Η τηλεργασία εν μέσω COVID-19 ως εναλλακτική μορφή της παρεχόμενης εξαρτημένης εργασίας
Α. Το νομοθετικό πλαίσιο για την τηλεργασία, ήταν η συμφωνία-πλαίσιο του 2002 των κοινωνικών εταίρων στην ΕΕ, η οποία ενσωματώθηκε στην ΕΓΣΣΕ του 2006 (Προσάρτημα Β στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2006-2007). Πλέον, παρέχονται ρητές ρυθμίσεις στο νόμο που ορίζουν την τηλεργασία, ειδικότερα: ...

Οι φαρμακευτικές συμβάσεις των εμβολίων COVID-19
Η πανδημία COVID-19 προκάλεσε πρωτοφανή υγειονομική, κοινωνική και οικονομική κρίση σε παγκόσμιο επίπεδο, συνιστώντας αδιαμφισβήτητα μείζονα απειλή για τη δημόσια υγεία λόγω της νοσηρότητας και θνησιμότητας που επιφέρει. Η επικινδυνότητα του ιού φαίνεται ολοένα να εντείνεται παρά τις πολυεπίπεδες παρεμβάσεις και τα εκτεταμένα μέτρα περιορισμού που έχουν ληφθεί από όλα τα κράτη, εξαιτίας της εύκολης μετάδοσης, της συνεχιζόμενης διασποράς και των π...

Γράφουν, η νέα συνεργάτις του γραφείου μας Αθηνά Κακλαμάνη και η Δικηγόρος Αγγελική Ψαράκη. «Συμπολίτες μου, έχουν περάσει ήδη 33 μέρες από το πρώτο μήνυμα μου για την πανδημία. Έθεσα τότε ένα σαφή στόχο, να περιορίσουμε την εξάπλωση του κορωνοιού στη χώρα υπομένοντας και ατομικές θυσίες και αυτές τις θυσίες τις κάνατε με υψηλό αίσθημα ευθύνης.» Π/Θ, 13.04.2020. Διανύουμε ίσως, την πιο κρίσιμη περίοδο της σύγχρονης ιστορίας. Ένας λευκός τρομοκρ...

Η παγκόσμια πανδημία του κορωνοϊού οδήγησε το κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό και νομικό γίγνεσθαι ενόψει μίας ίσως εκ των σημαντικότερων προκλήσεων της σύγχρονης εποχής, δημιουργώντας καταστάσεις πρωτόγνωρες που χρήζουν άμεσης αλλά και ιδιαίτερης αντιμετώπισης. Αναμφισβήτητα αποτελεί ένα φαινόμενο που ξεπερνά τις προβλέψεις του συντακτικού και του διεθνούς νομοθέτη των τελευταίων χρόνων, καθώς η ραγδαία εξέλιξη της νόσου εναποθέτει κράτη αλλά κα...

Η παράταση της ισχύος των εκτάκτων μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού
Στις 24-04-2020 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 1566 η υπ’ αριθμ 16135/499 Κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας σχετικά με την παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατ...

Σύσταση Εθνικού Μητρώου Ασθενών από κορωνοϊό
Σύμφωνα με την ΥΑ του Υπουργού Υγείας με αριθμό 2649/2020 – ΦΕΚ Β 1390/14-04-2020 σχετικά με τη «Σύσταση και βασικές παράμετροι λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό CΟVID-19, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 29 της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α 75) και 83 του ν. 4600/2019 (Α 43)», αποφασίστηκαν...

Iδιωτικά εκπαιδευτήρια & μέτρα στήριξης τους εν μέσω κορωνοϊού – υποχρέωση ή μη καταβολής διδάκτρων
Όπως είναι γνωστό η πανδημία που προκλήθηκε εξαιτίας της διάδοσης του νέου Κορωνοϊού (covid-19), επηρέασε σημαντικά και τον τομέα της εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα τόσο τα δημόσια όσο και τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια να είναι από τα πρώτα που αναγκάστηκαν να κλείσουν με κρατική εντολή. ...

Κορονοϊός και ελεγκτική αυθαιρεσία
Αφορμή του συγκεκριμένου άρθρου, αποτελεί η αύξηση των ειδήσεων, σχετικά με την παράτυπη και καταχρηστική επιβολή προστίμων των 150€, σχετικά με παραβίαση των απαγορεύσεων μετακίνησης. Η επιβολή του συγκεκριμένου προστίμου, όταν γίνεται χωρίς να συντρέχουν οι απαιτούμενες από το Νόμο προϋποθέσεις, αποτελεί μια έκφανση αυθαιρεσίας της ελεγκτικής Αρχής, η οποία είναι ανυπόφορη σε κάθε περίσταση και ακόμα περισσότερο σήμερα, στο πλαίσιο των ήδη εκτά...

Κορονοϊός: συμβάσεις & απρόοπτη μεταβολή συνθήκων
Θεμελιώδης λίθος του ιδιωτικού μας δικαίου αποτελεί η αρχή της αυτονομίας της ιδιωτικής βούλησης, δηλαδή η ικανότητα των μερών να διαμορφώνουν ελεύθερα και αυτόνομα τις περιουσιακές τους σχέσεις, υπό την προϋπόθεση, ασφαλώς, ότι δεν αντιβαίνουν σε διάταξη νόμου ή/και στα χρηστά ήθη. Βασική αρχή του δικαίου των συμβάσεων αποτελεί η αρχή της τήρησης των συμπεφωνημένων (pacta sunt servanda), υπό την έννοια ότι οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται από τ...

Σύντομος οδηγός - συλλογή ευνοϊκών μέτρων για τις επιχειρήσεις που πλήττονται από τον κορωνοϊο.
Στον παρόντα οδηγό επιχειρείται μία σύντομη και περιληπτική αναφορά των ευνοϊκών μέτρων που έχουν ληφθεί για τις επιχειρήσεις- εργοδότες για την αντιμετώπιση των δυσμενών οικονομικών επιπτώσεων εξαιτίας του Covid-19. Ειδικότερα, μέχρι σήμερα έχουν ληφθεί ειδικά μέτρα για τα κάτωθι: ...