Δικηγορικό Γραφείο
Η έκδοση κληρονομητηρίου για την καταβολή δεδουλευμένης σύνταξης

Κληρονομητήριο είναι το πιστοποιητικό που εκδίδεται κάτοπιν αίτησης του κληρονόμου, καταπιστευματοδόχου, κληροδόχου ή ακόμα και του εκτελεστή της διαθήκης, προς το Ειρηνοδικείο του τόπου διαμονής του αποβιώσαντος και παρέχεται στους ως άνω δικαιούχους με δικαστική απόφαση, αναφέροντας τα σχετικά με την κληρονομία δικαιώματα τους (ΑΚ 1956, ΚΠολΔ 819). Πρόκειται, ως εκ τούτου, για δημόσιο έγγραφο, εξοπλισμένο με δημόσια πίστη, αφού δημιουργεί τεκμήριο κληρονομικής ιδιότητας (ΑΚ 1962), μέσω του οποίου διευκολύνονται και διασφαλίζονται οι συναλλαγές των προσώπων υπέρ των οποίων εκδίδεται με τρίτα καλόπιστα πρόσωπα.

     Πράγματι, η έννομη αιτία και η δικαιολογητική βάση, πάνω στην οποία αιτείται η έκδοση του εν λόγω πιστοποιητικού εδράζεται εκεί ακριβώς, ήτοι στις καθημερινές συναλλαγές του προσώπου, που θα πρέπει να αποδείξει ότι τυγχάνει κληρονόμος ενός αποβιώσαντος προσώπου ενώπιον τρίτων προσώπων, τραπεζών ή δημόσιων υπηρεσιών. Μια τέτοια περίπτωση, κατά την οποία απαιτείται η ύπαρξη κληρονομητηρίου υπέρ του αιτούντος είναι αυτής της χορήγησης εφάπαξ βοηθήματος ή των δεδουλευμένων συντάξεων στους κληρονόμους του αποβιώσαντος συνταξιούχου.

Σε αυτή, δε, την περίπτωση το κληρονομητήριο είναι απαραίτητη προϋπόθεση, προκειμένου να διεκδικηθούν οι αξιώσεις από το Δημόσιο, ακόμα κι αν ο θανών έχει έναν και μοναδικό κληρονόμο, εφόσον η αξίωση υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ, ενώ απαραίτητη είναι και η σχετική δήλωση του φόρου κληρονομίας. Επιπλέον, η αίτηση για την έκδοση κληρονομητηρίου μπορεί να κατατεθεί είτε στην περίπτωση της εκ διαθήκης, είτε σε εκείνην της εξ’ αδιαθέτου κληρονομικής διαδοχής, ενώ ο νόμος είναι ιδιαίτερα συγκεκριμένος όσον αφορά το περιεχόμενο της , αλλά και τη διαδικασία έκδοσης του πιστοποιητικού.

Ειδικότερα, η αίτηση για την έκδοση κληρονομητηρίου πρέπει οπωσδήποτε να έχει τα αναφερόμενα στο άρθρο 1957 ΑΚ στοιχεία, ήτοι: α) την χρονολογία και τον τόπο του θανάτου του κληρονομούμενου, καθώς και τα στοιχεία της ταυτότητάς του, β)τη διαθήκη (ή τις διαθήκες, αν υπάρχουν περισσότερες) και το περιεχόμενό της ή τη συγγενική σχέση στην οποία στηρίζεται το κληρονομικό δικαίωμα, γ) αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα που αποκλείουν ή περιορίζουν το κληρονομικό δικαίωμα και αν εκείνα που υπήρχαν εξέπεσαν να γίνεται ειδική αναφορά στον τρόπο και δ) αν εκκρεμεί δίκη για το κληρονομικό δικαίωμα. Στην περίπτωση, δε, που υπάρχουν περισσότεροι κληρονόμοι (1960 ΑΚ) ειδική μνεία θα πρέπει να γίνεται στα ονόματά τους, τις κληρονομικές τους μερίδες, καθώς και ότι αυτοί αποδέχτηκαν την κληρονομία αυτή. Οι δηλώσεις αυτές, μάλιστα, είναι δυνατόν να ζητηθεί να αποδειχθούν ενόρκως από το δικαστήριο.

Όσον αφορά τη διαδικασία με την οποία ο ειρηνοδίκης διατάζει την έκδοση του κληρονομητηρίου από την Γραμματεία του δικαστηρίου αυτή είναι η Εκουσία, ήτοι η εξουσία που αναγνωρίζεται από το δίκαιο στα τακτικά πολιτικά δικαστήρια να παρέχουν ένδικη προστασία, χωρίς την ύπαρξη διαφοράς, με την ενέργεια πράξεων διαπλαστικής αλλά και βεβαιωτικής μορφής με σκοπό την καταχώριση ή την προστασία ιδιωτικού συμφέροντος. Ειδικότερα, μετά την κατάθεση της αίτησης, αυτή αναρτάται για 10 μέρες σε ειδικό χώρο εντός του δικαστηρίου, ενώ μετά την καθαίρεσή της, θα πρέπει να προσκομισθούν τα κάτωθι περιοριστικώς στο νόμο αναφερόμενα πιστοποιητικά, τα οποία θα πρέπει να καλύπτουν και την τελευταία μέρα του ως άνω δεκαημέρου.

Συγκεκριμένα, με τις Προτάσεις κατατίθενται:

  1. Η ληξιαρχική πράξη θανάτου του κληρονομούμενου
  2. Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών
  3. Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης από το Ειρηνοδικείο και το Πρωτοδικείο
  4. Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης
  5. Πιστοποιητικό περί μη αμφισβήτησης κληρονομικού δικαιώματος
  6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Στη συνέχεια, ο Ειρηνοδίκης, αφού ελέγξει τη νομιμότητα του συνόλου των εγγράφων  εκδίδει την απόφαση, η οποία συνίσταται στη διαταγή έκδοσης του κληρονομητηρίου από την Γραμματεία του δικαστηρίου. Μετά το πέρας, δε, 20 ημερών από την έκδοση του πιστοποιητικού, θα πρέπει να κατατεθεί αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικού τελεσιδικίας. Εντός αυτού του 20ήμερου επιτρέπεται και η άσκηση έφεσης κατά της απόφασης που διατάσσει την χορήγηση του κληρονομητηρίου από όποιον έχει έννομο συμφέρον.

     Από τα ανωτέρω γίνεται φανερό ότι η έκδοση κληρονομητηρίου συνιστά μια δικλείδα διασφάλισης όχι της αληθινής βούλησης του κληρονομούμενου, αλλά έχει περισσότερο διαδικαστικό χαρακτήρα. Για το λόγο αυτό είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τη διαδικασία έκδοσής του γίνεται τυπικός έλεγχος της νομιμότητας των εγγράφων που προσκομίζονται και όχι της σκοπιμότητας τους, αφού στο επίκεντρο τίθεται per se η ασφάλεια των συναλλαγών ως θεμελιώδης αρχή του δικαιϊκού μας συστήματος, μα και του φιλελεύθερου πολιτεύματος εν γένει.


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στους συνεργάτες του γραφείου μας.


 Μη χάνετε την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας. Ακολουθήστε μας τώρα στα Google News