεγονός που μπορούσε να έχει έννομες συνέπειες, και δη, τη χορήγηση Πιστοποιητικού Μηχανικού Γ5 Τάξης Ε.Ν. Μάλιστα, η μάρτυρας υπεράσπισης κατέθεσε ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που ο α΄ κατηγορούμενος ενεργούσε έτσι και ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβε από τον γιό της και β΄ κατηγορούμενο, εκείνος δεν ήταν ο μόνος που πλησίασε ο α΄ κατηγορούμενος, προκειμένου να τον εξυπηρετήσει ανάλογα. Αποδείχθηκε, περαιτέρω, ότι ο β΄ κατηγορούμενος πείστηκε ότι το εν λόγω έγγραφο είναι νόμιμο και διαπίστωσε την πλαστότητά του όταν το προσκόμισε στην Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών συνυποβάλλοντας το ως δικαιολογητικό στην από ……………. αίτησή του προς την ανωτέρω Υπηρεσία επιδιώκοντας να εκδοθεί στο όνομά του Δίπλωμα Γ΄ Μηχανικού. Κατ ακολουθία των ανωτέρω, το Δικαστήριο κηρύσσει τον α΄ κατηγορούμενο ένοχο όπως κατηγορείται, χαρακτηρίζει την πρώτη πράξη για την οποία κατηγορείται ο β΄ κατηγορούμενος, ήτοι ότι στον Πειραιά, στις …………….., εν γνώσει του χρησιμοποίησε πλαστό έγγραφό, με σκοπό να παραπλανήσει άλλον σχετικά με το γεγονός που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες και ότι, ειδικότερα, κατά τον ως άνω τόπο και χρόνο, έκανε χρήση τον από ……………. Πιστοποιητικού Υπηρεσίας του στο πλοίο ………………., σημαίας Κύπρου, το οποίο ήταν πλαστό, όπως εκτέθηκε ανωτέρω, καθώς επισύναψε αυτό ως δικαιολογητικό στην από ………………… αίτησή τον προς τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών, προκειμένου να εκδοθεί στο όνομά του Δίπλωμα Γ΄ Μηχανικού ως πλαστογραφία πιστοποιητικών, που προβλέπεται στη διάταξη του άρθρον 217 παρ. 1 ΠΚ κατ επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας και παύει υφ’ όρον την ποινική δίωξη που ασκήθηκε κατά του β΄ κατηγορούμενου ως προς την πρώτη πράξη για την οποία κατηγορείται σύμφωνα με τη διάταξη τον άρθρου 8 τον νόμου 4411/2016, ενώ κηρύσσει αθώο τον β΄ κατηγορούμενο για τη δεύτερη πράξη για την οποία κατηγορείται και συγκεκριμένα ότι έχοντας αποφασίσει να εκτελέσει το πλημμέλημα της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης, επεχείρησε πράξη που περιέχει τουλάχιστον αρχή τέλεσης, πλην όμως το πλημμέλημα δεν ολοκληρώθηκε και συγκεκριμένα στον ως άνω τόπο και χρόνο έχοντας αποφασίσει να τελέσει το ως άνω πλημμέλημα, δηλαδή να πετύχει με εξαπάτηση να εκδοθεί στο όνομά του Δίπλωμα Γ΄ Μηχανικού, υπέβαλε την από ………………. αίτηση για την χορήγηση αυτού στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών, συνυποβάλλοντας ως δικαιολογητικό το από …………… Πιστοποιητικό Υπηρεσίας του στο πλοίο …………………….., σημαίας Κύπρου, το οποίο ήταν πλαστό, ως εκτέθηκε ανωτέρω, πλην όμως η πράξη του αυτή δεν ολοκληρώθηκε, όχι από δική του βούληση, αλλά από αίτια εξωτερικά και συγκεκριμένα γιατί η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών εξακρίβωσε ότι το εν λόγω Πιστοποιητικό ήταν πλαστό, καθώς αποδείχθηκε ότι ο β΄ κατηγορούμενος πείστηκε από τον α΄ κατηγορούμενο ότι το επίδικο έγγραφο είναι νόμιμο και ουδεμία γνώση είχε περί πλαστότητας, την οποία ανακάλυψε όταν προσεκόμισε το έγγραφο στην ανωτέρω Υπηρεσία. Τέλος, το Δικαστήριο απορρίπτει το αίτημα αναβολής που υπέβαλε ο συνήγορος υπεράσπισης, προκειμένου να κληθεί και να προσέλθει ο …………………….. ως μάρτυρας, καθώς κρίνεται ότι η μαρτυρία του δεν είναι απαραίτητη και ότι τα υπάρχοντα αποδεικτικά μέσα αρκούν για την απόδειξη της αλήθειας.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

Δικάζει παριστάμενους δια πληρεξουσίων δικηγόρων τους κατηγορούμενους: 1. ………………….. και 2. ………………………… Απορρίπτει τα αίτημα αναβολής προκειμένου να κληθεί και να προσέλθει ως μάρτυρας ο ……………………...

