Δικηγορικό Γραφείο
Ιατρικές και οδοντιατρικές άδειες και συστεγάσεις

Σύμφωνα με το π.δ. 84/2001 περί καθορισμού των δικαιολογητικών, της διαδικασίας, των όρων και των προϋποθέσεων για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας των ιατρείων, πολυϊατρείων, οδοντιατρείων και πολυοδοντιατρείων, ως ιδιωτικό ιατρείο ή οδοντιατρείο ορίζεται ο χώρος που είναι «κατάλληλα διαρρυθμισμένος και εξοπλισμένος, όπως ορίζεται στα παραρτήματα Α και Β του Π/Δ 84/2001, στον οποίο ασκείται η ιατρική ή η οδοντιατρική επιστήμη, από πρόσωπο που διαθέτει τη σχετική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή βεβαίωση αναγγελίας ασκήσεως επαγγέλματος και άδεια ή βεβαίωση λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου ή οδοντριατρείου».

Πράγματι, για τη νόμιμη λειτουργία όλων των ως άνω φορέων απαιτείται άδεια ή βεβαίωση λειτουργίας, η οποία χορηγείται από τους κατά τόπους Ιατρικούς ή Οδοντιατρικούς Συλλόγους, μέσα σε προθεσμία ενός μήνα από την αναγγελία της έναρξης λειτουργίας του με την κατάθεση όλων των σχετικών δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ως άνω προεδρικού διατάγματος. Εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος, δε, απορρίπτεται η σχετική αίτηση με αιτιολογημένη απόφαση αν δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Παράλληλα, ο οικείος Σύλλογος ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών κατά την κατάθεσή τους και σε περίπτωση ελλείψεων ζητά την συμπλήρωσή τους. Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί ότι βεβαίωση λειτουργίας ιατρείου, πολυϊατρείου, οδοντιατρείου  και πολυοδοντριατρείου χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα, που διαθέτουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή βεβαίωση αναγγελίας ασκήσεως του ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος, ενώ πλέον σχετική τυγχάνει η υπ’ αριθμ. 424/2002 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σύμφωνα με την οποία «…ιατρός χωρίς  ειδικότητα, που διαθέτει, όμως, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος μπορεί να πάρει
 άδεια λειτουργίας ιατρείου».

            Ειδικότερα, η αναγγελία έναρξης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

«α. Επικυρωμένο αντίγραφο άδειας άσκησης ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος ή βεβαίωση αναγγελίας ασκήσεως του ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος, τίτλου ειδικότητας (εφόσον υπάρχει) των επιστημονικά υπευθύνων και βεβαίωση εγγραφής σε Ιατρικό ή Οδοντιατρικό Σύλλογο, στην περίπτωση που ο δικαιούχος ή ο επιστημονικά υπεύθυνος δεν είναι μέλος του Συλλόγου στην Περιφέρεια του οποίου αιτείται τη βεβαίωση λειτουργίας.

β. Συμβόλαιο αγοράς, ή συμφωνητικό μίσθωσης, ή παραχώρησης χρήσης με, ή χωρίς αντάλλαγμα, του ακινήτου, στο οποίο θα στεγάζεται το εν λόγω ιατρείο, ή οδοντιατρείο.

γ. Βεβαίωση από την Πολεοδομία ή από διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό ή αρχιτέκτονα από την οποία να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται από τις πολεοδομικές διατάξεις η χωροθέτηση της συγκεκριμένης χρήσης στον προβλεπόμενο χώρο.

δ. Κανονισμό συνιδιοκτησίας σε περίπτωση στέγασης σε πολυκατοικία, από όπου προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται ρητά η χρήση του χώρου για τη λειτουργία του φορέα.

ε. Διάγραμμα κάτοψης του διατιθεμένου χώρου κλίμακας 1/50, σε δύο αντίγραφα με ης διαστάσεις των χώρων και την επεξήγηση του προορισμού τους, θεωρημένο από διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό, ή αρχιτέκτονα, ο οποίος βεβαιώνει ότι οι χρησιμοποιούμενοι χώροι είναι κύριας χρήσης και πιστοποιεί ότι πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται στο παράρτημα Α του Π.Δ. 84/2001 (ΧΚΧ, ή ΧΚΧ*, ή XX**, όπως απαιτείται από το παράρτημα Α) καθώς και ότι οι φορείς λειτουργούν υποχρεωτικά μέσα στο ίδιο κτίριο ή σε συνεχόμενα κτίρια και σε χώρους αποκλειστικής χρήσης.

