Δικηγορικό Γραφείο
Διόρθωση Ανακριβών γεωμετρικών στοιχείων στο Κτηματολόγιο -  Αίτηση κατά άρθρον 6 παρ.8 του Ν.2264/1998 και η διαφορά της με την αγωγή του 6 παρ.2 του ιδίου νόμου

Η υπαγωγή των ακινήτων στο Κτηματολόγιο σε πλείστες περιπτώσεις επιφέρει ανακρίβειες ή και αστοχίες στην γεωμετρική και στην χωρική αποτύπωση των ιδιοκτησιών με αποτέλεσμα την μη ορθή κτηματολογική τους εικόνα στα κτηματολογικά φύλλα αλλά ενίοτε και στα κτηματολογικά αποσπάσματα διαγραμμάτων . Προς τούτον ο «παθών» πολίτης μπορεί να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες με χρονικό ορίζοντα έως και την 31η Δεκεμβρίου του έτους εντός του οποίου συμπληρώνεται 8ετία από την σχετική δημοσίευση στο ΦΕΚ για την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογίου στην εκάστοτε εξεταζομένη περιοχή. Μετά από την χρονική αυτή περίοδο οι εγγραφές αυτές τρέπονται πλέον κατά νόμον από «αρχικές» ή «πρώτες», όπως ονομάζονται μετά το πέρας του σταδίου της κτηματογραφήσεως , σε «οριστικές», όπερ σημαίνει απώλεια εμπραγμάτων δικαιωμάτων με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τον «αμελή» πολίτη.

Όσον αφορά λοιπόν την διόρθωση των ανακριβών γεωμετρικών στοιχείων των πρώτων εγγραφών, ο νομοθέτης θεσπίζει μια σειρά διαδικασιών όπως αυτά περιγράφονται στα άρθρα 6, 18, 19 και 20α του ν. 2664/1998 « Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις».

Η διόρθωση αυτή γίνεται είτε: α. βάσει αμετάκλητης δικαστικής αποφάσεως κατά την αμφισβητούμενη δικαιοδοσία (6παρ.2) β. βάσει τελεσίδικης δικαστικής αποφάσεως κατά την εκούσια δικαιοδοσία (6παρ.8) γ. δυνάμει αποφάσεως του Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου.

Ειδικότερα, ο νομοθέτης χορηγεί σχετική δυνατότητα κατά άρθρον 6.παρ.8 στον αναγραφόμενο ως δικαιούχο των πρώτων εγγραφών, ή στον καθολικό ή ειδικό διάδοχό του (ΜονΠρωτΘεσσ11288/2015), ακόμη και πλαγιαστικώς στον εκ προσυμφώνου αγοραστή διά λογαριασμό των εξ αδιαθέτου κληρονόμων ( ΜονΠρωτΘεσσ12293/2015) για να διορθώσει με αίτηση υποβαλλομένη ενώπιον του Κτηματολογικού Δικαστή (και μέχρι να ορισθεί αυτός σε Δικαστή του κατά τόπον αρμοδίου Μονομελούς Πρωτοδικείου) και υπαγομένη στην εκούσια δικαιοδοσία. Η διόρθωση αυτή αφορά τυχόν ανακριβή περιγραφικά και γεωμετρικά στοιχεία, τα οποία όμως δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 20α του ιδίου νόμου και κατ’ επέκταση στα άρθρα 18 και 19 αυτού.

Επομένως, διά της ρυθμίσεως του άρθρου 6 παρ. 8 ο Νομοθέτης στοχεύει να καλύψει τις μη υπαγόμενες επί του πεδίου εφαρμογής των άρθρων 6παρ.2, 18 και 19 και 20α περιπτώσεις του ανωτέρω Νόμου, δηλαδή όταν δεν πρόκειται για πρόδηλο σφάλμα , όταν δεν θίγονται τα όρια των όμορων ακινήτων πχ με γεωμετρική μεταβολή (ΜονΠρωτΘεσ2625/2008), όταν δεν τίθενται υπό αμφισβήτηση τα δικαιώματα συνδικαιούχων και γενικώς δικαιώματα τρίτων προσώπων, ούτε σε περίπτωση άρσεως χαρακτηρισμού εκτάσεως ως δασικής. Περαιτέρω κατά την νομολογία δεν επιτρέπεται η εξεταζομένη αίτηση σε υποθέσεις όπως : διαγραφές κατασχέσεως εκ παραδρομής (ΜονΠρωτΘεσσ1596/2019), διόρθωση εμβαδού με προσθήκη νομιμοποιηθέντων μέτρων εξ αυθαιρέτων κατασκευών (ΜονΠρωτΘεσσ5384/2013, ΜονΠρωτΘεσσ 4567/2014), διόρθωση μεταβιβαζομένων ποσοστών συγκυριότητος με ερμηνεία δηλώσεως βουλήσεως κατά άρθρα 173 και 200ΑΚ ΜονΠρωτΘεσσ6397/2013), σε τελεσίδικη δικαστική απόφαση δυνάμει της οποίας αναγνωρίζεται κυριότητα επί του ακινήτου διά χρησικτησίας (ΜονΠρωτΠατρών 72/2012, ΜονΠρωτΠατρών 169/2016) κ.α .