Ι. Κηρύσσει τον α΄ κατηγορούμενο ………………….. ένοχο του ότι στον Πειραιά, στις ………………, κατήρτισε πλαστό έγγραφο με σκοπό να παραπλανήσει με τη χρήση του άλλον σχετικά με γεγονός που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες και συγκεκριμένα, στον ως άνω τόπο και χρόνο, κατήρτισε το με ίδια ημεροχρονολογία Πιστοποιητικό Υπηρεσίας του συγκατηγορουμένου του …………………………. στο πλοίο ……………………., σημαίας Κύπρου, από τις ………………. έως τις ……………….., ως Δοκίμου Μηχανής, έθεσε δε ο ίδιος τις υπογραφές του φερομένου ως πλοιάρχου του ως άνω πλοίου ……………………… και της υπαλλήλου τον Προξενείου της Ελλάδος στο Χιούστον ……………………………, η οποία βεβαίωσε το γνήσιο της υπογραφής του τελευταίου, καθώς και πλαστή σφραγίδα του ως άνω Προξενείου, με σκοπό να παραπλανήσει με τη χρήση του ως άνω εγγράφου τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών περί του γεγονότος ότι ο ανωτέρω συγκατηγορούμενός του είχε τελέσει την ως άνω θαλάσσια υπηρεσία, γεγονός που μπορούσε να έχει έννομες συνέπειες, και δη τη χορήγηση Πιστοποιητικού Μηχανικού Γ5 Τάξης Ε.Ν.

ΙΙ. Χαρακτηρίζει την πρώτη πράξη για την οποία κατηγορείται ο β΄ κατηγορούμενος, ήτοι ότι στον Πειραιά, στις ………….., εν γνώσει του χρησιμοποίησε πλαστό έγγραφό, με σκοπό να παραπλανήσει άλλον σχετικά με το γεγονός που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες και ότι, ειδικότερα, κατά τον ως άνω τόπο και χρόνο, έκανε χρήση του από ……………… Πιστοποιητικού Υπηρεσίας του στο πλοίο ……………….., σημαίας Κύπρου, τα οποίο ήταν πλαστό, όπως εκτέθηκε ανωτέρω στο υπό στοιχεία Ι του παρόντος, καθώς επισύναψε αυτό ως δικαιολογητικό στην από ……………. Αίτησή του προς τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών προκειμένου να πετύχει την έκδοση στο όνομα του Διπλώματος Γ΄ Μηχανικού ως πλαστογραφία πιστοποιητικού, κατ΄ επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας και παύει υφ’ όρον την ποινική δίωξη.

ΙΙΙ. Κηρύσσει αθώο τον β΄ κατηγορούμενο για το ότι στον Πειραιά, στις ………….., έχοντας αποφασίσει να εκτελέσει το πλημμέλημα της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης, επεχείρησε πράξη που περιέχει τουλάχιστον αρχή τέλεσης, πλην όμως το πλημμέλημα δεν ολοκληρώθηκε και συγκεκριμένα, στον ως άνω τόπο και χρόνο έχοντας αποφασίσει να τελέσει το ως άνω πλημμέλημα, δηλαδή να πετύχει με εξαπάτηση να εκδοθεί στο όνομά του Δίπλωμα Γ΄ Μηχανικού, υπέβαλε την από ……………… αίτηση για την χορήγηση αυτού στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών, συνυποβάλλοντας ως δικαιολογητικό το από …………… Πιστοποιητικό Υπηρεσίας του στο πλοίο ………………….., σημαίας Κύπρου, το οποίο ήταν πλαστό, ως εκτέθηκε ανωτέρω, πλην όμως η πράξη του αυτή δεν ολοκληρώθηκε, όχι από δική του βούληση, αλλά από αίτια εξωτερικά και συγκεκριμένα γιατί η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών εξακρίβωσε ότι το εν λόγω Πιστοποιητικό ήταν πλαστό.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε αμέσως στο ακροατήριό του σε δημόσια συνεδρίαση.

 

Πειραιάς ……………2017

Η ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΗΣ           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Μετά τη απαγγελία της παραπάνω απόφασης.

