Δικηγορικό Γραφείο
Νέο ασφαλιστικό - ρυθμίσεις για τους εργαζομένους συνταξιούχους

Προκειμένου για περικοπές συντάξεων εργαζομένων οφείλουμε αρχικά να εξηγήσουμε σε ποιες περιπτώσεις αυτές καθίστανται υποχρεωτικές. Το βασικό και κύριο κριτήριο είναι αν για την ασκούμενη δραστηριότητα υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ, τόσο για την κύρια όσο και για την επικουρική ασφάλιση αντίστοιχα. Αν η εργασία, η δραστηριότητα ή η αποκτώμενη ιδιότητα, συνεπάγονται ασφάλιση στον e-ΕΦΚΑ, τότε η σύνταξη περικόπτεται. Συνεπώς η απόκτηση εισοδήματος από πλευράς συνταξιούχου που δεν συνεπάγεται υποχρέωση ασφάλισής του, ουδόλως επηρεάζει τη σύνταξή του.

Οι νέες ρυθμίσεις (άρθρο 27 ν. 4670/2020) και η πρόσφατη εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας (Α.Π. Φ.8000/οικ.14032/571), αφορούν αποκλειστικά και μόνο τους συνταξιούχους λόγω γήρατος, όλων των φορέων και του δημοσίου, κύριας και επικουρικής σύνταξης. Αλλαγές δεν υφίστανται για μεν τους συνταξιούχους αναπηρίας καθώς συνεχίζονται να εφαρμόζονται οι επί μέρους καταστατικές διατάξεις, για δε τους συνταξιούχους λόγω θανάτου, εφαρμόζονται οι ειδικές ρυθμίσεις που υπάρχουν στις διατάξεις συντάξεων λόγω θανάτου.

Αν η απασχόληση ή αυταπασχόληση λαμβάνει χώρα στον ιδιωτικό τομέα, η σύνταξη κύρια και επικουρική περικόπτεται σε ποσοστό 30%. Αν η απασχόληση λαμβάνει χώρα σε φορείς γενικής κυβέρνησης, τότε η σύνταξη κύρια και επικουρική αναστέλλεται καθ΄ ολοκληρία. Πιο συγκεκριμένα, η πλήρης αναστολή χωρεί στην περίπτωση όμως που δεν έχει συμπληρωθεί το 61ο έτος της ηλικίας μέχρι 28-2-2021 και για όσους δεν έχουν συμπληρώσει από 1-3-2022 το 62ο έτος. Αντιθέτως αν έχουν συμπληρωθεί τα ηλικιακά όρια στα χρονικά πλαίσια που προαναφέρθηκαν, τότε και για την κατηγορία αυτή των απασχολούμενων συνταξιούχων, ισχύει η περικοπή κύριας και επικουρικής σύνταξης κατά 30%. Επιπλέον, η περικοπή ύψους 30% παραμένει η ίδια, ανεξαρτήτως των ωρών ή ημερών απασχόλησης του συνταξιούχου, καθώς βάσει σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου δεν υφίσταται η δυνατότητα αναλογικής περικοπής της σύνταξης βάσει των ημερών ασφάλισης ανά μήνα.

Οι καινούριες ρυθμίσεις είναι καθολικές καθώς υπάγονται όλοι όσοι συνταξιοδοτούνται και απασχολούνται ή πρόκειται να απασχοληθούν είτε ως μισθωτοί είτε ως αυταπασχολούμενοι ανεξαρτήτως της έναρξης συνταξιοδότησή τους, δηλαδή ασχέτως αν συνταξιοδοτήθηκαν πριν η μετά τη θέσπιση του νέου ασφαλιστικού νόμου. Αναφορικά με αυτούς που ήταν συνταξιούχοι και είχαν αναλάβει εργασία πριν την ισχύ του νόμου Κατρούγκαλου (13-5-2016), οι οποίοι δεν είχαν υποστεί μείωση στη σύνταξή τους, καθώς υπάγονταν στο προηγούμενο καθεστώς, προβλέπεται μεταβατική περίοδος ενός έτους. Επομένως οι νέες ρυθμίσεις θα τους καταλάβουν από 1-3-2021, μέχρι δε τότε, θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν σύνταξη χωρίς την νέα περικοπή. Επιπλέον, στην προαναφερθείσα κατηγορία υπήρχαν συνταξιούχοι που αυταπασχολούντο και κατέβαλαν εισφορές προσαυξημένες κατά 50%, οι οποίοι πλέον από 1-1-2020 δεν καταβάλλουν αυξημένες εισφορές.