στ. Κατάλογο όλων των μηχανημάτων που περιλαμβάνονται στον επιστημονικό εξοπλισμό του ιατρείου ή οδοντιατρείου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος Β του Π.Δ. 84/2001

ζ. Υποβολή επισήμων αντιγράφων των νόμιμων παραστατικών κτήσης της κυριότητας, ή παραχώρησης, ή της διαρκούς κατοχής, ή αποκλειστικής χρήσης του επιστημονικού εξοπλισμού.

η. Πιστοποιητικό σήμανσης CE για τον χρησιμοποιούμενο ιατρικό ή οδοντιατρικό εξοπλισμό κατά την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία.

θ. Απόδειξη Ιατρικού ή Οδοντιατρικού συλλόγου στην περιφέρεια στην οποία αιτείται τη βεβαίωση λειτουργίας για την καταβολή του ποσού των διακοσίων (200) ευρώ. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται μετά την πάροδο διετίας με απόφαση του Δ.Σ του οικείου Συλλόγου. Σε περίπτωση που ο Ιατρικός ή Οδοντιατρικός Σύλλογος δεν αποφανθεί επί της αιτήσεως εντός μηνός από την υποβολή όλων των δικαιολογητικών, υποχρεούται να αποδώσει το ποσό αυτό στην περιφέρεια, με τη διαβίβαση του σχετικού φακέλου.

ι. Πιστοποιητικό καταλληλότητας ακτινολογικού εξοπλισμού από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) σύμφωνα με τις ισχύουσες κείμενες διατάξεις.

ια. Απόσπασμα ποινικού Μητρώου του αιτούντος και του επιστημονικά υπευθύνου. Σε περίπτωση Νομικού Προσώπου ή αστικού ιατρικού συνεταιρισμού, απόσπασμα ποινικού Μητρώου του διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου ή των μελών του Δ.Σ. (σε περίπτωση ανωνύμου εταιρείας) και του επιστημονικά υπευθύνου.

ιs. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του δικαιούχου και του επιστημονικά υπευθύνου ότι δεν τους απαγορεύεται η άσκηση ιδιωτικά του ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος.

3. Όταν η βεβαίωση λειτουργίας χορηγείται σε νομικό πρόσωπο ή σε αστικό ιατρικό συνεταιρισμό, την αναγγελία έναρξης λειτουργίας υποβάλλει ο νόμιμος εκπρόσωπος. Στην περίπτωση αυτή εκτός των δικαιολογητικών των περιπτώσεων (β) έως και (ια) της ανωτέρω παραγράφου, υποβάλλονται και τα εξής:

α. Βεβαίωση του ιατρικού ή οδοντιατρικού συλλόγου περί εγγραφής και άσκησης ειδικότητας των επιστημονικά υπευθύνων του ιατρείου ή οδοντιατρείου ιατρών και οδοντιάτρων στην περίπτωση που δεν είναι μέλος του Συλλόγου στην περιφέρεια του οποίου αιτείται τη βεβαίωση λειτουργίας.

β. Καταστατικό του νομικού προσώπου ή του αστικού ιατρικού συνεταιρισμού.

γ. Ονομαστική κατάσταση του επιστημονικού προσωπικού και υπεύθυνη δήλωση ότι σε περίπτωση διακοπής της εργασιακής σχέσης, θα γνωστοποιείται το όνομα του αντικαταστάτη εντός δέκα πέντε (15) ημερών.

δ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του επιστημονικά υπευθύνου και των ιατρών ή οδοντιάτρων εταίρων ή μετόχων ότι δεν τους απαγορεύεται η άσκηση ιδιωτικά του ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος.

ε. Σε περίπτωση Ανώνυμης Εταιρείας, ονομαστικός κατάλογος των μετόχων.»

Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ζήτημα των συστεγάσεων, το οποίο ρυθμίζεται σε αδρές γραμμές και αυτό με τη σειρά του στο π.δ. 84/2001. Ειδικότερα, απλή συστέγαση στον ίδιο χώρο, χωρίς εταιρική σχέση, με αυτοτελείς βεβαιώσεις λειτουργίας, δύο ή περισσότερων ιατρών ή οδοντιάτρων ή ιατρών και οδοντιάτρων επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι το σύνολο των διατεθειμένων χώρων κύριας χρήσης επαρκεί για τη χορήγηση αυτοτελών βεβαιώσεων λειτουργίας, σύμφωνα με τα παραρτήματα Α και Β  του π.δ. 84/2001 και προσκόμιση στον οικείο Σύλλογο των ως άνω δικαιολογητικών.