Αφού άκουσε την Εισαγγελέα που πρότεινε να επιβληθεί εις βάρος του α΄ κατηγορουμένου, ……………………, που κηρύχθηκε ένοχος ποινή φυλάκισης έξι (6) μηνών.

Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του α΄ κατηγορουμένου που ζήτησε το ελάχιστο όριο της εφεσίμου ποινής. Η Πλημμελειοδίκης στη συνέχεια, με την παρουσία και της γραμματέως, κατάρτισε και αμέσως δημοσίευσε σε δημόσια συνεδρίαση την ταυτάριθμη απόφαση, πού έχει ως εξής:

 

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Η πράξη για την οποία κηρύχθηκε ένοχος ο α΄ κατηγορούμενος προβλέπεται και τιμωρείται από τες διατάξεις των άρθρων: 1, 3 γ’, 14, 18, 26§1α, 27§1, 51, 53, 79, 83, 216§1 του Ποινικού Κώδικα.

Το Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη του τη βαρύτητα του εγκλήματος που ο κατηγορούμενος έχει τελέσει και αφετέρου την προσωπικότητα του κατηγορούμενου, κρίνει ότι πρέπει να επιβληθεί εις βάρος του η ποινή που αναφέρεται στο διατακτικό. Το Δικαστήριο οδηγήθηκε στην κρίση του αυτή, αφού έλαβε επίσης υπόψη του, κατά την εκτίμηση που έκανε όσον αφορά τη βαρύτητα του εγκλήματος και τα ακόλουθα αξιολογικά στοιχεία: Τη βλάβη που προξένησε το έγκλημα, καθώς και τον κίνδυνο που προκλήθηκε εξαιτίας του εγκλήματος, τη φύση, το είδος και το αντικείμενο του εγκλήματος, τις περιστάσεις (χρόνος, τόπος, μέσα, τρόπος) κάτω από τις οποίες προπαρασκευάστηκε και εκτελέστηκε το έγκλημα και την ένταση του δόλου του κατηγορουμένου. Το Δικαστήριο έλαβε ακόμη υπόψη του, για την εκτίμηση της προσωπικότητας του κατηγορουμένου τα αίτια που τον ώθησαν να τελέσει το έγκλημα, την αφορμή που το προκάλεσε, το σκοπό που ο κατηγορούμενος επεδίωξε, το χαρακτήρα του και τον βαθμό της αναπτύξεώς τον, τις ατομικές και κοινωνικές περιστάσεις και τον πρότερο βίο του, καθώς και την κατά τη διάρκεια της πράξεως, αλλά και τη μετά την μετά την πράξη διαγωγή του. Τέλος, το Δικαστήριο έλαβε υπόψη του τους οικονομικούς όρους του κατηγορουμένου.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον α΄ κατηγορούμενο σε φυλάκιση έξι (6) μηνών καθώς και, μετά από όμοια πρόταση της Εισαγγελέως, σύμφωνα με το άρθρο 582 Κ.Π.Δ. ,στα έξοδα της δίκης ποσού ογδόντα (80) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε κατ δημοσιεύτηκε αμέσως στο ακροατήριό τον σε δημόσια συνεδρίαση.

 

Πειραιάς ………..2017

Η ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΗΣ           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Μετά την απαγγελία της παραπάνω απόφασης.

Αφού άκουσε την Εισαγγελέα που πρότεινε να ανασταλεί η παραπάνω ποινή φυλάκισης επί τρία έτη. Η Πλημμελειοδίκης στη συνέχεια, με την παρουσία και της γραμματέως, κατάρτισε και αμέσως δημοσίευσε σε δημόσια συνεδρίαση την ταυτάριθμη απόφαση, που έχει ως εξής:

 

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Ενόψει του ότι δεν υπάρχει στη δικογραφία ποινικό μητρώο του καταδικασθέντα δεν προκύπτει ότι ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε μέχρι σήμερα αμετακλήτως για κακούργημα ή πλημμέλημα σε περιοριστική της ελευθερίας ποινή ανώτερη του ενός έτους, γι’ αυτό και το Δικαστήριο κρίνει ότι πρέπει να ανασταλεί η εκτέλεση της παραπάνω ποινής φυλάκισης, που επιβλήθηκε στον κατηγορούμενο για τρία έτη.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ την προαναφερομένη ποινή φυλάκισης επί τρία έτη.

Γίνεται μνεία ότι μετά την εξέταση του μάρτυρα και πριν από την έκδοση κάθε απόφασης δινόταν ο λόγος κατά σειρά σε όλους τους παράγοντες της δίκης.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε αμέσως στο ακροατήριο σε δημόσια συνεδρίαση.

 

Πειραιάς ………….2017

Η ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΗΣ                            Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

Παραστάθηκαν