Περαιτέρω δέον όπως διευκρινισθεί ότι σε περίπτωση συνταξιούχου που αναλαμβάνει εργασία σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η σύνταξη δεν περικόπτεται, ενώ, αντιθέτως, υφίσταται περικοπή 30% σε περίπτωση ανάληψης εργασίας σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναφορικά με τις καταβαλλόμενες εισφορές των συνταξιούχων, αυτές θα είναι ανάλογες με την απασχόληση και ίσες με τις προβλεπόμενες και για τους εν ενεργεία ασφαλισμένους ασφαλιστικές εισφορές. Εξαίρεση προβλέπεται μόνο για τους συνταξιούχους ΟΓΑ, οι οποίοι ασκούν δραστηριότητα υπαγόμενη στην ασφάλιση του ΟΓΑ. Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.

Από τις μειώσεις συντάξεων εξαιρούνται οι εξής κατηγορίες συνταξιούχων:

  1. Συνταξιούχοι ΟΓΑ που ασκούν απασχόληση που υπάγεται στην ασφάλιση του τ. ΟΓΑ.
  2. Ψυχικά ασθενείς που η απασχόληση ενδείκνυται κατά τις σχετικές εγκυκλίους.
  3. Όσοι συνταξιοδοτούνται ως πάσχοντες από παραπληγία - τετραπληγία ή από τις λοιπές βαριές παθήσεις ν. 612/77 και λοιπών παρεμφερών ρυθμίσεων. Στην συγκεκριμένη κατηγορία εντάσσονται οι τυφλοί εξ αμφοτέρων των οφθαλμών, πάσχοντες από Βήτα ομόζυγο μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, υποβαλλόμενοι σε μετάγγιση (ποσοστό τουλάχιστον 67%), πάσχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρσή ή μεταμόσχευση (ποσοστό 67% τουλάχιστον), πάσχοντες από αιμορροφιλία Α ή Β και μεταμοσχευμένους από συμπαγή όργανα (καρδιά, πνεύμονες, ήπαρ και πάγκρεας) που βρίσκονται σε συνεχή ανοσοκαταστολή (ποσοστό 67% τουλάχιστον), οι έχοντες υποβληθεί σε μεταμόσχευση μυελού των οστών, πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας που επιφέρει παραπληγία-τετραπληγία, οι ακρωτηριασμένοι κ.λπ.
  4. Οι αντίστοιχοι με (γ.) συνταξιούχοι δημοσίου.
  5. Όσοι λαμβάνουν εξωϊδρυματικό επίδομα ή το αντίστοιχο επίδομα του δημοσίου.
  6. Οι πολύτεκνοι των οποίων το ένα τουλάχιστον παιδί είναι ανήλικο ή σπουδάζει έως την ηλικία των 24 ετών καθώς και όταν υπάρχει παιδί ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.
  7. Κατηγορίες ειδικών συντάξεων του δημοσίου, όπως παθόντες από βίαιο συμβάν, θύματα τρομοκρατικών ενεργειών, δικαιούχοι πολεμικής ή σύνταξης αναπήρου οπλίτη ειρηνικής περιόδου, εθνικής αντίστασης ΟΓΑ ή ανασφάλιστου αγωνιστή εθνικής αντίστασης, λογοτεχνών – καλλιτεχνών, προσωπικές συντάξεις, συντάξεις παθόντων εν υπηρεσία κ.λπ.η. Οι συνταξιούχοι άλλων φορέων και Δημοσίου που απασχολούνται στον αγροτικό τομέα ως αγρότες, μελισσοκόμοι, κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι, αλιείς, εφ΄ όσον το ετήσιο εισόδημά τους από τον συγκεκριμένο τομέα δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.

Αν ο συνταξιούχος δεν δηλώσει την απασχόλησή του στον e- ΕΦΚΑ, έχει επιπτώσεις, καθώς το προβλεπόμενο πρόστιμο ανέρχεται σε δώδεκα (12) μηνιαίες κύριες και επικουρικές συντάξεις.

Τέλος, ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιείται μετά την συνταξιοδότηση, για τον οποίο καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές, μπορεί να αξιοποιηθεί συνταξιοδοτικά, είτε υπάρχει περικοπή είτε αναστολή της σύνταξης κατά τα ανωτέρω. Ο συνταξιούχος όταν διακόψει την απασχόληση πρέπει να υποβάλει αίτηση με αυτό το περιεχόμενο. Για την κύρια σύνταξη λαμβάνει αναλογία ανταποδοτικής σύνταξης για τον χρόνο, τις αποδοχές και τις εισφορές που κατέβαλε ως απασχολούμενος συνταξιούχος. Για την επικουρική επίσης θα λάβει το αντιστοιχούν ποσό. Γίνεται επισήμανση ότι αξιοποιείται κατ αυτόν τον τρόπο μόνο ο χρόνος ασφάλισης μετά τη συνταξιοδότηση.


Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για τη νομική σας εκπροσώπηση, μπορείτε να απευθυνθείτε στους συνεργάτες του γραφείου μας.


 Μη χάνετε την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας. Ακολουθήστε μας τώρα στα Google News