Την αίτηση αυτή νομιμοποιείται να ασκήσει μόνο ο αναγραφόμενος ως δικαιούχος, τουναντίον, την αίτηση των άρθρων 18 και 19 όποιος έχει έννομο συμφέρον. Πεδίο εφαρμογής ευρύτατο και διασταλτικό πχ : Διόρθωση για το είδος (πλήρης ή ψιλή κυριότητα) του εμπραγμάτου δικαιώματος (ΜονΠρωτΘεσσ2182/1006, ΜονΠρωτΘεσσ 8591/2006), την αιτία κτήσεως (ΜονΕφΚερ 149/2017, ΕφετΛαρ 159/2013), τον τίτλο κτήσεως (ΜονΠρωτΧαν 173/2020, ΜονΕφΚερκ 149/2017, ΕφετΛαρ 159/2013), διαγραφή τίτλων κτήσεως (ΜονΠρωτΘεσσ3548/2016), διόρθωση του τρόπου κτήσεως (Εφ Αθ 2135/2013, ΜονΠρωτΗρακλ 48/2018, ΜονΠρωτΛαμίας 90/2012), διόρθωση της φύσεως του ακινήτου (ΜονΠρωτΘεσσ12007/2015), διόρθωση κοινού ορίου ομόρων ακινήτων (ΜονΠρωτΠατρών 72/2012), διόρθωση αριθμών ΚΑΕΚ ομόρων ακινήτων καταχωρισθέντων ανάποδα (ΜονΠρωτΘεσσ10718/2015), καταχώριση δικαιώματος υψούν (ΜονΠρωτΘεσσ201/2016, ΜονΠρωτΘεσσ31166/2011), καταχώριση υπογείου και εμβαδού (ΜονΠρωτΘεσσ21793/2011), καταχώριση εσωτερικού εξώστου – παταριού στο κτηματολογικό φύλλο (ΜονΕφΑθ 3321/2017), καταχώριση ως καθέτου αντί οριζοντίου (ΜονΠρωτΘεσς4659/2016, ΜονΠρωτΘεσσ24210/2010), διόρθωση, συμπλήρωση ή διαγραφή παρατηρήσεως ή προσθέτων πληροφοριών επί του κτηματολογικού φύλου *ΜονΠρωτΘεσσ14842/2015, ΜονΠρωτΘεσσ14612/2015) κ.α.

Υπάρχει όμως λόγω της φύσεως της διαδικασίας η ευρεία διασταλτική ερμηνεία ήτις εγγίζει υποθέσεις απλής αιτήσεως προς Προϊστάμενο Κτηματολογικού Γραφείου ακόμη και υποθέσεις προδήλου σφάλματος. Ούτω έχει κριθεί νομολογιακώς ότι στα όρια του άρθρου 6παρ.8 ανήκουν περιπτώσεις όπως συμπλήρωση τόπου και ημερομηνίας γεννήσεως, συμπλήρωση και διόρθωση αριθμού ΑΔΤ, ΑΦΜ και διόρθωση ονοματεπωνύμου πατρός και μητρός αιτούντος (ΜονΠρωτΘεσσ1483/2006, ΜονΠωτΘεσσ31352/2011) , συμπλήρωση τόμου και αριθμού μεταγραφής (ΜονΠρωτΘεσς31352/2011) συμπλήρωση του ονοματεπωνύμου του συντάξαντος το καταχωρισθέν Συμβολαιογράφου (ΜονΠρωτΘεσσ4254/2014).

Επί της συγκεκριμένης διαδικασίας δεν απαιτείται διαμεσολάβηση. Αν και μη εμπράγματη απαιτείται η εγγραφή της στα κτηματολογικά βιβλία επί ποινή απαραδέκτου εντός 15 ημερών από την κατάθεσή της, σε αντίθεση με το παλαιότερο δίκαιο, για ασφάλεια δικαίου, επίσης επί ποινή απαραδέκτου αντίγραφο του κτηματολογικού φύλλου και απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος αλλά δεν απαιτείται πλέον η χορήγηση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ (άρθρο 54παρ5 του Ν 4174/2014).

Αν μάλιστα αφορά την αλλαγή κτηματολογικών διαγραμμάτων του ακινήτου ή ακίνητων που επηρεάζονται από αυτό, χωρίς όμως αυτά ή τα δικαιώματα επί αυτών να προσβάλλονται κατά τα ανωτέρω, χρειάζεται από τον αιτούντα αντί αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος Τοπογραφικό Διάγραμμα Γεωμετρικών Μεταβολών (ΤΔΓΜ) (το οποίο περιέχει πίνακες συντεταγμένων, πίνακες μεταβολών, σημειώσεις, δηλώσεις μηχανικού και υπόμνημα) με υποβολή ηλεκτρονική από τον μηχανικό στον σχετικό ψηφιακό υποδοχέα και λήψη μοναδικού Κωδικού Ηλεκτρονικού Διαγράμματος ΚΗΔ) για να γίνει σαφές αν η γεωμετρική μεταβολή είναι τεχνικώς εφαρμόσιμη, δεκτική εισαγωγής στην χωρική ψηφιακή βάση του Εθνικού Κτηματολογίου και αν ναι τίθεται η σχετική βεβαίωση και εκδίδεται το σχετικό αποδεικτικό υποβολής (άρθρο 40 ν 4409/2016), μάλιστα πλέον είναι στοιχείο παραδεκτού του δικογράφου της αιτήσεως και δεν μπορεί να υποβληθεί ένα μήνα πριν την συζήτηση όπως παλαιότερα.

