Δικηγορικό Γραφείο
εργασία ανηλίκων και πρακτική άσκηση ατόμων έως 18 ετών

Αρχικά θα πρέπει να δοθεί ένας ορισμός της έννοιας ανήλικος ώστε να γίνουν κατανοητά τα όσα αναφέρει ο Ν.1837/1989 για την προστασία των ανήλικων εργαζομένων. Ανήλικος λοιπόν νοείται εκείνος ο οποίος δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Οι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να απασχολούνται σε εργασίες επικίνδυνες, βαριές, ή ανθυγιεινές, καθώς και σε εργασίες που βλάπτουν την ψυχική τους υγεία και γενικά εμποδίζουν την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους, απαγορεύεται ωστόσο να απασχοληθούν σε οποιαδήποτε εργασία, ανήλικοι που δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους (εκτός ορισμένων συγκεκριμένων εξαιρέσεων, με άδεια της Επιθεώρησης Εργασίας επιτρέπεται η απασχόληση ανηλίκων σε θεατρικές παραστάσεις, μουσικές εκτελέσεις ή άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, διαφημιστικά προγράμματα, επιδείξεις μόδας, ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές εγγραφές ή εκπομπές, εγγραφές σε βίντεο, κινηματογραφικές λήψεις, καθώς και η χρησιμοποίησή τους ως μοντέλων, εφ’ όσον δεν βλάπτεται η σωματική και η ψυχική τους υγεία και η ηθική τους).

Οι διατάξεις του νόμου 1837/1989 (ΦΕΚ Α 85) για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση εφαρμόζονται σε κάθε μορφής απασχόληση και αυτοαπασχόληση ανηλίκων.

Πρώτος παράγοντας που θα κληθούμε να εξετάσουμε είναι τα χρονικά όρια εργασίας.

1. Ανήλικοι ηλικίας από 3 έως 6 ετών μπορούν να εργαστούν έως 2 ώρες την ημέρα.

2. Ανήλικοι ηλικίας από 6 έως 11 ετών μπορούν να εργαστούν έως 3 ώρες την ημέρα.

3. Ανήλικοι ηλικίας από 11 έως 13 ετών μπορούν να εργαστούν έως 4 ώρες την ημέρα.

4. Ανήλικοι ηλικίας από 13 έως 15 ετών μπορούν να εργαστούν έως 5 ώρες την ημέρα.

5. Ανήλικοι ηλικίας 15-16 ετών, καθώς και ανήλικοι που φοιτούν σε γυμνάσια ή λύκεια κάθε τύπου ή τεχνικές επαγγελματικές σχολές, δημόσιες ή ιδιωτικές, αναγνωρισμένες από το Κράτος, μπορούν να εργαστούν έως 6 ώρες την ημέρα και 30 ώρες την εβδομάδα. Η ημερήσια απασχόληση των ανηλίκων που φοιτούν στα ανωτέρω αρχίζει ή λήγει δύο τουλάχιστον ώρες μετά τη λήξη ή πριν από την έναρξη των μαθημάτων αντίστοιχα.

6. Ανήλικοι ηλικίας 17-18 ετών μπορούν να εργαστούν έως 8 ώρες την ημέρα και 40 ώρες την εβδομάδα.

Ωστόσο όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους απαγορεύεται να απασχολούνται σε εργασίες, έργα ή δραστηριότητες οποιασδήποτε μορφής που από τη φύση τους ή από τις συνθήκες που εκτελούνται είναι πιθανό να βλάψουν την υγεία, την ασφάλεια ή να προσβάλλουν την ηθική τους. Οι εργασίες, τα έργα και οι δραστηριότητες αυτές καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας. (Νόμος 3144/2003 άρθρο 4 Προστασία εργαζομένων ανηλίκων)

Η Απόφαση Υπουργού Εργασίας αριθ. 130621/Β/875/2003, καθορίζει τις εργασίες, τα έργα, και τις δραστηριότητες στις οποίες απαγορεύεται να απασχολούνται ανήλικοι, επειδή θεωρούνται ότι από τη φύση τους ή τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτελούνται είναι πιθανό να βλάψουν την υγεία, την ασφάλεια ή να προσβάλλουν την ηθική τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι απαγορεύεται η υπερωριακή απασχόληση των εφήβων, καθώς και η νυκτερινή τους απασχόληση (22.00-06.00). Είναι επίσης υποχρεωτική η 12ωρη ημερήσια ελάχιστη ανάπαυση και δύο ημερών ανάπαυση την εβδομάδα, εκ των οποίων η μία είναι Κυριακή. Επιπλέον όταν ο ημερήσιος χρόνος εργασίας υπερβαίνει τις 4,5 ώρες, παρέχεται διάλειμμα 30 τουλάχιστον συνεχών λεπτών.

