Δικηγορικό Γραφείο

Απόρριψη αγωγής του Επικουρικού Κεφαλαίου κατά εντολέων μας, οδηγού και ιδιοκτήτριας οχήματος, το οποίο ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές. Το ενάγον ισχυρίστηκε ότι η ασφαλιστική εταιρεία, στην οποία ήταν ασφαλισμένο το όχημα κατά τον επίδικο χρόνο του ατυχήματος, είχε καταγγείλει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο λόγω μη καταβολής των οφειλομένων ασφαλίστρων, με αποτέλεσμα το όχημα να είναι ανασφάλιστο. Ωστόσο, δεν προσκομίστηκε από το ενάγον γραπτή δήλωση – γνωστοποίηση της ασφαλιστικής εταιρείας ότι η καθυστέρηση των οφειλομένων ασφαλίστρων θα επιφέρει εντός μηνός από την κοινοποίησή της στο Ελληνικό Κέντρο Πληροφοριών, τη λύση της υφιστάμενης ασφαλιστικής σύμβασης και συνεπώς όταν συνέβη το ατύχημα, το ασφαλιστήριο ήταν σε ισχύ. Κατόπιν αυτών, το Δικαστήριο έκρινε ότι για την πληρωμή της αποζημίωσης δεν ευθύνεται το ενάγον Επικουρικό Κεφάλαιο, αλλά η ίδια η ασφαλιστική εταιρεία, απορρίπτοντας την υπό κρίση αγωγή.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης: 

 

 

Αριθμός : 5048/2018
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη ……………………., που όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως …………………………

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 26η Απριλίου 2018 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ των παρακάτω διαδίκων

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ : Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ», που εδρεύει στην Αθήνα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, το οποίο παραστάθηκε δια της πληρεξουσίας δικηγόρου του …………………………….

ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ : 1] …………………………, κατοίκου …………………………. (οδός …………………. αρ. …..) και 2] ……………………………………, κατοίκου ……………………. (οδός ………………….. αρ. ….), οι οποίες παραστάθηκαν δια της πληρεξουσίας δικηγόρου τους Κωνσταντίνας Γιαννοπούλου.

Το ενάγον με την από 21.12.2015 αγωγή του, Διαδικασίας Αυτοκινήτων, που κατατέθηκε στην Γραμματεία του Δικαστηρίου με αρ. ……………../22.12.2015 και προσδιορίστηκε για να συζητηθεί στη δικάσιμο της 22/9/2016 και μετ’ αναβολή στη σημερινή δικάσιμο, ζήτησε όσα αναφέρονται σ’ αυτήν.

Για την προκείμενη συζήτηση της αγωγής και μετά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο κατά τη σειρά της εγγραφής της σ’ αυτό, το Δικαστήριο, αφού:

Μελέτησε τη δικογραφία
Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο

            Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 2 παρ. 1, 10 παρ. 1, 11 παρ. 1, 19 παρ. 1 περ. β΄ του ν. 489/1976 (όπως αυτές ισχύουν κωδικοποιηθείσες με το π.δ. 237/1986) και 6 παρ. 2 του ν. 2496/1997 συνάγεται ότι την αποζημίωση στα πρόσωπα που ζημιώθηκαν από αυτοκινητικό ατύχημα υποχρεούται να καταβάλει το Επικουρικό Κεφάλαιο και όταν το ζημιογόνο αυτοκίνητο ήταν ανασφάλιστο, ήτοι όταν μεταξύ άλλων, καταγγέλθηκε η σύμβαση ασφαλίσεως από τον ασφαλιστή λόγω καθυστέρησης πληρωμής των οφειλομένων ασφαλίστρων, οπότε, για να θεωρηθεί το ζημιογόνο αυτοκίνητο ανασφάλιστο, πρέπει ο ασφαλιστής να γνωστοποιήσει με γραπτή δήλωση στον λήπτη της ασφάλισης (αντισυμβαλλόμενος) ότι η καθυστέρηση καταβολής του ασφαλίστρου θα επιφέρει, μετά την πάροδο ενός μήνα από την κοινοποίηση της δήλωσης, τη λύση της ασφαλιστικής σύμβασης και να γνωστοποιήσει την επελθούσα ως άνω λύση στο Κέντρο Πληροφοριών. Στην περίπτωση αυτή η σύμβαση ασφαλίσεως λύεται μεταξύ των συμβαλλομένων μετά παρέλευση ενός (1) μήνα από την πρώτη (υπό στοιχείο α΄) γνωστοποίηση, αλλά, για να μπορεί να αντιταχθεί η εν λόγω λύση κατά του ζημιωθέντος τρίτου, το ατύχημα πρέπει να συμβεί μετά παρέλευση δέκα έξι (16) ημερών αφότου έγινε η δεύτερη (υπό στοιχείο β΄) γνωστοποίηση στο Κέντρο Πληροφοριών.