Σημειώνεται ότι η ανακριβής εγγραφή διορθώνεται στα κτηματολογικά φύλα εφόσον γίνει η αίτηση τελεσιδίκως δεκτή, κατά απόκλιση από το 763παρ1 ΚΠολΔικ της εκουσίας δικαιοδοσίας.

Η αμετάκλητη απόρριψη, ιδίως σε περίπτωση που θίγονται τα δικαιώματα τρίτων ή αλλοιώνονται εμπράγματα δικαιώματά τους, δεν σημαίνει ότι ο αιτών δεν μπορεί να επανέλθει με την αγωγή του άρθρου 6παρ2 του 2664/1998 (τακτική αγωγή).

Από την άλλη, η διαδικασία του άρθρου 6παρ. 2 εκδικαζομένη κατά την τακτική διαδικασία ενώπιον του καθ΄ ύλην αρμοδίου δικαστηρίου (Μονομελούς αλλά και Πολυμελούς) εφαρμόζεται όταν εντοπίζεται ανακρίβεια σε γεωμετρικό στοιχείο αυτής για την διόρθωση όμως της οποίας χρειάζεται επιπροσθέτως η επίλυση ιδιοκτησιακής αμφισβητήσεως. Η αγωγή αυτή , και όχι απλώς αίτηση όπως του άρθρου 6παρ.8, ως αντικείμενο έχει λοιπόν όχι απλώς την διόρθωση αλλά και την αναγνώριση του προσβαλλόμενου δικαιώματος, προεχόντως μάλιστα, και είναι κατ’ ουσίαν μορφή της διεκδικητικής ή αναγνωριστικής αγωγής του Αστικού Κώδικα ενώ ισχύουν εδώ διατάξεις υποχρεωτικής διαμεσολαβήσεως. Κλασσική εφαρμογή του ανωτέρω άρθρου υφίσταται ότε ένα γεωτεμάχιο εμφανίζεται με μικρότερο εμβαδόν από αυτό που έχει ο δικαιούχος, ενώ το υπόλοιπο αναγράφεται ως μέρος όμορης ιδιοκτησίας, της οποίας ο κύριος δεν συναινεί στην εξωδικαστική διόρθωση της εγγραφής, καθόσον ισχυρίζεται ότι είναι κύριος του ελλείποντος τμήματος. Η επίλυση της διαφοράς αυτής πραγματοποιείται με την αγωγή του άρθρου 6 παρ. 2 ώστε να γίνει και διάγνωση του δικαιώματος σε συνδυασμό με την διόρθωση της εγγραφής.

Nα τονισθεί τέλος ότι η περίπτωση αυτή δεν αφορά διόρθωση κτηματολογικής εγγραφής με αναγραφόμενο «άγνωστο ιδιοκτήτη» όπου εφαρμόζεται η σχετική αίτηση εκουσίας δικαιοδοσίας του άρθρου 6παρ.3 . ή σε περιπτώσεις που η αρχική εγγραφή έχει μεταβιβασθεί, αλλοιωθεί, ή καταργηθεί δυνάμει δικαιοπραξίας, διοικητικής πράξεως, δικαστικής αποφάσεως ή έτερης διαδικαστικής πράξεως προ της ημερομηνίας καταχωρίσεως των πρώτων εγγραφών, πχ όταν ο εμφανιζόμενος στο κτηματολογικό φύλλο ως δικαιούχος είχε μεταβιβάσει με επαχθή ή χαριστική αιτία (αγοραπωλησία, δωρεά κοκ) το ακίνητο σε τρίτο, και ο νέος ιδιοκτήτης παρέλειψε να υποβάλλει την σχετική δήλωση ιδιοκτησίας και ούτω εμφαίνεται ως κύριος ο προηγούμενος ιδιοκτήτης ή σε περιπτώσεις κληρονομίας που αντιστοίχως παρέλειψαν οι κληρονόμοι και εμφαίνεται ο κληρονομούμενος, καθώς στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζεται η απλή εξωδιαδικαστική αίτηση διορθώσεως του άρθρου 6 παρ.4 απευθυνόμενη προς τον Προϊστάμενο του Κτηματολογικού Γραφείου.


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε τους συνεργάτες του γραφείου μας.


 Μη χάνετε την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας. Ακολουθήστε μας τώρα στα Google News