Ο εργοδότης λοιπόν υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια κι η υγεία των εργαζομένων νέων και να διαθέτει, πριν την έναρξη της απασχόλησης και σε κάθε σημαντική μεταβολή των συνθηκών εργασίας, γραπτή εκτίμηση των κινδύνων που υπάρχουν για τους νέους και συνδέονται με την εργασία τους.

Δεύτερος παράγοντας που πρέπει να εξετάσουμε είναι η αμοιβή.

Οι ανήλικοι εργαζόμενοι αμείβονται με βάση το κατώτατο τουλάχιστον νομοθετημένο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη που προβλέπεται από την εθνική γενική συλλογική σύμβαση εργασίας κατ` αναλογία των ωρών απασχόλησής τους. Ωστόσο για να εργαστεί ένας ανήλικος (15-18 ετών) θα πρέπει πρώτα να εκδοθεί βιβλιάριο εργασίας ανηλίκου το οποίο ισχύει περίπου για ένα χρόνο. Για την έκδοση του βιβλιαρίου εργασίας απαιτείται ιατρική πιστοποίηση ότι δεν διατρέχει κίνδυνο η υγεία του από την εργασία αυτή που πρόκειται να αναλάβει ο ανήλικος.

Η διαδικασία για την έκδοση του βιβλιαρίου είναι η εξής:

Αρχικά ο εργοδότης που προτίθεται να απασχολήσει ανήλικο υπογράφει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599 στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται η ειδικότητα απασχόλησης. Επίσης πρέπει να περιγραφούν αναλυτικά τα καθήκοντα που θα αναλάβει ο ανήλικος και να αναφερθεί ότι δεν θα απασχοληθεί σε βαριές, επικίνδυνες και ανθυγιεινές εργασίες. Έπειτα ο ανήλικος καταθέτει αίτηση για την έκδοση βιβλιαρίου ανηλίκου στο αρμόδιο Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης του ΣΕΠΕ το οποίο εκδίδει το βιβλιάριο, αφού ολοκληρωθούν και οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις του ανηλίκου.

Βέβαια οι διατάξεις του νόμου αυτού δεν εφαρμόζονται στις οικογενειακού χαρακτήρα γεωργικές, δασικές και κτηνοτροφικές εργασίες.

Τέλος όσον αφορά την άδεια εργασίας ανήλικου αλλοδαπού και για τους μαθητές που υλοποιούν την πρακτική τους άσκηση ισχύουν

Άδεια εργασίας ανήλικου αλλοδαπού

“Δεδομένου ότι αυτή προηγείται της εκδόσεως βιβλιαρίου εργασίας ανηλίκου, οι αρχές των Περιφερειών που εκδίδουν τις άδειες αλλοδαπών, όταν πρόκειται για ανήλικο, να σημειώνουν επ’ αυτών ότι: η ισχύς της άρχεται από την έκδοση του βιβλιαρίου εργασίας ανηλίκου από την Επιθεώρηση Εργασίας.” (α.π. 30136/31-1-2002 Υπ. Εργασίας).

Ανήλικοι Μαθητείας ΟΑΕΔ

Για τους μαθητές Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. που υλοποιούν στις επιχειρήσεις την πρακτική τους άσκηση δεν απαιτείται έκδοση βιβλιαρίου εργασίας ανηλίκων, όπως άλλωστε σαφώς ορίζεται από το εδάφιο ε΄ άρθρου 24 απ 40049/2000 Κ.Υ.Α. (Παιδείας και Εργασίας) το οποίο επιβάλλει τήρηση αυστηρότερων όρων ασφαλείας και προστασίας των μαθητών, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις. (α.π. 40150 2002 Υπ. Εργασίας).


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε τους συνεργάτες του γραφείου μας.


 Μη χάνετε την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας. Ακολουθήστε μας τώρα στα Google News