            Με την κρινόμενη αγωγή του το ενάγον Επικουρικό Κεφάλαιο ισχυρίζεται ότι η πρώτη εναγόμενη ………………., οδηγώντας το αρ. Ζ ΙΧΕ αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας της δεύτερης εναγόμενης ………………., συγκρούστηκε από αποκλειστική της υπαιτιότητα με το αρ. Υ ΙΧΕ αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας ……………..., που οδηγούσε η ίδια, υπό τις συνθήκες που περιγράφονται ειδικότερα σ’ αυτήν (αγωγή). Ότι από την ανωτέρω σύγκρουση το αρ. Υ αυτοκίνητο της …………………. υπέστη υλικές ζημιές, για την αποκατάσταση των οποίων δαπάνησε αυτή το ποσό των 3.646,00€. Ότι κατά το χρόνο του ατυχήματος το αρ. Ζ ΙΧΕ αυτοκίνητο ήταν ανασφάλιστο και το αρ. Υ αυτοκίνητο ήταν ασφαλισμένο στην εταιρεία «……………………. Α.Ε.Α.Α.Ε.» για ίδιες ζημιές από ανασφάλιστο όχημα. Ότι λόγω της ανωτέρω ασφαλιστικής κάλυψης η προρρηθείσα εταιρεία «…………………. Α.Ε.Α.Α.Ε.» κατέβαλε στην …………….. το ποσό των 3.646,00€ ως αποζημίωση και στη συνέχεια το ίδιο (ενάγον Επικουρικό Κεφάλαιο) κατέβαλε στην τελευταία («……………….. Α.Ε.Α.Α.Ε.») το ποσό των 3.250,00€ στα πλαίσια εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ τους, ώστε να μη διατηρεί στο εξής απαίτηση εναντίον του. Ζητεί, λοιπόν, επικαλούμενο αξίωσή του εξ υποκαταστάσεως, να υποχρεωθούν να του καταβάλουν οι εναγόμενες, η καθεμία εις ολόκληρον, το χρηματικό ποσό των 3.250,00€, νομιμοτόκως από 16/10/2015 (επομένη της καταβολής του), άλλως από την επομένη της επίδοσης της αγωγής, να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί, προσωρινά εκτελεστή και να καταδικασθούν οι εναγόμενες στην πληρωμή της δικαστικής του δαπάνης.

Προ πάσης συζητήσεως το ενάγον με προφορική δήλωση της πληρεξουσίας δικηγόρου του (βλ. πρακτικά) και με τις έγγραφες προτάσεις του περιόρισε παραδεκτά το αίτημα της αγωγής του από καταψηφιστικό σε έντοκο αναγνωριστικό, οπότε θεωρείται ότι παραιτήθηκε από το παρεπόμενο αίτημά του για κήρυξη της απόφασης προσωρινά εκτελεστής. Μετά απ’ αυτόν τον περιορισμό, ως προς τα λοιπά αιτήματά της η εν λόγω αγωγή αρμόδια φέρεται στο παρόν δικαστήριο με την ειδική διαδικασία των άρθρων 666, 667 και 670-676 ΚΠολΔ (άρθρο 681Α ΚΠολΔ), όπως ίσχυαν κατά τον χρόνο της κατάθεσής της και είναι ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 330 εδ. β΄. 481 επ., 914, 926, 346 ΑΚ, 2, 4, 9, 10 Ν ΓΠΝ/1911, 1, 14 παρ. 1 ν. 2496/1997, 19 && 1β΄ και 4 κωδικοποιημένου ν. 489/1976, 70 και 176 ΚΠολΔ. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω και κατ’ ουσία, χωρίς να απαιτείται για το παραδεκτό της συζητήσεώς της η καταβολή δικαστικού ενσήμου, λόγω του αναγνωριστικού χαρακτήρα της.

Οι εναγόμενες με προφορική δήλωση της πληρεξουσίας δικηγόρου τους, καθώς και με τις έγγραφες προτάσεις τους, αρνήθηκαν αιτιολογημένα την αγωγή, ισχυριζόμενες ότι κατά το χρόνο του ατυχήματος το αρ. Ζ αυτοκίνητο ήταν ασφαλισμένο για την έναντι τρίτων αστική ευθύνη στην εταιρεία «…………….. ΑΑΕ» και συνεπώς, δεν τίθεται ζήτημα υποκατάστασης του Επικουρικού Κεφαλαίου.