            Το καθεστώς, ωστόσο, του είδους των συστεγάσεων που επιτρέπεται διέπεται από τον γενικό κανόνα ότι επιτρέπεται ΜΟΝΟ ΟΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ. Έτσι, ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στο άρθρο 46 του Ν.4272/2014, το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 1 του Ν. 4208/2013, σύμφωνα με το οποίο:

«1. Ιδιωτικοί φορείς παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, όπως ιατρεία, οδοντιατρεία, πολυϊατρεία δύνανται να συστεγάζονται, χωρίς να απαιτείται η ύπαρξη εταιρικής σχέσης μεταξύ τους, με εργαστήρια αισθητικής, μονάδες αδυνατίσματος και διαιτολογικές μονάδες, γραφεία διαιτολογικά, λογοθεραπευτών, ερ- γοθεραπευτών, ψυχολόγων, τηρουμένων των όρων και προϋποθέσεων που διέπουν τη λειτουργία του εκάστοτε φορέα ή κατηγορίας, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

 2. Αποκλείονται της συστέγασης:

 α. τα διαγνωστικά εργαστήρια, τα οδοντοτεχνικό εργαστήρια και οι μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης, εκτός των νοσοκομείων και κλινικών και

 β. τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας, φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης μεταξύ τους αλλά και με τους λοιπούς ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, όταν παρέχουν συναφείς υπηρεσίες φροντίδας υγείας του ασθενή,

 γ. οι λοιποί ιδιωτικοί φορείς παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας μεταξύ τους, όταν παρέχουν συναφείς υπηρεσίες φροντίδας υγείας του ασθενή.

 3. Χορηγείται χωριστή βεβαίωση λειτουργίας από την καθ ύλην και κατά τόπον αρμόδια αρχή ή υπηρεσία για καθέναν από τους συστεγαζόμενους φορείς, εργαστήρια, γραφεία, καταστήματα, τηρουμένων των τεχνικών προδιαγραφών, πολεοδομικών διατάξεων, κτιριακών κανονισμών, όρων και προϋποθέσεων.

 Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας καθορίζεται ο ελάχιστος χώρος αναμονής στις περιπτώσεις συστέγασης της παρούσας νομοθετικής διάταξης, κάθε τεχνική, τεχνολογική, κτιριακή λεπτομέρεια, μετρικά στοιχεία, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στους βοηθητικούς χώρους.».

            Από τα ανωτέρω, γίνεται φανερό ότι δύο ή και περισσότερα ιατρεία ίδιων ή και διαφορετικών ειδικοτήτων μπορούν καταρχάς να συστεγαστούν μεταξύ τους, αρκεί για το καθένα να υπάρχει ξεχωριστή άδεια, κατά τον τρόπο που αναφέρθηκε παραπάνω. Παράλληλα, ιδιωτικά ιατρεία μπορούν να συστεγαστούν ακόμα και με εργαστήρια αισθητικής και τις περιοριστικά αναφερόμενες στο νόμο σχετικές μονάδες. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, εφόσον μία συστέγαση δεν υπόκειται σε κάποιες από τις περιπτώσεις αποκλεισμού της παραγράφου 2 του ως άνω άρθρου του Ν.4272/2014, αρμόδιος γνωμοδότησης είναι ο οικείος Ιατρικός ή Οδοντιατρικός Σύλλογος, ο οποίος και θα κρίνει το επιτρεπτό της συστέγασης. Αξίζει, δε, να αναφερθεί ότι οι Σύλλογοι συνιστούν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οι οποίοι δεσμεύονται να παρέχουν στον ενδιαφερόμενο ακριβείς πληροφορίες και δεσμευτικές απαντήσεις υπό τη μορφή γνωμοδότησης, κατόπιν επίσημου ερωτήματος που κατατίθεται ενώπιόν τους ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ και ΕΠΩΝΥΜΑ από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή δια πληρεξουσίου δικηγόρου. Αυτού του είδους τα επίσημα ερωτήματα, άλλωστε, είναι που δημιουργούν «ζυμώσεις» στο εσωτερικό των Συλλόγων, καταλήγοντας στην παροχή γνωμοδοτήσεων που ερμηνεύουν άλλοτε στενότερα κι άλλοτε διασταλτικά την κείμενη νομοθεσία.


 Μη χάνετε την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας. Ακολουθήστε μας τώρα στα Google News