Δικηγορικό Γραφείο

Αναστάσιος Ζάχος

Συμβολαιογράφος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Συμβολαιογράφος Αναστάσιος  Ι. Ζάχος είναι πτυχιούχος: α) του τμήματος Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής – Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (κατεύθυνση Ψυχολογίας) και β) της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Άσκησε μάχιμη δικηγορία από το έτος 2006 ως το έτος 2011. Από το έτος 2011 ασκεί το δημόσιο λειτούργημα του Συμβολαιογράφου.

Εξειδικεύεται στους κάτωθι τομείς:

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 • Αγοραπωλησίες
 • Γονικές Παροχές
 • Δωρεές
 • Ανάκληση Δωρεών
 • Διανομές
 • Ανταλλαγές
 • Συστάσεις Οριζοντίων και Καθέτων Ιδιοκτησιών
 • Προσύμφωνα και Εργολαβικά Συμβόλαια

ΕΤΑΙΡΙΕΣ

 • Σύσταση Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.),
 • Σύσταση Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)
 • Σύσταση Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιριών (Ι.Κ.Ε.)
 • Μετατροπές Εταιρειών σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 2190/1923, Ν. 3190/1955 και των αναπτυξιακών νόμων Ν. 1297/1972 και Ν. 2166/1993
 • Τροποποιήσεις και Κωδικοποιήσεις Καταστατικών
 • Αυξήσεις εταιρικού κεφαλαίου Α.Ε. και Ε.Π.Ε.
 • Μεταβιβάσεις Εταιρικών Μεριδίων Ε.Π.Ε.
 • Συγχώνευση και Λύση Εταιρειών

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ

 • Πράξεις Αποδοχής Κληρονομίας
 • Δηλώσεις φόρου κληρονομιάς
 • Διαθήκες

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

 • Ένορκες βεβαιώσεις
 • Συναινετικά διαζύγια
 • Σύμφωνα συμβίωσης
 • Πράξεις αναγνώρισης τέκνου
 • Κατοχύρωση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
 • Παραχώρηση – εξάλειψη υποθήκης
 • Άρση κατάσχεσης
 • Εξόφληση συμβολαίων
 • Εκθέσεις απογραφής
 • Πληρεξούσια