Από τα έγγραφα που προσκομίζουν προαποδεικτικώς και με επίκληση οι διάδικοι (μάρτυρες δεν εξετάστηκαν), στα οποία περιλαμβάνονται και οι φωτογραφίες, που δεν αμφισβητήθηκε η γνησιότητά τους, σε συνδυασμό με τις ομολογίες τους, που συνάγονται από τα δικόγραφα, στα οποία εκθέτουν τις απόψεις τους (261 ΚΠολΔ), αποδείχθηκαν τα εξής : Στις 22/3/2014 και περί ώρα ………. το αρ. Υ ΙΧΕ αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας της ……………, που οδηγούσε η ίδια και το αρ. Ζ ΙXE αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας της δεύτερης εναγομένης ……………, που οδηγούσε η πρώτη εναγομένη …………………, κινούνταν στο χώρο στάθμευσης με την ονομασία «parking River West», στο Αιγάλεω Αττικής, σε διαφορετική (ανώνυμη) οδό το καθένα τους, οι οποίες διασταυρώνονται μεταξύ τους, με το αρ. Ζ αυτοκίνητο να έρχεται εκ δεξιών του Υ αυτοκινήτου. Ενώ, λοιπόν, τα πράγματα είχαν έτσι, όταν οι προρρηθείσες οδηγοί έφθασαν στη διασταύρωση των ανωτέρω δρόμων, επειδή η πρώτη εναγομένη δεν κατέβαλε την επιμέλεια και προσοχή, που κατέβαλε στη θέση της ένας μέσος, συνετός οδηγός, δεν συμμορφώθηκε στην πινακίδα ΣΤΟΠ, που είχε στην πορεία της και δεν παραχώρησε προτεραιότητα στην ………………., με αποτέλεσμα τα αυτοκίνητά τους να συγκρουστούν και να πληγούν το Υ αυτοκίνητο στην εμπρόσθια επιφάνεια και εμπρόσθια δεξιά γωνία του και το Ζ αυτοκίνητο στο εμπρόσθιο τμήμα του. Υπό τα προεκτεθέντα περιστατικά, υπαίτια για την ανωτέρω σύγκρουση είναι η πρώτη εναγομένη, γιατί με την προπεριγραφόμενη συμπεριφορά της παραβίασε τις επιβαλλόμενες από τις σχετικές διατάξεις του ΚΟΚ υποχρεώσεις της. Να σημειωθεί, εξάλλου, ότι την υπαιτιότητά της αυτή παραδέχθηκε και η ίδια στην φιλική δήλωση ατυχήματος που υπέγραψε με την ………………… και προσκομίζει το ενάγον Επικουρικό Κεφάλαιο. Περαιτέρω, προέκυψε ότι το ζημιογόνο αρ. Ζ αυτοκίνητο ήταν ασφαλισμένο στην εταιρεία «…………….. ΑΑΕ» για το χρονικό διάστημα από 3/6/2013 έως 3/6/2014, όπως τούτο προκύπτει από το προσκομιζόμενο από τις ενάγουσες αρ. ……………. συμβόλαιο. Το γεγονός αυτό συνομολογεί άλλωστε και το ενάγον Επικουρικό Κεφάλαιο, το οποίο ισχυρίζεται, ωστόσο, ότι η εν λόγω εταιρεία είχε καταγγείλει το ανωτέρω συμβόλαιο λόγω μη καταβολής των οφειλομένων ασφαλίστρων, με αποτέλεσμα να είναι ανασφάλιστο αυτό (ζημιογόνο αυτοκίνητο) κατά το χρόνο του ατυχήματος και να καλύπτει ασφαλιστικά εκείνο. Προς απόδειξη του ισχυρισμού αυτού το ενάγον προσκομίζει το από 3/12/2015 έγγραφο της «……….. ΑΑΕ» και το αρ. πρωτ. ……………./16.10.2014 έγγραφο του Ελληνικού Κέντρου Πληροφοριών, από τα οποία προκύπτουν τα ανωτέρω, όπως και η γνωστοποίηση της ακύρωσης στο Κέντρο Πληροφοριών την 1/10/2013. Όμως, δεν προσκομίζει κάποιο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ότι η άνω εταιρεία είχε γνωστοποιήσει με γραπτή δήλωσή της στην ……………….. ότι η καθυστέρηση των οφειλομένων απ’ αυτήν ασφαλίστρων θα επιφέρει, μετά την πάροδο μηνός από την κοινοποίησή της, τη λύση της μεταξύ τους υφιστάμενης ασφαλιστικής σύμβασης και συνεπώς, το αρ. ………………… ασφαλιστήριο συμβόλαιο – όταν συνέβη το ατύχημα – ήταν σε ισχύ, με αποτέλεσμα να μην βαρύνεται το ενάγον Επικουρικό Κεφάλαιο με την πληρωμή της αποζημίωσης, αλλά η ίδια η ασφαλίστρια του ζημιογόνου αυτοκινήτου («…………… ΑΑΕ»). Τούτων δοθέντων, το ενάγον δεν μπορεί να υποκατασταθεί κατά των εναγομένων ως προς το καταβληθέν απ’ αυτό ποσό των 3.250,00€ και πρέπει, επομένως, να απορριφθεί η κρινόμενη αγωγή ως ουσία αβάσιμη και να καταδικαστεί το ενάγον, εξαιτίας της ήττας του, στην πληρωμή της δικαστικής δαπάνης των εναγομένων (άρθρα 176 και 191 παρ. 2 ΚΠολΔ), κατά τα οριζόμενα στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει με παρόντες τους διαδίκους.

Απορρίπτει την αγωγή.

Καταδικάζει το ενάγον να πληρώσει στις εναγόμενες εκατό (100€) για τα δικαστικά τους έξοδα.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στην Αθήνα στις 4 Οκτωβρίου 2018.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